Erdély Spártája – székelyek a szabadságharcban

Erdély Spártája – székelyek a szabadságharcban

Tisztelgés a hősök előtt a Nyerges-tetőn

Fotó: Veres Nándor

Százhetvenöt év telt el a magyar történelem legszebb fejezetének kezdete óta, és nem kis büszkeséggel tölt el bennünket, hogy eme fejezet megírásában szűkebb hazánk, Székelyföld, azon belül pedig különösen Háromszék teljes erőbedobással kivette a részét. Ennyi esztendő távlatából is aura övezi a sok ezernyi hős alakját, és bár sokuknak a nevét sem ismerjük, tetteik, áldozatvállalásuk, szabadságszeretetük révén egytől egyig ott szerepelnek a nemzet aranykönyvében.

Kocsis Károly

2023. március 15., 08:032023. március 15., 08:03

2023. március 15., 11:142023. március 15., 11:14

A székelység java része már az első perctől kezdve felsorakozott az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc társadalmi és nemzeti programja mögé, a kiáltó szó jó irányába mozdította a tömegeket. Eme rövid eszmefuttatásban nincs mód az egész Székelyföld 1848–49-es szerepvállalásának taglalására: bár majdnem minden település meghozta a maga áldozatát, ez alkalommal főként a fegyveres küzdelemben oroszlánrészt vállaló háromszékiek túlzás nélkül hősi eposza előtt hajtunk fejet áldozatvállalásuk dióhéjnyi felidézésével.

A történelemben ugyanis szinte példa nélküli, ahogyan ez a kis közösség – Erdély Spártájának mindenre elszánt lakói – egyöntetűen, közös akarattal, szinte kivétel nélkül sorakoztak fel a szabadság zászlaja alá, s ajánlották fel érte életüket. Öregek és fiatalok, asszonyok és gyerekek egyaránt.

Már jó két héttel a márciusi tizenkét pont kihirdetése után, 1848. április 2-án a forradalmi átalakulás módozatairól tárgyaltak az alsócsernátoni gyűlésen, és ugyanitt

mondták ki május 30-án a jobbágyság megszűntét is

– egy héttel azt megelőzően, hogy a kolozsvári országgyűlés meghozta volna az erre vonatkozó határozatát.

Galéria

Gábor Áron szobra Kézdivásárhelyen

Fotó: Pinti Attila

Közben, április 25-én a 2. székely gyalogezred Uzonban összegyűlt négy százada megtagadta a szék elhagyására vonatkozó parancsot, sőt lefoglalt tizennégy társzekérnyi fegyvert. Ez már tényleges katonai akciónak, a később kibontakozó önvédelmi harc első számottevő mozzanatának számított – Háromszék népe így jelezte, hogy a forradalom és a szabadság védelme érdekében, mint annyiszor a történelem folyamán, kész fegyvert ragadni, ha kell.

Az utolsó nemzetgyűlés

Ez csakhamar szükségessé is vált. A magyarországi nemzetiségek egymás után lázadtak fel a törvényes magyar kormány ellen, a haza és a szabadság ügye veszélybe került.

Előbb Batthyány miniszterelnök, majd maga Kossuth szólította fegyverbe a székelyeket

(a két székely határőrezred első zászlóaljai már 1848 nyarán a délvidéki hadszíntérre kerültek), és az október 16–17-i agyagfalvi gyűlés több mint 60 ezer – köztük 15 ezernyi háromszéki – résztvevője egyhangúlag a szabadságharcban való részvétel mellett döntött. Ekkor Puchner császári altábornagy már teljhatalommal bírt Erdélyben, a románokat és a szászokat nyíltan a magyarság ellen uszította, a székelyeket pedig megadásra és fegyvereik beszolgáltatására szólította fel.

Az udvarhelyszéki Agyagfalváról kiindult, négy részre osztott, mintegy 35 ezer fős székely haderő a kezdeti, jelentéktelen sikerek után – nem kis mértékben saját, Habsburg-érzelmű tisztjei árulásának következtében – vereséget szenvedett, felbomlott, és így a legkritikusabb pillanatban Székelyföld teljesen védtelenül állt a támadó császári csapatokkal szemben.

Marosszéket Gedeon tábornok foglalta el, Udvarhelyszéket Heydte százados dragonyosai szállták meg, Csík-, Gyergyó- és Kászonszék a kezdeti harci hevület után, árulás következtében behódolt Puchnernek; egyedül Háromszék vállalta a harcot annak minden dicsőségével és kockázatával együtt. „A maroknyi Háromszék az összes Erdély General Commandója ellen…” Hangsúlyozzuk azonban, hogy a többi székről is számos tiszt, altiszt és katona vett részt az itteni küzdelemben.

Szétszaggatott áruló

Bár Háromszék határait minden oldalról ellenség fenyegette, a november 1-jére Sepsiszentgyörgyre összehívott közgyűlés – főként a politikai párt szerepét is betöltő Kiskomité tevékenysége hatására – a fegyveres önvédelem mellett döntött. Azonnal hozzáfogtak a szervezkedéshez, pár nappal később elhangzott Gábor Áron híres kijelentése, a „Lészen ágyú!”, és a hónap végén már megszólalt a székely ezermester első két hatfontos lövege.

Galéria

Gábor Áron ágyúja

Fotó: Veres Nándor

Ezekből a szabadságharc végéig összesen mintegy hetvenet sikerült önteni. Nem képviseltek föltétlenül csúcsminőséget, mert a réz és ón 10:1 arányú ötvözését nem mindig tudták tartani, de ahhoz elég jók voltak, hogy Puchner tábornok a következőket írja a naplójába:

Idézet
A beérkezett jelentések szerint francia tüzérség tartózkodik Háromszéken.

Megalakították a Központi Kormányt, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely és Barót központtal katonai térparancsnokságokat hoztak létre. Ősi szokás szerint minden fegyverfogható férfi hadba vonult – csak az akkoriban alig több mint három és fél ezer lakossal bíró Kézdivásárhelyről mintegy négyszáz ’48-asról tudunk, 14 éves korúaktól 60 év felettiekig, így 3 alezredesről, 4 őrnagyról, 18 századosról, 28 főhadnagyról, 43 hadnagyról, 27 őrmesterről, 37 tizedesről, 203 közvitézről, továbbá tábori lelkészekről, orvosokról, ismeretlen rangú személyekről. És ősi szokás szerint bántak el az árulókkal is: az Erdővidék elvesztéséért is hibáztatott, az ellenséggel való egyezkedésen rajtakapott Balázs Emánuel zászlóaljparancsnokot szabályszerűen szétszaggatták.

Baj volt Köpecen

A székely csapatok hősiesen helytálltak Hidvégnél, a Bodzai-szorosban, és bár Erdővidék egy időre kicsúszott a kezük közül, december elejéig Földvárig szorították vissza az ellenséget. Az elkeseredett császári csapatok a prédára leső ágostonfalvi román „felkelőkkel” vállvetve Köpec felgyújtásával és több mint ötven védtelen helyi lakos lemészárlásával álltak bosszút, de a székelyek – soraikban csíki huszárok – ellentámadása következtében csaknem az egész szék területe ismét felszabadult. Karácsony nagyszombatján aztán a számbeli és technikai fölény a császáriak javára billentette a mérleg nyelvét: az ezúttal

vesztes hídvégi csata után a háromszékiek kénytelenek voltak béketárgyalásokba bocsátkozni.

Bár a megkötött árapataki szerződés egy talpalatnyi földet sem engedett át az ellenségnek, a háromszéki közvélemény-formálók (főként a Kiskomité tagjai) elégedetlenek voltak a békefeltételekkel, megtagadták a hűségesküt, illetve a fegyverek beszolgáltatását, és Bem győzelmeitől fellelkesedve a kézdimartonfalvi tanácskozáson a küzdelem újrakezdése mellett határoztak.

Galéria

Gábor Áron temetésének 170 éves évfordulóján, 2019-ben az eresztevényi síremléknél. Három új kopjafát avattak

Fotó: Kocsis B. János

Újból beindult az ágyúöntés, a lőpor- és tölténygyártás, februárban a székely csapatok már a lengyel tábornok oldalán harcoltak az erdélyi hadszíntereken.

Székelyföldről 313 harangot ajánlottak fel Gábor Áronnak ágyúöntéshez, csak a háromszéki falvakból 125-öt!

Gál Sándor irányítása alatt újjászervezték a katonai egységeket, a védelmi rendszert – a székelység most teljes egészében kivette részét a haza védelméből.

Székely Thermopüla

Csakhogy időközben I. Miklós orosz cár I. Ferenc József osztrák császár megmentése mellett döntött, a június 18-án több irányból támadó, hatalmas számbeli és hadtechnikai fölényt élvező orosz és osztrák csapatokat nem lehetett megállítani. A Szabó Nándor irányította háromszékiek hiába verték vissza többször is az ötszörös túlerőt, háromszáznál is többen áldozva fel életüket, a tömösi és törcsvári szorosok védelmét vezényelő

Kiss Sándor ezredes hiába köttette magát sebesülten is székéhez és emeltette magát magasba emberei bátorításául,

az ellenség elfoglalta Brassót, majd miután Kökösnél szétszórta az elkeseredett ellenállók maroknyi csapatát, megszállta Sepsiszentgyörgyöt és Kézdivásárhelyt is.

Galéria

Helyünkön vagyunk itt, a Kárpát-haza legkeletibb bástyáján

Fotó: Erdély Bálint Előd

Ekkorra már világossá vált, hogy minden elveszett. Két birodalommal szemben nem vehette fel eséllyel a küzdelmet a magára hagyott, immár egy éve háborútól sújtott, kimerült ország. Gál Sándor még megpróbálta a lehetetlent, a Nyerges-tető alatt újjászervezett csapataival megkísérelte visszafoglalni Háromszéket, de aztán következett a tragikus emlékű újabb kökösi ütközet, ahol felülkerekedni ugyan egyik fél sem tudott, ám

a székely tüzérség parancsnoka, Gábor Áron holtan esett le lováról.

Bem tábornok háromszéki útja még reménnyel tudta eltölteni a székelyeket, akik ismételten késznek mutatkoztak felvenni a harcot. Az ősz tábornok moldvai beütésében is részt vettek, sőt az innen visszavonuló Tuzson Jánosék a Nyerges-tetőn még megvívták a maguk thermopülai csatáját, de orosz-osztrák csapatok újabb támadása minden álmot szertefoszlatott.

A szabadságharc elbukott, de az áldozatvállalás nem bizonyult hiábavalónak.

Ma, 175 évvel a székely leonidászok emberfeletti küzdelme után is a helyünkön vagyunk itt, a Kárpát-haza legkeletibb bástyáján, új idők viszontagságai közepette is töretlenül. Az elődök nemzet- és szülőföldszeretetéből, összefogásból, kitartásból ma is példát meríthetünk.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. március 21., csütörtök

„A siker kulcsa a több lábon állás”

Két évtizednyi munka magában hordozza mind a sikert, a gyümölcsöző együttműködéseket, mind a nehézségeket és elakadásokat. Sorsszerűségről és támogató közösségről beszélgettünk Takács Zoltánnal, a székelykeresztúri Netter System ügyvezető igazgatójával.

„A siker kulcsa a több lábon állás”
„A siker kulcsa a több lábon állás”
2024. március 21., csütörtök

„A siker kulcsa a több lábon állás”

2024. március 20., szerda

Vannak még olyan tanügyi alkalmazottak, akik nem kapták meg az önfejlesztésre fordítható támogatást

Több probléma is volt az utóbbi időben az oktatási rendszerben dolgozó alkalmazottak bérével. Noha a hibák jó része megoldódott, van még olyan juttatás, amelyet még nem minden alkalmazott kapott meg.

Vannak még olyan tanügyi alkalmazottak, akik nem kapták meg az önfejlesztésre fordítható támogatást
2024. március 20., szerda

Ludasi tömbház szigetelése kapott lángra

Kigyulladt egy marosludasi tömbház szigetelése szerdán este. A tűzoltócsapatok speciális járművekkel vonultak ki a helyszínre.

Ludasi tömbház szigetelése kapott lángra
2024. március 20., szerda

A főmeteorológus Csíkszeredában: hétvégén a reggeli fagyok után 10–15 fokra melegszik fel a levegő Hargita megyében

Az Országos Meteorológiai Szolgálat vezérigazgatója, Elena Mateescu egy szerdai csíkszeredai sajtóeseményen kijelentette, hogy márciusra jellemzők a napközbeni szélsőséges hőmérséklet-ingadozások.

A főmeteorológus Csíkszeredában: hétvégén a reggeli fagyok után 10–15 fokra melegszik fel a levegő Hargita megyében
2024. március 20., szerda

Ők lennének RMDSZ-es tanácsosok Csíkszeredában

Tizenheten lennének önkormányzati képviselők az RMDSZ színeiben Csíkszeredában, közülük fog sorrendet kialakítani a Városi Küldöttek Tanácsa április negyedikén. Ekkor döntenek arról is, hogy ki lesz az RMDSZ polgármesterjelöltje.

Ők lennének RMDSZ-es tanácsosok Csíkszeredában
2024. március 20., szerda

Kiskorúak megrontásával és gyermekpornográfiával gyanúsítanak egy háromszéki rendőrt

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyeztek egy, a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság kötelékében dolgozó rendőrt, akit kiskorú megrontásával, illetve gyermekpornográfiával gyanúsítanak.

Kiskorúak megrontásával és gyermekpornográfiával gyanúsítanak egy háromszéki rendőrt
2024. március 20., szerda

A 120 éves gyergyószentmiklósi áramszolgáltatást ünnepelték

Új emléktábla került az áramszolgáltató vállalat gyergyószentmiklósi székhelyének falára, amely arra emlékeztet, hogy 120 éve gyúlt fel először a villanyvilágítás a városban. Az ünnepség keretében a további fejlesztések fontosságáról is szó esett.

A 120 éves gyergyószentmiklósi áramszolgáltatást ünnepelték
2024. március 20., szerda

A közösség segítségét kéri a Milvus

Adománygyűjtést indított a marosvásárhelyi Milvus Madártani és Természetvédelmi Egyesület a sáromberki gólyakamera megjavítására, hiszen a két felszerelt kamera közül az egyik meghibásodott.

A közösség segítségét kéri a Milvus
A közösség segítségét kéri a Milvus
2024. március 20., szerda

A közösség segítségét kéri a Milvus

2024. március 20., szerda

Szombaton hagyta el otthonát, azóta sem tért vissza

Több napja nem tért haza egy székelyszentmiklósi férfi, testvére a rendőrségen jelentette eltűnését.

Szombaton hagyta el otthonát, azóta sem tért vissza
2024. március 20., szerda

Ünnepi hangversennyel rajtolnak a Szent György Napok

Hangversennyel nyitják meg az immáron 31. alkalommal megrendezendő sepsiszentgyörgyi városünnepet, amelyre ezúttal április 23–28. között kerítenek sort a szervezők.

Ünnepi hangversennyel rajtolnak a Szent György Napok
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!