Állandó versengésben

Állandó versengésben

Az aktív cégek száma mind az öt székely széken folyamatosan növekedett az elmúlt öt évben. Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay.com

Pár korábbi elemzésünkben az öt nagy(obb) székely várost a közpénzek szempontjából hasonlítottuk össze, amely elemzés győztesei a megyeszékhely városok voltak. A megyeszékhelyek előkelő teljesítménye a közpénzek tekintetében alátámasztja azt a megállapítást, miszerint ezekben a városokban „közigazgatási jólét” van. A közpénzek áttekintését követően jelen elemzésünkben Székelyföld városait a reálgazdaság oldaláról elemezzük, azt vizsgálva, hogy a vállalkozói réteg milyen gazdasági teljesítményt tudhat magáénak, hogy például Székelyudvarhelyre igaz-e a „vállalkozói jólét” jelző.

Geréb László

2020. december 22., 13:132020. december 22., 13:13

Az elemzésbe bevont terület az öt székely szék, vagyis Csíkszék, Udvarhelyszék, Gyergyószék (Gyergyószék és Maroshévíz környéke), Sepsiszék (Alsó-Háromszék: Sepsiszék + Miklósvárszék + Bardóczszék) és Kézdiszék (Felső-Háromszék: Kézdiszék + Orbaiszék + Bodzavidék), valamint az illető székek meghatározó városai, vagyis Csíkszereda, Székely­udvarhely, Gyergyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely vállalkozásainak teljesítménye a 2015–2019-es időszakban.

Vizsgálatunkban csak a cégbíróságra bejegyzett, jogi személyiséggel bíró vállalatok adatait vettük figyelembe. Ehhez az adatokat az omnibusz szerkesztősége, a pénzügyminisztérium oldala (mfinante.ro), az erdélystat.ro, valamint a statisztikai hivatal oldala (insse.ro) biztosították. Marosszéket tudatosan kihagytuk ebből az elemzésből, mivel a Marosvásárhelyen bejegyzet pár országos szintű vállalkozás adatai (pl. E.On gázvállalat) oly mértékben torzítják a székelyföldi városok adatait, ami által szinte kezelhetetlenné válik egy elemzés.

A lakosságarányos mutatóknál a következő lakosságszámmal dolgoztunk: Csíkszereda 38 966 fő, Székely­udvarhely 34 257 fő, Gyergyószentmiklós 18 377 fő, Sepsiszentgyörgy 56 006 fő, Kézdivásárhely 18 491 fő, valamint Románia lakosságát 19 586 539 főnek vettük.

A vállalkozások száma Székelyföldön

Jelen elemzésünkben azon magánvállalkozások adatait elemezzük, amelyek aktívak voltak Székelyföldön a 2015–2019-es időszakban. Gazdasági szempontból az számít aktív vállalkozásnak, amely lezárta a pénzügyi évet és az éves mérleget benyújtotta a pénzügyi igazgatóságra. Az aktív cégek száma mind az öt széken folyamatosan növekedett az elmúlt öt évben, a legtöbb működő cég Udvarhelyszéken (3726), míg a legkevesebb Kézdiszéken (1677) található. Amennyiben csak az öt nagyvárost vizsgáljuk, 2019-ben a legtöbb aktív cég Sepsiszentgyörgyön működik (2376), a legkevesebb Kézdivásárhelyen (535), Székelyudvarhelyen 1826, Csíkszeredában 2270, míg Gyergyószentmiklóson 704 aktív céget jegyeztek.

Az ezer lakosra jutó aktív vállalkozások számát vizsgálva azt láthatjuk, hogy ez esetben Csíkszereda vezeti a sort, meghaladva az országos átlagot is ebben a mutatóban. A legkevesebb ezer lakosra jutó magánvállalkozás Kézdivásárhelyen van bejegyezve, amely szám épp fele a csíkszeredainak. A 2019-es évben az országosan aktív vállalkozásoknak 1,91%-a található Székelyföldön (országosan 769 791, míg a két megyében összesen 14 769 aktív vállalkozás volt), amely arány kevéssel elmarad attól, amit a lakosság aránya diktálna (2,66%).

A magánvállalkozásoknál dolgozó személyek

Egy régió vagy város gazdasági erejét nagyban meghatározza, hogy a lakosság milyen arányban dolgozik a magánszférában, hiszen a magánvállalkozások alkalmazottai adják azt a hozzáadott értéket, amiből majd adót lehet fizetni, amely adóból finanszírozhatók a közkiadások. A következőkben azt vizsgáljuk, hogy Székelyföld esetében melyik széken, illetve városon belül a legnagyobb a reálgazdaságban dolgozó személyek aránya, vagyis melyik régió és város járul leginkább hozzá Székelyföld gazdaságához. Ez esetben is csak a jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások adataival dolgoztunk.

A 2019-es adatokból kiindulva abszolút értékben Udvarhelyszéken dolgoznak a legtöbben a magánvállalkozásoknál, mintegy 20%-kal többen, mint az őt követő Sepsiszéken. Amennyiben az öt meghatározó város esetében vizsgáljuk a magánszférában dolgozók számait, ez esetben már Sepsiszentgyörgy vezeti a sort. Azonban érdekes jelenség, hogy 2019-ben a nagyobb lakosságszámmal rendelkező Csíkszeredában 2214-gyel dolgoztak kevesebben a magánszférában, mint a kisebb lakosú Székelyudvarhelyen.

Amennyiben csak Hargita megyét vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a reálgazdaságban dolgozó személyek 44%-a udvarhelyszéki, 32%-a csíkszéki és mindössze 24%-a gyergyószéki. Ha a három elemzett Hargita megyei várost hasonlítjuk össze, akkor az udvarhelyi dominancia még erősebb, hiszen a három város magánszektorában dolgozó személyeknek közel a fele székelyudvarhelyi vállalatoknál dolgozik.

A következőkben a reálgazdaságban dolgozók számát viszonyítottuk az egyes városok teljes lakosságához. Ebből az összehasonlításból az látszik, hogy Székelyudvarhelyen a legmagasabb a magánszférában dolgozók aránya, amely arány szinte kétszerese az országos átlagnak. Gyergyószentmiklós kivételével minden városban az országos átlag fölött van ez az arány.

Az alkalmazottak esetében nemcsak ezek száma fontos, hanem a munka hatékonysága is, vagyis hogy egy alkalmazott a munkája révén mekkora forgalmat képes generálni. Az öt széket összehasonlítva azt tapasztaljuk, hogy a legnagyobb egy alkalmazottra jutó forgalmuk a sepsiszéki vállalkozásoknak van (275 142 lej), a sort ez esetben Kézdiszék zárja (215 588 lej). Amennyiben az egy alkalmazottra eső vállalkozói forgalmat az öt székelyföldi város esetében elemezzük, sokkal nagyobb különbségeket tapasztalunk, hiszen a székelyudvarhelyi vállalkozások által megvalósított legnagyobb egy alkalmazottra jutó forgalom 66%-kal haladja meg a sort záró gyergyószentmiklósi hasonló mutatót, azonban jócskán elmarad az országos átlagtól.

Magánvállalkozások által megvalósított forgalom

A megvalósított forgalom az egyik legfontosabb mutatója a reálgazdaság teljesítményének. Az éves forgalom egy vállalkozás által egy év alatt megvalósított jövedelmek (üzemi) összességét jelenti. Ebben a mutatóban országos viszonyításban Székelyföld súlya meglehetősen csekély, az öt szék összesített forgalma az országosan megvalósított vállalkozói forgalomban mindössze 1,15%-ot tett ki 2019-ben, ami nem éri el az öt szék jelentette lakosság­arány (2,66%) felét sem.

Az elmúlt öt év adatait elemezve mind az öt székely szék, mind az öt elemzett székely város vállalkozói forgalma folyamatosan növekedett. A székek tekintetben Udvarhelyszéken volt a legnagyobb növekedés, Gyergyószéken a legkisebb. A városok esetében Székelyudvarhely járt az élen a növekedésben az elmúlt öt évben, a sereghajtó ez esetben Kézdivásárhely volt.

Amennyiben az egyes székek meghatározó városainak arányait vizsgáljuk a székek vállalkozásai adta forgalomban, a 2019-es évben a legnagyobb arányt Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda és Székelyudvarhely képviseli (72, 71 és 70%), Kézdivásárhely 52%-ot jelent Kézdiszék gazdaságában, míg a legkisebbet Gyergyószentmiklós jelenti, amely város mindössze 26%-ot ad a gyergyószéki vállalkozói forgalomból.

Ha a székelyföldi székek és városok vállalkozásai által megvalósított forgalom arányait vizsgáljuk a 2019-es évre, az látszik, hogy a székek közül a legnagyobb arányt Udvarhelyszék képviseli (30%), a legkisebbet pedig Kézdiszék (11%). Az öt város összesített forgalmából a legnagyobb arány Székelyudvarhelyé (34%), a legkisebb arányt Gyergyószentmiklós adja (6%). Ez a különbség az abszolút értékben kifejezett vállalkozói forgalomban is megmutatkozik, ahol a székelyudvarhelyi vállalkozások forgalma több mint hatszorosát teszi ki a gyergyószentmiklósi cégek forgalmának, de a csíkszeredai cégek forgalmát is másfélszer meghaladja.

Amennyiben csak Hargita megyét vizsgáljuk, akkor is egyértelmű Székelyudvarhely és környékének dominanciája. Míg a székek esetében Udvarhelyszék adja a Hargita megyei vállalkozói forgalom 48%-át, addig a városok esetében a székelyudvarhelyi vállalkozások forgalma több, mint a csíkszeredai és a gyergyószentmiklósi vállalkozások összesített forgalma. Érdekességként megjegyezhetjük, hogy 2019-ben Székelyudvarhely mint város vállalkozásainak forgalma (4 082 382 701 lej) nagyobb, mint az összes csíkszéki vállalkozás forgalma (3 736 380 335 lej), ugyanakkor másfélszer meghaladta a gyergyószéki összes vállalkozó forgalmát (2 626 420 064 lej).

Ha a vállalkozások forgalmát lakosságarányosan vizsgáljuk, összehasonlítva az országos átlaggal is, ez esteben is egyértelmű Székelyudvarhely elsőbbsége, amely egyedüliként az öt székely város közül meghaladja az országos átlagot is. A székelyudvarhelyi egy lakosra jutó vállalkozói forgalom mintegy 40%-kal haladja meg az országos átlagot, ugyanakkor több mint háromszorosa az utolsó helyezett gyergyószentmiklósi cégek forgalmának.

Ha az egy cégre jutó forgalmat vizsgáljuk az öt szék és az öt város esetében, azt tapasztaljuk, hogy az udvarhelyszéki cégek valósítják meg a legnagyobb forgalmakat (1 560 827 lej), több mint 50%-kal meghaladva a sort záró csíkszéki egy vállalkozásra eső forgalmat (1 029 873 lej). Az egyes városok egy cégre jutó forgalmát is Székelyudvarhely vezeti, több mint kétszer akkora forgalmat valósítva meg vállalkozásonként, mint a gyergyószentmiklósi vagy akár csíkszeredai cégek, ugyanakkor egyedüli székelyföldi városként meghaladva az országos átlagot is ebben a mutatóban.

Magánvállalkozások nettó nyeresége

A forgalom fontos mutató, azonban a vállalkozói munka hatékonyságát a megtermelt nyereség mutatja. Egy vállalkozás által megvalósított nyereséget úgy kapunk meg, ha az összes jövedelemből kivonjuk a vállalkozás összes költségeit. A következőkben az öt szék, illetve az öt székely város vállalkozásainak nettó nyereségét vizsgáltuk (ez esetben nem vettük figyelembe a veszteséges vállalkozásokat, csak azokat, amelyek nyereséget termeltek az adott időszakban).

Az elemzett öt évben mindenik szék vállalkozásainak nyeresége emelkedett, a sort Udvarhelyszék vezeti és Kézdiszék zárja. A városok nyereségénél a vezetést Székelyudvarhely 2018-ban vette át Sepsiszentgyörgytől, ugyanakkor ezt a sort minden évben Gyergyószentmiklós zárta. Az is megállapítható, hogy a városok esetében Kézdivásárhely és Gyergyószentmiklós vállalkozói nyereségénél az elmúlt öt évben inkább stagnálást tapasztalunk, mint növekedést.

Amennyiben a székelyföldi vállalkozások árbevétel-arányos nyereségét vizsgáljuk (a megvalósított forgalomra jutó nyereség aránya), ez a mutató minden szék és minden város esetében 7% és 9% között van, ami nem tér el nagymértékben az országos átlagnak számolt 8%-os nyereségességi mutatótól.

A 2019-es év adatai alapján a cégek által megvalósított nyereségből a legnagyobb arányt a székek esetében Udvarhelyszék tudhatja magáénak (30%), míg az öt város közül is Székelyudvarhely vezet (31%). Ez a különbség abszolút értékben is egyértelműen látható a székely­udvarhelyi vállalkozások javára, ahol az élen álló székelyudvarhelyi vállalkozások nyeresége több mint 6-szorosa volt a sort záró gyergyószentmiklósi vállalkozásokénak.

Hargita megyén belül is meghatározó Udvarhelyszék és Székelyudvarhely aránya a vállalkozói nyereségek tekintetében. Míg a székek esetében Udvarhelyszéken termelődik a Hargita megyei vállalkozói nyereség 45%-a, addig a városok esetében a székelyudvarhelyi vállalkozások nyereségének aránya a három Hargita megyei városnál 49%-ot tesz ki.

Ha országos viszonylatban elemezzük a lakosságarányos nyereséget az elemzett öt székelyföldi város esetében, akkor azt tapasztaljuk, hogy a 2019-es évben Székelyudvarhely az egyetlen város, amely meghaladja az országos átlagot, ugyanakkor több mint háromszorosa a sort záró gyergyószentmiklósi mutatónak.

Annak érdekében, hogy megállapíthassuk, mely székek és városok cégei működnek hatékonyabban, megvizsgáltuk az egy cégre jutó nyereséget is 2019-re. Az öt szék közül Udvarhelyszéken a legmagasabb az egy cégre jutó nyereség (123 515 lej), míg a legkisebb egy cégre jutó nyereséget a Kézdiszéki vállalkozások tudhatják magukénak (91 066 lej). Ebben a mutatóban a sepsiszéki cégek 103 282, a gyergyószéki cégek 102 924, a csíkszéki cégek pedig 92 743 lejes egy cégre jutó vállalkozói nyereséget tudhatnak magukénak. A városok rangsorában is Székely­udvarhely az első, ahol az egy vállalkozásra jutó nyereség több mint duplája a sort záró Gyergyószentmiklósi cégekének, azonban alulmarad az országos átlagtól.

Összességében megállapítható, hogy az elemzett öt székely szék közül Udvarhelyszék, valamint az öt székely (nagy)város közül Székely­udvarhely rendelkezik a legerősebb magánvállalkozói szférával, a leghatékonyabb reálgazdasággal. Ezen a széken, illetve ebben a városban termelődik meg a legnagyobb vállalkozói forgalom és vállalkozói nyereség, itt a legjobbak a vállalkozói mutatók, ennek megfelelően innen járulnak hozzá a legnagyobb mértékben a vállalkozások a közszféra finanszírozásához.

Ezt a tényt azonban a város az elmúlt években nem tudta érvényre juttatni sem az országos, sem a megyei közpénzügyi visszaosztásoknál, ami azt mutatja, hogy a városnak nincs akkora politikai súlya, mint amit a gazdasági ereje indokolna.

szóljon hozzá!
Székelyhon napilap IV. évfolyam, 91. szám
Székelyhon napilap IV. évfolyam, 91. szám

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. március 22., kedd

Buktatókat is rejt a népszámlálás online része

Egy hete kezdődött el a népszámlálás önkitöltős szakasza, szombatig csaknem hatszázezren éltek is ezzel az online lehetőséggel. Az elmúlt hét tapasztalatai azonban rámutattak a rendszer buktatóira is.

Buktatókat is rejt a népszámlálás online része
2022. március 22., kedd

Ha ezt a problémát megoldják, elkezdődhet a lakók rácsatlakozása szennyvízhálózatra

Befejezte a kivitelező a rábízott építkezést, így már csak kisebb, az önkormányzatra háruló munkálatok vannak hátra, a közel háromszáz háztartást érintő zeteváraljai szennyvízhálózat üzemképességének eléréséhez.

Ha ezt a problémát megoldják, elkezdődhet a lakók rácsatlakozása szennyvízhálózatra
2022. március 22., kedd

Helyi színdarabot adnak elő a csengettyű felújításáért Gyergyószárhegyen

Elhanyagolt, rossz állapotban áll a gyergyószárhegyi Énkány utcában az a régi harangláb, amelynek rendbetételére készülnek. Egy színjátékot készülnek előadni, amelynek célja a közösség figyelmének felhívása a csengettyű felújításának fontosságára.

Helyi színdarabot adnak elő a csengettyű felújításáért Gyergyószárhegyen
2022. március 22., kedd

Több kórházban is engedélyezték már a beteglátogatást, de van, ahol már visszaélnek ezzel

Stagnál a koronavírus-járvány Hargita megyében, ahol mindössze öt-hat új esetet igazolnak naponta, és a kórházban ápoltak száma is jelentősen lecsökkent, így több intézményben is lehetővé tették a betegek látogatását.

Több kórházban is engedélyezték már a beteglátogatást, de van, ahol már visszaélnek ezzel
2022. március 21., hétfő

Kevés bevétel, de annál nagyobb népszerűség – közeleg a szezonzárás a székelyudvarhelyi jégpályán

Anyagi nyereséget a harmadik szezon végének közeledtével sem könyvelhet el a 2019-ben átadott székelyudvarhelyi sátortetős műjégpálya, sikereket viszont annál inkább: elégedettek a szülők és tanítók a Korisulival, illetve a hokiedzésekkel.

Kevés bevétel, de annál nagyobb népszerűség – közeleg a szezonzárás a székelyudvarhelyi jégpályán
2022. március 21., hétfő

Marosvásárhely jelesre vizsgázik, de folyamatosan szükség van a segítségre

További adományokra, alapélelmiszerekre, ruhaneműre, cipőre, tisztálkodószerekre van szükség, hiszen egyre több menekült érkezik Ukrajnából Marosvásárhelyre.

Marosvásárhely jelesre vizsgázik, de folyamatosan szükség van a segítségre
2022. március 21., hétfő

Törvényt sért, aki tarlót éget, mégis rengetegszer lángol a száraz aljnövényzet

A tűzoltók folyamatos figyelmeztetése ellenére is állandóak a tarlótüzek Maros megyében. Január 1. és március 21. között már 211 tarlótűzhöz riasztották a tűzoltókat.

Törvényt sért, aki tarlót éget, mégis rengetegszer lángol a száraz aljnövényzet
2022. március 21., hétfő

Építő kell a leendő csíkszentkirályi uszodához

Aláírták tavaly a finanszírozási szerződést, de azt még nem tudja a községvezetés, hogy mikor épül fel a Csíkszentkirályra tervezett tanuszoda. A működtetési költségek jelentős növekedésére készülnek, de van rá fedezetük.

Építő kell a leendő csíkszentkirályi uszodához
2022. március 21., hétfő

Ingyenes az internet-hozzáférés Székelyudvarhely fontosabb közterein

Pályázaton nyert pénzösszegből biztosítanak ingyenes wifiszolgáltatást Székelyudvarhely népszerűbb közterein – adta hírül közleményében a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal.

Ingyenes az internet-hozzáférés Székelyudvarhely fontosabb közterein
2022. március 21., hétfő

Érzékenyítő megmozdulás a Down-szindróma világnapján

A harminc évnél fiatalabb generáció sokkal empatikusabb, mint az idősebbek, akik még mindig tartózkodón viselkednek, ha Down-szindrómával élő gyerekkel találkoznak. Ezért is szükségesek azok a megmozdulások, amelyeket egy-egy világnapon szerveznek.

Érzékenyítő megmozdulás a Down-szindróma világnapján
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM