Gyakran ismételt kérdések

A Székelyhon Székelyföld regionális napilapja, a Príma Press Kft. által kiadott Csíki Hírlap, Udvarhelyi Híradó, Gyergyói Hírlap és Vásárhelyi Hírlap jogutódja. Az egységes Székelyhon napilap mind a négy városban saját szerkesztőséget tart fenn, így biztosítva azt, hogy a lapba helyben készült, Székelyföld egészét érintő tartalom kerülhessen. A Székelyhon önálló napilapként sokkal szélesebb réteghez jut el, mint korábbi kiadványaink bármikor. Emellett jobb minőségű, tartalmasabb olvasmányt biztosítunk a hétköznapokban, illetve napi híreken túl az események hátterét is tüzetesebben vizsgáljuk.

Az előfizetéssel az olvasó a székelyföldi közösség gondolatainak, érzéseinek, problémáinak megosztását, a párbeszéd fenntartását támogatja. Mindaddig, amíg ezt a párbeszédet fenntartjuk, addig a gyökereinket ápoljuk és közösségünket erősítjük. Ezáltal tudunk együttes erővel közös ügyeinkért és önmagunkért cselekedni.

A 2018-ban olvasói visszajelzések alapján megújított lapot nyolc új kiadvánnyal bővítettük, ami nemcsak szórakoztató, hanem tartalmas és hasznos olvasmányt kínál az olvasóknak. Ne hezitáljon, rendelje meg a lapot vagy csomagjaink egyikét és próbálja ki, hogy mennyire jó érzés mindig friss és érdekes kiadványokkal körülvenni magunkat a mindennapokban.

A Nőileg az egyetlen romániai magyar női magazin, amely egy évben 12 alkalommal jelenik meg. Olvasmányos, érdekes, könnyed tartalma kikapcsolódást biztosít a család minden tagjának – ugyanis megnevezése ellenére a férfiak is igencsak kedvelik a benne található írásokat.

 

 

Nem. A fen­tebb be­mu­ta­tott aján­la­tok csak ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek­nek szól­nak. Ha jogi sze­mély­nek sze­ret­ne elő­fi­zet­ni, kér­jük, ve­gye fel a kapcso­la­tot kol­lé­gánk­kal a kö­vet­ke­ző el­ér­he­tő­sé­gek va­la­me­lyi­kén: 0726-720 517; elofizetes@szekelyhon.ro.

 

A tar­tal­ma meg­egye­zik a nyom­ta­tott új­ság in­for­má­ci­ó­i­val. Mind­össze annyi a kü­lönb­ség, hogy az elekt­ro­ni­kus pos­ta­lá­dá­já­ba ér­ke­zik a reg­ge­li órák­ban és nem kell érte el­men­ni a pos­ta­lá­dá­ig.

Nem. A PDF-et min­den eset­ben an­nak a fel­hasz­ná­ló­nak jut­tat­juk el, aki­nek az e-mail-cí­mé­ről tör­té­nik az elő­fi­ze­tés. A nyom­ta­tott lap vi­szont át­ru­ház­ha­tó, a meg­ren­de­lés so­rán csak be kell írni azt a cí­met, aho­vá a ki­nyom­ta­tott pél­dányt el sze­ret­né jut­tat­ni.

Elő­fi­ze­té­se min­dig a kö­vet­ke­ző hó­nap első mun­ka­nap­já­tól, egész nap­tá­ri hó­nap­ra szól. A májusi lapszámokra például áp­ri­lis 21-ig fi­zet­het elő!

Sőt! Éppen azt re­mél­jük, hogy ilyen mó­don a nagy­vi­lág­ba el­szár­ma­zott er­dé­lyi­ek hasz­nos és él­ve­ze­tes ol­vas­ni­va­ló­val ör­ven­dez­tet­he­tik meg az itt­ho­ni­a­kat. Ez az aján­dék nem fe­lej­tő­dik el ki­bon­tás után, ez min­den hét­köz­nap eszé­be jut­tat­ja az itt­ho­ni­ak­nak a tá­vol lé­vő­ket.

Nincsenek.

Lehetnek, de ez bankonként változik. Kérjük, ellenőrizze bankja utalási költségeit.

Egyszerű és kényelmes megoldás a bankkártyás fizetés automatikus meghosszabbítással! Mert nem kell havonta vesződni az előfizetés megújításával. Ez ugyanis automatikusan megtörténik. A rendszer minden hónapban levonja bankszámlájáról a megrendelt csomag ellenértékét. Csak ennyit, nem többet!

Az automatikusan meghosszabbodó előfizetését bármikor felbonthatja. Kérjük, szándékát jelezze munkanapokon az ügyfélszolgálatunkon (tel.: 0726–719 962). Fontos tudni, hogy az előfizetés mindig a következő naptári hónaptól szakítható meg, a folyó havi megrendelést nem tudjuk megállítani. Önnek tehát, amennyiben nem kívánja fenntartani az automatikus előfizetést, akkor az éppen aktuális hónap legkésőbb 21. napjáig kell sikeresen lemondania a fent említett módon, ezzel jelezve, hogy a következő hónapban már nem tart igényt a szolgáltatásra. Ha a lemondást a tárgyhónap 21. napja után teszi meg, akkor ez a tárgyhónap utáni második hónap előfizetésére lesz érvényes, tehát egy hónappal tovább tart az előfizetés.