Krisztus lakomájára várva – húsvétvasárnapi hagyományok

Krisztus lakomájára várva – húsvétvasárnapi hagyományok

A húsvétvasárnapok szerves és fontos része a legtöbb székelyföldi településen ma is az ételszentelés

Fotó: Pál Árpád

Húsvétvasárnaphoz még manapság is sokszínű hagyományok kapcsolódnak, mint például az ételszentelés vagy a határjárás. Néhány szokás azonban kiment divatból vagy jó úton halad a teljes feledésbe merülés felé – alább ezekről is lesz szó, akárcsak dédszüleink által még komolyan vett hiedelmekről, természetesen a teljesség igénye nélkül.

Kocsis Károly

2023. április 09., 08:032023. április 09., 08:03

Akárcsak más nagy ünnepeken, ilyenkor sem illet főzni, varrni, söpörgetni; aki tartott a boszorkányoktól, már előző nap körbeseperte a házat, sőt, egyes asszonyok meztelenül futották körül a portát.

A trágyát sem vitték ki az istállóból, a csorda sem hajtott ki a legelőre, juhokat, lovakat is békén hagyták.

A tyúkok elé kereket tettek, és abból etették, hogy ne tojjanak szét. Vadasdon viszont ma festik a tojásokat a hétfői öntözőknek.

A nagycsütörtöki és nagypénteki, mágikus erejűnek hitt mosakodásra ezen a napon is figyeltek, a bukovinai székelyek különösen arra, hogy

elsőnek merítsék a feltámadt Krisztus vérének tekintett vizet, mert hitük szerint szerencsét hozott.

Moldvába szakad t feleink igyekeztek már napfelkelte előtt vizet önteni a keresztútra, így remélvén elkerülni a nyári jégesőket.

Magyarfaluban a frissen merített vízbe piros tojást tett a családanya, az egymás után ébredő családtagok ebben mosták meg az arcukat, hogy szépek, egészségesek legyenek egész esztendőben; ha valakinek fájt a feje, tojással ütögették.

Székelyvarságon a nagyszombaton hazavitt szenteltvízből vasárnap minden családtag ivott egy keveset torokfájás ellen, a többit meg eltették későbbre, mondván, tiszta marad, és nem romlik meg.

Galéria

Kézdialmási határkerülők

Fotó: Bartos Lóránt

A zsendülő búzavetés mágikus óvása

Hajdanán többnyire húsvétvasárnapra virradóra indultak bejárni a település határait (ez utólag általában áttevődött a reggeli mise utánra), ami gyakorlati célokat is szolgált. A közösségek fiatalabb tagjait ugyanis így ismertették meg a határhalmokkal (Moldvában, Kalotaszegen határsáncokkal), hogy tudják, meddig terjed a falujuk területe, ugyanakkor szükség esetén a határvonalakat is lehetett ilyenkor tisztázni, mint történt például 1838-ban Kibéd és Sóvárad között, amikor közel két évszázados vitának tettek ily módon pontot a végére. E mögött azonban

a tavaszi vetések mágikus védelmezésének szándéka húzódik, ami még a kereszténység előtti korból öröklődött át, és – jobb híján – az egyház is sikeresen adaptálta.

A húsvét legkimagaslóbb népi szokása a határkerülés. A feltámadt Krisztusba vetett hittel járják körül a falu határait. Mintegy ki akarják vinni a húsvéti kegyelmeket a mezőre is, hogy „áldásos” legyen az élet. Lóháton vagy gyalog, kereszt alatt járják be a határokat a feltámadás reggelén. A magukkal vitt búcsúkeresztre egy „perecet” akasztanak, amit visszajövet egy szegény embernek adnak. Csíkszentmártonban a perec a kereszthordozóé. Csekefalván a község keresztjére akasztják. Csíkmenaságon a határkerülés közben a pihenő keresztek tövébe szentelt pimpót ásnak el, hogy az Isten őrizze meg a határt a jégveréstől… Csíkcsicsóban egy gyalogos és egy lovas csapat indul a kerülésre. Egy meghatározott helyen találkoznak…

Székely László: Ünneplő székelyek. Adatok a székelység vallásos néprajzához (Csíkszereda, 1944)

A határkerülés első erdélyi írásos nyomai a 16. századig vezetnek vissza, az első – egyes helyeken a második – világháborúig református és katolikus vidékeken egyaránt rendszeresen gyakorolták, utána már csak elvétve, az utóbbi években, évtizedekben, különösen a földek visszaadása után viszont sok helyen ismét reneszánszát éli. Ki gyalog vesz részt rajta, ki lóháton.

Galéria

A határkerülés Kézdiszéken lóversennyel is társul

Fotó: Bartos Lóránt

Néhol pünkösdkor kerítettek rá sort, de például a Szásznádashoz tartozó Pipén áldozócsütörtökön.

Régen puskalövések, dobpergés, sípszó kísérte a határjárást, esetleg lóversenyt, legényavatást, Marosszéken fenyőágazást, hajnalozást társítottak hozzá; Szentgericén „dideregtek” utána: megesett lánynak bölcsőt, tolvajnak börtönt, hanyag papnak keresztelnivalót, részeges kántornak pálinkát ajánlottak.

Húsvét szombatján este Szent-Gericzén a nép apraja-nagyja, számra nézve mintegy 80–100 lélek, összesereglik a község piaczára, hogy a búzavetés dűlőjének megkerülését kellőleg előkészítse... Húsvét első napja csendes. A nép templomba megy, „úrvacsorát” vesz. Ilyenkor semmi zaj, lárma nincs. Lányok, legények a templomozás után a piaczon labdáznak, meg „czickét” futnak. A férfiak hatosban (hatan) „filkóznak” (kártyáznak), s a ki veszt, 8–10 tenyércsapás büntetést kap. Este kezdetét veszi a „didergés”. Azok, a kik a határkerülésben részt vettek, újólag összegyűlnek, s előre megállapított helyekre mennek dideregni. Ezt a szokást t. i. azoknál, kiknek valami hibáját tudják, szokták megszégyenítés, meggyalázás czéljából gyakorolni, pokoli zaj között, éles, elferdített nyávogó hangon így köszönt be az arra kiszemelt didergő: „Agyan Izsten jó estit, idezs gazsd'uram, azt hallottam, hogy van magának egy megesett semílye. Hozstunk ajándékba így bűcsűt, hogy legyen miben ringassák a rajkót.” A gazda már a zajról tudja, hogy mi van odakinn. Kapja a sajtárt, s vízzel vagy előre elkészített trágyalével, avagy bűzhödt káposztalével nyakon önti az eszterhéj alatt álló szószólót s közel álló társait…”

Varga Lajos (Ethnographia, 1900)

korábban írtuk

Egykori körmenetek füstje: érdekességek az udvarhelyi húsvéti határkerülés történetéből
Egykori körmenetek füstje: érdekességek az udvarhelyi húsvéti határkerülés történetéből

A húsvéti határkerülés Székelyudvarhelyen, illetve a települést egykor körülvevő kis településeken is hagyomány volt – írásunkban ennek rövid történetét elevenítjük fel, illetve eddig még soha meg nem jelent fényképfelvételeket közlünk.

Kókonya a radináskasban

Az ételszentelés is régi hagyomány a katolikusok körében. Székelyföldön, továbbá a bukovinai Andrásfalván a húsvéti szentelt eledelek (kalács, sonka, bárány, tojás, só) összefoglaló neve kókonya vagy kókonnya, az istensegítsi székelyeknél viszont a húsvéti kalácsot, a gajcsánai és klézsei csángómagyaroknál a húsvéti tojást és túrós süteményt nevezték így.

Csíkmenaságon Krisztus lakomája a húsvéti ebéd.

Galéria

Fotó: Pál Árpád

A kézdiszéki Ozsdolán is „a reggeli misére vitték az asszonyok szenteltetni a húsvéti ételt, a kókonyát. A radináskasba szépen elrendezett, radinás kendővel vagy fehér szervéttel letakart kókonyából nem maradhatott ki a tojás, a kenyér, a báránysült és a kalács. A pap a misén megáldotta a húsvéti ételeket, amit aztán a család hazaérve elfogyasztott.

Idézet
A kókonyából maradt csontokat a vetés végébe ásták, jégverés ellen”

– írja Gyöngyössy Orsolya. Itt-ott bizony

az is előfordult, hogy valaki szentelt követ vitt haza, mert ha nem volt elég szemfüles, könnyen belecsúsztathatták a kosarába!

A bukovinai Andrásfalván a szentelt kalács morzsájára is nagyon vigyáztak, semmi esetre sem léptek rá (mint ahogy a tojás héjára sem); állatnak sem adták oda, hanem tűzbe dobták, s ennek hamujával szapultak. A hadikfalviak mindenből beledobtak egy kis darabot a kútba, hogy a vize romlatlan maradjon.

Csíkszéken a megszárított morzsát rontás ellen használtak, a megellett tehén első fejt tejébe tettek belőle, búzakorpát és vizet kevervén hozzá.

A gyimesiek húsvét napján nem fogyasztották el a tojást, és ezt meg is indokolták: „ha húsvét napján tojást eszel, büdös lesz a szád.”

Alsósófalva ellenben úgy vélték, csak szenteletlen tojást, sonkát nem szabad enni, mert csont nő az ember szájába. Ezen a véleményen voltak a moldvai Magyarfaluban is.

A kézdiszentkeresztiek azt tartották, a húsvéti szentelt ételekből csak azoknak szabad enniük, akik bűneiktől megszabadultak, azaz meggyóntak.

A szentelt eledel maradványait a katolikus Székelyföldön is megbecsülik. Csíkcsekefalván a tüzes sebet a megégetett szentelt morzsa füstjével orvosolják. Nyáron verebek kártevése ellen hintik meg vele a gabonaföldeket, miközben ezt mondják: távozzatok innen kártékony madarak. Kászonfeltíz faluban a morzsát tűzbe vetik, hogy ne kerüljön oktalan állat szájába. Csíkszentkirályon a sonka csontját az istálló gerendájára kötözik, hogy a szépasszonyok, vagyis boszorkányok ne bogozzák össze a lovak farkát, sörényét. Kászonfeltízen viszont úrnapján kiviszik a búzavetésbe, hogy a verebek ne pusztítsák. Csekefalván verébverés idején, vagyis amikor ellepik a verebek, visszafelé kerülik meg a földet, és a csontot utána vetik a búzába. Csíkmenaságon a pirostojás héját az utcákon, tereken szórják szét, hogy Krisztus kálváriajárására emlékeztessen. Az eredeti célzat azonban nyilvánvaló: az utaknak a gonosztól, rontástól való megoltalmazása volt.

Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd (Budapest, 2004)

Galéria

Fotó: Böjte Ferenc

Kakaslövés, tojásosztás

A közismert húsvétvasárnapi szokások közé tartozik a kakasáldozás is, főleg a Szászföld szomszédságában, vélhetően annak hatásait tükrözvén. A 19. század közepe táján a hétfalusiak (ott húsvét harmadik napján), majd a székelyzsombordiak is gyakorolták, Oltszakadáton hosszú karóval ütötték agyon (az 1970-es években még dívott), Apácán nyíllal terítették le, no de

a második világháború óta már nem igazi kakasra, hanem annak céltáblára festett mására lőnek.

Tavaly itt ötven gyerek és fiatal öltözött be fekete mellényt, fehér inget, zöld vadászkalapot, fekete priccses posztónadrágot és ráncos csizmát viselő vitéznek, illetve a lányok hagyományos székelyruhát öltöttek magukra fekete kabáttal. A legügyesebben célzónak nyílt taps jár mindenkor!

Galéria

Apácai kakaslövők

Fotó: Böjte Ferenc

Néhány gazda arra ébredhetett ezen a reggelen, hogy éjszaka a szekerét felvitték a szénapadlásra vagy a pajta tetejére.

Gernyeszegen a harmadik-negyedik szomszédban vagy akár a Maros partján találhatta meg a kapuját, aki nem volt eléggé éber. Ilyenkor bizony bort vagy pálinkát kellett elővenni, hogy a csínytevők mindent a helyére tegyenek.

Barth János érdekes szokást jegyzett le Székelyvarságról: a keresztszülői tojásosztást. „Az a varsági asszony, akit valamelyik gyermek vagy házasság előtti fiatal keresztanyjának tekintett, húsvétvasárnapján komámasszony-kosárban, tarisznyában, átalvetőben piros tojásokat vitt magával a templomba. A nagymise után, legtöbbször a templom kerítésén kívül, a jegyzői lak előtti térségen piros tojásokat osztogatott keresztgyermekeinek. A gyermekkorúnak tekintett keresztgyermekek két-két tojásra számíthattak…, a legényeknek és nagylányoknak… négy-négy tojást adott a keresztanyjuk.”

Hasonló hagyományt említett Székely László is Csíkmenaságról, hozzátéve, hogy

Idézet
Csíkcsicsóban a húsvéti ajándék egy malac vagy egy bárány.”

Csíkszentgyörgyön, Szentmártonban, Kászonújfaluban, Csicsóban pedig szokásos a húsvéti gyermektánc és -lakodalom résztvevőit mézes pálinkával kínálgatták.

A moldvai Pusztinában ellenben húsvét reggelén, a nagymise előtt a gyerekek keresik fel a keresztszüleiket, és visznek nekik ajándékba piros tojást, kalácsot, bort, pálinkát.

Jakab Elek 1854-ben jegyezte le az egyik határkerüléskor elhangzott könyörgést: „Úristen, áldd meg határunkot, szőlőhegyeinket, kerteinket; áldd meg falunkat, hajlékainkat; áldd meg hazánkat és nemzetünket; küldd el hozzánk az igazságot, a törvényt, adj jó elöljárókat...”

Úgy véljük, ennyivel ma is elégedettek lehetnénk, így már csak arra kell figyelnünk, hogy ne aludjunk el a nap folyamán. Másként „a nyári nyomtatáskor elver az eső”.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. február 17., szombat

Több mint nyolcszáz sofőr jogosítványa ugrott a pénteki rendőrségi akciók során

Az elmúlt 24 órában összesen 822 gépjárművezetői jogosítványt vontak be a közlekedési rendőrök, 333-at gyorshajtásért, 51-et alkohol és 13-at kábítószer befolyása alatt történő vezetéséért.

Több mint nyolcszáz sofőr jogosítványa ugrott a pénteki rendőrségi akciók során
2024. február 17., szombat

Tiltott szer hatása alatt vezethetett egy fiatal, egy másik ittasan ült volán mögé

Két huszonéves fiatal ellen indulhat büntetőeljárás, ugyanis egyiküket tiltott szer használatának gyanújával, másikukat ittas vezetés közben kapta el a marosvásárhelyi rendőrség szombatra virradóra. Mellettük még további 25 sofőrt bírságoltak meg.

Tiltott szer hatása alatt vezethetett egy fiatal, egy másik ittasan ült volán mögé
2024. február 17., szombat

Lakástűzben vesztette életét egy 84 éves férfi

Egy marosvásárhelyi lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat, akik a lángok megfékezése után egy 84 éves férfi elszenesedett holttestét találták meg a lakásban szombat délben – tájékoztatott a Maros megyei rendőrség.

Lakástűzben vesztette életét egy 84 éves férfi
2024. február 17., szombat

Potápi Árpád: a sízés nemzeti sport Székelyföldön

Ragyogó napsütéses időben és jó hóviszonyok között rendezték meg szombaton Hargitafürdőn a 11. Konzul Kupa amatőr síversenyt. A vetélkedőn sífutásban és műlesiklásban mérte össze tudását több száz székelyföldi sportoló.

Potápi Árpád: a sízés nemzeti sport Székelyföldön
2024. február 17., szombat

Világháborús lövedéket találtak Salamáson

A második világháborúból származó lövedéket fedezett fel egy ember Orotva-patakában szombat reggel a Hargita megyei Salamáson. A Hargita megyei tűzszerészek a helyszínre vonultak, és elszállították a lövedéket későbbi megsemmisítés céljából.

Világháborús lövedéket találtak Salamáson
2024. február 17., szombat

Íme, ezek a kérdések foglalkoztatják az uzoniakat

A mindennapi élet leglényegesebb kérdései merültek fel az uzoni falugyűlésen, ahol a polgármester minden felvetésre választ adott, noha nem minden esetben tudott megnyugtató megoldást ígérni.

Íme, ezek a kérdések foglalkoztatják az uzoniakat
2024. február 17., szombat

Emma és a fekete jaguár, Bob Marley, Tökéletes napok és Madame Web a mozikban

Az Argylle: A szuperkém és a még mindig futó A méhész mellett olyan új filmek érkeztek a mozikínálatba, mint a Bob Marley életéről készült Bob Marley: One Love, de a Sonynál készült Madame Web is „behálózza” a vásznakat.

Emma és a fekete jaguár, Bob Marley, Tökéletes napok és Madame Web a mozikban
2024. február 16., péntek

Két holttestet találtak egy marosvásárhelyi lakásban

A marosvásárhelyi Kárpátok sétánya lakótelep egyik lakásában talált két holttesthez riasztották péntek délután a rendőröket.

Két holttestet találtak egy marosvásárhelyi lakásban
2024. február 16., péntek

Holttestet találtak a Poklos-patakban

A marosvásárhelyi Poklos-patakhoz riasztották pénteken este a rendőrséget és a mentőegységeket.

Holttestet találtak a Poklos-patakban
Holttestet találtak a Poklos-patakban
2024. február 16., péntek

Holttestet találtak a Poklos-patakban

2024. február 16., péntek

A Csíki Játékszín jövő heti programajánlója

Három előadásra is várja jövő héten a nézőket a Csíki Játékszín.

A Csíki Játékszín jövő heti programajánlója
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM