Nagyító alatt a székely megyék költségvetései

Nagyító alatt a székely megyék költségvetései

Fotó: Székelyhon

Mire költ, miért és mennyit hoz be? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ, amikor a Hargita, a Kovászna és a Maros megyei önkormányzatok büdzséit hasonlítottuk össze. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy a három székelyföldi megyét ebből a szempontból is összemérjük.

Geréb László

Szüszer Róbert

2021. július 09., 19:572021. július 09., 19:57

A jó példákat be kell mutatni. A rosszakat is. Ezekre gondoltunk, amikor nekifogtunk a számtengerek vizsgálatának. Éppen a számok teszik lehetővé, hogy nyersen egymás mellé állítsuk őket, elmondanak mindent maguktól, nem kell túlmagyarázni semmit. Akárcsak korábban, amikor nekifogtunk a nagyobb székelyföldi városok költségvetéseit összehasonlítani, most is

az a naiv remény fűti a kíváncsiságunkat, hogy a szóban forgó intézmények hajlandók egymástól eltanulni mindazt, ami előrébb viheti Székelyföldet.

Az ilyen összehasonlítások esetében visszatérő motívum, hogy nem lehet a körtét az almával összemérni, ami önmagában igaz is. Azonban az emberiség fejlődésének egyik motorja épp az összehasonlítás. Önmagában a magyar focicsapat teljesítménye sem mérhető a 2020-as Labdarúgó Európa-bajnokságon. Ám ha azt a francia vagy a német csapatéhoz viszonyítjuk, máris könnyebb véleményt alkotni a nemzeti tizenegy teljesítményéről. Ezt a gondolkodást támasztja alá az is, hogy a világ eltérő fejlődési szintjén álló, különböző méretű és lakosságszámú országait is egymáshoz hasonlítják és sorba állítják, például az egy lakosra jutó GDP vagy épp az átoltottság esetében. Hasonló mutatók segítségével próbáltuk meg mi is a három megye 2021-es költségvetéseit
összehasonlítani.

Köztes intézmények

A megyei önkormányzat egy köztes intézményként definiálható a központi állami szervek és a települési önkormányzatok között. A megyei önkormányzatoknak egy megválasztott döntéshozatali szerve van (megyei képviselő-testület), a végrehajtáshoz pedig egy szakapparátus áll a rendelkezésére, amelyet a megyei tanács elnöke vezet.

A megyei önkormányzatok a romániai közigazgatási törvény által hozzájuk rendelt feladatokat végzik el,

amelyek közül a legfontosabbak a megyei szociális intézményrendszer működtetése, a megyei utak karbantartása és fejlesztése, a megyék kulturális intézményrendszerének a fenntartása, a speciális iskolák működtetése, a megyei kórházak fejlesztése, a községek költségvetéseinek a kiegészítése, valamint még pár kisebb feladat.

A három megye 2021-es tervezett költségvetését először a bevételi oldalán elemeztük. Itt két fontos dolog tűnik fel: egyrészt az, hogy nem beszélhetünk óriási összegekről, hiszen az egyes megyék költségvetései nagyságrendben a megyeszékhelyvárosok költségvetésihez mérhetők. Másrészt szembeötlik az is, hogy

a megyei költségvetésekbe befolyó összegek túlnyomó többsége „címkézett” pénz, vagyis csak előre meghatározott feladatokra költhető el.

Így a megyei önkormányzatoknak sokkal kisebb a játszótere, mint a települési önkormányzatoknak, ami sokkal feszesebb gazdálkodást követel meg a megyei vezetésektől.

Galéria

Ha a három megye költségvetésének a teljes bevételeit vizsgáljuk, feltűnik, hogy noha Kovászna megye kisebb, a 2021-es tervezett bevételei mégis meghaladják a Hargita megyeit. Ezt a különbséget hozzák az egy főre számolt bevételek is, amelyek ugyancsak Kovászna megyében a legmagasabbak, míg Hargita megyében a legalacsonyabbak. Ez a kimagasló bevétel a Kovászna megyei 2021-es költségvetésben található nagymértékű kormánytámogatásnak és EU-s projekteknek tudható be. (Megj.: Hargita megye lakosság a 2011-es népszámlálás szerint 310 ezer, Kovászna megyéé 210 ezer, Maros megyéé 550 ezer).

Galéria

A költségvetések bevételi tételeit öt nagy kategóriára oszthatjuk: egyrészt a személyi jövedelemadó-visszaosztás, másrészt az áfavisszaosztás, harmadrészt a központi kormányzat részéről érkező támogatások, negyedrészt az EU-s projektek, ötödrészt pedig a fentieken kívüli saját bevételek.

Az egyik legnagyobb bevételi tétel a megyében befizetett személyi jövedelemadó megyei önkormányzatoknak jutó része.

Minden megyében a befizetett jövedelemadó 15 százaléka az illető megye megyei önkormányzatát illeti meg, amelyet szabadon használhat fel a saját működésére. A megyében befizetett jövedelemadó 6 százaléka szintén a megyei önkormányzat bevétele, amelyet azonban kizárólag a települések költségvetéseinek a kiegészítésére használhat fel. E fenti két tétel mellett a befizetett jövedelemadó 14 százalékának a 15 százaléka is a megyei költségvetésbe folyik be, amely szintén szabad felhasználású összeg.

A jövedelemadó visszaosztásnál Maros megye áll a legjobban, abszolút értékben egyedül többet kap, mint Hargita és Kovászna megye együttvéve.

Ha ezt a bevételi tételt egy lakosra visszaosztva számoljuk, akkor is Maros megye vezeti a rangsort, ami egyértelműen kifejezi azt, hogy a három székely megye közül Maros megyében a legmagasabbak a jövedelmek.

Galéria

A megyei önkormányzatok legnagyobb bevételi tétele az áfavisszaosztás. Azonban hiába ez a legnagyobb összeg, ennek döntő része fel van címkézve, vagyis adott feladatok ellátására kapják a megyei önkormányzatok. Az áfavisszaosztás egyik része a megyei utak karbantartására vonatkozik, amely összeget az úthálózat hossza alapján állapítják meg. A második áfatétel az állam részéről átadott speciális tevékenységek finanszírozását szolgálja, mint a gyerekvédelem, tej- és kifliprogram, a speciális oktatásban részesülő diákok támogatása, a nem papi hivatású egyházi személyzet fizetése, öregotthonok működtetése stb. Az áfavisszaosztásnak van egy, a költségvetés kiegyenlítésére szánt része is, amit lakosságszám-arányosan kapnak meg a megyei önkormányzatok.

Az áfavisszaosztás összegében is Maros megye vezeti a sort, azonban egy lakosra visszaosztva szinte azonos összeget kap a három megye.

A központi költségvetésből kapott támogatások döntő többsége a Helyi Fejlesztések Országos Programjára (PNDL) vonatozik, ezen belül is az útfelújítások teszik ki a legnagyobb részt. Ugyancsak ebbe a tételbe tartozik az EU-s pályázatok állami önrésze is. A 2021-ben Kovászna megye tervezte be a legtöbb állami támogatást, a sort ez esetben Maros megye zárja. A következő bevételi tételnél, vagyis az EU-s pályázatoknál már Maros szerepel a legnagyobb összeggel, a legkevesebb EU-s támogatást a 2021-es költségvetésbe a három megye közül Hargita megye foglalta be.

Kevés a saját bevételük

A megyei önkormányzatok nagyon csekély mértékű saját bevétellel rendelkeznek, aminek oka, hogy alig találunk olyan adónemet, ami közvetlenül a megyéhez folyna be. Ezen bevételi tételhez tartoznak például a 12 tonna fölötti autók adójának 40 százaléka, a megyei cégek osztalékai, a bérbeadásból származó jövedelmek, urbanisztikai bizonylatok és engedélyek illetékei stb. Ennél a jövedelmi formánál egyedül Maros megye lóg ki jelentősen a sorból, aminek oka, hogy ebben a megyében a háztartási hulladékok begyűjtése megyei szinten került megszervezésre, ennek megfelelően a lakosságtól begyűjtött hulladékgazdálkodási illeték egy része a megyei önkormányzat bevételét képezi, ami egyedül egy több tízmilliós tétel.

A megyei költségvetések kiadási oldala tartalmazza azokat a feladatokat, amelyeket a megyei önkormányzatoknak kell ellátniuk. A következőkben ebből a feladatlistából a legfontosabbak elemezzük.

Galéria

A települési költségvetések mellett a megyéknél is vannak oktatási feladatok, hiszen a megyei önkormányzatok finanszírozzák a fogyatékkal élő gyerekek számára fenntartott speciális iskolákat. Emellett egy fontos költségelem az oktatási fejezetben a tej- és kifliprogram is. A három elemzett megyénél a legnagyobb összeget erre a területre Maros megye fordítja, a legkevesebbet Hargita megye. Ha a finanszírozandó intézményrendszert nézzük, akkor azt látjuk, hogy amíg Hargita és Maros megye négy-négy speciális oktatási intézményt finanszíroz, addig Kovászna megye egy speciális iskolát tart fenn.

Az egészségügyi fejezetnél a megyei kórházak fejlesztési összegei, illetve az ezek működéséhez való hozzájárulások, valamint a községi orvosi rendelőknek juttatott támogatások találhatók. Ez esetben 2021-ben Hargita megye vezeti a sort, hiszen egyedül többet költ az egészségügyre, mint Maros és Kovászna megyék együttvéve. Ez a kiemelkedő finanszírozás a kormány által a Hargita megyei kórház fejlesztésére megítélt támogatásnak tudható be. A három megyénél a fenntartott intézményrendszer hasonló, hiszen Hargita és Maros megyében két-két kórházat, míg Kovásza megyében egy kórházat támogat a megyei önkormányzat (Hargita a csíkszeredai megyei kórházat és a tölgyesi kórházat, Maros megye a marosvásárhelyi megyei kórházat és a dicsőszentmártoni kórházat, míg Kovászna megye a sepsiszentgyörgyi megyei kórházat finanszírozza).

Galéria

A megyék számára az egyik legnagyobb támogatási terület a kultúra, sport és vallás. A megyei költségvetések ebből a fejezetből finanszírozzák a megyei kulturális intézményi hálózatot, a nem papi hivatású egyházi alkalmazottakat, a sportegyesületek pályázatait, az egyházi pályázatokat stb. Egy lakosra számolva Kovászna megye költ legtöbbet ezekre a területekre, Hargita megye pedig a legkevesebbet. Természetesen a számok mögött megtaláljuk ennek az okát is:

míg Kovászna és Maros megye nagy szeletet felvállal a megye kulturális intézményeinek finanszírozásból, addig Hargita megye esetében ezen intézmények egy részének a finanszírozása a városok költségvetéseiben szerepel.

Részleteiben elemezve azt látjuk, hogy amíg Kovászna és Maros esetében a megyei önkormányzat finanszírozza a két megye múzeumi hálózatát, a megyei táncegyütteseket, addig Hargita megyénél ezek az intézmények városi fenntartásban vannak. Maros megyében a megyei önkormányzathoz tartozik a filharmónia, a Maros Művészegyüttes, a megyei múzeum (annak hat részlegével, mint a pl. Kultúrpalota), a Teleki Téka, az Ariel Bábszínház, a Vatra és a Látó című kiadványok, valamint a megyei könyvtár.

Kovászna megyében a megyei önkormányzat finanszírozza a megyei könyvtárat, a Háromszék Táncegyüttest, a múzeumot (benne több települési múzeummal, például a sepsiszentgyörgyi, a kézdivásárhelyi stb.), a népiskolát és a megyei kulturális központot.

A Hargita megyei tanács finanszírozásában található kulturális intézmények a megyei kulturális központ, a megyei könyvtár, a szárhegyi művészeti központ, az udvarhelyi Hagyományőrzési Forrásközpont, a Hargita Népe lapkiadó, a Hargita kiadó és a Művészeti Népiskola.

A sportnál Kovászna megye jelentős összeggel járul hozzá a Sepsi OSK fenntartásához, Maros megye esetében a Transilvania Motorring támogatása tartozik ehhez a fejezethez.

Galéria

Jelentős arányt képvisel a megyei önkormányzatok költségvetésében a megyei szociális ellátórendszer működtetése. Ennek a fejezetnek döntő részét a megyei gyerekvédelmi igazgatóságok működtetése teszi ki, de ugyancsak a szociális fejezethez tartoznak az öregotthonok is. A gyerekvédelmi igazgatóságok működtetésére a finanszírozást célirányosan kapják a megyei önkormányzatok az áfavisszaosztásból az ellátórendszerben lévő gyerekek számának függvényében.

Érdemes megjegyezni, hogy az országban Maros megye működteti a legnagyobb gyerekvédelmi rendszert (közel száz épülettel). Mindezek mellett egy lakosra számolva 2021-ben mégis Kovászna megye költ legtöbbet erre a területre, ami a három gyerekvédelmi területen zajló EU-s pályázatnak is köszönhető.

Galéria

A közműfejlesztés fejezetében Hargita és Kovászna megyében szinte semmit, azonban Maros megyénél óriási összeget találunk. Ennek oka a már korábban említett egyedi hulladékgazdálkodási megoldásnak tudható be, miszerint Maros megyében a háztartási hulladékok elszállítását megyei szinten egységesen oldották meg, így a lakosságtól begyűjtött hulladékelszállítási díj a megyei tanács költségvetésében landol, majd onnan kerül kifizetésre a hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalkozásoknak.

A megyei önkormányzatok költségvetéseinek a legnagyobb kiadási tétele a megyei utak karbantartása és fejlesztése.

A feladat teljesítésére a megyei önkormányzatok az úthálózatuk hosszának a függvényében kapnak célirányosan áfavisszaosztást, de emellett ennek a tételnek a finanszírozására hívhatnak le pénzeket az Helyi Fejlesztések Országos Programjából (PNDL), valamint EU-s projektekből is. A 2021-es költségvetés számai szerint

Maros megye egyedül többet költ az utakra, mint Hargita és Kovászna megye együtt véve. Azonban egy lakosra számolva Kovászna megye szándékozik a legtöbbet költeni a megyei utakra, amely összeg szinte kétszer akkora, mint a Hargita megyei.

Kovászna megye két nagy EU-s pályázatot is futtat a PNDL-s projektek mellett a megyei utak felújítására. Hargita megyének 2021-re egy EU-s projektje van a megyei utakra. Azonban itt fontos megjegyezni, hogy annak ellenére, hogy Hargita megye 2021-es költségvetésébe csak 75 millió lej van belefoglalva az utakra, a megkötött útépítési szerződések értéke eléri a 353 millió lejt, amely projektek több éven keresztül kerülnek kivitelezésre.

Maros megyének két EU-s és két PNDL-s projektet sikerült lehívnia a megyei utak fejlesztésre 2021-re. Fontos részlet Maros megye esetében, hogy az elmúlt években szinte az összes aszfaltozott megyei útra új aszfaltszőnyeg került. Ugyancsak fontos megjegyeznünk, hogy szintén ebből a fejezetből finanszírozza a Maros megyei önkormányzat a vásárhelyi repteret is, amelynek összege 2021-ben megközelíti a 7 millió lejt.

Galéria

Mindig érzékeny téma a közintézmények esetében az apparátus működtetésre fordított keret mérete, annak az összköltségvetésen belüli aránya. A három elemzett megye esetében jelentős különbségeket találunk ezen a téren. Míg Maros megye költségvetésének alig 7 százalékát teszik ki a megyei önkormányzat fenntartására fordított összegek, addig ez az arány Hargita megyénél eléri a 21 százalékot.

Galéria

Amennyiben csak a személyi költségeket vizsgáljuk, ezek összegszerűen is Hargita megyében a legmagasabbak.

Ha a személyi kiadásokat egy lakosra számoljuk, akkor a Hargita megyei összeg duplája a Maros megyeinek.

Az apparátus dologi kiadásainak az esetében is Hargita megye vezet, egyedül többet költ, mint Kovászna és Maros megye együttvéve.

Egy lakosra számolva a dologi kiadásokat, a Hargita megyei összeg négyszerese a Kovászna megyeinek.

A Hargita megyei tanácsnál ezt azzal magyarázzák, hogy egyrészt a Hargita megyei önkormányzat a kötelező feladatok mellett sok egyéb tevékenységet is felvállal, mint pl. vadkárok kezelése, fiatalok hazatelepítése, Székelykapu-program, műemlékvédelem, erdősítés, romaprogram, elemzőcsoport működtetése, saját pályázatíró csapat stb., másrészt pedig ahol csak lehet, az önkormányzat nem szervezi ki a tevékenységeit az alárendelt intézményeknek, hanem azokat a saját apparátussal oldják meg, harmadrészt pedig több tucat be nem töltött állást is belefoglaltak a költségvetési tervezetbe, ezt azonban nem fogják elkölteni.

Galéria

A három megye költségvetésére vonatkozóan még két mutatót tartottunk érdekesnek megvizsgálni. Elsőként a bevételek esetében az idegen források részarányát az összbevételekben, hiszen ez mutatja meg, hogy az adminisztráció mennyire hatékonyan tud kormány- és EU-támogatások lehívni. Ez esetben Kovászna megye vezeti a rangsort, ahol a megyei önkormányzat bevételeinek közel fele külső forrás, míg ez az arány Maros megyénél 2021-ben csak 23 százalék.

Galéria

Egy másik fontos mutató a beruházások részaránya a kiadási oldalon, hiszen a beruházások által lehet emelni egy régió lakosságának az életminőségét. Ebben a mutatóban a 2021-es évben Kovászna megye vezet, ahol a költségvetés több mint felét, 55 százalékát költik beruházásokra, míg a sort Maros megye zárja 35 százalékos beruházási részaránnyal. E két mutatónál meg kell jegyeznünk, hogy a Maros megyei adatokon sokat ront a megyei költségvetésen átfolyó hulladékszállítási díj, amely egyrészt nem számít külső forrásnak, másrészt pedig nem is beruházásra kerül felhasználásra.

Galéria

Végezetül fontos megjegyezni, hogy egy éves költségvetés elemzése pillanatképet mutat, amiből nem lehet hosszútávú következtetéseket levonni. De mindezek mellett fontos lenyomata egy adott közigazgatási egység működésének. Hiszen rálátást nyerhetünk belőle arra, hogy a választott elöljárók az adott időszakban hogyan képzelik el az általuk irányított megyék működtetését és fejlesztését.

1 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. február 18., vasárnap

Medve támadt egy férfira Székelyvarságon

Medve támadott meg egy 38 éves férfit Székelyvarságon vasárnap délután. Az áldozatot több harapással a testén szállították a székelyudvarhelyi kórházba.

Medve támadt egy férfira Székelyvarságon
Medve támadt egy férfira Székelyvarságon
2024. február 18., vasárnap

Medve támadt egy férfira Székelyvarságon

2024. február 18., vasárnap

Kertésztanfolyamot indítanak Gyergyóremetén

Gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés, háztáji gazdálkodás, dísznövénytermesztés, és hasonló témakörökben tartanak képzéseket a Gyergyóremetén csütörtökön induló tanfolyam keretében. A szervezők várják a jelentkezőket.

Kertésztanfolyamot indítanak Gyergyóremetén
Kertésztanfolyamot indítanak Gyergyóremetén
2024. február 18., vasárnap

Kertésztanfolyamot indítanak Gyergyóremetén

2024. február 18., vasárnap

Fagyos reggel emlékeztetett arra, hogy nem múlt el még a tél

Fagypont alá süllyedt a hőmérséklet vasárnapra virradóra az ország középső és déli részében. A leghidegebb a Déli Kárpátokban levő Omu-csúcson volt, ahol mínusz 6,6 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet.

Fagyos reggel emlékeztetett arra, hogy nem múlt el még a tél
2024. február 17., szombat

Tűzhelyen felejtett serpenyő okozott tüzet Sepsiszentgyörgyön

Két tűzesethez is ki kellett vonulniuk szombaton a háromszéki tűzoltóknak. Sepsiszentgyörgyön egy tűzhelyen felejtett serpenyő, Bodzafordulón egy kazán miatt lobbantak fel a lángok – számolt be a Kovászna megyei tűzoltóság.

Tűzhelyen felejtett serpenyő okozott tüzet Sepsiszentgyörgyön
2024. február 17., szombat

Több mint nyolcszáz sofőr jogosítványa ugrott a pénteki rendőrségi akciók során

Az elmúlt 24 órában összesen 822 gépjárművezetői jogosítványt vontak be a közlekedési rendőrök, 333-at gyorshajtásért, 51-et alkohol és 13-at kábítószer befolyása alatt történő vezetéséért.

Több mint nyolcszáz sofőr jogosítványa ugrott a pénteki rendőrségi akciók során
2024. február 17., szombat

Tiltott szer hatása alatt vezethetett egy fiatal, egy másik ittasan ült volán mögé

Két huszonéves fiatal ellen indulhat büntetőeljárás, ugyanis egyiküket tiltott szer használatának gyanújával, másikukat ittas vezetés közben kapta el a marosvásárhelyi rendőrség szombatra virradóra. Mellettük még további 25 sofőrt bírságoltak meg.

Tiltott szer hatása alatt vezethetett egy fiatal, egy másik ittasan ült volán mögé
2024. február 17., szombat

Lakástűzben vesztette életét egy 84 éves férfi

Egy marosvásárhelyi lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat, akik a lángok megfékezése után egy 84 éves férfi elszenesedett holttestét találták meg a lakásban szombat délben – tájékoztatott a Maros megyei rendőrség.

Lakástűzben vesztette életét egy 84 éves férfi
2024. február 17., szombat

Potápi Árpád: a sízés nemzeti sport Székelyföldön

Ragyogó napsütéses időben és jó hóviszonyok között rendezték meg szombaton Hargitafürdőn a 11. Konzul Kupa amatőr síversenyt. A vetélkedőn sífutásban és műlesiklásban mérte össze tudását több száz székelyföldi sportoló.

Potápi Árpád: a sízés nemzeti sport Székelyföldön
2024. február 17., szombat

Világháborús lövedéket találtak Salamáson

A második világháborúból származó lövedéket fedezett fel egy ember Orotva-patakában szombat reggel a Hargita megyei Salamáson. A Hargita megyei tűzszerészek a helyszínre vonultak, és elszállították a lövedéket későbbi megsemmisítés céljából.

Világháborús lövedéket találtak Salamáson
2024. február 17., szombat

Íme, ezek a kérdések foglalkoztatják az uzoniakat

A mindennapi élet leglényegesebb kérdései merültek fel az uzoni falugyűlésen, ahol a polgármester minden felvetésre választ adott, noha nem minden esetben tudott megnyugtató megoldást ígérni.

Íme, ezek a kérdések foglalkoztatják az uzoniakat
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM