2020 gazdasági eredményei Székelyföldön

2020 gazdasági eredményei Székelyföldön

A vendéglátóipart súlyosan érintették a járvány miatt hozott korlátozások. Képünk illusztráció

Fotó: Beliczay László

A járvány és az annak kapcsán hozott intézkedések, illetve a hozzá kapcsolódó aggodalmak határozták meg a 2020-as esztendőt, a gazdasági szakértők és a vállalkozók borúlátóan ítélték meg az évet. Az utólagos adatok szerint a várthoz képest korántsem lett annyira durva az időszak, vannak akik jól jártak, és vannak vesztesek. Nézzük a számokat.

Geréb László

2021. szeptember 26., 22:082021. szeptember 26., 22:08

Az alábbi tanulmányban annak jártunk utána, hogy a szóban forgó időszakot miként élték meg a székelyföldi vállalkozások. Ehhez a 2019-es és a 2020-as vállalkozói mérlegadatokat használtuk fel,

a vállalkozói forgalom, a nyereség, a veszteség és az alkalmazottak számának a változására voltunk kíváncsiak.

Az adatok forrása a mfinante.ro, a romániai statisztikai hivatal honlapja, valamint az Omnibus voltak. Az adatokat Csíkszék, Gyergyószék, Kézdiszék, Sepsiszék, Udvarhelyszék, valamint ezeknek a régióknak meghatározó öt városa, vagyis Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy és Székelyudvarhely esetében vizsgáltuk meg.

Vállalkozói forgalom

A vállalkozói tevékenység volumenének a meghatározó mutatója a vállalkozók által megvalósított forgalom, vagyis hogy egy adott periódusban, jelen esetben egy évben mennyi árut és szolgáltatást tudtak értékesíteni. Azt vizsgáltuk, hogy az egyes székek és nagyobb városok vállalkozói esetében milyen mértékben változott ez a mutató a koronavírus-járvány hatására.

A számok azt mutatják, hogy a székelyföldi vállalkozók forgalma összességében szinte a 2019-es szinten tudott maradni 2020-ban is, hiszen a csökkenés csak 0,4%-os. Azonban, ha az egyes székeket vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a 2020-as évkülönböző módon érintette a székek vállalkozásait.

• Infografika: Tóth Szilárd

Míg a csíkszéki és gyergyószéki vállalkozások forgalma pár százalékkal növekedett, addig az udvarhelyszéki, sepsiszéki és kézdiszéki vállalkozások forgalma enyhén csökkent. Ugyanakkor azt is kitűnik az adatokból, hogy a székelyföldi vállalkozások forgalma nem csökkent olyan mértékben, mint az országos átlag.

Amennyiben az öt szék meghatározó városának a vállalkozói forgalmát vizsgáljuk, a változások a székekéhez hasonlóak, vagyis Csíkszereda és Gyergyószentmiklós esetében növekedést, míg Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy és Székelyudvarhely esetében csökkenést tapasztalunk a vállalkozói forgalomban.

• Infografika: Tóth Szilárd

Ez esetben is csak pár százalékos változásokról van szó, egyedül Kézdivásárhely esetében láthatunk egy jelentősebb, 10 százalékos visszaesését 2020-ban.

Az öt szék, illetve az öt város vállalkozóinak a részarányát is megvizsgáltuk az összesített forgalomban. Az adatokból kitűnik, hogy a 2020-as enyhe csökkenés ellenére is Udvarhelyszék, a városok között pedig Székelyudvarhely képviseli a legnagyobb arányt a székelyföldi vállalkozói forgalomból.

• Infografika: Tóth Szilárd

Székelyudvarhelyt a közel kétszer akkora Sepsiszentgyörgy követi. A székek esetében Kézdiszék van jelen a legkisebb aránnyal, míg a városok esetében a gyergyószentmiklósi vállalkozások 6 százalékot adnak az öt város összesített vállalkozói forgalmából. Szinte minden Hargita megyei gazdasági fórumon téma, hogy Udvarhelyszék, azon belül pedig Székelyudvarhely adja a megye gazdaságának felét.

• Infografika: Tóth Szilárd

A vállalkozói forgalom alapján a fenti megállapítás igaz maradt 2020-ban is, hiszen

a székelyudvarhelyi vállalkozók forgalma 3 százalékkal haladja meg a csíkszeredai és gyergyószentmiklósi vállalkozók együttes forgalmát.

Vállalkozói nyereség

Amíg a vállalkozók által megvalósított forgalom a tevékenység volumenét, addig a vállalkozói nyereség a tevékenység hatékonyságát mutatja meg. A következőkben az öt székely szék, valamint az öt székely nagyváros vállalkozói által megvalósított nyereség változását vizsgáljuk. Érdekes képet mutatnak a grafikonok, hiszen amíg a vállalkozói forgalom esetében egy nagyon minimális visszaesés volt tapasztalható 2020-ban, addig a nyereségek minden esetben növekedtek.

• Infografika: Tóth Szilárd

A székek esetében a legnagyobb növekedés Kézdiszéken tapasztalható, ahol a 2019-es évhez képest 18%-kal nagyobb nyereséget valósítottak meg a vállalkozások, de Gyergyószék esetében is 10%-os a növekedés.

Összességében a székelyföldi vállalkozások nyeresége 2020-ban 7 százalékkal növekedett 2019-hez viszonyítva, ami egy kicsivel alulmarad a 11 százalékos országos átlaghoz képest.

A városok esetében is mindenhol növekedést látunk 2020-ban.

• Infografika: Tóth Szilárd

A legnagyobb növekedést a gyergyószentmiklósi vállalkozások tudhatják magukénak, a 2020-as vállalkozói nyereség 39%-kal haladta meg a 2019-est. A többi város esetében a növekedés 5% alatti volt. A forgalom enyhe csökkenése, ugyanakkor a nyereség enyhe növekedése arra enged következtetni, hogy

a koronavírus-járvány hatására sok vállalkozó újragondolta tevékenységét és a hatékonyságnövelés irányába indult el.

Ez akár egy pozitív hatása is lehet a járványnak a vállalkozói gondolkodásra. Az összesített székelyföldi nyereségből való részesedés hasonló a forgalomból való részesedéhez. A székeknél ez esetben is Udvarhelyszék vezet 30%-kal, amely széket Csíkszék és Sepsiszék követ 22–22%-kal, a sor pedig Kézdiszék zárja 11%-os részesedéssel.

A Hargita megyei városok vállalkozói nyereségből való részesedésénél újból a székelyudvarhelyi vállalkozóké a legnagyobb részarány, szinte annyi nyereséget termelnek, mint a csíki és a gyergyói vállalkozások együttesen.

A vállalkozói tevékenység hatékonyságának fontos mutatója a forgalomarányos nyereség, vagyis a ROS (Return on Sales – árbevétel arányos nyereség). A forgalom enyhe csökkenése ellenére is növekvő nyereség a forgalomarányos nyereséget a székelyföldi vállalkozások esetében a tavalyi szinthez képest közel egy százalékkal magasabbra, vagyis 8,6%-ra tolta. A legmagasabb forgalomarányos nyereséget a gyergyószéki cégek (9,6%), míg a legalacsonyabbat a sepsiszéki cégek (7,5%) könyvelhettek el 2020-ban. A ROS mutató esetében a székelyföldi átlag fél százalékkal maradt el az országos átlagtól.

Vállalkozói veszteségek

A vállalkozások éves mérlegében külön sorban van feltüntetve a nyereség és a veszteség. Mivel 2020 nem egy szokványos esztendő volt, ezért a nyereségek mellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy a vállalkozói veszteségek milyen tendenciát mutattak 2020-ban az előző évhez viszonyítva. A hatékonyság irányába való elmozdulás ez esetben is tetten érhető, hisz a székelyföldi vállalkozások 2020-ban a veszteségeiket sikerült 14 százalékkal csökkenteniük az előző évhez képest.

• Infografika: Tóth Szilárd

A legnagyobb mértékben a gyergyószéki vállalkozások vesztesége csökkent, szinte feleakkora veszteséget könyveltek el 2020-ban, mint 2019-ben. Ezzel szemben a csíkszéki és sepsiszéki vállalkozások veszteségei kismértékben növekedtek az előző évhez viszonyítva.

Az öt nagyváros vállalkozói vesztesége közel negyedével csökkent 2020-ban az előző évhez viszonyítva.

A legnagyobb mértékű veszteségcsökkentést a gyergyószentmiklósi vállalkozások érték el, náluk kétharmaddal kisebb a 2020-as veszteség, mint a 2019-es, de a székelyudvarhelyi és a kézdivásárhelyi vállalkozásoknak is sikerült 2020-ra felére csökkenteniük a veszteségeiket. Egyedül a sepsiszentgyörgyi vállalkozások vesztesége növekedett 25%-kal a 2020-as évben.

Az alkalmazottak számának az alakulása

A 2020-as év rávezette a vállalkozásokat a hatékonyság növelésére, amelyet sok esetben az alkalmazottak számának a csökkentésén keresztül valósítottak meg.

• Infografika: Tóth Szilárd

Ez látszik a vállalkozások mérlegeiben szereplő adatokból is, hiszen

Székelyföld összes székében, illetve az öt nagyváros mindenikében csökkent a vállalkozói alkalmazottak száma.

Amennyiben arányaiban vizsgáljuk az alkalmazottak számának a változását, a legnagyobb mértékben a sepsiszéki vállalkozások alkalmazottainak a száma csökkent 2020-ban, amely csökkenés majdnem elérte a 10 százalékot, míg legkevésbé csíkszéki és a gyergyószéki vállalkozások alkalmazotti száma esett vissza.

• Infografika: Tóth Szilárd

A városok közül arányaiban a sepsiszentgyörgyi vállalkozók alkalmazotti száma esett vissza a legnagyobb mértékben 2020-ban.

Az udvarhelyszéki, azon belül a székelyudvarhelyi alkalmazotti számokon jól látszik az, hogy a 2020-ban több nagy textilipari vállalkozás is bezárta kapuit, hiszen Udvarhelyszéken 1648-cal, míg Székelyudvarhelyen 1076-tal dolgoztak kevesebben a magánszektorban 2020-ban, mint 2019-ben.

Az abszolút értékeket vizsgálva azt látjuk, hogy az alkalmazottak száma 2020-ban 2019-hez viszonyítva a legnagyobb mértékben Udvarhelyszék után Sepsiszéken esett vissza (1580 személlyel), míg a legkevésbé Gyergyószéken (496 személlyel) és Csíkszéken (565 személlyel).

Összesítés

A drámainak kikiáltott 2020-az esztendő nem viselte meg olyan mértékben a székelyföldi vállalkozásokat, mint ahogy azt a járvány elején feltételeztük. A vállalkozói forgalom alig fél százalékkal csökkent, ezzel szemben a vállalkozások által megvalósított nyereség átlagosan 7%-kal növekedett a térségben, ugyanakkor a vállalkozások veszteségei 14%-kal csökkentek az előző évhez képest. Nem alaptalan a szervezetfejlesztéssel foglalkozó cégeknek az a mondása, hogy

minden vállalkozásban van 10–15% ki nem használt erőforrás, tartalék, amit szükség esetén aktivizálni lehet.

A koronavírus-járvány ezt hozta ki a székelyföldi vállalkozásokból, vagyis ennek az időszaknak a túlélése érdekében a vállalatok többsége tevékenységi optimalizálásba kezdet. Az optimalizálás, a működési hatékonyság növelése nagyon sok esetben a rendelkezésre álló munkaerő jobb kihasználását is jelenti. Ennek következtében minden székelyföldi széken a magánszektorban alkalmazott személyeknek csökkent a száma, összességében majdnem 10%-kal. A fenti számok összességében mutatják be a székelyföldi vállalkozói világot. Mindent egybevetve nem hozott számottevő változást a járvány a székelyföldi vállalkozók tevékenységében, azonban ha ágazati bontásban vizsgálnánk a székelyföldi vállalkozásokat, akkor biza nagy eltéréseket tapasztalnánk az egyes ágazatok eredményei között.

Míg például az építőipart nem érintette a járvány, addig a rendezvényszervezés, turizmus és vendéglátási ágazatok komoly veszteségeket szenvedtek el a 2020-as esztendőben. A lohn-munkát végző textilipart is épp 2020-ban érte utol a halála.

Ez meglátszik az ágazatban erős székelyföldi területek 2020-as teljesítményében, hiszen azt látjuk, hogy Udvarhelyszék, Sepsiszék és Kézdiszék esetében estek vissza a legnagyobb mértékben a vállalkozói forgalmak, ugyanakkor ezeken a területek csökkent a legnagyobb mértékben az alkalmazottak száma 2020-ban. Mindezek ellenére is megőrizte Udvarhelyszék, azon belül Székelyudvarhely a vezető szerepét Székelyföld gazdasági térképén, hisz mind az összesített vállalkozói forgalomból, mind az összesített vállalkozói nyereségből a legnagyobb részarányt ők képviselik.

(A szerző a Romániai Magyar Közgazdász Társaság székelyudvarhelyi szervezetének elnöke)

szóljon hozzá!
Székelyhon napilap IV. évfolyam, 122. szám
Székelyhon napilap IV. évfolyam, 122. szám

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. március 22., kedd

Buktatókat is rejt a népszámlálás online része

Egy hete kezdődött el a népszámlálás önkitöltős szakasza, szombatig csaknem hatszázezren éltek is ezzel az online lehetőséggel. Az elmúlt hét tapasztalatai azonban rámutattak a rendszer buktatóira is.

Buktatókat is rejt a népszámlálás online része
2022. március 22., kedd

Ha ezt a problémát megoldják, elkezdődhet a lakók rácsatlakozása szennyvízhálózatra

Befejezte a kivitelező a rábízott építkezést, így már csak kisebb, az önkormányzatra háruló munkálatok vannak hátra, a közel háromszáz háztartást érintő zeteváraljai szennyvízhálózat üzemképességének eléréséhez.

Ha ezt a problémát megoldják, elkezdődhet a lakók rácsatlakozása szennyvízhálózatra
2022. március 22., kedd

Helyi színdarabot adnak elő a csengettyű felújításáért Gyergyószárhegyen

Elhanyagolt, rossz állapotban áll a gyergyószárhegyi Énkány utcában az a régi harangláb, amelynek rendbetételére készülnek. Egy színjátékot készülnek előadni, amelynek célja a közösség figyelmének felhívása a csengettyű felújításának fontosságára.

Helyi színdarabot adnak elő a csengettyű felújításáért Gyergyószárhegyen
2022. március 22., kedd

Több kórházban is engedélyezték már a beteglátogatást, de van, ahol már visszaélnek ezzel

Stagnál a koronavírus-járvány Hargita megyében, ahol mindössze öt-hat új esetet igazolnak naponta, és a kórházban ápoltak száma is jelentősen lecsökkent, így több intézményben is lehetővé tették a betegek látogatását.

Több kórházban is engedélyezték már a beteglátogatást, de van, ahol már visszaélnek ezzel
2022. március 21., hétfő

Kevés bevétel, de annál nagyobb népszerűség – közeleg a szezonzárás a székelyudvarhelyi jégpályán

Anyagi nyereséget a harmadik szezon végének közeledtével sem könyvelhet el a 2019-ben átadott székelyudvarhelyi sátortetős műjégpálya, sikereket viszont annál inkább: elégedettek a szülők és tanítók a Korisulival, illetve a hokiedzésekkel.

Kevés bevétel, de annál nagyobb népszerűség – közeleg a szezonzárás a székelyudvarhelyi jégpályán
2022. március 21., hétfő

Marosvásárhely jelesre vizsgázik, de folyamatosan szükség van a segítségre

További adományokra, alapélelmiszerekre, ruhaneműre, cipőre, tisztálkodószerekre van szükség, hiszen egyre több menekült érkezik Ukrajnából Marosvásárhelyre.

Marosvásárhely jelesre vizsgázik, de folyamatosan szükség van a segítségre
2022. március 21., hétfő

Törvényt sért, aki tarlót éget, mégis rengetegszer lángol a száraz aljnövényzet

A tűzoltók folyamatos figyelmeztetése ellenére is állandóak a tarlótüzek Maros megyében. Január 1. és március 21. között már 211 tarlótűzhöz riasztották a tűzoltókat.

Törvényt sért, aki tarlót éget, mégis rengetegszer lángol a száraz aljnövényzet
2022. március 21., hétfő

Építő kell a leendő csíkszentkirályi uszodához

Aláírták tavaly a finanszírozási szerződést, de azt még nem tudja a községvezetés, hogy mikor épül fel a Csíkszentkirályra tervezett tanuszoda. A működtetési költségek jelentős növekedésére készülnek, de van rá fedezetük.

Építő kell a leendő csíkszentkirályi uszodához
2022. március 21., hétfő

Ingyenes az internet-hozzáférés Székelyudvarhely fontosabb közterein

Pályázaton nyert pénzösszegből biztosítanak ingyenes wifiszolgáltatást Székelyudvarhely népszerűbb közterein – adta hírül közleményében a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal.

Ingyenes az internet-hozzáférés Székelyudvarhely fontosabb közterein
2022. március 21., hétfő

Érzékenyítő megmozdulás a Down-szindróma világnapján

A harminc évnél fiatalabb generáció sokkal empatikusabb, mint az idősebbek, akik még mindig tartózkodón viselkednek, ha Down-szindrómával élő gyerekkel találkoznak. Ezért is szükségesek azok a megmozdulások, amelyeket egy-egy világnapon szerveznek.

Érzékenyítő megmozdulás a Down-szindróma világnapján
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM