Rangos állami kitüntetésekkel ismerték el nyolc kiemelkedő személyiség munkásságát

A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából nyolc, Erdélyhez köthető közéleti személyiségnek adományozott rangos állami kitüntetéseket Áder János, Magyarország köztársasági elnöke. Példaértékű munkájukért csütörtökön vehették át a díjakat a csíkszeredai Mikó-vár Bástya-termében.

Iszlai Katalin

2022. március 31., 19:512022. március 31., 19:51

Rangos állami kitüntetésekkel ismerték el nyolc kiemelkedő személyiség munkásságát

Kiemelkedő személyiségeknek adományozott rangos állami kitüntetéseket Áder János

Fotó: Veres Nándor

A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából nyolc, Erdélyhez köthető közéleti személyiségnek adományozott rangos állami kitüntetéseket Áder János, Magyarország köztársasági elnöke. Példaértékű munkájukért csütörtökön vehették át a díjakat a csíkszeredai Mikó-vár Bástya-termében.

Iszlai Katalin

2022. március 31., 19:512022. március 31., 19:51

A kitüntetéseket Tóth László főkonzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője adta át.

Fotó: Veres Nándor

Incze Benjamin Csíkmenaságon született 1938. március 10-én. Az általános iskolát szülőfalujában végezte, majd Gyulafehérváron folytatta az akkori „Kántor iskolában”. Meghallva az Isten hívó szavát jelentkezett a Megtestesült Bölcsességről nevezett Szemináriumba. 1966. április 17-én Márton Áron püspök pappá szenteli.

Fotó: Veres Nándor

Papi szolgálatát 1966-ban Csíkcsicsóban kezdte meg, mint kisegítő lelkész, majd Szépvízen és Csíkszentmiklóson megbízott lelkészként folytatta lelkipásztori feladatait. Ezután Barótra költözött, ahol segédlelkészként szolgálta a híveket.

Több évtizedes, odaadó lelkipásztori szolgálata, a Hargita megyei magyarság, illetve a katolikus családok megmaradása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Áder János köztársasági elnök Incze Benjámin részére a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta.

Polgár László 1984. december 17-én született Moldvában, a Bákó megyei Magyarfaluban. 2006. április 1-től a Moldvai Csángómagyarok Szövetség (MCSMSZ) gondnoka volt, 2008-tól ifjúsági felelőse, 2010-től a szövetség alelnöke, majd 2012 óta elnöke.

Fotó: Veres Nándor

Az évek során hatalmas fejlődést ért el az MCSMSZ úgy az oktatásban, mint a hagyományőrzés, a felnőttoktatás, a hangszeroktatás, infrastrukturális fejlesztések területén. A csángó közéletben betöltött kiemelkedő szerepe, a jövő generációk számára is példamutató, elkötelezett közösségi tevékenysége elismeréseként a köztársasági elnök Polgár László részére a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta.

Követendő életutak

Borbáth Erzsébet 1945. november 22-én született Csíkrákoson. A főiskola elvégzése után öt évet Gyimesközéplokon tanított, a mai Majláth Gusztáv Károly iskolában, ahol élő kapcsolatba került a gyimesi csángókkal.

Fotó: Veres Nándor

Intézményvezetőként és magyartanárként, a szakmailag jól felkészült tanári karral, 1990-től felvállalta a moldvai csángómagyar gyerekek tanítását, felzárkóztatását, megküzdve a nyelvi, beilleszkedési nehézségekkel.

A moldvai magyar nyelvű oktatás megalapozása érdekében végzett sokrétű, önzetlen tevékenysége elismeréseként Áder János Borbáth Erzsébet részére a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.

Szombatfalvi József 1952. november 8-án született Erdőszentgyörgyön. 1971–75 között a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet keretében szerezte meg a lelkészi hivatás gyakorlásához szükséges elméleti alapvetést és oklevelet. 1975-ben nevezték ki a Csehétfalvi Unitárus Egyházközség lelkészi állásába, ahol 1997-ig szolgált.

Fotó: Veres Nándor

1988-tól kezdődően tíz éven át gondozta a balánbányai unitárius szórványgyülekezetet, havi rendszerességgel istentiszteletet tartva a 120 km távolságra levő településen.

1998-tól a 2015-ben történt nyugdíjba vonulásáig a nagy létszámú Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség lelkésze volt. A Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör élén 1996 és 2008 között három megbízatási időszakban töltötte be az esperesi tisztséget. A több évtizeden át végzett közösségi szolgálata, valamint az állam által elkobzott egyházi ingatlanok visszaszerzésében és az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége rendszerváltozás utáni újraalapításában, valamint a Gondviselés Segélyszervezet megalapításában és irányításában, illetve a Bözödújfalu szellemi örökségének ápolásában vállalt meghatározó szerepe elismeréseként a köztársasági elnök Nagytiszteletű Szombatfalvi József részére a Magyar Arany Érdemrend kitüntetést adományozta.

Példaértékű elkötelezettség

P. Sárközi Sándor 1953. november 22-én született Kecskeméten tisztviselő családban. Dél-vidékről származó édesanyja lelkébe csöpögtette a Kárpát-medence szeretetét. 1974-ben lépett be a piarista tanítórendbe. 1981. február 22-én pappá szentelik. Munkahelyei változatosak voltak, bár mindvégig magyar-német szakosként dolgozott. Elfoglaltsága mellett a ’89-es változások nyomán a Kárpát-medence lett kedvenc nyári missziója. Főleg Kárpátalján, Ungváron és a környéki falvakban végez lelkipásztori kisegítést.

Fotó: Veres Nándor

Nagy lelkesedés töltötte el, hogy a rend egy évre elküldte Erdélybe „turnézni”, azzal a céllal, hogy keresse fel a piaristák helyeit, mérje fel a lehetőségeket. Csíkszeredába 2006 februárjában látogatott, ahová a piaristákat Ft. Darvas-Kozma József esperes-plébános hívta.

Urbán József tartományfőnök és a rendi káptalan két piarista, dr. Kállay Emil és Sárközi Sándor letelepedését hagyta jóvá. A magyar kultúra iránti elkötelezettséggel végzett, a magyarság megmaradását segítő oktató-nevelő munkája és lelkipásztori szolgálata elismeréseként Áder János köztársasági elnök Sárközi Sándor részére a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.

Ferencz Éva 1976. március 12-én született Gyergyószárhegyen. Egyetemi tanulmányait a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika-Fizika karán végezte. Már egyetemistaként érdekelte a moldvai kultúra, és bár reál szakos tanárként végzett, 2002-ben magyartanárként kezdett dolgozni a moldvai Klézse és Somoska településeken.

Fotó: Veres Nándor

2010-től 2012-ig a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének oktatási felelőse Bákóban. Szívügye, hogy az MCSMSZ minden moldvai magyar településen be tudja vezetni a magyar anyanyelvi oktatást. A moldvai csángó gyerekek magyar nyelvű oktatásának megszervezése iránt elhivatott munkája elismeréseként Áder János köztársasági elnök Ferencz Éva részére a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta.

Nemes célok

Nagy Éva Vera 1965. február 9-én született Kecskeméten. A kecskeméti Kodály Iskola 12 éve után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola karvezetés szakán diplomázott. A Boldogasszony Iskolanővérek közösségének tagjaként a budapesti Patrona Hungariae, a szegedi Karolina és a debreceni Svetits Iskolában tanított, majd szerzetesrendje megbízásából énekes missziót indítottak Erdélyben 17 éve. Ketten érkeztek, Czakó Gabriella kiváló kórusvezetővel együtt. Azóta a sóvidéki és felső-nyárádmenti gyerekeket tanítják munkatársaikkal együtt.

Vera nővér kitartó munkával létrehozta a Mariánum Házat, amely otthona a nemzetközileg is elismert, Magyar Örökség díjas Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek és Ifjúsági Karnak, kórusműhelyüknek, és a Kodály Zoltán Népfőiskolának.

A misszió fő törekvése a kultúraátadás, a közösségépítés, illetve a szociális és lelki segítségnyújtás. Kodály Zoltán szellemiségének megőrzésével a Kárpát-medencei magyarság összetartozását erősítő zenepedagógusi szolgálata, nagy elhivatottsággal végzett misszióvezetői tevékenysége elismeréseként Áder János köztársasági elnök Nagy Éva Vera részére a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta. A kitüntetett megbetegedés miatt nem tudott jelen lenni az eseményen, az érdemkeresztet egy későbbi időpontban kapja meg.

Geréb Péter Csanád Ámos 1938. augusztus 22-én született Kolozsváron. 1960-ban végzett a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem matematika-fizika szakán. A zetelaki iskolába helyezik, majd a székelyudvarhelyi Közgazdasági Líceumba kerül, 1972-ben pedig a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképzőbe hívják, ahol matematikát és matematikatanítás módszertanát tanítja leendő pedagógusok ezreinek. 1997-től az önálló intézménnyé vált Református Gimnázium pedagógusa egészen nyugdíjba vonulásáig. A rendszerváltás után azonnal jelentkezett cserkésznek. 1993-ban újraindította a Református Kollégium 1945-ben megszűnt cserkészcsapatát, 2006-ig annak vezetőjeként tevékenykedik, és több éven át a csapatvezető nélkül maradt székelyudvarhelyi Bethlen Gábor csapatot is vezeti.

Fotó: Veres Nándor

Közéleti tevékenysége mellett 1990-től Székelyudvarhely Belváros Református Egyházközség presbitere és egy ideig főgondnoka. 2000-ben a romániai református egyház zsinatának tagja,

2006-ban erdélyi egyházkerületi főgondnok, ügyvezető főgondnok, 75 éves koráig. Ez a legmagasabb tisztség, amit a református egyházban világi személy betölthet.

Az erdélyi magyarság megmaradását és közösségi életét szolgáló oktatói és cserkészvezetői munkája elismeréseként Áder János köztársasági elnök Geréd Péter Csanád Ámos részére a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta.

Kiemelkedő személyiségeknek adományozott rangos állami kitüntetéseket Áder János •  Fotó: Veres Nándor

Kiemelkedő személyiségeknek adományozott rangos állami kitüntetéseket Áder János

Fotó: Veres Nándor

•  Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

•  Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

•  Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

szóljon hozzá!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. március 31., csütörtök

Mezei János bízik benne, hogy a táblabíróság is kimondja az ártatlanságát

Az ügyészség és a perben részt vevő további felek is fellebbeztek, így a Marosvásárhelyi Táblabíróságon folytatódik Mezei János pere. Gyergyószentmiklós egykori polgármestere bízik abban, hogy ott is bebizonyosodik az ártatlansága.

Mezei János bízik benne, hogy a táblabíróság is kimondja az ártatlanságát
2022. március 31., csütörtök

Egy személy jelentkezett az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének élére

Nem akadt kihívója Bíró Barna Botondnak az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének jövő heti tisztújítóján. Bíró továbbra is elnökként szeretné folytatni a munkát.

Egy személy jelentkezett az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének élére
2022. március 31., csütörtök

Két toronyházat építenek a régi traktorgyár helyén

Több mint kétszáz lakást alakítanak ki abban a két, egyenként tízszintes tömbházban, amelyeket a csíkszeredai, egykori traktorgyár helyén építenek fel – a Nest (Fészek) bevásárlóközpont közelében.

Két toronyházat építenek a régi traktorgyár helyén
2022. március 31., csütörtök

Gyűjtést szerveznek, hogy segítsék Gálfit a magyarzászlós bírság kifizetésében

Gyűjtést szervez a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselő-testület Szabad Emberek Pártja (POL) és Magyar Polgári Párt (MPP) frakciója, hogy segítsenek a polgármesternek egy korábbi, 5000 lejes bírság törlesztésében.

Gyűjtést szerveznek, hogy segítsék Gálfit a magyarzászlós bírság kifizetésében
2022. március 31., csütörtök

Környezettudatosságra nevelik a kisiskolásokat a Kupakmozaik játékban

Harmadik alkalommal hirdette meg a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány a Kupakomozaik című játékát, amelyre tízfős csapatok jelentkezését várják. A korábbi években nagy volt az érdeklődés a program iránt.

Környezettudatosságra nevelik a kisiskolásokat a Kupakmozaik játékban
2022. március 31., csütörtök

Csíki egészségügyi beruházásokról döntöttek

Közel egymillió lejből újítanák fel a csíkszeredai Petőfi Sándor utcai orvosi rendelő épületét, a beruházás műszaki tervét csütörtökön fogadták el a Hargita megyei önkormányzati képviselők rendes márciusi ülésükön.

Csíki egészségügyi beruházásokról döntöttek
Csíki egészségügyi beruházásokról döntöttek
2022. március 31., csütörtök

Csíki egészségügyi beruházásokról döntöttek

2022. március 31., csütörtök

A leghosszabb útvonalon tesztelik az elektromos autóbuszt

Egy új elektromos busz jelent meg Marosvásárhelyen, és egy hétig lehet vele utazni. Mint Portik Vilmostól, a közszállításért is felelős alpolgármestertől megtudtuk a magyarországi Ikarus gyártó ajánlotta fel bérmentesen az általa készített autóbuszt.

A leghosszabb útvonalon tesztelik az elektromos autóbuszt
2022. március 31., csütörtök

Járványnapló: háromezer alá csökkent a napi esetszám

Fokozatos visszaesés tapasztalható az egy nap alatt regisztrált koronavírusos megbetegedések számát illetően az elmúlt néhány napban: a keddi 4276-ról szerdára 3583-ra esett vissza az új esetek száma, és csütörtökre ez a szám már kétezer alá csökkent. 

Járványnapló: háromezer alá csökkent a napi esetszám
2022. március 31., csütörtök

Kidobott, megégett levélszavazatokat találtak – provokációnak tartja az RMDSZ az ügyet

Kidobott, részben elégetett levélszavazatokat találtak a Marosvásárhellyel szomszédos Jedden egy illegális szemétlerakóban – közölték csütörtökön marosvásárhelyi hírportálok. Az RMDSZ diverziónak minősítette és elutasította a történteket.

Kidobott, megégett levélszavazatokat találtak – provokációnak tartja az RMDSZ az ügyet
2022. március 31., csütörtök

Tűz ütött ki a sepsiszentgyörgyi kórház egyik irodaépületében

Tűz ütött ki a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház egyik irodaépületében, szerdán kora reggel – tájékoztat az egészségügyi intézmény vezetősége. Az előzetes vizsgálatok szerint a fűtőberendezés valószínű rövidzárlat miatt kapott lángra.

Tűz ütött ki a sepsiszentgyörgyi kórház egyik irodaépületében
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM