A Príma Press Kft. adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

A Príma Press Kft. (a továbbiakban: Kiadó) fontosnak tartja a felhasználói, a megrendelői, az előfizetői és minden más érintett személy adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. A Kiadó az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és az Európai Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről „GDPR”), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések (részletes felsorolásuk a fogalmi meghatározások között található) alapján jár el.

Az adatkezelési tájékoztatóban gyakran előforduló kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásakor alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint a művelet végzésének helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a Kiadóval kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;

adatvédelmi incidens: a személyes adatok biztonságát érintő esemény, amelynek eredménye a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés;

biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását (például az arckép vagy az ujjlenyomat);

direktmarketing-tevékenység: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatások összessége, amelyek célja az érintettek részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása üzletkötés előmozdítása érdekében;

egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

direct mail: a Kiadó használatában lévő weboldalakon elérhető termékek, szolgáltatások, tartalmak értékesítésének előmozdítását célzó elektronikus üzenet;

előfizető: a Kiadó használatában lévő weboldalon elérhető terméket, szolgáltatást, tartalmat a Kiadó tulajdonában lévő weboldalon keresztül, vagy a Kiadó által szervezett eseményen leadott megrendelés útján vásárlás és/vagy előfizetéses konstrukcióban megvásárló és/vagy igénybe vevő, megtekintő, a tartalmakból tájékozódó érintett;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, avagy közvetve – azonosítható természetes személy;

felhasználó: a Kiadó szolgáltatását, illetve az általa előállított tartalmat a Kiadó használatában lévő weboldalon történő regisztrációt követően ingyenesen igénybe vevő, illetve megtekintő, azokból tájékozódó érintett;

felügyeleti hatóság: a GDPR felhatalmazása alapján a vonatkozó tagállami jogszabályban az adatvédelmi előírások betartásának ellenőrzésére kijelölt hatóság, Romániában a: http://dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro

genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

harmadik ország: az Európai Unió tagállamain kívüli államok;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

hírlevél: a Kiadó használatában lévő weboldalon keresztül elérhető tartalomhoz kapcsolódóan, illetve a Kiadó tulajdonában lévő weboldal útján nyújtott szolgáltatás részeként a címzettek részére elektronikus úton (például e-mailben) eljuttatott szakmai információ;

hozzájárulás: az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

a Kiadó használatában lévő weboldalak: szekelyhon.ro; sport.szekelyhon.ro; hirdetes.szekelyhon.ro; szekelyhon.ro/elofizetes; kronikaonline.ro; kronikaonline.ro/elofizetes; liget.ro; erdelyinaplo.ro; noileg.ro; noilegmagazin.soldigo.com továbbá a felsorolt weboldalakról elérhető aloldalak, valamint mindazon további weboldalak, amelyek impresszumában tulajdonosként, üzemeltetőként a Kiadó került feltüntetésre;

különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

megrendelő: a Kiadó termékét és/vagy szolgáltatását a Kiadó használatában lévő weboldalon, vagy a Kiadó által szervezett eseményen leadott megrendelés útján egyszeri alkalommal megvásárló és/vagy igénybe vevő érintett;

személyes adat megjelölése: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, bármilyen azonosító jele, legyen az hatóság vagy az adatkezelő által létrehozott azonosító, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, illetve az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

tiltakozás: az érintett bármilyen formában (például szóban, írásban, vagy e-mailben) kifejezett nyilatkozata, amellyel a személyes adatainak kezelését kifogásolja a Kiadónál, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

partner: a Kiadóval szerződéses kapcsolatban álló vállalkozó vagy megbízott.


Adatkezelő postai címe:

Neve: Prima Press Kft.
Levelezési cím: Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca 55.
Cégjegyzékszáma: J19/274/1999
Adószáma: RO12212848
E-mail címe: office@szekelyhon.ro
Telefonszáma: +40 266 218 361
Faxszáma: +40 266 218 340


Alapvető elvek

A Kiadó kizárólag az Európai Unió, illetve Románia jogszabályai által meghatározott előírások betartásával kezel személyes adatot (jogszerűség elve). Kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy az általa folytatott adatkezelések mind az érintettek, mind pedig a Kiadó számára érthetőek, átláthatóak (átláthatóság elve) és tisztességesek (nem megtévesztőek) legyenek. Kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott célokból kezeli az érintett személyes adatait (célhoz kötöttség elve). Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas (adattakarékosság elve). Csak az adatkezelési cél megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat (korlátozott tárolhatóság elve). Az adatkezelés során az általa elvégzett, illetve az érintett által kezdeményezett helyesbítéssel biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, tárolási idejét (pontosság elve). Továbbá gondoskodik az általa kezelt személyes adatok titokban tartásáról, illetéktelenek általi hozzáférés megakadályozásáról (bizalmasság elve).


A weboldalon folytatott adatkezelések

Adatkezelési tevékenység megnevezése: felhasználó, egyedi lapszámot, terméket megrendelő, rendszeresen megjelenő kiadványra, termékre előfizető adatainak (név, cím, telefonszám, e-mail-cím, stb.) rögzítése, nyilvántartása; hírlevél küldése a weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatban; Direct mail küldése bármely, a Kiadó használatában lévő weboldalakon elérhető termékről, szolgáltatásról, tartalomról a felhasználó részére; e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése, a Kiadó tulajdonában lévő weboldalakat felkereső érintett böngészésre használt digitális eszközén külső szolgáltatók (például Facebook, Google, Tawk.to) egyedi azonosítóinak (ún. sütik vagy cookie-k) elhelyezése; a Kiadó papíralapú direktmarketing-küldeményeinek (beleértve az előfizetést megújító leveleket, valamint az időszaki termék újabb megrendelésére felhívó levélküldeményeket is), a közös e-mail-címre érkező levelek (sajtóközlemények, meghívások, panaszok, helyreigazítási kérelmek, cikkekhez fűzött vélemények, hatósági megkeresések) továbbítása a Kiadó illetékes szervezeti egysége részére.

Adatkezelés célja: a cikkek tartalmához történő hozzászólás lehetővé tétele, illetve a korábban megjelent lapok cikkei megtekinthetőségének biztosítása a Kiadó szolgáltatásainak a felhasználók érdeklődési körének megfelelő továbbfejlesztése érdekében; a weboldalakon elérhető tartalmak közvetlen megosztása a felhasználókkal; a Kiadó bármely termékének, szolgáltatásának, tartalmának népszerűsítése a felhasználók körében; e-mail és telefonos ügyfélszolgálat működtetése: a felhasználó panaszának kezelése, észrevételének megválaszolása; a Kiadó tulajdonában lévő weboldalakat felkereső érintettekből a sütik segítségével egyéni célközönség építése (remarketing): a remarketing lehetővé teszi, hogy a Kiadó személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg külső szolgáltatók (például Facebook) weboldalán olyan személyeknek, akik korábban már meglátogatták a tulajdonában lévő weboldalak egyikét; a Kiadó papíralapú direktmarketing-küldeményeinek (beleértve az előfizetést megújító leveleket, valamint az időszaki termék újabb megrendelésére felhívó levélküldeményeket is), a Kiadó üzleti tevékenységéhez kapcsolódó médiaeseményekről tájékozódás, panaszok, sajtó helyreigazítási kérelmek kivizsgálása, a cikkek tartalmának felülvizsgálata az olvasói vélemények alapján, hatósági megkeresések teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: felhasználó hozzájárulása; a regisztráció alkalmával megadott adatok esetében a felhasználó hozzájárulása, megrendelés, előfizetés esetén a megrendelővel, előfizetővel kötött szerződés teljesítése, a feliratkozó hozzájárulása.

Adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bek. a), b), f) pontok.

Adatfeldolgozó neve, címe: felhasználó adatainak rögzítése, nyilvántartása: Google-fiókkal történő regisztráció esetén: Google LLC (600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok), Facebook-fiókkal történő regisztráció esetén: Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország); postai és futár szolgáltatók; Direct mail küldése esetén: saját rendszeren keresztül, vagy MailChimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA); ügyfélchat: Tawk.to: Tawk.to inc., 187 East Warm Springs Rd, SB119, Las Vegas, NV, 89119; ); webanalitika: Biroul Roman de Audit Transmedia (brat.ro/sati); üzemeltetés: Pont Systems Kft. (407025 Ajton, Kolozs megye, Cioltului u. 404A).

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre: A portálokon való regisztráció esetén: családnév, keresztnév, felhasználónév, e-mail-cím. Google-fiókkal történő regisztráció esetén: név, becenév, profilfotó, e-mail-cím; Facebook-fiókkal történő regisztráció esetén: név, nem, profilkép, borítókép, felhasználónév és felhasználói azonosító (adatlap URL-címében szerepel), születési dátum, Facebook közösségi tagságok;

Apróhirdetés oldalon (hirdetes.szekelyhon.ro): alapadatok: név, felhasználónév, e-mail-cím. További adatok: weboldal, irányítószám, város, cím, ország, telefonszám, Avatarkép.

Gyászjelentők feltöltése esetén, az alapadatokon kívül: név, születési dátum, elhalálozási dátum, fotó.

Előfizetői oldalak (szekelyhon.ro/elofizetes; kronikaonline.ro/elofizetes; noilegmagazin.soldigo.com): név, megye, település, irányítószám, utca, házszám, telefonszám, e-mail-cím.


Böngészési szokások

Weboldalon történő megrendelés esetén: név, számlán szereplő név (ha eltér a megrendelő nevétől), telefonszám, e-mail-cím, nem, lakcím, adószám, szállítási cím (ha eltér a lakcímtől);
Szolgáltatásaink révén számítógépének egyes paramétereiről, IP-címéről logfile készül. A rögzített IP-címeket az Adatkezelő titkosítva, átmenetileg tárolja, és semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, azokat kizárólag statisztikai látogatottság-mérési megfontolásból dolgozza fel. Továbbá, az optimális, egyénre szabott megjelenés érdekében a Felhasználók által használt eszközön ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie lehetővé teszi a Kiadó oldalainak magasabb színvonalú működésének, illetve személyre szabott szolgáltatások biztosítását. A cookie-t a felhasználó törölni tudja a saját eszközéről, illetve lehetőség van a böngésző oly módon történő beállítására, hogy letiltsa a cookie-k alkalmazását. A cookiek a felhasználó rendszerében határozatlan ideig, illetve a cookie-k felhasználó általi törléséig vannak jelen. A sütik típusairól és használatáról bővebb tájékoztatást a weboldalunkon talál.
Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig vagy az érintett és a Kiadó közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges időtartam, vagy a hatályos jogszabályok által előírt határidő.

Adatok forrása: felhasználó adja meg, sütit elhelyező külső szolgáltató.

Érintettek köre: előfizetők, felhasználók, a weboldalakat felkereső érintett, levelet küldő természetes személy.


A személyes adatok továbbítása harmadik személyek részére

A személyes adatokat a Kiadó csak akkor továbbítja harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult vagy azt a GDPR, törvény, vagy más rendelet lehetővé teszi, a következő esetekben: az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz, az adattovábbítás az érintett és a Kiadó közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges, az adattovábbítás a Kiadó és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges, az adattovábbítás jogi igények (például peres vagy hatósági eljárás megindítása) előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges, az adattovábbítás az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás megadására; a továbbított adatok olyan nyilvántartásból származnak, amely az uniós vagy a tagállami jog értelmében a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja, és amely vagy általában a nyilvánosság, vagy az ezzel kapcsolatos jogos érdekét igazoló bármely személy számára betekintés céljából hozzáférhető, de csak ha az uniós vagy tagállami jog által a betekintésre megállapított feltételek az adott különleges esetben teljesülnek.


Érintett jogai és érvényesítése

Az érintett a fent megjelölt postai címen, illetve e-mail útján vagy telefonon kérelmezheti, illetve kezdeményezheti a Kiadónál

1. tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről
Az érintett kérelmére a Kiadó tájékoztatást ad az érintett részére a Kiadó által kezelt, feldolgozott személyes adatairól, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, az adattárolás időtartamáról, az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjéről.

2. a személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Kiadó rendelkezésére áll, a személyes adatot a Kiadó helyesbíti. Kérhető a személyes adatok törlése, amennyiben az nem szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából vagy, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint, ha nem szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról Kiadó minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Törlés helyett a Kiadó zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

3. személyes adatai más adatkezelőhöz hordozását
Az érintett kezdeményezheti a Kiadónál a rá vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását, továbbá jogosult arra, hogy a Kiadó ezeket az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsa feltéve, ha az adatkezelés automatizált módon történik és az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

4. az adatkezelés korlátozását
A Kiadó korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését amennyiben az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely a személyes adatok pontosságát ellenőrzéséhez szükséges), vagy ha az adatkezelés jogellenessége esetén az érintett adatai törlése helyett csupán azok felhasználásának korlátozását kéri, vagy a Kiadónak már nincs szüksége a személyes adatokra, azonban az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez igényli azok rendelkezésre bocsátását a Kiadótól, illetve ha az érintett tiltakozott a Kiadó vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelést megalapozó jogos érdek elsőbbséget élvez-e az érintett jogos indokaival szemben). Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tároláson túlmenően csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. A Kiadó a korlátozás feloldása előtt tájékoztatja a korlátozást kezdeményező érintettet.

5. tiltakozhat az adatkezelés ellen
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Kiadó vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, illetve ha a személyes adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges, továbbá ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, céljára történik. Érintett az ilyen irányú kéréseit írásban, az Kiadó e-mail-címére küldheti el.

6. kezdeményezheti, hogy az automatizált döntéshozatal hatálya rá ne terjedjen ki
Az érintett kezdeményezheti, hogy ne terjedjen ki rá az esetleges olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen (beleértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt jelentős mértékben érintené.

7. visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását
Amennyiben a személyes adatok – beleértve a különleges adatokat is – kezelése az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amelynek következtében a Kiadó nem kezeli tovább az érintett személyes adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt megkezdett adatkezelés jogszerűségét.

A Kiadó csak a saját oldalain megadott személyes adatok védelméért vállal felelősséget. Partnerek internetes oldalain megadott személyes adatok védelméért felelősséget nem vállal.
Ha az érintett sérelmezi, ahogyan a Kiadó az adatait kezeli, javasoljuk, hogy először a keressen meg. Megkeresését minden esetben körültekintően kivizsgáljuk.
Amennyiben az érintett elégedetlen a panaszkivizsgálás eredményével, a felügyeleti hatósághoz fordulhat: http://dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro

Ha úgy véljük, hogy a titoktartási szabályok módosítása szükséges, a módosításokat ezen az oldalon közzétesszük, hogy tájékoztassuk Önt azon típusú információkra vonatkozóan, amelyeket gyűjtünk és felhasználunk. Ha kérdése van a titoktartási politikánkat illetően, kérjük, írjon nekünk a tájékoztatóban megadott címre. Ennek az oldalnak a tartalma gyakran módosulhat a platformon végrehajtott módosítások, jogszabályi változások vagy a bevált internetes gyakorlatok követhetősége érdekében.

Felkérjük Önt, hogy rendszeresen keresse fel ezt az oldalt annak érdekében, hogy naprakész tájékoztatást kapjon az adatvédelmi és adatfeldolgozási irányelveinkben bekövetkezett változásokról.


Hírlevélhez kapcsolódó adatok
A hírlevélre bármikor feliratkozhat, illetve leiratkozhat. A leiratkozást a saját profil szerkesztésénél teheti meg, vagy a kapott hírlevél alján levő linkre kattintva.

 

Székelyudvarhely, 2021. március 2.

 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM