A lelki műveltség fellegvárai a felekezeti tanintézetek

A lelki műveltség fellegvárai a felekezeti tanintézetek

A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium épülete. Nem az ismeretanyagban más egy egyházi iskola, hanem a szellemiségében

Fotó: Pinti Attila

A székelyföldi felekezeti oktatásban az a közös – függetlenül attól, hogy református vagy katolikus tanintézetről beszélünk –, hogy a kötelező ismeretanyag átadása mellett intézményes szinten foglalkoznak diákjaik lelki életével. Székelyföldi felekezeti tanintézetekbe „kopogtattunk be”, hogy megnézzük, mi az a többlet, amivel szolgálnak a többi iskolához képest. 

Hajnal Csilla

2021. május 15., 21:492021. május 15., 21:49

Egy tanintézmény és annak életre hívása, tartós működése mindig valamilyen közösségi igényre próbál választ adni. A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 1991-es újraindulása is ezt célozta meg. „Az akkori közösségi elöljárók helyesen ismerték fel azt a társadalmi kihívást, hogy az oktatás nem szorítkozhat csak a tudományokban való elmélyülésre.

A katolikus iskola az ismereteket mindig olyan összefüggéseibe kívánta és kívánja elhelyezni, hogy milyen ismeret mire való, minek mi az értelme. Ezért a tudományos ismeretek és készségek elsajátítása mellett ugyanilyen fontos a jellemformálás, a nevelés. Azt pedig, hogy a mai társadalom mennyire szomjazza az okos emberek mellett a jó embereket, mindannyian érezzük

– véli Tamás Levente, a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium igazgatója. Hozzátette, a katolikus iskola az egyéni boldogulás szakmai megalapozása mellett

a lélek formálását, a lelkiismeret fejlesztését, a közösségben való gondolkodás képességét, a közösségi felelősségvállalást igyekszik kialakítani a tanulókban.

„Meggyőződésünk, hogy ennek útja az az értelmi és lelki műveltség, amely Isten fele nyitott életszemléletet és életszervezést eredményez” – tapintott rá a felekezeti iskola lényegére az iskolavezető. Ilyen módon a katolikus iskola iránti igény kézzel fogható. A kezdeti nehézségek időszaka után mára igencsak megnőtt a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium iránti érdeklődés.

Fotó: Veres Nándor

Az ötödik osztályaikba rendre kétszeres túljelentkezéssel állnak szembe, középiskolai tagozatos elméleti osztályaikba is a diákok mintegy háromnegyede úgy jut be, hogy az elsődleges opciót jelenti számukra.

A vokacionális teológia osztályaikba az elmúlt három évben az évente meghirdetett 28 induló helyre rendre több mint száz tanulót vizsgáztattak

– fejtette ki számokban az iskola iránti nagy érdeklődést Tamás Levente.

„Büszkék vagyunk a teológia osztályainkból az évek során született papi hivatásokra is. 2014 után kilenc végzősünk folytatta tanulmányait Gyulafehérváron a Teológián, közülük többen már felszentelt papokként szolgálnak egyházmegyénkben. A vallásos oktatás-nevelés értékirányítottságának ez azonban csak egy része.

Minden erőfeszítésünkkel azt célozzuk, hogy az értelem képzése mellett, az akarat és lélek munkálását is szolgáljuk: a tudást összekapcsolni a lelkiismeret fejlődésével, az erénnyel, mert csak így leszünk képesek értékké válni környezetünkben

– vallja Tamás Levente.

A szentmise, amely elindít egy tanévet

Közösségük életében kiemelkedő jelentősége van a szentmisének, amely elindít egy új tanévet vagy egy hetet, hálaadással bezár egy szakaszt. Kiemel és megszentel olyan ünnepeket, mint a maturandusz vagy a ballagás. Mint elmondta,

a liturgikus év során emlékezetes alkalmak az adventi koszorúfonást felvezető elmélkedések, az azt követő kedd reggeli gyertyagyújtások, a roráté szentmisék a környék falvaiban, az új esztendő beköszöntével az osztálytermekben végzett házszentelés.

Fotó: Veres Nándor

A nagyböjti szent időben minden osztályközösség egy hétvégi lelkigyakorlattal készül a feltámadás megünneplésére, amelyet az egyes évfolyamok életkori sajátosságainak megfelelő téma köré építenek fel.

Helyet kap itt az egyén és közösség viszonyának keresztény szemléletű értelmezése, az önértékelés-önbecsülés problematikája, a függőségekhez való viszony, az istenkép értelmezése, a párkapcsolat, a keresztény házasság. Diákok és tanárok együtt járják nagypénteken a keresztutat, férfitanáraik Passiót énekelnek.

„Kiemelt ünnepünk a csíksomlyói pünkösdi fogadalmi búcsún való részvétel, amely zarándoklat és szolgálat is egyben. Az évközi időben a szentségi kápolnában egymásért elmondott közbenjáró és hálaadó imákra, az iskolanapi szentségimádások, az ünnepeket megelőző szentgyónás alkalmaira úgy tekintünk, mint iskolai életünk sajátos lehetőségeire, és ajándékaira. Gimnáziumunkban állandó imaháttérként működik a Mária Kongregáció. A szolgálatkészségben a 126. Kájoni János cserkészcsapat tagjai vannak mindig résen. A Diáktanácsunkban zajló sokrétű munka a közösségszervezés örömeit és nehézségeit teszi megtapasztalhatóvá” – számolt be nekünk Tamás Levente a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium mindennapjairól.

A meghurcolt és „újjászületett” iskola

Megnőtt az érdeklődés az újraindult marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium iránt is a 2019-es évhez viszonyítva.

Míg három évvel ezelőtt a teológia szakára két fordulóval telt fel az osztály, tavaly már egy fordulóval beteltek a helyek, sőt nem mindenki jutott be.

A többi osztályban a bejutási média növekedett meg, vagyis a nagyobb átlaggal rendelkező diákok írták be első opciónak az iskolát, így 20-30 századnyi a jegyek közti különbség a tavalyi és a 2019-es évben. Az előkészítő osztályban a tavaly is maximális létszámmal indult el az osztály, hamarosan kiderül, hogy idén is maximális létszámmal indul-e az osztály. Sőt a más iskolából való év közbeni áthelyezések esetében is látható az érdeklődés növekedése, hisz nem minden transzfert tudnak elfogadni, ugyanis többen tesznek le kérést, mint ahány üres hely van a marosvásárhelyi katolikus iskolában.

Mi ragaszkodunk ahhoz, hogy nem indítunk egy osztályt sem a törvény által megengedett maximális létszám felett, csak ikertestvérek esetén vagyunk kötelesek erre

– részletezte megkeresésünkre Tamási Zsolt iskolaigazgató.

Szentmisén részt vevő kisiskolások. Az egyházi iskolák a nevelés hangsúlyában különböznek más tanintézetektől

Fotó: Haáz Vince

Katolikus iskola nem csak katolikusoknak

Tavaly a járványhelyzet előtt a környező falvakban népszerűsítették a marosvásárhelyi katolikus iskolát, idén azonban nincs lehetőség ezt megtenni, és nem lehet előrelátni, hogy mi lesz a következménye ennek, mekkora lesz az érdeklődés a kilencedik osztályokba. „A tavalyi népszerűsítés után beindult egy kampány, amely során diákok, osztályfőnökök látogattak el a környék iskoláiba, ugyanis létezett az a feltételezés, hogy a mi tanintézetünkbe csak katolikus gyerekek jöhetnek.

Ám amiért katolikus iskola vagyunk, nem azt jelenti, hogy nem fogadunk más felekezetű gyerekeket, hanem csak azt, hogy mindenki a felekezete szerint gyakorolja a hitét, és járjon felekezete szerinti vallásórára, illetve vegyen részt az iskola katolikus ünnepein.

A tájékoztatások eredményeként olyan településekről is jöttek gyerekek, ahonnan azelőtt még nem voltak, tehát a diákok mintegy fele nem katolikus felekezetű” – fejtette ki a marosvásárhelyi tanintézet vezetője. A teológiai osztályban több a katolikus gyerek, de a természet- és társadalomtudomány osztályban több a nem katolikus diák, az elemi tagozaton több a katolikus, mert

Marosvásárhelyen van lehetőség választani református és katolikus iskola között, és ez érződik a felekezeti megosztáson, de nem kizárólagos.

Mindig van annyi más vallású gyerek, hogy az elemi tagozaton is két-három osztályból kijön egy református csoport, és a négy osztályból kijön egy unitárius csoport is vallásórára – tette hozzá Tamási Zsolt, amikor a diákság felekezeti megosztásáról érdeklődtünk.

Fotó: Haáz Vince

A nevelés adja a többletet

Nem az ismeretanyagban más a katolikus iskola, hanem a nevelés hangsúlyában különbözik más tanintézetektől. Mint azt Tamási Zsolt is hangsúlyozta, a belső szabályzatukba több olyan elem kerül be, amely a közösségi értékekre és hagyományőrzésre is utal, és ezeket be is tudják tartani.

Van egy olyan előnye is ennek a belső szabályzatnak, hogy ezt előbb jóvá kell hagynia az érsek atyának, és ezért bekerülnek sajátos szabályok, amelyek ebbe az irányba tudják az iskolát alakítani, és akik idejönnek hozzánk azok számára kötelező is.

Bejár egy iskolalelkész is, aki foglalkozik a gyerekekkel, lehetőséget biztosít egyéni lelki beszélgetésekre – nem gyónást kell ez alatt érteni. A tanáraink is ezt az értékrendet választják, a pedagógusaink tudják, hogy minden tantárgy keretében lehet nevelni is, nemcsak tanítani, és ez az ami nálunk többlet.

Az a legfontosabb nálunk, hogy mosolyogva jöjjön be a diák, és mosolyogva menjen is ki innen

– osztotta meg velünk nézeteit a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnázium igazgatója.

Fotó: Haáz Vince

Kick-box bajnok a teológia osztályból

Sokan vélik úgy, hogy aki teológia osztályban végez papnak vagy nővérnek tanul, de ez nem így van. Most is vannak négyen-öten a végzősök között, akik a teológia egyetemet választották, de emellett a többiek más egyetemet is végeznek, tehát nagyon széleskörű a végzősök egyetemi választása. „A végzősök között van műszaki irányultságú, van lovasoktató Magyarországon, kick-box európai bajnokunk teológia osztályból, aki most került be az országos ligába, és az első meccsét meg is nyerte.

Nagyjából ugyanazokon a szakokon mennek tovább, mint azok akik a társadalmi osztályban végeznek, tehát kertészmérnöktől hitoktatóig nagyon széles ez a paletta.

De a kötődések megmaradnak, van olyan diákunk, aki önkéntességgel foglalkozott amíg diákunk volt, és ezt folytatja most is éppen a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül, és visszajár az iskolába, hogy építse az önkéntes csapatot” – tudtuk meg Tamási Zsolttól.

Fotó: Beliczay László

Az oktatás megközelítésében van a többlet

A székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium egy sajátos kegyelmi hely, hisz mind az előkészítőbe, mind pedig a kilencedik osztályokba minden évben túljelentkezés van – tudtuk meg Tőkés Zsolttól, a székelyudvarhelyi református kollégium vezetőjétől. Úgy véli, az oktatás, mint tananyag nem nyújt pluszt itt sem, hiszen az egységes minden iskolában az országban, hanem

az oktatás megközelítése jelenti a többletet, hiszen az iskola nem csak oktat, hanem nevel is.

„Itt tudunk mi többletet biztosítani, hisz maga a kereszténység egy olyan kritériumrendszert állít, amely sokkal közelebb áll a lélekhez, feltételezi a lelkiséget, és alapvető nálunk, hogy mi foglalkozunk a lélekkel. Ez nem azt jelenti, hogy egyénenként más iskolában más tanárok nem tehetik meg ezt, de nálunk intézményes szinten történik mindez” – fejtette ki Tőkés Zsolt, aki viszonyítási pontként a régi felekezeti iskolát említi, amely nem a felekezetek közötti különbségre fektette a hangsúlyt, hanem pontosan arra, amely a felekezetekben közös volt. „A törvény megengedi, hogy az egyházak teológiai iskoláiban más profilú osztályokat is indítsanak, akár szakiskolát is, akár Kolozsváron, de pont emiatt mi nem teszünk különbséget az osztályok között.

Minden osztályban ugyanazokat az elvárásokat támasztjuk a diákok felé, a vallás tantárgyat – kilencedikben és tizedikben bibliaismeretet, tizenegyedikben és tizenkettedikben egyháztörténelmet és hitvallást tanulnak – és ez a teológia osztályon kívül a többi elméleti osztályban is elvárás

– tette hozzá az iskolaigazgató. Mint rávilágított, ezért nem alakulhatnak ki olyan előítéletek, hogy papnövendékek tanulnak a teológia osztályban, mert mindenki ugyanazzal az elvárással szembesül. A teológia osztályokból is minden egyetemi szakra mehetnek, akár orvosira is, de mivel nincs matematikából érettségivizsga, ezért a műszakit kevésbé választják az iskola diákjai.

Fotó: Veres Nándor

„Versenylovak” helyett osztályközösség

A székelyudvarhelyi református felekezeti tanintézet nyújtotta értékek hosszú távú hatását bizonyítja az is, hogy egyértelműen pozitív a visszajelzés sok év után is, hisz mint azt Tőkés Zsolt hangsúlyozta, a szemlélete azt diktálja, hogy

ne „versenylovakat” neveljenek, az iskola mindig is inkább a közösségi szempontot vette előtérbe.

„Természetesen nem fojtottuk bele senkibe, ha valami különleges készség kialakult valakinél, sőt. Általában azonban az osztályközösség volt az irányadó, ezért jó közösségek alakultak ki.

Volt olyan esetünk is, hogy a gyereket el akarták vinni a szülők kilencedik második félévétől, de a gyerek szembeállt, és megmondta, hogy nem megy sehová, és itt maradt

– emlékezett vissza Tőkés Zsolt.

A teológia osztályba való felvételiről pedig elmondta, a járványhelyzet diktálja a felvételi körülményeit, hisz tavaly is kellett volna legyen, de elmaradt, és mindenki hozta az öt-nyolcas vallásmédiáját, erről cikkünk írása közben sem tudtak még többet.

Fotó: Veres Nándor

szóljon hozzá!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. március 22., kedd

Lelőttek egy kutyát, ez lett az orvvadászok veszte

Egy lelőtt kutya lett a veszte két orvvadásznak a Maros megyei Fehéregyházán. A rendőrség ugyanis a kutya gazdájának értesítésére szállt ki a helyszínre és azonosította a törvényszegő vadászokat.

Lelőttek egy kutyát, ez lett az orvvadászok veszte
2022. március 22., kedd

Ismét ég a Rez-tető

Újból ég a száraz növényzet a Székelyudvarhely kadicsfalvi határában álló Rez-tetőn, ezúttal is a domboldal erdős részén csaptak fel a lángok.

Ismét ég a Rez-tető
Ismét ég a Rez-tető
2022. március 22., kedd

Ismét ég a Rez-tető

2022. március 22., kedd

Elképzeléseit ismertette Hargita megye frissen kinevezett prefektusa

Jusson lélegzethez a Hargita megyei kormányhivatal, a munkája legyen könnyebb és hatékonyabb – ez a rövid távú cél, amit kitűzött magának Petres Sándor, a megye frissen kinevezett prefektusa. 

Elképzeléseit ismertette Hargita megye frissen kinevezett prefektusa
2022. március 22., kedd

Az egekbe szökött a gabona ára, bizonytalanok a termelők

Az elmúlt néhány hónapban negyven, tavaly ősz óta pedig csaknem száz százalékkal emelkedett a gabona ára. Kedden reggel kilátogattunk a székelyudvarhelyi barompiacra, hogy felmérjük a gabonapiacot.

Az egekbe szökött a gabona ára, bizonytalanok a termelők
2022. március 22., kedd

Részvételre buzdít az EMNT, fogadják és várják a levélszavazatokat

Hosszabbított nyitvatartással fogadják az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács demokráciaközpontjai a levélszavazatokat április 2-áig, az erdélyi politikai szervezet ugyanis felvállalta, hogy eljuttatja a levélborítékokat a magyarországi külképviseletekre.

Részvételre buzdít az EMNT, fogadják és várják a levélszavazatokat
2022. március 22., kedd

Buktatókat is rejt a népszámlálás online része

Egy hete kezdődött el a népszámlálás önkitöltős szakasza, szombatig csaknem hatszázezren éltek is ezzel az online lehetőséggel. Az elmúlt hét tapasztalatai azonban rámutattak a rendszer buktatóira is.

Buktatókat is rejt a népszámlálás online része
2022. március 22., kedd

Ha ezt a problémát megoldják, elkezdődhet a lakók rácsatlakozása szennyvízhálózatra

Befejezte a kivitelező a rábízott építkezést, így már csak kisebb, az önkormányzatra háruló munkálatok vannak hátra, a közel háromszáz háztartást érintő zeteváraljai szennyvízhálózat üzemképességének eléréséhez.

Ha ezt a problémát megoldják, elkezdődhet a lakók rácsatlakozása szennyvízhálózatra
2022. március 22., kedd

Helyi színdarabot adnak elő a csengettyű felújításáért Gyergyószárhegyen

Elhanyagolt, rossz állapotban áll a gyergyószárhegyi Énkány utcában az a régi harangláb, amelynek rendbetételére készülnek. Egy színjátékot készülnek előadni, amelynek célja a közösség figyelmének felhívása a csengettyű felújításának fontosságára.

Helyi színdarabot adnak elő a csengettyű felújításáért Gyergyószárhegyen
2022. március 22., kedd

Több kórházban is engedélyezték már a beteglátogatást, de van, ahol már visszaélnek ezzel

Stagnál a koronavírus-járvány Hargita megyében, ahol mindössze öt-hat új esetet igazolnak naponta, és a kórházban ápoltak száma is jelentősen lecsökkent, így több intézményben is lehetővé tették a betegek látogatását.

Több kórházban is engedélyezték már a beteglátogatást, de van, ahol már visszaélnek ezzel
2022. március 21., hétfő

Kevés bevétel, de annál nagyobb népszerűség – közeleg a szezonzárás a székelyudvarhelyi jégpályán

Anyagi nyereséget a harmadik szezon végének közeledtével sem könyvelhet el a 2019-ben átadott székelyudvarhelyi sátortetős műjégpálya, sikereket viszont annál inkább: elégedettek a szülők és tanítók a Korisulival, illetve a hokiedzésekkel.

Kevés bevétel, de annál nagyobb népszerűség – közeleg a szezonzárás a székelyudvarhelyi jégpályán
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM