Magukért beszélő számok: összehasonlítottuk a három székelyföldi megye 2022-es terveit

Magukért beszélő számok: összehasonlítottuk a három székelyföldi megye 2022-es terveit

A három székelyföldi megye elöljárói: Péter Ferenc, Tamás Sándor és Borboly Csaba megyeitanács-elnökök

Rekordnak számító gyorsasággal, már januárban, illetve február elején megszavazták a megyei költségvetéseket a székelyföldi megyei önkormányzatok. Az akkor megszavazott számokat vettük nagyító alá, elemezve, összehasonlítva, hogy a megyei elöljáróink mire tervezik elkölteni a hozzájuk befolyó adólejeket.

Geréb László

2022. április 09., 09:002022. április 09., 09:00

2022. április 09., 09:172022. április 09., 09:17

A megyei önkormányzatok működése hasonló a helyi önkormányzatok működéséhez. A döntéshozó szerv itt a lakosságszám-arányosan meghatározott számú képviselő-testület (Hargita és Kovászna megyében 30, Maros megyében pedig 34 tagú), amelynek a szavazattöbbséggel meghozott határozatait a megyei önkormányzat apparátusa hajtja végre, ez utóbbit a megyei tanács elnöke vezeti.

Kötött pályán mozognak

A megyei önkormányzat költségvetése tulajdonképpen az az „útmutató”, amely alapján a megyei tanács apparátusa egész évben működik. A költségvetésbe foglalják be a megyei tanácshoz befolyó bevételeket, illetve a bevételek felhasználási módját.

Számottevő különbség a települési és a megyei önkormányzatok költségvetése között, hogy a megyei önkormányzatok sokkal kötöttebb pályán mozognak, a bevételeiknek sokkal nagyobb hányadát kapják bizonyos tevékenységekhez „felcímkézve” a központi büdzséből, vagyis az egyes bevételi forrásokat kötelezően csak megszabott célokra szabad felhasználniuk.

Így nem tudnak annyira szabadon gazdálkodni, mint a települési önkormányzatok. Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy a megyék esetében nem beszélhetünk óriási tételekről, hisz az egyes megyék költségvetése nagyságrendben a megyeszékhelyek költségvetéseihez hasonlítható. A következőkben a három székelyföldi megye, vagyis Hargita, Kovászna és Maros megyék költségvetéseit elemezzük, hasonlítjuk össze. Az elemzéshez a három megyei önkormányzat költségvetési határozatait használtuk fel. A megyék lakosságbéli különbségét azzal ellensúlyoztuk, hogy az egyes költségvetési tételeket egy lakosra is visszaosztottuk.

Jövedelmi oldal

Elsőként a három megye jövedelmét vettük nagyító alá. A megyei önkormányzatok bevételeit öt nagy csoportba oszthatjuk: egyrészt a megyei önkormányzatok saját adó- és illetékből származó bevétele, másrészt a személyi jövedelemadó megyei tanácsokhoz visszaosztott része, harmadrészt az ÁFA-visszaosztásból származó bevételek, negyedrészt a központi kormányzattól kapott támogatások, ötödrészt pedig az EU-programokból lehívott pályázati pénzek.

Abszolút értékben Maros megyének van a legnagyobb költségvetése, szinte akkora összegből gazdálkodik egyedül, mint a két másik megye együttesen.

Összegszerűen is feltűnő, hogy mind kormánytámogatásból, mind pedig EU-projektekből 2022-ben Kovászna megye tervez a legtöbbet lehívni. Személyijövedelemadó-visszaosztásból Maros megye egyedül másfélszer annyit kap, mint a másik két megye, ami arra enged következtetni, hogy ott nagyobbak a jövedelmek, mint a másik két megyében.

Amennyiben az összbevételeket visszaosztjuk egy lakosra, ez esetben Kovászna megye magasan vezet: több mint másfélszer annyi jövedelmet tervez egy lakosra 2022-ben, mint Hargita vagy Maros megye (lásd ehhez az 1. ábránkat). Ennek a kiemelkedő jövedelmi szintnek a magyarázatát a külső források költségvetésen belüli magas aránya adja, ahol azt látjuk, hogy míg Kovászna megyében ezek aránya meghaladja az 50%-ot, addig ez az arány Hargita és Maros megyében is 20% alatt van (ezt mutatja a 2. ábránk). Pedig a külső források részaránya az egyik legfontosabb költségvetési mutató, hiszen ezek nélkül nagyon nehéz nagyobb fejlesztéseket megvalósítani. Így

minden önkormányzat számára kiemelten fontos minél több kormányzati és EU-s pénzt bevonzani a megye költségvetésébe.

• Infografika: Tóth Szilárd

• Infografika: Tóth Szilárd

A legnagyobb bevételi tétel a megyei önkormányzatok költségvetésében az ÁFA- visszaosztás. Azonban ez az összeg nagy részben fel van címkézve, vagyis csak a törvény szerint megszabott kötelező feladatok ellátására tudja fordítani az önkormányzat. Az ÁFA-visszaosztás egy része a megyei utak javítására költhető, amely összeg értékét az egyes megyék úthálózatának a hossza alapján állapítják meg; egy másik része pedig különböző speciális tevékenységre, mint gyerekvédelem, nem papi hivatású egyházi személyek fizetése, stb.

Az ÁFA- visszaosztás esetében egy lakosra számolva csekély mértékű eltérést találunk a három megye esetében.

Az egy lakosra számolt jövedelemadónál Maros megye vezet, 30%-kal magasabb az egy lakosra jutó visszaosztott jövedelemadó, mint a másik két megyében. Ebből arra lehet következtetni, hogy Maros megyében legalább ennyivel magasabbak a jövedelmek, a fizetések is. Emellett egy magyarázat lehet az is, hogy Maros megyében nagyobb fizetésekkel vannak bejelentve az alkalmazottak, mint Hargita és Kovászna megyében. Az egyes megyékben befizetett személyi jövedelemadónak 15%-a a megyei önkormányzatok bevételei, amelyet szabadon felhasználhatnak (63% a települések költségvetéseibe folyik be). Ugyancsak a megyei önkormányzatokhoz folyik be a jövedelemadó 6%-a, azonban ezt a részt a megyei önkormányzatok kötelesek az adott megye települései költségvetéseinek a kiegészítésére fordítaniuk. E fenti két tétel mellett a befizetett jövedelemadó 14%-ának a 15%-a is a megyei költségvetések bevétele szabad felhasználású összegként.

• Infografika: Tóth Szilárd

A megyei önkormányzatok költségvetésében kis aránnyal vannak jelen a saját adó- és illetékbevételek, hiszen nagyon kevés olyan adót és illetéket találunk, amelyek közvetlen a megyei önkormányzatok kasszájába folynának be. Maros megye ez irányú bevételeit az önkormányzat által begyűjtött hulladékelszállítási díj emeli meg ilyen nagy összegűre, amely csak erre a megyére jellemző sajátos hulladékgazdálkodási rendszernek a következménye.

Kiadási oldal

A megyei önkormányzatok kiadási oldalán találhatjuk azokat a feladatokat, amelyeket a törvény szerint a megyei önkormányzatoknak el kell látniuk, a feladatokhoz rendelt összegekkel együtt. A több száz kiadási tételt nem lehetséges itt megvizsgálni, így a következőkben csak a legnagyobbakat, legfontosabbak tekintjük át.

Költségoldalon is a legnagyobb összeget Maros megyénél találunk, ami természetesen következik a megye méreteiből. Azonban, ha megvizsgáljuk az egyes tételek szintjét, már bőven találunk érdekességeket. Költségoldalon a legfontosabb mutató, hogy az egyes megyei tanácsok mennyit fordítanak a jövedelmeikből beruházásokra.

A beruházásra fordított összegek részarányát vizsgálva Kovászna megye áll az élen, hiszen 2022-ben a költségvetésének 57%-át tervezi beruházásokra fordítani, Hargita megye alig 40%-ot, míg arányaiban a legkevesebb beruházást Maros megye tervez 32%-os részaránnyal.

Pedig a beruházások jelentik a fejlődés alapját, a különböző fejlesztésekbe fektetett összegek révén növekedik a lakosság életminősége, jóléte. Épp emiatt meglátásunk szerint minden önkormányzatnak arra kellene törekednie, hogy a befolyó jövedelmek minél kisebb hányadát élje fel a napi működésre és minél nagyobb hányadát fordítsa beruházásokra, fejlesztésekre.

• Infografika: Tóth Szilárd

A megyei önkormányzatok költségvetéseinek legnagyobb kiadási tétele a megyei utak karbantartására és fejlesztésére fordított összegek. Ennek a tevékenységnek finanszírozására egyrészt az ÁFA-visszaosztásból kapnak jelentős összegeket a megyei önkormányzatok, de a nagyobb munkálatokhoz a Helyi Fejlesztések Országos Programjából (PNDL) és az EU-s programokból hívhatnak le pénzeket. A 2022-es évben összegszerűen Maros megye tervez a legtöbbet ezen a területen elkölteni. Azonban,

ha egy lakosra visszaosztva vizsgáljuk az utakra költendő adólejeket, akkor Kovászna megye nagyságrendekkel vezet a másik két megye előtt, hiszen mind Hargita, mind Maros megye még feleannyit sem tervez utakra fordítani.

• Infografika: Tóth Szilárd

A második legnagyobb tétel a megyei szociális rendszer működtetéséhez kötődik, amely alapvetően a megyei gyerekvédelmi rendszer működtetését jelenti. Erre a területre a megyei önkormányzatok célirányos finanszírozást kapnak ÁFA-visszaosztás formájában az ellátórendszerben lévő gyerekek száma alapján. Ezen a téren Maros és Kovászna megye állnak az élen, egy lakosra számolva mindketten hasonló összegeket költenek erre a területre, míg Hargita megye 40%-kal marad le a másik két megyétől. Itt fontos megjegyezni, hogy országos szinten Maros megye működteti a legkiterjedtebb gyerekvédelmi rendszert (közel 100 épülettel).

• Infografika: Tóth Szilárd

A harmadik legnagyobb volumenű költségtétel a megyei tanácsok költségvetésében a kultúra, sport és vallás területekhez köthető. Ebből a fejezetből finanszírozzák a megyei önkormányzatok a megyei kulturális hálózatot, a különböző pályázatokat (sport, egyházi stb.), valamint a nem papi hivatású egyházi alkalmazottak fizetését is. Egy lakosra számolva 2022-ben Kovászna megye költi a legtöbbet ezen a téren, amely összeg több mint duplája a Hargita megyei egy lakosra számolt 2022-es tervezett költségeknek. Kovászna és Maros megye okkal áll az élen ezen a területnek, hiszen ebben a két megyében a megyei önkormányzat finanszírozza szinte a teljes megyei múzeumi hálózatot, míg Hargita megyében ezek a települési önkormányzatok finanszírozásában működnek.

• Infografika: Tóth Szilárd

A megyei önkormányzatok költségvetésében az egészségügyi tételbe a megyei egészségügyi intézmények kiadásai kerülnek bele.

A megyei kórházak esetében a fejlesztések és a működéshez való hozzájárulás esik a megyei önkormányzatok hatáskörébe, ugyanakkor a községi orvosi rendelőket is támogatja a megyei költségvetés. Ezen a téren egy lakosra számolva szintén Kovászna megye vezeti a sort,

míg a legkevesebb egy lakosra jutó egészségügyi kiadást Hargita Megye Tanácsa szavazott meg, amely kevesebb mint fele a Kovászna megyeinek. Itt fontos megjegyezni, hogy

ennél a tételnél 2021-ben Hargita megye toronymagason vezetett, hiszen a tavalyi évben hatalmas fejlesztések valósultak meg a Hargita megyei kórháznál.

• Infografika: Tóth Szilárd

Utolsó tételként a három megyei tanács működési költségeit elemeztük. Ennél a tételnél fontos mutatószámok egyrészt az apparátus költségeinek az aránya az összköltségvetésen belül, másrészt pedig az egy lakosra jutó különböző költségtételek.

A 2022-es évben Hargita Megye Tanácsa fordít a költségvetéséből a legnagyobb arányban a saját apparátusa működtetésére, ez az arány megközelíti a 20%-ot.

Ezzel szemben mind Kovászna, mind pedig Maros megye a Hargita megyei számnak alig felét, 10% alatti arányt fordítanak a megyei önkormányzat működtetésére. Ha egy lakosra visszaosztva vizsgáljuk a legfontosabb tételeket az apparátus működéséből, az esetben is Hargita megye vezeti a sort. Személyi költségek tekintetében egy lakosra számolva Hargita kétszer többet költ, mint Maros Megye Tanácsa (Hargita 83 lej. Kovászna 67 lej, Maros 30 lej). Az anyagi költségeket vizsgálva is hasonlót tapasztalunk, vagyis az egy lakosra jutó anyagi kiadások több mint háromszoros értéket jelentenek Hargita megyénél a másik két
megyéhez viszonyítva (Hargita 63 lej, Kovászna 16 lej, Maros 20 lej). E tételek közti nagy különbséget az egyes közigazgatási egységek felépítése közti különbségek magyarázzák. Gondolunk itt egyrészt a kiszervezett feladatok arányára, másrészt a be nem töltött állások költségvetésbe való befoglalására, illetve az önként felvállalt feladatok száma közti különbségekre is.

• Infografika: Tóth Szilárd

Székelyföld méretét és gazdasági súlyát éreztetve, az elemezett három székelyföldi megyét pár mutatóban összehasonlítottuk az egyik legfejlettebbnek tartott Kolozs megyével. A három megye 2022-re vonatkozó együttes költségvetése abszolút értekében szinte megegyezik Kolozs megye 908 millió lejes költségvetésével.

Ha a fejlesztési oldalt vesszük figyelembe, akkor Kolozs megye 2022-ben 20%-kal többet fordít beruházásokra, mint a három székelyföldi megye együttvéve.

A személyi jövedelemadó-visszaosztásnál tapasztalható különbség azért is érdekes, mert ez nagyon jól mutatja a két zóna jövedelmei közti különbséget. Mindamellett, hogy Kolozs megye lakossága egyharmaddal kevesebb a három székelyföldi megye összlakosságánál, Kolozs megye mégis 23%-kal több személyi jövedelemadó-visszaosztást kap, mint a három megye együttesen.

Ha a jövedelemadó-visszaosztást egy lakosra is kiszámoljuk, a különbség még nagyobb, hiszen ez esetben Kolozs megye szinte kétszer akkora (91%-kal nagyobb) SZJA-visszaosztásban részesül, mint a három székely megye átlaga!

A megyei önkormányzatok esetében is az év elején megszavazott költségvetések csak tervek, elképzelések, amelyeket az önkormányzati testület szeretné, ha megvalósulnának. Ennek a tervnek a megvalósítását azonban már egy más szervezeti egység, a megyei önkormányzat apparátusa hajtja végre. Reméljük, hogy a három megye 2022-es költségvetési elképzeléseinek döntő része meg tud valósulni ebben az évben annak ellenére, hogy a szomszéd országban zajló konfliktus nagyon sok bizonytalanságot hoz be minden intézmény működésébe.

2 hozzászólás
Székelyhon napilap IV. évfolyam, 122. szám
Székelyhon napilap IV. évfolyam, 122. szám

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. április 08., péntek

Járvány után háború: hogyan lehet feldolgozni? – Vitus-Bulbuk Emese a Nézőpontban

Benne élünk abban a korszakban, amikor meg kell tanulni valamilyen szinten tudatosan megszűrni a hallott és látott híreket. Majd aztán tudatosan feldolgozni mindazt a hatást, ami ér minket. Ehhez próbál meg segítséget nyújtani Vitus-Bulbuk Emese.

Járvány után háború: hogyan lehet feldolgozni? – Vitus-Bulbuk Emese a Nézőpontban
2022. április 08., péntek

Túlkapás vagy félreértés? Furcsa rendőrségi eljárás Székelyudvarhelyen

Neve mellőzését kérő olvasónk keresett fel azzal a panasszal, hogy idős feleségét tanúként citálták be a székelyudvarhelyi rendőrségre egy rongálási esethez, ám ott már gyanúsítottként kezelték. Az ügyben kihallgatást fog kérni.

Túlkapás vagy félreértés? Furcsa rendőrségi eljárás Székelyudvarhelyen
2022. április 08., péntek

Bűncselekmény lett a szemét égetése és elásása, nagyobb bírság jár a tarlóégetésért

Egy frissen elfogadott sürgősségi kormányrendelet értelmében tilos minden fajta hulladék, anyag vagy tárgy felgyújtása, valamint a szemét elásása Romániában. Ezekért vagy a hulladék nem megfelelő helyen történő kidobásáért nemcsak pénzbírság járhat.

Bűncselekmény lett a szemét égetése és elásása, nagyobb bírság jár a tarlóégetésért
2022. április 07., csütörtök

Igazgatót keresnek a Csíki Székely Múzeum élére

Hétfőig lehet jelentkezni a Csíki Székely Múzeum vezetői tisztségére kiírt versenyvizsgára, amelyet a csíkszeredai önkormányzat hirdetett meg. A menedzseri szerződést három évre kötik majd meg a nyertes pályázóval.

Igazgatót keresnek a Csíki Székely Múzeum élére
2022. április 07., csütörtök

Kifutottak az eredeti határidőből, de a végéhez közeledik a gyergyószentmiklósi kerülőút felújítása

2019 őszén kezdődött és az eredeti ütemterv szerint 18 hónap alatt kellett volna elkészüljön Gyergyószentmiklóson az úgynevezett teherforgalmi út felújítása. A munkálatok zajlanak, idén befejeződhet a kivitelezés.

Kifutottak az eredeti határidőből, de a végéhez közeledik a gyergyószentmiklósi kerülőút felújítása
2022. április 07., csütörtök

Az idegenforgalom fellendülésére számítanak idén Székelyudvarhelyen

A korlátozások felszabadítása után szabadon lehet utazni, így az udvarhelyszéki turisztikai profilú szervezetek az idegenforgalom fellendülésére számítanak. A TourInfo iroda újszerű kiadvánnyal, valamint élménydús programkínálattal készül.

Az idegenforgalom fellendülésére számítanak idén Székelyudvarhelyen
2022. április 07., csütörtök

Magyarországi diákok szakmai gyakorlatoznak Gyergyószentmiklóson

Magyarországi középiskolások szereznek szakmai tapasztalatot ezekben a napokban Gyergyószentmiklóson. A visszajelzések szerint az őket befogadó munkaadók is elégedettek a tevékenységükkel.

Magyarországi diákok szakmai gyakorlatoznak Gyergyószentmiklóson
2022. április 07., csütörtök

Újból nekilátnak a Kultúrpalota felújításának, most vajon sikerül befejezni?

A közbeszerzési pályázat többszöri meghirdetése után Maros Megye Tanácsa a héten megkötötte a kivitelezési szerződést a Kultúrpalota felújításával megbízott új céggel. 

Újból nekilátnak a Kultúrpalota felújításának, most vajon sikerül befejezni?
2022. április 07., csütörtök

Egész napos rendezvénysorozattal ünneplik a költészet napját Csíkszeredában

Számos eseménnyel ünnepli a magyar költészet napját a Csíki Játékszín. Április 11-én egésznapos rendezvénysorozattal várják az érdeklődőket – derül ki a szervezők által szerkesztőségünknek is eljuttatott közleményből.

Egész napos rendezvénysorozattal ünneplik a költészet napját Csíkszeredában
2022. április 07., csütörtök

Tudományos ülésszak az évszázados székely himnuszról

Tudományos ülésszakot szervez székely himnusz témakörben május 21-én Sepsiszentgyörgyön Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ.

Tudományos ülésszak az évszázados székely himnuszról
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM