Az a bizonyos március harmadikai kitelepítés

Az a bizonyos március harmadikai kitelepítés

A lapusnyaki Lázár-kúria egykoron

A romániai kitelepítések második világháború utáni történetének több szakasza volt, kezdve a német ajkú lakosság száműzéséről a Bărăgan-ba, folytatva a földbirtokos osztály elhurcolásáról és kényszerlakhelyekre telepítéséről, majd a politikai megbélyegzettek internáló táborokba/munkatáborokba való telepítéséről. Az 1949. március 3-ára virradóan történt kitelepítéssel földönfutóvá tették a földbirtokos osztályt és nagypolgárságot, magyar vonatkozásban a történelmi nemesi családokat. Vagyonuktól való teljes megfosztásuk már az impériumváltás utáni román agrárreformmal elkezdődött, majd 1945 után több hullámban vették el különböző indoklással. Témánk ez utóbbi történetéhez kapcsolódik, ezért érdemes felidézni az előzményeket.

Székelyhon

2024. március 03., 09:042024. március 03., 09:04

2024. március 03., 10:182024. március 03., 10:18

Románia 1944. augusztus 23-i kiugrása után már rendelkeznek a magyar állampolgárok javainak zár alá vételéről, jóllehet az 1944. szeptember 12-én, Moszkvában megkötött román-szovjet fegyverszüneti egyezményben a román kormány kötelezte magát, hogy „nem engedélyezi Németország, Magyarország vagy ezek állampolgárai, vagy ezek területén, vagy az általuk elfoglalt területeken lakhellyel bírók tulajdonát képező bármilyen természetű vagyonnak a szövetséges (szovjet) főparancsnokság engedélye nélkül történő kisajátítását.”

1945. február 10-én hirdetik ki a 91. sz. CASBI-törvényt (CASBI – Ellenséges Javakat Kezelő és Felügyelő Pénztár), amely nyilván a nemzetközi jogszabályokba ütköző jogi norma volt, ezért az 1945. április 3-án megjelent végrehajtási utasításban beiktatták a vélelmezett ellenség (románul inamici prezumați) fogalmát, ami azt jelentette, hogy

ellenségnek nyilvánítottak minden olyan személyt, aki „állampolgárságra való tekintet nélkül, német vagy magyar területen, vagy ezek által elfoglalt területen tartózkodott 1944. szeptember 12. előtt, vagy után Németországba vagy Magyarországra menekültek.”

„Gumiparagrafus” – ahogy Vincze Gábor történész nevezi, hiszen mindenki belefér: az abszentisták, vagyis távollévők, akik valamilyen okból kénytelenek voltak elhagyni otthonaikat; a kollaboracionisták, azaz minden, a magyar és német hadsereggel együttműködő magyar és német polgár.

Az 1945-ös agrárreform (187/1945. március 23. számú „földbirtok-rendezési” törvény) nemzetiségeket sújtó sajátosságára utal az a tény, hogy a kisajátítás alá eső földterületek fele Erdélyre esett, a földtulajdonosok 95 százaléka pedig Erdélyben élt. A CASBI-törvény és az agrárreform-törvény alapján

1945–1948 között gyakorlatilag szabadrablás folyt Romániában.

Mindezt tetézte még a politikai leszámolás, a népbíróságok kirakatperei, a szászok és svábok internálása, vagy munkatáborokba való elhurcolása. De még mindig nem volt elég!

Milíciákra szállított ezrek

1949. március 1-jén a kommunista kormány módosította az 1945-ös földreform-törvényt. A 87. számú törvényerejű rendelettel kisajátították a korábban meghagyott földbirtokokat (a földreform 50 hektárig meghagyta a – főleg– mintagazdaságoknak számító birtokokat) és kényszerlakhelyre telepítették a földbirtokos osztályt.

Jellemzően március 2-án lépett hatályba és 3-án hozták nyilvánosságra.

A teljes megsemmisítés részeként ugyanis március 2-ról 3-ra virradó éjjel, ugyanazon órában, azaz éjfélkor, összeszedték és a kijelölt települések milíciáira vitték a közel háromezer listázott családot, az újszülöttől az aggastyánig.

Erdélyben több ilyen központot jelöltek ki – Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Sepsiszentgyörgy, Gyulafehérvár, Déva –, személyi igazolványaikba bepecsételték a D.O. (domiciliu obligatoriu) jelet, saját maguknak kellett hajlékot találni és munkát keresni, olyan körülmények között, amikor mindenhonnan kiutasították.

A Székelyföld folyóiratban és Hargita Kiadó gondozásában megjelent Nobile officium könyvben megszólaltatott interjúalanyok megrázó történeteket meséltek arról, hogy a népi demokrácia helyi hatalmasságai miként kobozták el a földbirtokokat és miként élték túl a 14 évig tartó kálváriát.

A csíktaploczai Lázár család Dél-erdélyi ágának képviselője, Lázár Pál lapusnyaki birtokos mesélte:

Idézet
Az 1945. évi földreformmal még mindig meghagytak 50 hektárt. A gazdálkodás folyamatos volt a háború alatt és utána is, tehát ebből még jól meg lehetett élni. Volt egy jogszabály, ami elrendelte, hogy terményben tilos fizetni, csak pénzben szabad a munkások, alkalmazottak járandóságát kiadni, és megvolt szabva a minimálbér. Ám az emberek nem akarták a pénzt, nekik búza, vagy egyéb termény kellett. Ez volt a »premonda«. Apám összehívta az embereket és megkérdezte, mit szeretnének jobban? Természetesen mindenki inkább a terményben történő fizetést kérte, mert annak egy részét eladták a piacon és sokkal jobban jöttek ki. Kendeffy Miklóssal együtt perbe fogták, szabotázs miatt, mert szabotálták a »racionalizálási törvényt« és bezárták a börtönbe.

Néhai gr. Bethlen Anikó (1938-2020) mesélte Marosvásárhelyen: „Bethlen Bálint, apai nagyapám Keresden élt, ott maradt Dél-Erdélyben, és a románok 1944. őszén elfogták, majd a Tg-Jiu melletti gyűjtőtáborba internálták. Kb. hét hónapot tartották a gyűjtőtáborban, ahol olyan asztmát kapott, hogy rá egy évre meghalt. 1946. május 20-án, 57 évesen. Bethlen Bálint első feleségét, apám anyját, a sármási nagymamát és testvérét, Bánffy Dánielt CASBI alá helyezték, vagyonukat »megőrzésre« elvették. Valójában ők sem mentek el, hanem időközben a határt úgy húzták meg Magyarország és Dél-Erdély között, hogy lakóhelyük és birtokaik Romániához kerültek.”

A Németországból visszatért és a kutyfalvi Degenfeld-kastélyt visszaigénylő néhai Degenfeld-Schomburg István (1957–2021) szülei elbeszéléséből ismeri a történetet: „Anyai ágon is feketelistán voltunk, mert anyai nagyapám a bécsi döntés után hivatalt viselt Marosvásárhelyen a magyar államigazgatásban, közigazgatásban a Városházán. Ő volt István Mihály egy »régi vásárhelyi«, jó nevű ügyvéd. Háború után elítélték, mint háborús bűnöst, és másfél évig Enyeden volt börtönben, de nem tudtak rábizonyítani semmit, és a végén csak kiengedték. Tehát két kilakoltatás volt: édesapám 1948-ban visszajött orosz fogságból, és ott laktak édesanyámék házában, a Klastrom utcában, mert Kutyfalvát akkor már elkobozták. 1949-ben már anyai nagyapám Enyeden volt a börtönben és akkor a Klastrom utca házukból az egész családot kiköltöztették valami fabarakkokba a tanklaktanyával szemben.”

Galéria

A Degenfeld-kastély Kutyfalván

Fotó: Haáz Vince

A történelem igazságtétele, hogy a kutyfalvi kastélyban nyílik meg, éppen a 75. évfordulón, a történelmi családok kisemmizéséről egy kiállítás.

A háromszékiek külön tragédiái

A háromszéki történelmi családok külön tragédiát éltek át, mivel kétszer telepítették ki: a zaláni Apor családban négy lány – Ágnes, Ilona, Mária és Márta (ma már csak Ilona él) így emlékezett vissza a történtekre: „Apánkat Albisból, anyánkat Szentivánlaborfalváról hozták Sepsiszentgyörgyre. Nyomorogtunk. Először albérletben laktunk különböző helyeken, egyszerű jóravaló embereknél. Jellemző, hogy a »gazdag jóbarátok« nem ismertek már meg. Onnan vitték el aztán ismét 1951. szeptember 23-án Dobrudzsába. De csak Anyámat, Apámat s Mártát. Minket ott hagytak, mert véletlen folytán nem kerültünk fel a listára. Azt az egy szobát, amiben laktunk lezárták, lelakatolták, s minket ott hagytak az eperfa alatt. Apámat akkor láttam életében először és utoljára könyörögni, hogy ne válasszanak el, ha »főbe lőnek is – mondta –, legalább együtt lehessünk és a másik két gyermeket is magunkkal vihessük, akárhová is visznek«. Apáékat puskával kísérték el onnan…” (Apor nővérek)

Galéria

A szentivánlaborfalvi Apor-kúria

Fotó: Oláh-Gál Elvira gyűjteménye

A Szotyorban élő Szotyori Nagy Simon serdülőkorú ifjú volt, amikor kitelepítették a családot.

„Jöttek éjjel, éjféli 12 után valamivel, egy csoport emberrel, összeszedték innen a faluból, hogy legyen tömeg mögöttük. Milicistákkal együtt érkeztek. Aktivisták vezették,

Idézet
egy Cser nevű brassói magyar borbély volt az a pártember, aki vezette az államosító bizottságot. Azt követelte apámtól, írja alá, hogy önként adja át a vagyonát. Apám kikelt magából, azt kiabálta »Milicista vezeti ezt a rablást? Jöjjenek! Piszkos banda! Ilyesmit kérnek, hogy én aláírjam? Maga a koronatanúm – mondta ennek brassói borbélynak –, hogy én ilyent nem írok alá!« Szóval ez egy kommunista párthatározat volt, aztán később adtak neki számot is, hogy törvényerejű rendelet legyen.

Negyven kilós csomagot lehetett összeszedni, de időt nem hagytak semmire, bevittek Szentgyörgyre egy fekete, dubaszerű autóval. Én tizennegyedik esztendőmben jártam, de még a hétesztendős öcsém is rajta volt a kizsákmányolók listáján. A Milíciának volt egy nagy terme, gyűlésterem lehetett, oda bezsúfoltak mindenkit, akit Háromszéken összeszedtek. Sokáig vártunk, amikor jött egy milicista és azt mondta, mindenki keressen magának lakást. Apámnak sok jó barátja volt, de kinek a nyakára menjen?

Szemerján kaptunk egy szobacskát, ott lakott a család másfél évet. Édesapám alkalmi munkát vállalt, ahol, mit kapott. 1950 nyárutó volt már, amikor beszélték édesapámék, hogy lázadás van a falvakban, ellenállnak a kollektivizálásnak. Bajkó Lajos bácsi, egyik sorstársunk mondta édesapámnak „Nézd meg Simon, ennek mi isszuk meg a levét!”. Hagyták, hogy a lázadás terjedjen el, legalább két-három hetet hagyták és provokáltak.

Idézet
Szeptember 22-én éjjel szedték össze megint az összes kiemeltet, ugyanúgy, mint ’49 márciusában. Levitték Brassóba a vasúti rendező állomásra (triaj), bevagonírozták teherszállító kocsikba szüleimet és sorstársaikat, és elvitték Dobrudzsába, akkor Konstanca tartományba. A Tulcea-Babadag vasútvonalon, Katalöy (Cătăloi) állomáson kipakolták az elhurcoltakat, felnőttet, gyermeket, és Măcin rajonban Traian nevű állami gazdaságba vitték, de akkor Dr. Petrov Alexandrov volt a neve.

Olyan 60 km-re volt az állomástól. Ott volt az elhurcoltak között édesanyám és öcsém. Mi apámmal kimaradtunk. Gazdasági iskolába jártam Szentgyörgyön, ott értesültem, hogy Anyámékat elvitték. Búsultam, mi lesz most, de a tanáraim vigasztaltak. Jó emlékeim vannak Havadtői Imre igazgatóról, Demeter Sándor tanár úrról, aki Kőröspatakról származott, és aki mondta nekem – »Ne búsulj fiam, lesz valahogy!«

Galéria

A Szotyori Nagy család, jobbról Kiss Manyi színésznő, id. Simon féltestvére

Dél körül hívattak azzal, hogy Édesapám keres. Megörvendtem nagyon. Ő ott volt baksavágni, vagyis erdőgyéríteni a Sugás-erdőben. Vékonyka ágakat vágtak ki, hogy télire legyen fánk. Meghált egy barátjánál, ezért nem vitték el. Másnap jelentkezett a Szekuritátén, vitt engem is magával. Hazaengedtek, hogy ezt-azt szedjünk össze magunknak, de a lakásunk le volt pecsételve. Volt egy kiküldött a városi tanácstól, Kisgyörgy Tamás, rendes ember volt, felvette a pecsétet, beengedett és azt mondta: pakoljanak össze mindent, amit lehet jobbacska holmit. Sok nem volt, mert még a bútorokat is úgy kaptuk innen-onnan. A mi házunkból Szotyorban mindent széthordtak. Bevittek Brassóba a Szekuritáté pincéjébe, odahozták az ú.n. »lázadókat«. Minket, a »burzsoá-földesúri kizsákmányolókat« összekevertek a »lázadókkal«. Jó nagy pince volt, frissen padolva fenyődeszkával, odazsúfoltak össze, és ahogy leültünk, odaragadtunk a gyantás padlóhoz. Ott voltunk egy, de lehet vagy másfél napot, s akkor jöttek és olvasták a nevünket, és »echipare« (szedelőzködés!) paranccsal kivittek egy dubába, egymáshoz szólni, sem beszélni nem szabadott, ha mégis megtettük ránk kiabáltak. Felszállítottak a fellegvárba, akkor börtön volt (…) következtek a kihallgatások, úgy működött, mint egy kisebb üzem, jöttek-mentek az autók, szállították a rabokat. Ott voltunk három hónapot, amíg Dobrudzsa felé összegyűlt egy új transzport. 1951-ben jártunk, jött az ősz, learattuk a rizst, kicsépeltük, még jó idő volt, októberben a Dunában mosakodtunk. Kellett is, mert a rizspor, csépeléskor vastagon rakodott az emberre. Utána jött a szántás, ökrökkel, egyesekével szántottuk a rizsföldeket.”

Az Urmánczy család kálváriája

A maroshévízi Urmánczy család vagyona az impériumváltás előtt nagyjából a mai város területére terjedne ki. A város jelentős részét birtokolták az Urmánczyak.

Galéria

A maroshévízi Urmánczy-kastély

Fotó: Baricz-Tamás Imola

Még az alkalmazottaknak is építettek házat, és ezek mind Urmánczy néven maradtak.

A Vájla-patak mentén a református templom közelében Urmánczy-házsorról beszéltek, ami 1916-ban, a román betöréskor leégett, felgyújtották a fűrésztelepeket, hidakat, házakat. Legalább tizennyolc Urmánczy-házról beszélhetnénk a városban, de Urmánczyak építtettek a településnek kórházat, iskolát, katolikus és református templomot. Urmánczy Nándor nevéhez fűződik a törvényszék, a székely vasútépítés is, és a görög-keleti templom építéséhez is jelentősen hozzájárult.

A családi vagyont már az 1921-es földreformmal megcsonkították. Szabó Kálmán, Urmánczy-örökös mesélt a családról:

„A két világháború alatt folyt az élet a maga medrében, román alkalmazottak is voltak a »groful ungur«- nál, nem volt a régi világban semmi ellenségeskedés. 1947-ben még ott születtem Régenben, majd egy év múlva Maroshévízre költöztünk. Apámnak között, üzlete volt a két háború között, amit lebombáztak, elveszítette. Hévízen nem kapott munkát, a piacon kezdett árulni, majd kőbányában dolgozott és lassan-lassan talpra állt. Akkor még volt valamennyi föld, ami csak teher volt, mert kuláklistára tették és be kellett szolgáltatni a »terményt« az államnak. Mivel nem volt, amit beszolgáltatni, arra kényszerültek, hogy megvegyék pl. a disznókat és aztán beadták az államnak. Az Urmánczyakat, akik itt laktak Hévízen, Jeromost és családját, feleségét és két fiát, valamint Gizellát, nagymama testvérét kitelepítették. Embertelen körülmények között laktak, pincelakásban, Gizella néném élete végéig ott is élt egy kis lyukban. István bácsi, apai nagybátyám itt élt (hadirokkant), de őt nem telepítették ki, ugyanis ő Kolozsváron egy színésznőt vett feleségül és a család kitagadta. Szüleimnek DO-t kellett pecsételni a személyi igazolványba, mert kirakták a maroshévízi lakásból, mint osztályellenséget. A város központjától 3 km távolságra lakhattak.”

Rejtve maradt családi történetek

A családi történetek mélyen rejtve maradtak – jóllehet a kitelepítés mindenkit érintett, a megbélyegzettek családtagjai sem járhattak iskolába, nevük még akkor is kísértett, ha csak elhangzott. A történelmi Tisza család Erdélyben maradt csegődi ágának leszármazottait Marosvásárhelyre telepítették ki. Tisza Kálmán így emlékezett vissza gyermekkorára:

„Anyám várandós volt velem a kitelepítés időszakában, úgyhogy én már itt születtem Marosvásárhelyen a legnagyobb nyomorúságban. Idejöttek Vásárhelyre és mindenki maga kellett gondoskodjon lakásról. Az egykori Szántó, később Hosszú utcában, ma 1918-as sugárút, egy neoprotestáns hívőcsalád fogadta be a családot. Onnan aztán felkerültünk a város feletti Somos-tető dombra vezető utcába, a Cornești utcába. Az utca felső végében, közel az erdő alatt, egy bizonyos Mercel József nevű szőlősgazdától béreltek a szüleim egy vályogházacskát, mondanám inkább kalyibának. Eredetileg a szőlőcsősz használta, de nem lakott benne, ide zárták a mezőgazdasági szerszámokat, a szőlőgazdálkodáshoz szükséges eszközöket. Egy alig 4x4 méteres helyiség volt, tulajdonképpen egy víz, villany és minden komfort nélküli csőszkunyhó. Négyen laktuk itt, volt benne két szalmazsákos ágy, egy szekrény, egy kis íróasztal két székkel, egy kályha – mellette egy fásláda, középen egy asztal, egy régi stelázsi falig érő polcokkal, meg vedrek, vízhordásra meg esővíz felfogásra a háztetőről, és ötliteres vizes kannák. Bátyám és én, amint felcseperedtünk, kannákkal mentünk vízért, a mi utcánkkal párhuzamos – szintén a »Somira« vezető Nyár utcába, ami egykor hivatalosan Széll Kálmán utca volt, és szüleim mindig a régi megnevezést használták.

Idézet
Télen, reggelre sokszor befagyott a vederben a víz, nagy hidegek voltak akkoriban, a jeget néha fejszével lékeltünk egy kis teafőzéshez, mert reggelig nem tartott ki a tűz a kályhában. Tűzifára nem nagyon futotta akkoriban, igaz, közel volt az erdő, de csak száraz gallyakat, letört ágakat lehetett onnan hozni. Lakóházak akkoriban nem igen voltak a közelben, és bizony télen a kiéhezett farkasok gyakran ólálkodtak lakóházunk körül, emlékeim szerint akkoriban sokszor térdig érő hó hullott, éjszaka nem volt tanácsos egyedül kimenni a ház háta mögött lévő árnyékszékre sem.

Idővel ezért vettünk egy petróleumos viharlámpát is. (…) A Szekuritáté jól tudta, hogy ki volt Tisza István, a Tisza-család. A Tisza név még egy vályogkunyhóban is veszélyes volt. A magyarországi 1956-os forradalom leverését követő időkben házkutatásokkal zaklatták a családot. Egyik házkutatásra jól emlékszem. Harmadik-negyedik alkalommal jött ugyanaz a két tiszt, nagyon céltudatosan kerestek valamit. Édesapám, bár rendszerint kiküldött az udvarra ilyen alkalmakkor, hogy megóvjon minket a kellemetlen zaklatásoktól, akkor kivételesen behívott minket is. Emlékszem, állva alig fértünk a szűk szobában. Valamit megérezhetett, gyanút keltett valami. Az ajtó mögött állt egy stelázsi, tányérokat, csészéket, evőeszközöket tartottunk rajta, pléhből valamennyi, élelmiszert is talán. Az egyik nyomozótiszt lerakta a pisztolyát a polcra és oldalgott volna ki, amikor Édesapám rászólt: »Vigyázzon százados úr, nehogy ott felejtse, még baja eshet!« De már a másik lépett is be, tehát szépen összejátszottak, hogy a bizonyítékot megtalálják. Volt egy kis íróasztala Apámnak, minden iratot onnan összeszedtek, és elvitték egy beszélgetésre a Borsos Tamás utcai székházukba. Napokig mindhiába vártuk, nem engedték el, letartóztatták. Hogy hány napot tartották ott fogva, nem tudom, és azt is csak utólag tudtuk meg, hogy Vásárhelyről Kolozsvárra szállították a fogdába.”

A D.O. egy 1963. augusztus 23-án született rendelettel szűnt meg. A történelmi családok kálváriája azonban azóta sem. Utánuk következtek a módos parasztok (kulákok), majd a kollektivizálással a falusi gazdálkodók, a politikai megbélyegezettek, azaz a kommunizmus évtizedei az osztályellenséggel való folyamatos leszámolás korszaka volt. A rendszerváltozás utáni romániai visszaszolgáltatás ma is tart, éppen a visszaállamosítás szakaszában (lásd. Bánffy-család) tart. A történelmi családok képviselői sorsuk méltósággal való vállalásával, a konzervatív értékekhez való ragaszkodással (keresztény hit, családi egység, a munka tisztelete és erkölcsi helytállás), és konok kitartással a mai nemzedék előtt is jó példával szolgálnak.

Oláh-Gál Elvira

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. március 29., péntek

Rongálás a hegyesbükki keresztnél

Épp 15 éve, hogy felállították a Gyergyóremetéhez tartozó Hegyesbükkben a keresztet, mellé pedig egy oltárként szolgáló asztal is került, amely háborítatlanul állt ott egészen mostanáig, míg valaki kárt tett benne.

Rongálás a hegyesbükki keresztnél
Rongálás a hegyesbükki keresztnél
2024. március 29., péntek

Rongálás a hegyesbükki keresztnél

2024. március 29., péntek

Az elmúlt fél évszázad legmelegebb márciusi hétvégéjén ünnepelhetjük a húsvétot

Valószínűleg az elmúlt hét évtized legmelegebb márciusi hétvégéje lesz a mostani. A vezető meteorológus előrejelzése szerint az ország minden régiójában 20–22 fok feletti hőmérséklet várható, így igazán szépnek ígérkezik az idei húsvét.

Az elmúlt fél évszázad legmelegebb márciusi hétvégéjén ünnepelhetjük a húsvétot
2024. március 29., péntek

Elhullott őz teteméből evett az átutazó barátkeselyű

Hét napot tartózkodott Romániában a Fremuth nevű barátkeselyű. A jeladóval ellátott madár két év alatt több mint tíz európai országot látogatott meg.

Elhullott őz teteméből evett az átutazó barátkeselyű
2024. március 29., péntek

Nagy füsttel járó tűz Gyergyószentmiklóson: Ro-Alert riasztást kaptak a lakók

Négy település önkéntes tűzoltói siettek pénteken délután Gyergyószentmiklósra, ahol egy csarnok tetőszerkezete kapott lángra.

Nagy füsttel járó tűz Gyergyószentmiklóson: Ro-Alert riasztást kaptak a lakók
2024. március 29., péntek

Amikor a parkolóhely értékesebb az autónál

Megkezdte a közterületen elhagyott személygépkocsik elszállítását a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség. Egyelőre négy parkolóhelyet szabadítottak fel.

Amikor a parkolóhely értékesebb az autónál
2024. március 29., péntek

Napokig készítették a hímes tojásokat, majd kiállították a legszebbeket

Hagyományőrzéssel és közösségépítéssel ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját az Erdélyi Múzeum Egyesület sepsiszentgyörgyi fiókegyesülete, mely a hét elején tojásíró kalákát, majd a termésből kiállítást szervezett.

Napokig készítették a hímes tojásokat, majd kiállították a legszebbeket
2024. március 29., péntek

Hungarikum-díjat kapott a székelykapu

Hungarikummá vált a székelység kisépítészeti csodája, a székelykapu. A díjazásra a napokban megtartott IV. Hungarikum Díjátadó Gálán került sor. Az elismerést Szőcsné Gazda Enikő, a Székely Nemzeti Múzeum néprajzkutatója vette át.

Hungarikum-díjat kapott a székelykapu
Hungarikum-díjat kapott a székelykapu
2024. március 29., péntek

Hungarikum-díjat kapott a székelykapu

2024. március 29., péntek

Három autó ütközött a csíkszeredai Ligat hídon

Láncbaleset történt Csíkszeredában a nemrég felújított vasúti felüljárón pénteken délelőtt. A balesetben egy személy sérült meg.

Három autó ütközött a csíkszeredai Ligat hídon
2024. március 29., péntek

Húsvéti szentmisék és istentiszteletek rendje a székelyudvarhelyi templomokban

A húsvéti ünnepkör alkalmából Székelyudvarhelyen tartandó szertartások, szentmisék, illetve istentiszteletek rendjét foglaltuk össze nagypéntektől húsvét hétfőig.

Húsvéti szentmisék és istentiszteletek rendje a székelyudvarhelyi templomokban
2024. március 29., péntek

Útlezárások a nagyszombati feltámadási körmenet és az ételszentelés idején Csíkszeredában

Nagyszombaton és húsvét vasárnapján több útszakaszon és időpontokban kell útlezárásra, forgalomkorlátozásra számítani a csíkszeredai templomok környékén – tájékoztat Facebook oldalán Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.

Útlezárások a nagyszombati feltámadási körmenet és az ételszentelés idején Csíkszeredában
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!