Istállóban udvaroló vadtulok

Istállóban udvaroló vadtulok

Bölények Páll Attila farmján

Fotó: Székely Kalendárium/Vajda György

Nemrég írtuk, hogy megérkezett az első bölényszállítmány a marosvásárhelyi állatkertbe, amely részese kíván lenni a legnagyobb testű európai szárazföldi emlős megmentését célzó tenyészprogramnak. Gyakorlatilag egyfajta „visszatelepítésről” van szó, hiszen a bölény régen megszokott látványnak számított a székelyföldi erdőkben, és ma már van olyan itteni üzletember, aki rájuk építi vállalkozását.

Kocsis Károly

2023. március 25., 21:242023. március 25., 21:24

2023. március 25., 21:282023. március 25., 21:28

„Az Árpád-házi királyok legkedvesebb mulatsága a bölényvadászat volt. Évenként ősszel megjelent az egész udvar az ország EK-i részében fekvő királyi vadászkastélyok egyikében (Ugocsa, Máramaros, Bereg, Zemplén), s innen indult el a bölényhajszára” – írja Szalay Béla a Székelység 1932/5–6. számában.

De például a híres Belényesi-hegység is királyi bölényvadász-terület lehetett a XI. században, a szomszédságában levő Ciblesen mai napig olyan helynevek őrzik az állat emlékét, mint Bölénycsúcs, Bölényforrás, Bölénytisztás vagy Bölényvölgy. A Szamos mentét Bölénymezőnek vagy Belének láposának is nevezték.

korábban írtuk

Bölényeket szaporítanának a marosvásárhelyi állatkertben
Bölényeket szaporítanának a marosvásárhelyi állatkertben

Európai bölénytehén és több egzotikus állat is érkezett nemrég a marosvásárhelyi állatkertbe. Azt szeretnék, hogy a vásárhelyi állatkert része legyen a tenyészprogramnak és közösen megmentsék a kihalástól a legnagyobb testű európai szárazföldi emlősöket.

A bölények őshazája

Ugyancsak Szalay szolgál válasszal arra kérdésre is, hogy hol lehetett a bölények őshazája. „Itt, Szilágy vármegye szomszédságában (Bihar, Szatmár) csak a nyugati kezdete volt azonban a bölények hazájának; ide csak leváltottak a hatalmas bikák a nagy havasokról, mert itt nedvesebb, kövérebb volt a tisztások füve, és óriási terjedelmű posványos őserdők védték a fejedelmi vadat a meglepetés ellen…

De hát honnan került e vidékre az a sok bölény? A válasz rövid: Székelyországból! Ott volt az ősi fészkük a Gyergyói-havasokban.

Az említett Belényesi-hegység, a Bükk, Avas, Lápos összefüggenek a Cibles közvetítésével az észak–erdélyi rengeteg tömegű őserdőkkel, a Radnai- és Máramarosi-havasokkal s az ezekkel délre kapcsolatos Kelemen-havassal, amely Borszéken túl átterjed Moldvába, és épp itt, a határ menti járatlan havasokon volt Bölényország szíve, itt volt főhadiszállásuk. Itt vadásztak rájuk a székely daliák ősidőktől fogva, és innen terjedtek el dél felé a Görgényi- és a Csíki-havasokba, le egészen Brassó alá, ahol sok emlékük maradt fenn.”

Galéria

Kleiner Salamon 1732-ben készült rajza erdélyi bölényekről

Az oklevelek is ezt támasztják alá: 1534-ben Gyergyószéken arra panaszkodnak, hogy az erdőkben csoportosan tanyázik a vadtulok, azért Maylát István ősi szokás szerint Fábián-napra nagy vadászatot rendez. 1643 szeptemberében I. Rákóczi György fejedelem hívja meg „begyinvadászatra” a Csíki- és Gyergyói-havasokba Bornemissza Pált.

A mohácsi vész után, 1534-ben Majláth István erdélyi vajda nagyszabású bölényvadászatot rendezett a Gyergyói-havasokban, mert a székelyesen elnevezett begyének (bölények) a lakosság erdeiben lényeges kárt tettek, sőt sok személyt a bölények agyontapostak. Ezért a vajda a mondott évben, Fábián napján (jan. 20.) a „régi vajdák szokása és szüksége szerint” tartott vadászatot, ahol számos főúr és nemes ifjú sok vadat ejtett”. (…) Feljegyzések szerint 1718-ban, a gyergyói havasokon „a bölények még számosan valának”. Apor Péter érdekes emlékirataiból tudjuk, hogy a korabéli (1730 táján) erdélyi főurak hímzett kerevetei, zsámolya, tábori sátorai, nyugvóhelyei medve- s ehhez sokat hasonlító bölénybőrrel voltak borítva.
D. Biás István: Régi erdélyi bölényvadászatok (Vadász Újság, 1926. február)

Ezt támasztja alá többek között a szárhegyi Lázárok ősi címerének főalakja, de a helynevek is árulkodnak székelyföldi „bölényfészekről”, mint például a bálványosi, 1091 méter magas Begyenkő-szikla, hogy az erdővidéki Bölönről ne is beszéljünk!

A bölényvadászok egy része… székelyek közül került ki, mert ők voltak azok, kik az ország nagy keleti bölényterületének szívében laktak, kik legjobban ismerték az állatot, annak szokásait, vadászatát, kik tehát a királynak a legjobb szolgálatot tehették”

– írta még Szalay. Ezek alapján nem véletlen, hogy egyes források szerint az utolsó erdélyi bölényt is Székelyföldön lőtték le jó bő kétszáz évvel ezelőtt.

Galéria

A bölöni unitárius templom. A falu nevét is a bölényből származtatják egyesek

Fotó: Csíki Csaba

Az utolsó erdélyi bölény

Azért írunk „egyes forrásokat”, mert például a mai fiatalság által elsődleges forrásként használt Wikipédiában az áll, hogy 1762-ben ejtették el az utolsó erdélyi példányt. Ez az évszám az 1858-as kiadású, Erdély régibb vadászatai című kiadványhoz vezethető vissza, amelyben Újfalvy Sándor (1792–1866), korának híres vadásza és természetjárója, Kőrösi Csoma Sándor nagyenyedi tanulótársa a következőket írja:

Az utolsó bölény sirját minden vidék saját körében keresi, mindenik elregéli még, hol és miként ejtetett el ez erdélyi utolsó királyi állat. Részemről azon meggyőződésre jutottam, hogy az 1762. oct. 8-án a borgói Pláj magaslaton lelte halálát.

Boldogult apám jelen volt e vadászaton, mellyet édes atyja itt, mint Doboka vármegyei alispán tartott. Borgó vidéke, melly akkor a Bethlen grófok birtoka volt, Doboka megyéhez tartozott. Apám 86-dik évében halálozott el, s utolsó éveiben is szenvedélyes vadász volt. Vadászkalandjairól sokszor beszélgetett, s ünnepe volt, ha a bölény vadászatról emlékezhetett. Szerinte ez utolsó jól kitermett tehén volt, s hozzávetőleg 10-12 esztendős lehetett, öt mázsát és 42 fontot nyomott.”

Orbán Balázs viszont az 1814-es évszámot adja meg A Székelyföld leírása című monumentális munkájában: „A fülei havasokban sok vad van, régen még bölény is tanyázott itten. E kiveszett fajnak utolsó magánosan ordítozó ivadékát itt látták a múlt század végén. Lázár Károly gróf A szabad természetről című munkájában

azt állította, hogy a fülei úgynevezett boroszlános erdőben, Benkő József professzor tanulmányozása szerint 1775. március havában láttak bölényt, Erdélyben az utolsót pedig 1814-ben lőtték.”

Megjegyezzük, hogy Petényi János Salamon (1799–1855) akadémikus, madártani kutató 1815-öt említ, és szerinte is Udvarhelyszéken ejtették el az utolsót.

Galéria

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum tulajdonát képezi az a kitömött bölény, amelyet a XIX. század végén lőttek le Lengyelországban, az orosz cár azt Ferenc József császárnak adományozta, aki a maga során továbbadományozta a Magyar Természetrajzi Múzeumnak. Innen került 1913-ban Háromszékre, a következő év leltári könyvében már szerepel

Fotó: Köllő Zsolt Ágoston

Az 1762-es évszám már csak azért is erősen vitatható, mert egy 1781-ben megjelent közleményben a következő áll: „Csíkszékben – úgymond – néhány év előtt egész csordával a legelőre kihajtott

egyik tehénbe belészeretett egy bölény, s annyira bizalmas lett, hogy esténként a falu népének ijedelmére nemcsak gazdája háza kapujáig, de még az istállóba is bekísérte,

s így hajtották ki aztán a bölényt a tehénnel együtt reggelenkint a csordára.”

Visszatért a Kárpátok királya

Az állami erdészet (Romsilva) magánerdészetekkel, környezetvédelmi szervezetekkel, önkormányzatokkal karöltve hosszú évtizedek óta próbálkozik a bölény visszatelepítésével a Kárpát-gyűrű romániai és erdélyi erdeibe.

A hátszegi (Hunyad megye) rezervátumot 1958-ban alapították, egy lengyelországi bölénypár, Podarec és Polonka volt az első két „lakója”. Az 50 hektáros területen 2022-ben alig tucatnyi bölény élt, noha régebb a létszámuk ennek sokszorosát tette ki.

A csökkenés egyik magyarázat az, hogy sok kisborjút máshová vittek fejlődni, az ottani állományt erősíteni.

Az egyik legismertebb és legeredményesebb visszavadító telep Vânători–Neamț község övezetében, az azonos nevű nemzeti parkban található, csaknem 31 ezer hektár, amiből 26 ezer hektár erdő. Hivatalosan 1999-ben létesítették, tíz évvel ezelőtt 11, két év múlva 6 bölényt engedtek itt szabadjára, számuk ma ötven körüli lehet. Önreklámjuk szerint

az egyetlen hely Romániában, ahol szabadon élő bölényeket lehet látni.

A bánsági Szárkő-hegység 8000 hektáros bölényrezervátumában, Hunyad és Krassó–Szörény megye határvonalán számuk tavaly meghaladta a százat, öt éven belül elérheti a kétszázötvenet. Hasonlóan nagy kiterjedésű a Bukaresttől 70–75 kilométernyire lévő buksányi bölényrezervátum is, ahol a bekerített területen élő állatok létszáma általában 30-40 körül mozog.

Székelyföld peremövezetében, a Brassó megyei Bodzavám területén is van 2008 óta egy kis bölényrezervátum, kéttucatnyi állattal,

amelyeket Ausztriából, Svájcból, Franciaországból és Olaszországból hoztak. A többi ilyen telephez hasonlóan, a szabályok betartásával ez is látogatható a turisták számára.

Lehet kóstolni!

Gazdasági vállalkozásként felfogható bölényfarmból több is működik Romániában. A legismertebb talán a folyamatosan több százas állatállománnyal bíró nagyszalontai.

Itt a fő szempont a hústermelés, a vendéglátói, közétkeztetési piac ellátása bölényhússal, bölényhúsból készült termékekkel.

Egyik különlegességük a „bölényburger”, amelyről azt mondják, sokan nehezen veszik rá magukat, hogy megkóstolják, de ha beleharapnak, biztosan kérnek még belőle!

Galéria

Páll Attila a segédeivel

Fotó: Székely Kalendárium/Vajda György

Jó tíz éve immáron Székelyföldön is működik bölényfarm, az erdővidéki Nagyajta határában, a brassói Páll Attila és csíkszeredai születésű felesége, Orsolya jóvoltából, aki felmenőik falujában 2007-ben vásároltak e célból 10 hektáros területet. Miután több híres farmot felkerestek Angliában, Belgiumban, Németországban és Lengyelországban, az első négy állatot 2013-ban szerezték be a leghíresebb európai bölénytenyésztőtől, Belgiumból, aztán hoztak Lengyelországból és Németországból is, tavaly hatvan állatot gondoztak a gazdaságban.

A fő céljuk természetesen nekik is a koleszterinszegénynek tartott bölényhús értékesítése üzletekben, éttermekben, de látogatóközpont létrehozását is tervezik, szállást kínáló vendégfogadóval, ahol bölényhúsból készült ételeket lehet majd kóstolni.

Hogy milyen áron, azt nem tudni, de iránymutatóul szolgálhat az egyik honi internetes szaküzlet ajánlata, ahol a steak-nek való bölény T-bone kilóját 290 lejért lehet megrendelni…

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2023. március 24., péntek

Megbüntette a csendőrség Izsák Balázs SZNT-elnököt a székely szabadság napi rendezvény miatt

Pénzbírságot szabott ki a román csendőrség Izsák Balázsra, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnökére a székely szabadság napi marosvásárhelyi felvonulás megszervezése miatt.

Megbüntette a csendőrség Izsák Balázs SZNT-elnököt a székely szabadság napi rendezvény miatt
2023. március 24., péntek

Három osztálytermi előadást láthatnak a csíki diákok a Lurkó Programban

Új irányvonalat nyit programkínálatában a Csíki Játékszín, amely a 14–18 éves korosztályt célozza meg. Három tantermi előadással készülnek, amelyekkel szeretnék növelni a középiskolások színház és művészet iránti érdeklődését.

Három osztálytermi előadást láthatnak a csíki diákok a Lurkó Programban
2023. március 24., péntek

Iskolai felszerelésekre pályáznak 26,7 millió lej értékben

Csíkszeredai tanintézetek osztálytermeinek, laborjainak, műhelyeinek, valamint pszichopedagógiai és logopédiai kabinetjeinek felszerelését, bútorzatát, eszköztárát bővítenék, cserélnék – erről döntöttek az önkormányzati képviselők rendkívüli ülésén.

Iskolai felszerelésekre pályáznak 26,7 millió lej értékben
2023. március 24., péntek

Képzőművészeti alkotások Petőfiről

Ha március idusa, akkor képzőművészeti tárlat nyílik – tudják jól ezt a kézdivásárhelyiek, és azok a képzőművészek, akik évről évre válaszolnak az Incze László Céhtörténeti Múzeum felhívására.

Képzőművészeti alkotások Petőfiről
Képzőművészeti alkotások Petőfiről
2023. március 24., péntek

Képzőművészeti alkotások Petőfiről

2023. március 24., péntek

Megkezdődtek az út- és járdafelújítási munkálatok

A marosvásárhelyi December 22. utcán a Homoród utcával való kereszteződésig intenzív munkálatok folynak az úttest újraaszfaltozásán. A javításokat szakaszosan végzik, és a forgalmat a munkálatok helyszínén váltakozó irányítással szabályozzák.

Megkezdődtek az út- és járdafelújítási munkálatok
2023. március 24., péntek

Viták uralták a gyergyószentmiklósi tanácsülést

Egyetlen képviselő sem támogatta azt a gyergyószentmiklósi polgármester által előterjesztett megállapodásjavaslatot, amely a korábbi távhőszolgáltató számára megítélt adósság visszafizetésének módjáról szólt.

Viták uralták a gyergyószentmiklósi tanácsülést
2023. március 24., péntek

Lejárt szavatosságú termékért bírságoltak

Az elmúlt napokban egy Bölön községbeli bárban bírságolt a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal – olvasható a hatóság Facebook-oldalán.

Lejárt szavatosságú termékért bírságoltak
2023. március 24., péntek

Gázspray és vegyszer ne kerüljön a hulladékba

Gondot jelent, ha lécfalvi hulladékválogatónál az újrahasznosítható fém és műanyag közé olyan anyagok is kerülnek, amelyek a környezetre és a válogató alkalmazottjaira nézve egyaránt veszélyt jelentenek.

Gázspray és vegyszer ne kerüljön a hulladékba
2023. március 24., péntek

Elvesztegetett székelyföldi évtizedek

Már szomorú valóságként könyveljük el, hogy amíg az elmúlt tíz évben az ország lakossága 5,3%-kal, addig az erdélyi magyar közösség 10,3%-kal csökkent. Az erdélyi magyarságot érintő negatív tendenciák sajnos nem csak a demográfia területén vannak jelen.

Elvesztegetett székelyföldi évtizedek
Elvesztegetett székelyföldi évtizedek
2023. március 24., péntek

Elvesztegetett székelyföldi évtizedek

2023. március 23., csütörtök

Pénz a kártyákon, már csak el kell költeni

Vidéki és városi postások osztották meg Székelyhonnal, hogy meglepően zökkenőmentes az energiakártyákkal való fizetés. Noha vannak fennakadások, ezek főként a személyes adatokkal függnek össze, és nem a kártyahasználatból adódnak.

Pénz a kártyákon, már csak el kell költeni
Pénz a kártyákon, már csak el kell költeni
2023. március 23., csütörtök

Pénz a kártyákon, már csak el kell költeni

Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM