Székelyföldi szoborrombolások impériumváltáskor

Székelyföldi szoborrombolások impériumváltáskor

Még alá sem írták a trianoni diktátumot, de Erdélyben már megkezdődött a múlt eltüntetése, megmásítása, fittyet hányva minden nemzetközi egyezményre. Olay Ferenc az 1930. évi Budapesti Szemle 216. kötetében számvetést készített az elszakított területeken elpusztított emlékművekről – alább többnyire erre, valamint Murádin Jenő A megsebzett szobor című művére támaszkodva szemléltetjük az új urak székelyföldi szellemitér-foglalását. És ez csak egyetlen szemszögből vizsgált látlelete annak, hogy mit is jelentett az impériumváltás a Romániához került magyarság számára.

Kocsis Károly

2023. június 04., 08:432023. június 04., 08:43

Kezdjük Marosvásárhellyel, ahol egyetlen magyar tárgyú, történelmi vonatkozású köztéri szobor sem élte túl Trianont; amit ma a városban a magyar történelemhez kapcsolódó köztéri alkotásként láthatunk, a két Bolyai, illetve Kőrösi Csoma Sándor szobrának kivételével mind 1989 után állították.

Galéria

Kossuth Lajos 1899. június 11-én leleplezett szobrát (a gyergyócsomafalvi születésű, tragikusan korán elhunyt Köllő Miklós alkotását) és Bem József honvédtábornok szobrát (Huszár Adolf munkáját), valamint a II. Rákóczi Ferenc- és a Petőfi-emlékművet 1919. március 27-ről 28-ra virradóra döntötték le. Mégpedig ؘ– amint az Amerikai Unitárius Bizottság titkára, Sydney B. Snow jelentésében olvashattuk – úgy, hogy

a rombolást a román katonaság vitte véghez az éjszaka leple alatt, miközben a lakosságot nem engedték ki az utcákra.

Mikor pedig ezen eljárás ellen a helyiek óvást emeltek, a hatóságok sajnálkozásukat fejezték ki a felelőtlen katonák úgymond jogosulatlan cselekedete felett.

A Kossuth-szobor több mint 8 mázsányi bronzanyaga később dédai és a szabédi román hősi emlékművekre került sas-alakzatok formájában, ám a Bernády-gyűjteményben megtalált minta alapján Sánta Csabának és Kolozsi Tibornak sikerült újraformáznia; 2004-ben ezt állították fel Gyergyócsomafalván.

Galéria

A Bem-szobor talapzatának egy részét Emil Dandea polgármester eladta, magát a szobrot pedig – a lengyel állam tiltakozása nyomán – 1928-ban vonatra tették azzal az ürüggyel, hogy a bukaresti varsói követségre szállítják, ám oda soha nem érkezett meg.

Az ugyancsak beolvasztott Rákóczi-mellszobrot (Székely Károly munkáját) pótolandó, 2004. november 26-én avatták fel Pokornyi Attila alkotását az Avram Iancu utcában.

Galéria
Galéria

Az eredi alkotás helyére pedig a Hunyadi László által készített Petőfi-szobor került 2000 decemberében, míg a Teleki Domokos-ház falára Petőfi-emléktábla 1999 júliusában. Merthogy – mint említettük – 1919-ben a Petőfi-gúlát is megcsonkították, pedig csak ennyi állt rajta, hogy a költő innen, a székelység fővárosából indult el utolsó útjára, meghalni a szabadságért.

Galéria

A Keresztelő Szent János-plébánia előtti téren 1910 körül leleplezett, hat méter magas oszlopszerű talapzat alsó részén volt Kallós Ede Petőfi-domborműve elhelyezve, mely a harcba induló költőt ábrázolta, amint őt Bem tábornok visszatartani igyekszik. Az emlékmű tetejére a városi tanács bronz turulmadarat öntetett, de a világháború kitörése miatt már nem tudták ráhelyezni.

Az 1913-ban felavatott közművelődési palota falába elhelyezett nagy, bronz domborműveket leszerelték, és állítólag egy nyirkos pincébe vitték. Benn a palotából gr. Apponyi Albert, Molnár Viktor és dr. Szalay Imre egykori főispán Kallós Ede által készített mellszobrai tűntek el.

Az előcsarnokban levő csodaszép falfestményeket (Kőrösfői Kriesch Aladár munkáit) és a mozaikokat magyar vonatkozásuk miatt megrongálták, illetőleg az utóbbiakat kikaparták.

A szintén magyar tárgyú üvegfestményekkel úgy végeztek, hogy az ablakokat kiakasztották és elvitték. (A leszedett műalkotások egy részét 1941-ben, gondos restaurálás után visszatették eredeti helyükre.) Ugyanilyen barbár pusztítás érte a szomszédos városháza belső, szecessziós díszítését is.

Galéria

Az 1854. március 10-én felakasztott három székely vértanú – Horváth Károly, Gálfy Mihály és Török János – emlékoszlopát 1920-ban ugyancsak megcsonkították, de eltüntetni már nem merték: a város magyarsága itt szokta megünnepelni március 15-ét, és 2013 óta a székely szabadság napján is itt hangzanak el a díszbeszédek.

Petőfi kapcsán hadd jegyezzük meg azt is, hogy segesvári, 1897. július 31-én felavatott szobrát (ez is Köllő-alkotás) már a román hadsereg 1916-os betörésekor jobbnak látták elmenekíteni; később Kiskunfélegyházán állították fel újra. Ugyanakkor Ispánkút fölé is emeltek egy Petőfi-emlékművet, amit a trianoni diktátum után leromboltak, ám a talpazatát sikerült a református egyháznak megmenteni, és a marosvásárhelyi református temetőbe vinni. Segesvár mellett az 1849. július 31-én vívott fehéregyházi csata Alpár Ignác által tervezett és a Bosin-testvérek által kivitelezett honvédemlékét, rajta Köllő Miklós turulmadarával, szintén megrongálták, az emlékházba (egykori őrházba) pedig egy sokgyermekes román családot telepítettek. A Segesvárról elmenekített Petőfi-szobor helyén 1959-ben avatták fel a költő mellszobrát, Romulus Ladea román szobrász alkotását. Tíz évvel később már Ispánkútnál is egy gúla alakú emlékmű, illetve Hunyadi László domborműve jelzi Petőfi feltételezett halálhelyét. Szellemét mindmáig nem sikerült kiirtani.

Nvárádszeredában Bocskai szobrát döntették le, amelyet az 1605. február 21-én Erdély fejedelmévé történő megválasztása emlékére emeltek a református templom előtti téren.

Galéria

Horváth Géza alkotását 1906. június 17-én leplezték le,

1920 elején a község csendőrei egy vasárnap, szórakozásból célba lövést rendeztek a szoborra, majd a játék végén az őrmester puskatussal vagdosta. Mikor ez eltörött, lovakkal vontatott kötéllel lerántották.

Előbb a templomba menekítették, 1933 és 1940 között a kolozsvári teológia épületében őrizték, majd 1940. november 24-én az eredeti helyén ismét leleplezték, de csak négy évig maradhatott itt. A „kicsi magyar világ” lejártával újra a templomba vitték, és csak 1976-ban lehetett a templom bejárata előtt újra felállítani. Eredeti helyére 1997-ben került vissza.

Sepsiszentgyörgyön a szemerjai csata megörökítésére szolgáló 1849-es honvédemléket már 1916-ban megrongálták az Erdélybe betörő román hadsereg katonái, az oroszlánokat 1932-ben verték le róla, később a múzeumban raktározták el.

Galéria

1940-ben az emlékmű ismét a helyén állott, de 1944-ben újból megcsonkították. Végül 1970-ben renoválták, de az oroszlánok helyébe újakat kellett faragtatni.

Az Ojtozi-szorosban alig egy évig állhatott a soproni m. kir. 18. honvéd gyalogezred hősi helytállást idéző emlékmű – vandál módon lerombolták. Sopronban elkészített mását 1934-ben avatták fel az ottani Ojtozi-fasoron. Egy kicsinyített másolta az eredeti helyére is visszakerült 2006-ban.

Galéria

A Barót határában lévő, 1901-ben felavatott ’48-as emlékoszlopról minden díszt és feliratot lekapartak, majd 1934-ben Valeriu Bidu prefektus ökrökkel lehúzatta. 1940-ben ideiglenesen visszaállították, 1949-ben a kövei egy részéből rakták össze Baróton a „felszabadulás” emlékművet, tetején (1952-től) a vörös csillaggal. Egy másolatát az 1970-es évek elején felállították ugyan, de csak egy hét erejéig, mert a párt ismét az eltüntetése mellett döntött. A helyén ma az 1974-ben felavatott véczeri emlékmű áll. Az egykori köpeci faluháza előtti, vörös andezitből készült, ugyancsak ’48-as és ugyancsak 1901-ben felavatott obeliszket is eltávolították a közhatalom-változás után, ám azt a 2. bécsi döntés után helyreállították.

Székelyudvarhelyen a Scheffler Nándor akadémiai szobrász és az ottani m. kir. kő- és agyagipari szakiskola igazgatója által alkotott, 1897. évi július 29-én leleplezett,

8,4 méter magas millenáris emlékoszlop sértette az új urak szemét, ezért előbb, 1919-ben a kőoroszlánokat dobták a Küküllőbe, majd 1925-ben lerombolták.

Márványoszlopát a magyarság a hősök temetőjében szerette volna elhelyezni, szállítás közben azonban rendelet érkezett, miszerint elhelyezésnek ezt a módját nem engedik meg, mire az oszlop a lebontást végző kőfaragómester telepén kapott menedéket.

Galéria

Lebontását lefényképezte egy gimnazista, akitől azonban a rendőrség a képet elkobozta. Az obeliszket csak 2008-ban sikerült újrafaragtatni, és eredeti helyén felállítani.

Galéria

A Vasszékelyként közismert emlékművet Erdélyi István őrmester tervezte, Herman Ottó szakaszvezető, Rózsa Géza tizedes és Sipos Jenő honvéd, az Ojtozi-szorosban is hősiesen harcoló, legendás 82. „székely” gyalogezred katonái faragták ki fából 1917-ben.

Galéria

1919-ben a bevonuló román katonák előbb lefűrészelték a puskáját, majd koporsót helyeztek rá. Másnap ezt pár diák levette a szoborról, mire a katonák felpofozták őket.

Február 9-én aztán végleg ledöntötték a talapzatáról, és puskalövésekkel szimbolikusan kivégezték, majd a helybéliekkel feldaraboltatták és elégették.

A szóbeszéd szerint aznap este ennek tűzén főzték a tisztek vacsoráját. 1941-ben kopjafát állítottak a megmaradt talapzatra, majd az is eltűnt. A 2000. március 15-én felavatott, 260 cm magas bronzszobor Szabó János alkotása.

A sort még folytathatnánk például a megcsonkított madéfalvi emlékművel, de talán ennyi is elég a győztessé előléptetettek magatartása szemléltetésére. A vérig gyötört székelyekből azonban néha a keserűség mellett a dacos humor is kitör. Így mikor a fentebb említett, marosvásárhelyi Petőfi-reliefet tartó oszlopra a román »névtelen hős« szobrát helyezték el, ezt helyiek »Vaszi«-nak keresztelték el, és egy éjszaka a következő feliratú táblát akasztották a nyakába: »Ha futtok, itt ne hagyjatok. Vaszi.« Persze rögvest vizsgálat indult, melynek eredménytelen lefolyása után a szobor mindkét oldalára villanylámpát szereltettek, és melléje őrszemet állítottak. Vaszit pedig a menekülő román katonák tényleg magukkal vitték 1940-ben!

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2023. június 03., szombat

142 személyt értek tetten bűncselekmény elkövetése közben

Az elmúlt 24 órában a rendőrség és a csendőrség járőrei 142 személyt értek tetten bűncselekmény elkövetésén, 16 ellen közülük kényszerintézkedést alkalmaztak.

142 személyt értek tetten bűncselekmény elkövetése közben
2023. június 03., szombat

Lajhár lesz a fesztiválállata az idei Kultfesztnek Marosvásárhelyen

Ráérős fesztivált szerveznek immár harmadik alkalommal, Alternatív Kulturális Fesztivál – Kultfeszt néven Marosvásárhelyen, amelynek kabalaállata idén a lajhár lesz. Beszélgetésekre, könyvbemutatókra, közös zenehallgatásra várják az érdeklődőket.

Lajhár lesz a fesztiválállata az idei Kultfesztnek Marosvásárhelyen
2023. június 03., szombat

Zalánpataki birtokán töltötte az éjszakát a brit uralkodó

A Romániában magánlátogatáson tartózkodó III. Károly brit uralkodó pénteken este megérkezett a zalánpataki birtokára, ahol több napot fog eltölteni.

Zalánpataki birtokán töltötte az éjszakát a brit uralkodó
2023. június 03., szombat

Már csak az emlékeinkben él a Szeredai-strand

Évtizedekig volt a csíkszeredai nyarak meghatározó helyszíne a régóta üresen, elhagyottan álló Szeredai-strand. Ilyen állapotban van jelenleg.

Már csak az emlékeinkben él a Szeredai-strand
2023. június 02., péntek

Az orvosok több mint fele felmondott a sepsiszentgyörgyi neurológián

A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház ideggyógyászati osztályának kilenc orvosa közül öt felmondott, így július 1-jétől csak négyen maradnak alkalmazásban, akik viszont nem tudják kilenc ember munkáját elvégezni.

Az orvosok több mint fele felmondott a sepsiszentgyörgyi neurológián
2023. június 02., péntek

Eddig negyedmillió lejnyi kártérítést kértek a vadkárok miatt Maros megyében

Maros megyében idén 250 ezer lejnyi kártérítést kértek a gazdák, miután medve és farkasok tettek kárt gazdaságaikban. Szinte napi szinten kapnak Ro-Alert értesítést Maros megye lakói, amelyben medveveszélyre figyelmezteti őket.

Eddig negyedmillió lejnyi kártérítést kértek a vadkárok miatt Maros megyében
2023. június 02., péntek

Árvízriasztást adtak ki a hidrológusok, Hargita és Maros megyei folyók is érintettek

Elsőfokú árvízkészültséget rendelt el pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 29 megye folyóira.

Árvízriasztást adtak ki a hidrológusok, Hargita és Maros megyei folyók is érintettek
2023. június 02., péntek

Az összetartozás fontosságára figyelmeztet vasárnaptól Marosvásárhelyen az unitárius harang

Alsócsernátoni mester faragta haranglábon szólal meg újra egy 1697-ben öntött unitárius kis harang június 4-én, vasárnap Marosvásárhelyen, a Nemzeti Összetartozás Napján.

Az összetartozás fontosságára figyelmeztet vasárnaptól Marosvásárhelyen az unitárius harang
2023. június 02., péntek

Kövér László: ballagó diáknak lenni Székelyföldön különös kegyelme a gondviselésnek

Az öntudattal és méltósággal vállalt kisebbségi lét az erdélyi és székelyföldi magyar életerő forrásának titka – hangsúlyozta Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium ballagási ünnepségén, péntek délelőtt.

Kövér László: ballagó diáknak lenni Székelyföldön különös kegyelme a gondviselésnek
2023. június 02., péntek

Zivatarokra figyelmeztető sárga riasztás van érvényben

Zivatarokra figyelmeztető sárga riasztást adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia 29 megyéjére.

Zivatarokra figyelmeztető sárga riasztás van érvényben
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM