Vérünk hullott e honért

Vérünk hullott e honért

Hagyományőrzők március 15-i ünnepségen. Archív

Fotó: Veres Nándor

„A székely nemzetet a harc teremtette, éltette és emelte történelmi magas színvonalra. Főhivatása, mióta a történelem színpadán megjelent, a honvédelem volt. Ebben állott fő dicsősége és büszkesége. A vitézség és harciasság elválaszthatatlan volt e kemény, szívós, bátor, elszánt, hősies népnek. Királyok törvényhozók, történetírók és főként a tettek fennen magasztalták ezen erényüket” – írta Szádeczky-Kardoss Lajos A székely nemzet története és alkotmánya című, 1927-ben megjelent könyvében. A székely szabadság napja apropóján Csarnai Márk anyaországi történészt kértük meg, foglalja össze a Kárpátok őrei helytállásának fontosabb mérföldköveit az 1848–49-es szabadságharcot követő közel száz év történései tükrében.

Kocsis Károly

2023. március 10., 08:002023. március 10., 08:00

Csarnai Márk szerint a székelyek történelmi hivatását a Szádeczky-Kardoss Lajostól fentebb idézett sorok foglalják össze talán a legtalálóbban. Az ősi hagyomány szerint még Attila király fia, Csaba királyfi bízta meg népét e föld védelmével, míg napkeletről meg nem érkeznek testvéreik, a magyarok.

Nem viselt a magyarság olyan háborút a történelem során, ahol a székelyek ne bizonyították volna vérükkel, hogy ők a Kárpát-haza legvitézebb harcosai.

Állhatatosságukról 1764-ben tettek bizonyságot, amikor a szabadságot választották a megalkuvás helyett, és életüket áldozták mindazért, amit elődeiktől kaptak.

Az anyaországi történész azonban 1848-at tekinti igazán sorsdöntő évnek, amikor Agyagfalván 60 ezer székely gyűlt össze, hogy hitet tegyen Magyarország és Erdély egyesülése mellett. Valamennyi székely szék és minden társadalmi réteg egy emberként mondta ki az osztrák közigazgatás alatt álló katonai határőrvidék intézményének az elvetését.

Amikor 1848-ban a magyarság rákényszerült a fegyveres önvédelemre, a székelyek sem tétlenkedtek.

Oroszlánrészt vállaltak a hon védelmében azon erőkkel szemben, amelyek 84 évvel korábban – ősi szabadságjogaikat megsértvén – erőszakkal kényszerítették őket a határőrségbe.

Idézet
Lészen ágyú!

– hangzott el a legendás székely ágyúöntő, Gábor Áron fogadalma, és szavait tettek követték. Rézágyúi nemcsak erőt adtak az önvédelmi harchoz, de sikeresen meg is fordították a hadi helyzetet. A székely haderő 1848 decemberében öt ütközetben verte vissza az ellenséges támadásokat. Hogy Erdély nem veszett el 1848-ban, az a székelyek fegyveres ellenállásának volt köszönhető. 1849 nyarán ugyan nem tudták feltartóztatni az osztrák-orosz túlerőt, azonban több emberáldozattal járó küzdelmet is vállaltak szülőföldjükért.

Soraik újrarendezésével háromszor is visszafoglalták Háromszéket a cári csapatoktól, és közben többször is bátor helytállásról tettek tanúbizonyságot.

Idézet
Ha meg kell halnunk, haljunk meg dicsően!

– kiáltotta el magát egy székely tiszt az eprestetői ütközetben, amikor szegezett szuronnyal fogadták az orosz lovasrohamot. Gyertyánffy Ferenc százados és katonái a hősi halált választották szülőföldjükért.

Galéria

Szoboszlai József honvéd, szíve alatt a Székely Hadosztály jelvényével

Fotó: Facebook/Régi fotók Erdélyből

1848–1849 utolsó erőpróbáját Nyerges-tető jelentette. Tuzson János őrnagy székely honvédei hősiesen helytálltak a császári-cári túlerővel szemben, és amíg csak lehetett, feltartóztatták az ellenséget. Nem messze az ezeréves határtól, a Csíki-havasok és a Torjai-hegység között alusszák örök álmukat a névtelen székely hősök. Azok, akik az életüket adták a hazáért és a becsületért. Az ütközet helyszíne méltán kapta a „székely Thermopüla” elnevezést, és a halált megvető bátorság példájaként vonult be a székely-magyar történelembe.

A szabadságharctól az őszirózsás forradalomig

A szabadságharc vérbefojtása után Erdélyt újra leválasztották Magyarországtól, ám Csarnai Márk hangsúlyozza: a hamu alatt izzott a parázs. A székely szervezkedés vezetői, Török János, Gálfi Mihály és Horváth Károly szabadságharcosok azonban 1854. március 10-én vértanúhalált haltak a marosvásárhelyi Postaréten.

Idézet
Élni szabadságban, vagy ezért meghalni merészen: ezt hitték, vallták s haltak érte híven

– olvasható ma is Marosvásárhelyen a székely vértanúk emlékművén.

Az 1867-es kiegyezés nemcsak Magyarország és Erdély újbóli egyesülését hozta el, de az 1848–1849-es székely honvédek és vértanúk emlékének méltó megörökítését is. A történelem azonban 1914-ben újra fegyverbe szólította a magyar nemzetet, s vele együtt a Kárpátok őreit. A székelyek a császári és királyi 2., 62. és a 82. közös gyalogezredek, valamint a magyar királyi marosvásárhelyi 22. és a brassói 24. gyalogezredek kötelékében kerültek ki a frontra.

Galéria

Attila-emlékjel a kézdiszéki Avas-tetőn

Fotó: Kocsis Károly

Zlocsovnál, Stanislaunál, Dunajownál, Monasterzyskánál és Horozonkánál estek át a tűzkeresztségen a székely bakák – sorolja Csarnai Márk az ugyancsak példás helytállást követelő helyszíneket. A „Nagy háború” során olyan ütközetekben tanúsították hősiességüket, mint Lemberg elfoglalása, a gorlicei és a caporettói áttörés, ám

az igazi székely virtus az 1916-os román betöréskor mutatkozott meg. Szülőföldjük védelmében önmagukat is felülmúlták.

A Brassó környéki hegyekben lelassították a román túlerőt egészen addig, amíg be nem érkezett a német erősítés, majd a Măgura Casinului nevű magaslatról többször is visszaverték az ellenséges rohamot. IV. Károly magyar király ezt követő elismerő szavai tehát teljességgel megalapozottak: „Derék székelyeim és honvédeim szívós kitartása ismételt bizonyságul szolgál arra, hogy

Idézet
ezek a pompás csapatok számban és erőben nagyobb ellenséggel szemben is meg tudják óvni fölényüket.

A hősök mindegyikének legbensőbb köszönetemet, legőszintébb elismerésemet küldöm, és további harcaikra Isten áldását kérem.”

Kommunistáktól elárulva

Amíg az őszirózsás országvesztők a pacifizmus ábrándjait kergetve vették ki a frontról hazatért katonák kezéből a fegyvert, és tétlenül szemlélték az ország megszállását, addig a székely bakák az önfeladás helyett a fegyveres ellenállást választották – idézi fel az 1918-as eseményeket Csarnai Márk. A Székely Hadosztály hónapokon keresztül – sárban és fagyban, nélkülözések közepette – védte Erdély kapujából a hátországot. A szervezést azonban a bolsevik mintára alakult és a fővárosban garázdálkodó katonatanácsok minden módon igyekeztek akadályozni.

Galéria

IV. Károly magyar király Kézdivásárhely főterén 1917-ben

Fotó: Fortepan/Österreichische Nationalbibliothek

A helyzet a tanácsköztársaság kikiáltásával csak tovább romlott. A hadosztály részére biztosított élelmiszervonatokat a vörösök kirabolták. Mindazt a muníciót, felszerelést és erősítést, ami elengedhetetlen lett volna a sikeres harchoz, és amit a kommunista vezetés megtagadott, a székely honvédek elszántsága nem tudta pótolni. Az április 16-án megindult román offenzíva végül áttörte a hadosztály vonalait, és miután két tűz közé kerültek, Kratochvil Károly parancsnok 1919. április 26-án Demecsernél kénytelen volt letenni a fegyvert. A hátráltató körülmények ellenére a Székely Hadosztály mégis hónapokra megakasztotta a román előrenyomulást.

A színmagyar Székelyföldet a győztesek a sokat hangoztatott etnikai elvek figyelmen kívül hagyásával csatolták el Magyarországtól.

Erdély magyarjainak 22 évet kellett várniuk a feltámadásra, amely a második bécsi döntés kihirdetésével valósult meg. A virágeső közepette bevonuló magyar honvédek Sósmező elérésével biztosították a visszaítélt erdélyi országrészeket.

Galéria

Székely honvéd 1941-ben

Fotó: Láng Sándor, Forrás: Magyar Földrajzi Múzeum, Érd

A vértelen igazságtétel után azonban az ország vezetése tudta, hogy idővel fegyverrel kell majd megvédeni a régi-új határokat, ezért az 1942-es mozgósításkor csupán a 27/2. könnyű ágyús üteg vonult ki a doni hadszíntérre, mint a kassai 21. gyalogezred közvetlen tüzéralakulata. Itt előbb a Kolovert és Korabut között lévő hídfő, majd a kologyezsnojei híd védelmét látták el, mielőtt Siroki térségében folyambiztosító és vállalkozást támogató feladatokat láttak el.

A küldetés maradt

A hátországban azonban a tisztikar emlékezetében még tisztán élt 1918 példája, amikor Románia a bukaresti különbékét megszegve, a háború utolsó napjaiban üzent újfent hadat. Ennek újbóli kiküszöbölésére 1942-ben megkezdődött a székely határőrség megszervezése. A székely határőrök 1944. augusztus végén kerültek először harci érintkezésbe az ellenséggel. Románia 1944. augusztus 23-án történt pálfordulását követően ugyanis

fellángoltak a harcok a történelmi határokon.

Augusztus 26-án az Úz és a Csobános völgyében, 27-én pedig (két sikertelen román támadás után) az Ojtozi-szorosban jelentek meg az ellenséges csapatok.

A Gyimesi-szorosban vitéz Sebő Ödön, a 32. hegyi határvadász zászlóalj tisztje harcolt a túlerővel szemben. Itt 2–3 héten át állóháború alakult ki, mert a határvadászok sikeresen tartották állásaikat. A szovjet parancsnokság azt feltételezte, hogy nagy erők védekeznek Gyimesbükk környékén, ezért a Vörös Hadsereg megpróbálta bekeríteni a határvadászokat. Ezt észlelve Sebő Ödön 1944. szeptember 16-án megkezdte csapatai kivonását, sikeres kitörés után jutottak el a Felcsíki-medencébe, Csíkszentdomokosra.

Galéria

Csarnai Márk történész

Fotó: Csarnai Márk magángyűjteménye

A székely bakáknak 1916-ban még csak egy szedett-vedett román hadsereggel kellett szembenézniük, ekkor azonban már a Vörös Hadsereg csatlósaiként ostromolták a Kárpátokat. A román árulás folytán a szovjet csapatok délről megkerülték az Árpád-vonal erődrendszert, ezért a bekerítés veszélye miatt a német Dél Hadseregcsoport vezetése elrendelte Székelyföld katonai kiürítését. Levéltári források, szemtanúk visszaemlékezései és helyszíntanulmányok bizonyítják, hogy a védelmi rendszert csak megkerülni lehetett, de áttörni nem. Románia átállását követően azonban az ellenséges csapatok rázúdultak a magyar határvédelemre.

Miután Székelyföld megtartása lehetetlenné vált, a székelyek a harc folytatása helyett hazatértek, hogy bár otthonaikat és családjaikat megvédjék a románoktól, akiket könyörtelen bosszú vezérelt.

Csarnai Márk megítélése szerint a maroknyi székely nem állíthatta meg a Kelet–Európára zúduló vörös áradatot, ám áldozatuk nem volt hiábavaló. Hősies helytállásuk – mely lassította az ellenséges csapatokat – erőt ad az utódoknak, akik ma már nem fegyverrel küzdenek, de küldetésük ugyanaz maradt:

magyarnak maradni a Kárpátok lábainál.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2023. március 08., szerda

Mégis mennyi adót lehet beszedni ebben az országban egy év alatt? Nem titkolják az ANAF-nál

Tavaly az Országos Adóhatóság (ANAF) 372,6 milliárd lej adót szedett be, ami 61,4 milliárd lejjel, azaz 19,8 százalékkal több, mint az előző évben – írja az Agerpres hírügynökség az adóhatóság vezetőjének közlésére hivatkozva.

Mégis mennyi adót lehet beszedni ebben az országban egy év alatt? Nem titkolják az ANAF-nál
2023. március 08., szerda

Árvízriasztás Székelyföldre is

Egy másodfokú (narancssárga jelzésű) és két elsőfokú (sárga) árvízriasztást adtak ki a hidrológusok szerdán tucatnál több folyó vízgyűjtő medencéjére vonatkozóan.

Árvízriasztás Székelyföldre is
Árvízriasztás Székelyföldre is
2023. március 08., szerda

Árvízriasztás Székelyföldre is

2023. március 08., szerda

Még idén elkezdődhet a kisiparosoknak szánt inkubátorház megépítése Székelyudvarhelyen

Szerződést kötött a székelyudvarhelyi városvezetés a kisiparosoknak szánt inkubátorház műszaki terveinek elkészítésére, illetve annak kivitelezésére. A projekt megvalósítására megpályázott pénzt ez év végéig kell felhasználni.

Még idén elkezdődhet a kisiparosoknak szánt inkubátorház megépítése Székelyudvarhelyen
2023. március 08., szerda

Fertőzött rókát ártalmatlanítottak Székelyudvarhelyen

Ártalmatlanítani kellett a Székelyudvarhely központjában többször is felbukkant rókát, hiszen az rühatkákkal volt megfertőződve, amelyek a kóbor állatok közvetítésével az emberre is átterjedhetnek.

Fertőzött rókát ártalmatlanítottak Székelyudvarhelyen
2023. március 08., szerda

Közösségi takarítás lesz Sepsiszentgyörgyön

A Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) idén is csatlakozik a bukaresti Több Zöldet (Mai Mult Verde) egyesület által két éve kezdeményezett országos programhoz. A Tiszta vizet az Oltba elnevezésű közösségi takarítás március 9-ére van betervezve.

Közösségi takarítás lesz Sepsiszentgyörgyön
2023. március 08., szerda

Négy fiatal vállalkozót díjaztak a MaStart versenyen

Kiválasztották, melyik négy fiatal vállalkozó innovatív ötlete bizonyult a legjobbnak a 2023-as MaStrat versenyen. Az egész napos rendezvényen közel 70 személy – cégvezetők, vállalkozók és fiatalok – vettek részt.

Négy fiatal vállalkozót díjaztak a MaStart versenyen
2023. március 08., szerda

A kutyamenhely-bővítés nem oldja meg a gondokat

Eredményes volt Sepsiszentgyörgyön a szépmezői menhelyen tartott kutyák örökbefogadásának népszerűsítése, amelyből lapunk is kivette részét: nem áll fenn annak veszélye, hogy a telep lakóit tömegesen kelljen elaltatni. A gondok azonban megmaradtak.

A kutyamenhely-bővítés nem oldja meg a gondokat
2023. március 08., szerda

Szónok- és szavalóversenyt rendeznek a hősök tiszteletére

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére Kézdivásárhelyen rendezendő programsorozat diákszónok- és szavalóversennyel kezdődik.

Szónok- és szavalóversenyt rendeznek a hősök tiszteletére
2023. március 08., szerda

Négy év szünet után ismét felvonulnak a székely szabadságért

Székelyföld több településéről, de Marosszékről is várják a résztvevőket március 10-én Marosvásárhelyre, a Székely Szabadság Napjára. Négy év kihagyás után a Székely Nemzeti Tanács újra megszervezi a felvonulást, beadványban kérve a székelyek szabadságát.

Négy év szünet után ismét felvonulnak a székely szabadságért
2023. március 08., szerda

Felerősödő szélre és esőre figyelmeztetnek

Erős szélre figyelmeztető előrejelzést bocsátott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat a Nyugati- és a Keleti-Kárpátokra.

Felerősödő szélre és esőre figyelmeztetnek
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM