Száznegyven éve született Pál Gábor

Száznegyven éve született Pál Gábor

Dr. Pál Gábor jogász, politikus (1883–1968)

Fotó: A Los Angelesben élő Pál Gábor tulajdonát képezi

Pál Gábor, a két világháború közötti erdélyi politika kiemelkedő alakja 1883. február 7-én született Csíksomlyón, és 55. éve, 1968. október 22-én hunyt el a csíkszeredai kórházban. Az Országos Magyar Párt Csík megyei képviselőjeként, majd szenátoraként következetesen védelmébe veszi a székelység sérelmeit, a genfi Népszövetség elé viszi a román állam által elkobzott Csíki Magánjavak ügyét.

Oláh-Gál Elvira

2023. február 07., 09:262023. február 07., 09:26

2023. február 07., 09:332023. február 07., 09:33

A királyi Románia parlamentjében kiváló szakmai háttérmunkájával részt vett az Országos Magyar Párt politikai munkájában, elemzései, tanulmányai, beszámolói a Csíki Lapok és a Magyar Kisebbség hasábjain jelentek meg. Észak-Erdély visszacsatolása után, a magyar országgyűlés képviselőjeként következetesen kiáll az erdélyi magyarság sajátos érdekei mellett, annak árán is, hogy ez politikai karrierjébe kerül. Részt vesz mindkét világháborúban, az elsőben katonai érdemei mellett súlyos sebesülést szenved, a másodikban hadifogságba kerül.

A népi-demokrácia éveiben mindenéből kifosztva, a szülői házban, Csíksomlyón fejezi be életét. Elkobzott, majd államosított csíkszeredai háza ma, utódai jóvoltából, a magyar főkonzulátus székhelye. Halála előtt rendezte feljegyzéseit és megírta visszaemlékezését, amelynek egy része az állami levéltárba került, másik része, hagyatékával együtt, magántulajdonban található. Életművének feldolgozása nagy adóssága mind a családnak, mind az utókornak. Részletes életrajza a Székelyföld 2011. évi januári és februári számában olvasható.

Emlékezés életemből

„1883. év február 7-én születtem Csíksomlyón, melynek akkor Várdotfalva volt a hivatalos neve. Itt laktak édesanyám szülei is, kikhez gyakran vittek el engem. Nagyatyám »eltakarodj«-ot kiáltott nekem, mikor szobájában székre mászva falon lógó fegyvereit és csontból való kétágú lőportartóját tapogattam.

Idézet
Nagyanyám zajos futkározásaimat habos kávéhoz leültetésemmel csendesítette el.

Mindketten szüleim elbeszélése szerint karácsony estéjén mosolyogva nézték, hogy a karácsonyfa minden dísze és az angyal ajándékai közül érdeklődésemet leginkább egy nyerges faló kötötte le. Nagyszüleim arcára is jól emlékszem. Nagyatyám két fekete lovát nézegettem, mikor „utolsó végzetes útjára elindulva házunk elől búcsút vett síró édesanyámtól, az ő esdeklő kérlelései ellenére” – írta Pál Gábor Emlékezés életemből című visszaemlékezésében a bölcsőről, ahonnan indult és ahová idős korára visszatért.

Galéria

A Pál-család az 1930-as években. Pál Gábor, Pál Andor (állva balról jobbra), Vera, Ágnes, Fodor Ludovika és Gábor (ülve balról jobbra)

Fotó: A Los Angelesben élő Pál Gábor tulajdonát képezi

Érdemes elidőzni a származásnál. Az említett nagyapa, Fodor Ignác 1848-as hős, a nagyanya, László Anna a balánbányai bányanagy, László József leánya volt. Leányuk, Fodor Ludovika és bethlenfalvi Pál Gábor házasságából született Pál Gábor (nővére Gizella és öccse Andor). Édesapja, id. Pál Gábor negyven éven keresztül tanára és igazgatója volt a nagy múltú csíksomlyói, ill. csíkszeredai gimnáziumnak. Az udvarhelyszéki bethlenfalvi előnevet viselő Pál nemzetség származási tábláját szintén feljegyzéseiből ismerjük.

Édesanyja nagyműveltségű és a csíki polgárság életében szerepet vállaló asszony volt,

egyébként költői tehetséggel megáldott ember, aki rendkívül színesen feljegyezte életének legfontosabb mozzanatait, verseit és korának társadalmi rajzát. Az utólag, Pál Gábor által lemásolt kézirat is megtalálható a csíkszeredai levéltárban, olvasása rendkívül izgalmas, akár a mai nőknek is.

Pál Gábor iskoláit Csíksomlyón végezte, majd jogi tanulmányait Kolozsváron folytatta. 1908. május 16-án letette az ügyvédi vizsgát és visszatérve Csíkszeredába, Veress Elek házában május végén nyitott irodát. Az ügyvédi pálya nem elégítette ki.

Idézet
Számtalan ügyben lebeszéltem a feleket a perekről s felvilágosítottam, hogy mi költsége lesz hiába. Megköszönték s aztán más ügyvédnél megindították a pert”

– írja, keserű szavakkal ecsetelve a kicsinyes bosszúállást, a hazugságot, mások becsapását. Mindig azt érezte, hogy a bírói pálya sokkal több elégtételt nyújtana: „mennyivel más pártatlanul ítélni, mint gonoszlelkű emberek eszközévé lenni!” – írta. 1909-ben a polgári leányiskolával szemben levő Szopos-féle házba költözött, és édesapjától ajándékba kapott Csillag nevű lovával sokat járta a hegyeket, élvezte a század eleji polgári jólétet.

Galéria

Dr. Pál Gábor sírkeresztje

Fotó: A Los Angelesben élő Pál Gábor tulajdonát képezi

1911-ben 13 500 aranykoronáért vásárolta azt a telket, melyen csíkszeredai házát felépítette. A telken egy régi tornácos faház volt, azt a következő évben eladta és hozzáfogott a ház tervezéshez. A telek alakja és méretei nem szabták a tervet, ezt tükrözi a beosztás is. A házépítésre, a telekre, zálogjog és szülei kezessége mellett, 50 000 korona kölcsönt vett fel, s szerződött egy brassói építési céggel, mely előbb Zakariás Manó szeredai ügyvédnek végzett jó építési munkát. Szeptemberben ásni kezdték a fundamentumot és december elején tető alá hozták az épületet. 1913-ban folyt a továbbépítés. A ház ősszel s a berendezés télre készen volt. A Pál Gábor-féle ház ma a magyar főkonzulátus székhelye.

Emlékezéseim katonai életemből

Az első világháborúban való részvételét Emlékezéseim katonai életemből címmel jegyezte le. 1914 nyarán, az általános mozgósítás idején, 31 éves volt, tehát legjobb esetben is, 1915 elején, a tartalékos korosztályúak besorozására számíthatott. Ezért, azonnal jelentkezett önkéntes jelentőlovas-szolgálatra, saját lovával, a csíkszeredai 24/II. hadtápzászlóaljhoz.

Katonai szerepvállalása a háború végével fejeződött be, súlyos sebesüléssel, amely élete végéig elkísérte.

Háborús szereplése kapcsán említést kell tenni Pál Andorról, fivéréről, aki 1890-ben született Csíksomlyón és 1982-ben hunyt el Belgiumban. A Ludovika Akadémián tanult, huszárfőhadnagyként a 11. közös huszárezredben szolgált. 1915-ben repülőkiképzésre jelentkezett, majd Poroszországban Röstlinben harcipilóta (Kampfflieger) kiképzést nyert. Pál Andor a cs. kir. 38. repülőszázad parancsnoka (ő maga alapította a román kiugrás után) már az olasz hadszíntéren hírnevet szerzett magának, sok nehéz feladatot teljesített. Andor életével és katonai szereplésével Pál Gábor Los Angelesben élő unokája foglakozik, otthonában egy kis emléksarkot is berendezett az Andortól származó emlékekkel.

1918–45 közötti politikai tevékenysége igen jelentős. A székely közbirtokosságokról, a Csíki Magánjavakról, a romániai konkordátumról és a jogsértésekről írt tanulmányai a Magyar Kisebbség folyóiratban jelentek meg, de napi küzdelmeiről rendszeresen tájékoztatta választóit a Csíki Lapok hasábjain. Politikai pályafutása 1938-ig (a pártok feloszlatásáig) az Országos Magyar Párthoz kapcsolódik, több mandátumot nyert a román képviselőházba és szenátusba.

A magyarság jogsérelmeit nemcsak a román parlamentben teszi szóvá, hanem a genfi Népszövetség elé viszi

képviselőtársaival együtt, legnevezetesebb a Csíki Magánjavak visszaszolgáltatásáért folytatott harc, amelynek eredményeképpen a genfi népbíróság arra kötelezi a román királyságot, hogy visszaadja a megmaradt vagyont (amit nem osztottak szét a román agrárreformmal), de a háború elsodorta a végrehajtást. 1940-ben, a bécsi döntés után behívták a Magyar Országgyűlés Képviselőházába.

Politikai célja volt egyfelől a Csíki Magánjavak jogi helyzetének megnyugtató rendezése, Erdély önkormányzatának megteremtése, a székely határőrszervezet felállítása és a határvédelem megszervezése.

Sikert azonban nem ért el, 1944 júniusában politikai megbízatásáról lemondott és önként jelentkezett katonai szolgálattételre. A Gyimesi-szorosban harcolt majd visszavonulásnál a Mura-vidéken esett orosz fogságba. Betegen, legyengülve a foksányi gyűjtőtáborból szabadult 1945 őszén.

Testvérpárt vettek feleségül

Pál Gábor és öccse, Andor egy testvérpárt vettek feleségül, a budapesti Kammer lányokat (a budapesti Vadászkürt Szállót alapító Kammer Ernő unokái) Gábor Editet (Dittát 1923-ban), Andor Margitot (1917-ben). Pál Gábor gyermekei – Ágnes (dr. Erőss Istvánné 1924–1964), ifjabb Pál Gábor (1927–2009) és Vera (id. Apor Csabáné 1930–2022). Unokái, dédunokái Erdélyben és Magyarországon élnek. A nevet továbbvivő Pál Gábor (III.) a marosvásárhelyi Csaba királyfi Hadapródiskolában tanult, majd a 2. világháború végén ezzel együtt menekült Dániába és Németországba. Nem tért vissza, hanem Argentínában telepedett le, ott alapított családot német származású feleségével. Ebből a házasságból született Gabriel (Gábor IV.) és Alexander (Sándor, sajnos néhány éve elhunyt).

Galéria

Pál Gábor gimnáziumi tanár (1852–1935)

Fotó: A Los Angelesben élő Pál Gábor tulajdonát képezi

Pál Gáborné három kisgyermek nevelése mellett vállalta a székely festékes és szőttes megmentését, és visszatanítását a székely leányok számára. Festékmérgezésben halt meg 1936 márciusában. Pál Gábor 1932-ben jegyezte fel: „Ekkor kezdődött feleségem végzetes betegsége is, ami szüleimet és engem sorvasztó aggodalomba ejtett” – írta.

Dr. Pál Gáborné az ő finom érzékével és lendületével megérezte, hogy hol van az a munkaterület, ahová őt és valamennyi székely-magyar asszonyunkat kisebbségi sorsközösségünk rendelte. A székely eredeti mintás és „festékes” varrottasokat keltette új életre, kiállításról-kiállításra járt, dolgozott, agitált folyton, hogy ősi székely varrottasainknak és szőtteseinknek piacot teremtsen, s ezáltal szegény székelységünk kezébe egy új megélhetést adjon – olvasható a korabeli sajtóban megjelent nekrológban. 1935-ben meghalt id. Pál Gábor, négy évre rá id. Pál Gáborné – Fodor Ludovika.

Házukat elkobozták

1945 után Pál Gábor csíkszeredai házát elkobozták, amikor fogságból hazatért Csíksomlyóra költözött. 1891-ben vették meg szüleim azt a belsőséget, amelyen halálukig laktak, és amelyben ma én is lakom – írta 1961-ben. A csíksomlyói házat szülei Bocskor Ádámtól vették, az egykori Mikes grófok birtoka volt, rajta egy akkor 90 éves házzal és óriási kerttel. Ezt a házat újították fel és ültették be a kertet csodálatos fa- és virágfajtákkal. Az 1892-ben ültetett két ezüstlevelű nyárfa ma is él. „Az atyai házban, az ebédlő kerek asztala, egy régi alacsony szekrény, egy régi furnéros ruhaszekrény és édesanyám íróasztala maradt meg, továbbá A kis Jézus és az árva imája, mely édesanyám anyjának kezeírása” – írja visszaemlékezésében.

Visszavonultan élt a csíksomlyói templom közvetlen közelében. Az ’50-es években megpróbált nyugdíjat kérvényezni, de elutasították kérelmét. A csíksomlyói házba költözött be a Zsögödben létrehozott Petőfi Sándor Szövetkezet asztalos műhelye. A nagyszoba 44 négyzetméter volt, itt három évig konyhabútorokat lakkoztak. Az ő szobájától egy ajtó választotta el. A fojtó szagtól megbetegedett, fuldokolva lélegzett, hörgéssel vette a levegőt.

Közben állandóan zaklatták, de családjának sem beszélt soha arról, hogy mi történt a Szekuritáté kihallgatásain.

Mindig éjjel vitték el, úgy hogy később már nem tudott aludni sem. 1968. október 22-én hunyt el, sírja a várdotfalvi temetőben, a Szent Péter és Pál plébániatemplom cintermében található. Életének utolsó időszakáról a Magyarországon élt Adorján Imréhez, barátjához és pályatársához írt leveleiből tudunk többet.

A közölt képek a Los Angelesben élő Pál Gábor tulajdonát képezik, édesapja, a család számára írt visszaemlékezésében (The Recollection of a Hungarian Immigrant by Pál Gábor) tette közzé.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. július 02., kedd

Feltérképezik a gyergyószentmiklósi utcai kereszteket

Naponta sokan elmennek mellettük, hozzátartoznak a gyergyószentmiklósi utcaképhez, a közelben lakók gondozzák, díszítik őket, de aki már valamivel távolabb lakik tőlük, alig tud valamit róluk. Most elindult az utcai keresztek átfogó feltérképezése.

Feltérképezik a gyergyószentmiklósi utcai kereszteket
2024. július 02., kedd

Összefogtak egymásért és a közösségért a csíkszentkirályi vállalkozók

Első alkalommal tartottak vállalkozói fórumot Csíkszentkirályon a helyi vállalkozói szövetség szervezésében. A péntek délutáni fórum alkalmával kiderült, hogy a helyben működő közel nyolcvan vállalkozás egyenként is hatalmas potenciállal bír.

Összefogtak egymásért és a közösségért a csíkszentkirályi vállalkozók
2024. július 02., kedd

Számos háztartás marad víz nélkül Székelyudvarhelyen kedd délutánig

Több székelyudvarhelyi utcában is szünetelni fog a vízszolgáltatás kedden délutánig,

Számos háztartás marad víz nélkül Székelyudvarhelyen kedd délutánig
2024. július 02., kedd

A méz mellett egy kis pénz is csurran-cseppen a méhészeknek

Kaptárakra, méhészeti eszközökre, méhállományra, szállítóeszközökre, de még mézanalízisre is igényelhetnek támogatást a méhészek a hónap végéig. A juttatás már az elmúlt években is létezett, idén viszont van egy fontos változás a feltételekben.

A méz mellett egy kis pénz is csurran-cseppen a méhészeknek
2024. július 01., hétfő

Átlagos tételsorok, magabiztos diákok a román írásbelin

Megkönnyebbüléssel léptek ki hétfőn az iskola kapuján a kézdivásárhelyi érettségizők, akiknek többsége egyetértett: román nyelv és irodalomból idén nem nehéz elérni az átmenő jegyet. A humán és reál szakos tételsorok csaknem azonosak voltak.

Átlagos tételsorok, magabiztos diákok a román írásbelin
2024. július 01., hétfő

Sokan kíváncsiak a Küküllőben összegyűlő méretes halakra

Már-már székelyudvarhelyi látványosságnak számítanak a Malom utca végében megépített, a Nagy-Küküllőn átívelő faszerkezetű hídnál összegyűlő halak, többen napi szinten odasétálnak, hogy megcsodálják és etessék azokat.

Sokan kíváncsiak a Küküllőben összegyűlő méretes halakra
2024. július 01., hétfő

Magasfeszültségű vezeték hibásodott meg, szünetel az áramszolgáltatás Székelyudvarhelyen

A Tábor-negyedben, illetve Székelyudvarhely központi részén is szünetel az áramszolgáltatás, miután meghibásodás történt ez magasfeszültségű vezetéken – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

Magasfeszültségű vezeték hibásodott meg, szünetel az áramszolgáltatás Székelyudvarhelyen
2024. július 01., hétfő

Drágább üzemanyag a válasz a kicsivel nagyobb minimálbérre – változások júliustól

Ismét drágulnak az üzemanyagok július 1-jétől, miután az elmúlt hetekben inkább azt láthattuk, hogy valamelyest mérséklődnek az árak. Ez az ára a minimálbér-emelésnek?

Drágább üzemanyag a válasz a kicsivel nagyobb minimálbérre – változások júliustól
2024. július 01., hétfő

Hargita megye mindhárom térségében volt medve miatti riasztás az elmúlt héten

Hét Hargita megyei településről jelentettek medve-észlelést az elmúlt egy héten – egy alkalommal a csendőrség munkatársai is be kellett avatkozzanak, hogy elkergessék lakott területről a nagyvadat.

Hargita megye mindhárom térségében volt medve miatti riasztás az elmúlt héten
2024. július 01., hétfő

Sok az osztályismétlő diák Székelyföldön

A román oktatásügyi minisztérium a Corneliu-Mugurel Cozmanciuc moldvai liberális parlamenti képviselőnek címzett válaszlevelében közöl részletes számadatokat a 2023–2024-es tanévről.

Sok az osztályismétlő diák Székelyföldön
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!