Példamutató életükkel szolgáltak rá a magyar állami kitüntetésre

Példamutató életükkel szolgáltak rá a magyar állami kitüntetésre

Fotó: Borbély Fanni

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott magyar állami kitüntetéseket adták át Csíkszeredában kedden azoknak az erdélyieknek, akik tehetségükkel és szorgalmukkal, példamutató életükkel szolgálták Magyarországot, a magyar nemzetet.

Székelyhon

2024. március 26., 20:132024. március 26., 20:13

2024. március 26., 20:142024. március 26., 20:14

Idén rendhagyó helyszínen, a csíkszeredai Zengő tér – kulturális központban szervezték meg a magyar állami kitüntetések átadóünnepségét kedden. Az esemény díszmeghívottjai Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, P. Urbán János Erik ferences szerzetes, Kovács István unitárius püspök, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Kirsch Gábor, a Brassó megyei RMDSZ szervezetének elnöke valamint, Becsek-Garda Dezső ny. egyetemi docens voltak.

Az ünnep résztvevőit Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja köszöntötte.

Idén tíz kiemelkedő személyiség munkáját ismerték el, a laudációjukat Percze László és Both Hajnal konzulok olvasták fel.

Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Két kitüntetett, Tamási Zsolt József – a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Főgimnázium újraalapító igazgatója, a Sapientia Alapítvány és az Erdélyi Római Katolikus Státus kurátora, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége alelnöke – Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, valamint Berszány Tibor, a Bertis cégcsoport és a Bertis Hungary Kft. alapítója és ügyvezetője, Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetését egy későbbi időpontban veszi majd át.

Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Ünnepi átadó

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta Sulyok Tamás köztársasági elnök Bilibók Gézának, a Tusnádfürdői Római Katolikus Plébánia plébánosának a nagy elhivatottsággal végzett lelkipásztori szolgálata, valamint a határon túli magyarság identitásának megőrzése érdekében végzett tevékenységéért.

Bilibók Géza Gyimesközéplokon született 1978. szeptember 14-én. Teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben végezte. 2003. június 22-én Gyulafehérváron szentelte pappá Jakubinyi György érsek. Több településen szolgált, majd a tusnádfürdői Kisboldogaszony templom plébánosa 2015-től lett.

Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Vezetése alatt számos egyházi ingatlant újítottak fel, köztük a marosújvári és felvinci templomokat, valamint a székelykocsárdi kápolnát.

Sepsibükszádon teljeskörű templomfelújítást végzett és új plébániahivatalt épített. Tusnádfürdőn irányításával új plébánia és Tanulmányi Ház épült.

Idézet
Bilibók Géza összefogó erő volt a szórványban élő magyarság számára, igazi végvári vitéz, aki védte a magyarság utolsó bástyáit”

– hangzott el laudációjában.

Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Antal József, az Udvarhely Néptáncműhely táncművésze, koreográfusa részére az erdélyi néptánckultúra megőrzése és továbbadása iránt elhivatott, több mint két évtizedes munkája elismeréseként Sulyok Tamás köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.

Antal József 1975. október 8-án született Csíkszeredában. Felsőfokú tanulmányait a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem koreográfusi szakán végezte, ahol 2013-ban sikeresen államvizsgázott. Az 1998-ban megalakult Udvarhely Néptáncműhelynek alapító tagja, a mai napig táncos előadója, koreográfusa. Huzamosabb ideig amatőr néptáncegyüttesek oktatója, koreográfusa.

Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Idézet
Hitvallása szerint alkotó munkásságának fő mozgatórugója nem a manifesztálás, a néző megrökönyítése, a jól bevált felszínes, tetszetős, mondanivaló nélküli formák színrevitele, hanem az erdélyi magyar közösségek életvitelével, szellemi, erkölcsi minőségével kapcsolatosan felmerülő gondok átbeszélése, kérdések és lehetőség szerint a válaszok megfogalmazása a néptáncnyelvezetű előadásaiban”

– állt a laudációjában. Antal József 2023-ban elnyerte az Udvarhelyszék Kultúrájáért díjat is.

Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A természet, a föld szeretetére épülő önfenntartó gazdálkodás életformájának továbbadása mellett a néphagyomány és a kultúra ápolása terén is példamutató életútja elismeréseként Bálint Sándor a Székelykeresztúri Nagy-Küküllő Mezőgazdasági Szövetkezet alapítója, volt elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át.

Bálint Sándor 1958. december 21-én született Székelyszentmiklóson.

Idézet
A szülőföld, a szülőfalu és a székely-magyar kultúra iránti szeretetet szüleitől örökölte, akik a legsötétebb kommunista diktatúrabeli elnyomásban is azt tanították neki, hogy a keresztény hit erőforrása az embernek, és a falu szíve a templom. Édesapjával és testvéréhez hasonlóan több évtizeden keresztül viselt, illetve visel ma is unitárius egyházi vezetői tisztséget”

– hangzott el laudációjában.

Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Bálint Sándor 2010-től kezdődően részt vett a Székelykeresztúri Nagyküküllő Mezőgazdasági Szövetkezet alapításában, négy évig a szövetkezet elnökeként tevékenykedett és napjainkban is igazgatótanácsi tagként működik.

Alapeszméje az önfenntartás, a gazdák és a földművesek közötti kölcsönös tisztelet, a föld és a természet szeretete, valamint a méltóságteljes emberi élet anyagi alapjainak a megteremtése.

Szívügye szülőfaluja nagy szülöttjének, Farkas Árpád költő emlékének a méltó ápolása is. A hit értékrendjén alapuló élete, közösségi szolgálata példaként állítható a fiatalabb korosztályok elé. Életvitelével azt a ritka értékrendet valósítja meg, amit szabad székely eszmeiségnek nevezünk. Minden szinten igyekszik összhangba hozni a magánéletet, az egyéni célokat a közösségi érdek érvényesítésével. A valamikori rendtartó székely falu íratlan törvényei szerint igazgatja életét, melynek alapja a becsületesség, a kölcsönös segítségnyújtás és az elesettek megsegítése.

Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Géczi Gellért, Négyfalu alpolgármestere, a Megyei Képviselők Tanácsának elnöke az erdélyi magyarság megmaradása, valamint a helyi fiatalok szülőföldön való boldogulása érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át.

Géczi Gellért 1983. október 6-án született Brassóban. Oklevelet 2002 és 2008 között a brassói Transilvania Egyetem, Villamosmérnöki-, és számítógéptudományok kar hallgatójaként szerzett. Itt az üzletmenedzsment szakon mesteri diplomát szerzett, később pedig egy újabb mesterit fokozatot ért el a Babes-Bolyai Tudományegyetem közigazgatás és politikatudományok karán. Géczi Gellért már fiatal kora óta érdeklődik a közélet iránt:

brassói egyetemi évei alatt aktívan részt vett a közéletben, ugyanakkor őszinte elkötelezettséget érez a szülőföldje iránt.

Büszke arra, hogy tősgyökeres hétfalusi csángó. 2012-ben önkormányzati tisztséget nyert, azóta Négyfalu városi tanácsosa, 2012-től 2017-ig, valamint 2020-tól Négyfalu alpolgármestere. 2013-tól a Barcasági Csángó Alapítvány kuratóriumi tagjaként aktívan tevékenykedik.

Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Idézet
Kitartó munkájának köszönhetően Négyfalu magyar iskoláiban minden feltétel adott a minőségi magyar oktatásra, segítette a négyfalusi történelmi egyházakat a felmerülő kihívások leküzdésében, felelevenítette a helyi ifjúsági- és kulturális életet, támogatta a helyi egyesületeket. Jogosan büszke Négyfalu legnagyobb kulturális rendezvényére, a Szent Mihály Napokra, amelynek szervezője, hiszen évente több ezer résztvevőt vonz a faluba.

Géczi Gellért mindig fontosnak tartotta az anyanyelvhasználatot, és főként az ő erőfeszítéseinek köszönhetően Négyfalu minden közintézményén magyar feliratok is vannak, és

Idézet
kiemelten odafigyelt arra is, hogy az összenőtt négy csángó falu, Hosszúfalu, Csernátfalu, Türkös és Bácsfalu települések közti történelmi határokat négynyelvű feliratok jelezzék”

– sorolták cselekedeteit laudációjában. Hozzátették, minden igyekezete a közösség magyar öntudatának erősítésére irányul, hogy a következő nemzedékeknek is továbbadják a barcasági csángó hagyományokat, népszokásokat, népviseletet.

Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Péter György, a Gyulafehérvári Caritas Szociomedikális Ágazat igazgatója az egyházi szociális ellátás és karitatív tevékenység fejlesztése iránt kivételesen elhivatott, példaértékű munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Péter György 1972. december 6-án Csíkszeredában látta meg a napvilágot. Egészségügyi technikumot végzett Székelyudvarhelyen, majd 2007-ben közgazdászi oklevelet szerzett a nagyszebeni Lucian Blaga egyetemen. 2000 decemberében szakápolóként került a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas kötelékébe.

Meghatározó szerepe volt a Hargita Megyei és a Főegyházmegyei Betegápolói Szolgálat bővítésében, fejlesztésében. 2008 óta a Gyulafehérvári Caritas Mediko-Szociális Ágazatának igazgatója, és a Főegyházmegyei Caritas igazgatótanácsának tagja.

Galéria

Fotó: Borbély Fanni

„Munkássága meghatározó a Főegyházmegyei Caritas rendszeralakító úttörő törekvéseiben, szervezeti minőségfejlesztésében, az ápolás és gondozás terén tevékeny romániai szervezetek hálózati összefogásában, az ápolás és szociális ellátás minőségének és keretfeltételeinek előmozdításában.

Idézet
Szervezői-vezetői ténykedésén, gazdasági szakértelmén túl mindvégig kereste a szükséget szenvedő emberekkel való közvetlen kapcsolatot, jó emberként és jó szakemberként fordulva feléjük”

– hangzott el a laudációjában. A Csíksomlyói Jakab Antal Ház működtetésének újragondolása is az ő nevéhez fűződik. Fontos szerepet játszott Ferenc pápa csíksomlyói fogadtatásának megszervezésében, lebonyolításában is.

Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Petki Pál, a brassói Áprily Lajos Főgimnázium nyugalmazott igazgatója a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át példaértékű pedagógiai és vezetői munkája, valamint a barcasági és brassói magyarságért végzett több évtizedes áldozatos tevékenysége elismeréseként.

Petki Pál 1956. szeptember 25-én született a Kovászna megyei Gidófalván. Felsőfokú tanulmányokat a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem filozófia-történelem karán folytatott, ahol 1980-ban szerzett oklevelet. Doktori tanulmányokat folytatott a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Filozófiai Doktori Iskolájában, disszertációját 2018-ban védte meg.

Számos tanulmány és emlékkötet szerzője, olyanoknak, mint Az Áprily Lajos Főgimnázium – új realitások és kihívások, vagy a 170 év: a Római Katholikus Főgimnáziumtól az Áprily Lajos Főgimnáziumig, illetve a 175 éves jubileum alkalmával megjelent Iskola a végeken.

Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Petki Pál 1980 és 1990 között a brassói Unirea Líceum magyar tagozatán tanított társadalomtudományokat, majd 1990 szeptemberétől az Áprily Lajos Főgimnáziumban oktatott. 1990 februárja és augusztusa között az Unirea Líceum igazgatóhelyettese, majd 1990 és 1994, illetve 2002 és 2016 között az Áprily Lajos Főgimnázium igazgatója volt. Mint laudációjában fogalmaztak,

komoly szerepet vállalt a brassói önálló magyar tannyelvű középiskola visszaállításában (1999–2010), valamint a leromlott állapotú iskolaépületek felújításában, és nem utolsósorban a főgimnáziumi státusz megszerzésében.

Oktatói, önzetlen nevelői munkásságát számos alkalommal ismerték el, legutóbb, 2022-ben a belügyminisztérium által adományozható Pedagógusi Szolgálati Emlékéremmel.

Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Xantus Géza képzőművész Erdély és Csíksomlyó szakralitásának sajátos megjelenítése által a transzcendens felé utat nyitó művei, a magyar képzőművészetet gazdagító alkotóművészete elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott.

Xantus Géza 1958. december 17-én született Csíkszeredában. 1982–1986 között szülővárosában folytatta művészeti tanulmányait, mestere Beczásy Antal. 1995-ben a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán fejezte be teológiai tanulmányait és szerzett diplomát. 1999–2003 között római ösztöndíjas, 2003-ban a római Accademia di Belle Arti Festészeti Karán végzett, mestere prof. Nunzio Solendo. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Romániai Képzőművészek Szövetségének és a Barabás Miklós Céhnek. A csíkszeredai Studio 9 művészcsoportosulás egyik alapító tagja.

Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Idézet
Xantus Géza képzőművész személyében Csíkszereda egyik tehetséges szülöttjét tisztelhetjük, aki nem hagyta el a szülőhelyet, itt él Csíksomlyó vonzásában, műterme is itt található. Alkotásai azonban messze túlnőtték e város, de Székelyföld határait is, hiszen a világ számos nagyvárosában volt egyéni vagy csoportos kiállítása”

– hangzott el a róla szóló laudációban.

Fontosabb köztéri alkotásai közé tartozik a budapesti Magyar Püspökkari Konferencia Kápolnáját díszítő Magyarok Nagyasszonya több osztatú oltárkép, színes üvegablak, valamint a Szatmári Püspöki Palota Dísztermének belsőépítészeti terve, illetve az esztelneki ferences kolostorban található Esztelneki-Madonna, Szent György, Assisi Szent Ferenc, Páduai Szent Antal vitrálék is. Számos dicsérő oklevél és elismerés birtokosa.

Galéria

Fotó: Borbély Fanni

György Sándor a Román Vasúttársaság gyergyószentmiklósi nyugalmazott állomásfőnöke részére Magyar Ezüst Érdemkeresztet adományozott Sulyok Tamás köztársasági elnök

a gyergyószentmiklósi kétnyelvű vasúti tábla 1991-es kihelyezésével a kisebbségi nyelvi jogokért folytatott küzdelemben vállalt szerepe, bátor kiállása elismeréseként.

György Sándor 1944. január 19-én született Gyegyószentmiklóson. 1967-ben érettségizett, majd 1967–1968 között elvégezte a vasúti technikumot. 1981-ben Bukarestben vonalfőnöki képzést kapott. 1981 és 1987 közötti időszakban Gyimes – Csíkszereda – Déda szakaszon vonalfőnöki tisztséget töltött be. 1987–1988-ban Vasláb állomásfőnökeként tevékenykedett. 1988-tól az 1994-ben történt nyugdíjaztatásáig Gyergyószentmiklós állomásfőnöke volt. Nyugdíjasként 1994-től a Gyergyószéki RMDSZ szervezetének ügyvezető elnökeként és a város RMDSZ szervezetének elnöki tisztségét töltötte be.

Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Mint laudációjában írták, 1990 januárjában, amikor megkezdődtek a magyar anyanyelvi oktatásért folyó küzdelmek, az RMDSZ választmányi ülésén Becsek-Garda Dezső felkérte György Sándort, hogy vállalja fel egy kétnyelvű helységtábla elkészítését és a vasúti állomás épületére való felszerelését. Az akkori polgármesterrel, György Antallal történt egyeztetést követően

1990 januárjában írásos kérés érkezett György Sándorhoz, Gyergyószentmiklós állomásfőnökéhez, aki az igényt levélben továbbította feletteseihez, felkérve őket, hogy tegyék meg a megfelelő lépéseket a román-magyar kétnyelvű táblának az állomásra történő kifüggesztésére.

1990 februárjában a Brassói Vasúti Igazgatóság vezetői felelősségre vonták és megfenyegették, az általa írt kérést pedig sovén, románellenes megnyilvánulásnak minősítették. A kétnyelvű tábla 1990 decemberére elkészült, és

György Sándor feletteseinek tiltása ellenére 1991. január 8-án kihelyeztette a táblát.

Ezt követően brassói vasúti igazgatóság vezetői és a vasúti rendőrség leváltással, illetve hadbírósággal fenyegették meg. A három éven keresztül őt ért halálos fenyegetések, a gyűléseken megalázó, a testi bántalmazást is kilátásba helyező főnökei viselkedése ellenére kitartott és vállalta a kétnyelvű tábla fenntartását a gyergyószentmiklósi állomáson. Átlátva a helyzet súlyosságát, Márton László, a gyergyószentmiklósi öntöde akkori igazgatója néhány munkást bocsátott György Sándor védelmére. A kétnyelvű vasúti tábla kihelyezéséért azonban a román szélsőségesek bosszúja nem maradt el.

Mivel György Sándor Gyergyószentmiklóson védettséget élvezett, máshol próbáltak életére törni.

1992. október 3-án Dédán súlyos és életveszélyes autóbaleset áldozatává vált, amit feltételezhetőleg megrendeztek. Csodával határos módon, az egyik volt beosztottjának köszönhetően túlélte a balesetet.

Bátor tettével György Sándor korát messze megelőzte, kiállása nélkül valószínűleg 2001 után sem kerültek volna ki a magyarlakta települések állomásain a kétnyelvű táblák, melyek a magyar identitást erősítik és jelképezik.

Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Galéria

Fotó: Borbély Fanni

1 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 29., szerda

Ha vannak tárgyi emlékei a kommunizmus időszakából, ne habozzon: ajánlja fel

Az 1944–1989-es éveket megidéző, a korhoz kötődő tárgyakat gyűjtenek a Sepsiszentgyörgyön épülő Kommunizmus Múzeuma számára. Emellett a tárgyakhoz kötődő történeteket is szívesen fogadnak.

Ha vannak tárgyi emlékei a kommunizmus időszakából, ne habozzon: ajánlja fel
2024. május 29., szerda

Elgázoltak egy medvét Székelyudvarhely közelében: a vadállat elpusztult, a sofőr elhajtott

Elgázoltak egy medvét a Székelyudvarhely-közeli Árvátfalva és Felsőboldogfalva közötti útszakaszon szerdán reggel, a nagyvad nem élte túl a balesetet.

Elgázoltak egy medvét Székelyudvarhely közelében: a vadállat elpusztult, a sofőr elhajtott
2024. május 29., szerda

Árvízkészültség van érvényben több erdélyi folyón, Székelyföld egy része is érintett

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szerdán az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több erdélyi és dobrudzsai folyó vízgyűjtő medencéjére – írja az Agerpres hírügynökség.

Árvízkészültség van érvényben több erdélyi folyón, Székelyföld egy része is érintett
2024. május 29., szerda

Napra és napszakra pontosan, hogy meddig tart a begyűrűzött esős idő

Viharos időjárásra figyelmeztető előrejelzést bocsátott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat huszonöt megyére, köztük Hargita, Maros és Kovászna megyére is.

Napra és napszakra pontosan, hogy meddig tart a begyűrűzött esős idő
2024. május 29., szerda

Ezeket az utcákat zárják le Székelyudvarhelyen az úrnapi búcsú idejére

Több utcát is lezárnak Székelyudvarhelyen csütörtök reggeltől délutánig, az úrnapi búcsú idejére.

Ezeket az utcákat zárják le Székelyudvarhelyen az úrnapi búcsú idejére
2024. május 29., szerda

Június közepéig várják a pálinkapárlat-mintákat az Ákovitára

Az Ákovita Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny idei kiadásán is várják a benevezőket, hogy június 14-ig elküldjék a szervezőknek a pálinkapárlat-mintáikat. A zsűrizést követően a díjátadó július 5-én lesz Csíkszeredában.

Június közepéig várják a pálinkapárlat-mintákat az Ákovitára
2024. május 29., szerda

Önállóan szavazhat az is, aki nem tud románul

A Központi Választási Iroda (BEC) kedden úgy döntött: az írástudatlanság, a törvények vagy a román nyelv ismeretének hiánya nem ok arra, hogy a választópolgár ne önállóan adja le a szavazatát.

Önállóan szavazhat az is, aki nem tud románul
2024. május 29., szerda

Útlezárások, de ezúttal a gyermeknap miatt

Útlezárásokra kell számítani a gyermeknapi rendezvények miatt hétvégén Székelyudvarhelyen, a városi park környékén – értesít Facebook-oldalán a városháza.

Útlezárások, de ezúttal a gyermeknap miatt
2024. május 29., szerda

Alacsony a havi bérük a székelyföldi szolgálati lakásoknak

Meglehetősen kedvezményes áron bérelhetik az önkormányzatok szolgálati lakásait a közszolgálatot ellátó alkalmazottak, egészségügyben, tanügyben dolgozók és a kulturális intézmények munkatársai. A havi bér átlagban kétszáz lej körüli összeg.

Alacsony a havi bérük a székelyföldi szolgálati lakásoknak
2024. május 28., kedd

Még várják az adományokat

A Fuss NEKI! Csík adománygyűjtő sportesemény szervezetei számára még június 3-ig várják az adományokat a nagykövetek.

Még várják az adományokat
Még várják az adományokat
2024. május 28., kedd

Még várják az adományokat

Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!