Száznegyven éve született Pál Gábor

Száznegyven éve született Pál Gábor

Dr. Pál Gábor jogász, politikus (1883–1968)

Fotó: A Los Angelesben élő Pál Gábor tulajdonát képezi

Pál Gábor, a két világháború közötti erdélyi politika kiemelkedő alakja 1883. február 7-én született Csíksomlyón, és 55. éve, 1968. október 22-én hunyt el a csíkszeredai kórházban. Az Országos Magyar Párt Csík megyei képviselőjeként, majd szenátoraként következetesen védelmébe veszi a székelység sérelmeit, a genfi Népszövetség elé viszi a román állam által elkobzott Csíki Magánjavak ügyét.

Oláh-Gál Elvira

2023. február 07., 09:262023. február 07., 09:26

2023. február 07., 09:332023. február 07., 09:33

A királyi Románia parlamentjében kiváló szakmai háttérmunkájával részt vett az Országos Magyar Párt politikai munkájában, elemzései, tanulmányai, beszámolói a Csíki Lapok és a Magyar Kisebbség hasábjain jelentek meg. Észak-Erdély visszacsatolása után, a magyar országgyűlés képviselőjeként következetesen kiáll az erdélyi magyarság sajátos érdekei mellett, annak árán is, hogy ez politikai karrierjébe kerül. Részt vesz mindkét világháborúban, az elsőben katonai érdemei mellett súlyos sebesülést szenved, a másodikban hadifogságba kerül.

A népi-demokrácia éveiben mindenéből kifosztva, a szülői házban, Csíksomlyón fejezi be életét. Elkobzott, majd államosított csíkszeredai háza ma, utódai jóvoltából, a magyar főkonzulátus székhelye. Halála előtt rendezte feljegyzéseit és megírta visszaemlékezését, amelynek egy része az állami levéltárba került, másik része, hagyatékával együtt, magántulajdonban található. Életművének feldolgozása nagy adóssága mind a családnak, mind az utókornak. Részletes életrajza a Székelyföld 2011. évi januári és februári számában olvasható.

Emlékezés életemből

„1883. év február 7-én születtem Csíksomlyón, melynek akkor Várdotfalva volt a hivatalos neve. Itt laktak édesanyám szülei is, kikhez gyakran vittek el engem. Nagyatyám »eltakarodj«-ot kiáltott nekem, mikor szobájában székre mászva falon lógó fegyvereit és csontból való kétágú lőportartóját tapogattam.

Idézet
Nagyanyám zajos futkározásaimat habos kávéhoz leültetésemmel csendesítette el.

Mindketten szüleim elbeszélése szerint karácsony estéjén mosolyogva nézték, hogy a karácsonyfa minden dísze és az angyal ajándékai közül érdeklődésemet leginkább egy nyerges faló kötötte le. Nagyszüleim arcára is jól emlékszem. Nagyatyám két fekete lovát nézegettem, mikor „utolsó végzetes útjára elindulva házunk elől búcsút vett síró édesanyámtól, az ő esdeklő kérlelései ellenére” – írta Pál Gábor Emlékezés életemből című visszaemlékezésében a bölcsőről, ahonnan indult és ahová idős korára visszatért.

Galéria

A Pál-család az 1930-as években. Pál Gábor, Pál Andor (állva balról jobbra), Vera, Ágnes, Fodor Ludovika és Gábor (ülve balról jobbra)

Fotó: A Los Angelesben élő Pál Gábor tulajdonát képezi

Érdemes elidőzni a származásnál. Az említett nagyapa, Fodor Ignác 1848-as hős, a nagyanya, László Anna a balánbányai bányanagy, László József leánya volt. Leányuk, Fodor Ludovika és bethlenfalvi Pál Gábor házasságából született Pál Gábor (nővére Gizella és öccse Andor). Édesapja, id. Pál Gábor negyven éven keresztül tanára és igazgatója volt a nagy múltú csíksomlyói, ill. csíkszeredai gimnáziumnak. Az udvarhelyszéki bethlenfalvi előnevet viselő Pál nemzetség származási tábláját szintén feljegyzéseiből ismerjük.

Édesanyja nagyműveltségű és a csíki polgárság életében szerepet vállaló asszony volt,

egyébként költői tehetséggel megáldott ember, aki rendkívül színesen feljegyezte életének legfontosabb mozzanatait, verseit és korának társadalmi rajzát. Az utólag, Pál Gábor által lemásolt kézirat is megtalálható a csíkszeredai levéltárban, olvasása rendkívül izgalmas, akár a mai nőknek is.

Pál Gábor iskoláit Csíksomlyón végezte, majd jogi tanulmányait Kolozsváron folytatta. 1908. május 16-án letette az ügyvédi vizsgát és visszatérve Csíkszeredába, Veress Elek házában május végén nyitott irodát. Az ügyvédi pálya nem elégítette ki.

Idézet
Számtalan ügyben lebeszéltem a feleket a perekről s felvilágosítottam, hogy mi költsége lesz hiába. Megköszönték s aztán más ügyvédnél megindították a pert”

– írja, keserű szavakkal ecsetelve a kicsinyes bosszúállást, a hazugságot, mások becsapását. Mindig azt érezte, hogy a bírói pálya sokkal több elégtételt nyújtana: „mennyivel más pártatlanul ítélni, mint gonoszlelkű emberek eszközévé lenni!” – írta. 1909-ben a polgári leányiskolával szemben levő Szopos-féle házba költözött, és édesapjától ajándékba kapott Csillag nevű lovával sokat járta a hegyeket, élvezte a század eleji polgári jólétet.

Galéria

Dr. Pál Gábor sírkeresztje

Fotó: A Los Angelesben élő Pál Gábor tulajdonát képezi

1911-ben 13 500 aranykoronáért vásárolta azt a telket, melyen csíkszeredai házát felépítette. A telken egy régi tornácos faház volt, azt a következő évben eladta és hozzáfogott a ház tervezéshez. A telek alakja és méretei nem szabták a tervet, ezt tükrözi a beosztás is. A házépítésre, a telekre, zálogjog és szülei kezessége mellett, 50 000 korona kölcsönt vett fel, s szerződött egy brassói építési céggel, mely előbb Zakariás Manó szeredai ügyvédnek végzett jó építési munkát. Szeptemberben ásni kezdték a fundamentumot és december elején tető alá hozták az épületet. 1913-ban folyt a továbbépítés. A ház ősszel s a berendezés télre készen volt. A Pál Gábor-féle ház ma a magyar főkonzulátus székhelye.

Emlékezéseim katonai életemből

Az első világháborúban való részvételét Emlékezéseim katonai életemből címmel jegyezte le. 1914 nyarán, az általános mozgósítás idején, 31 éves volt, tehát legjobb esetben is, 1915 elején, a tartalékos korosztályúak besorozására számíthatott. Ezért, azonnal jelentkezett önkéntes jelentőlovas-szolgálatra, saját lovával, a csíkszeredai 24/II. hadtápzászlóaljhoz.

Katonai szerepvállalása a háború végével fejeződött be, súlyos sebesüléssel, amely élete végéig elkísérte.

Háborús szereplése kapcsán említést kell tenni Pál Andorról, fivéréről, aki 1890-ben született Csíksomlyón és 1982-ben hunyt el Belgiumban. A Ludovika Akadémián tanult, huszárfőhadnagyként a 11. közös huszárezredben szolgált. 1915-ben repülőkiképzésre jelentkezett, majd Poroszországban Röstlinben harcipilóta (Kampfflieger) kiképzést nyert. Pál Andor a cs. kir. 38. repülőszázad parancsnoka (ő maga alapította a román kiugrás után) már az olasz hadszíntéren hírnevet szerzett magának, sok nehéz feladatot teljesített. Andor életével és katonai szereplésével Pál Gábor Los Angelesben élő unokája foglakozik, otthonában egy kis emléksarkot is berendezett az Andortól származó emlékekkel.

1918–45 közötti politikai tevékenysége igen jelentős. A székely közbirtokosságokról, a Csíki Magánjavakról, a romániai konkordátumról és a jogsértésekről írt tanulmányai a Magyar Kisebbség folyóiratban jelentek meg, de napi küzdelmeiről rendszeresen tájékoztatta választóit a Csíki Lapok hasábjain. Politikai pályafutása 1938-ig (a pártok feloszlatásáig) az Országos Magyar Párthoz kapcsolódik, több mandátumot nyert a román képviselőházba és szenátusba.

A magyarság jogsérelmeit nemcsak a román parlamentben teszi szóvá, hanem a genfi Népszövetség elé viszi

képviselőtársaival együtt, legnevezetesebb a Csíki Magánjavak visszaszolgáltatásáért folytatott harc, amelynek eredményeképpen a genfi népbíróság arra kötelezi a román királyságot, hogy visszaadja a megmaradt vagyont (amit nem osztottak szét a román agrárreformmal), de a háború elsodorta a végrehajtást. 1940-ben, a bécsi döntés után behívták a Magyar Országgyűlés Képviselőházába.

Politikai célja volt egyfelől a Csíki Magánjavak jogi helyzetének megnyugtató rendezése, Erdély önkormányzatának megteremtése, a székely határőrszervezet felállítása és a határvédelem megszervezése.

Sikert azonban nem ért el, 1944 júniusában politikai megbízatásáról lemondott és önként jelentkezett katonai szolgálattételre. A Gyimesi-szorosban harcolt majd visszavonulásnál a Mura-vidéken esett orosz fogságba. Betegen, legyengülve a foksányi gyűjtőtáborból szabadult 1945 őszén.

Testvérpárt vettek feleségül

Pál Gábor és öccse, Andor egy testvérpárt vettek feleségül, a budapesti Kammer lányokat (a budapesti Vadászkürt Szállót alapító Kammer Ernő unokái) Gábor Editet (Dittát 1923-ban), Andor Margitot (1917-ben). Pál Gábor gyermekei – Ágnes (dr. Erőss Istvánné 1924–1964), ifjabb Pál Gábor (1927–2009) és Vera (id. Apor Csabáné 1930–2022). Unokái, dédunokái Erdélyben és Magyarországon élnek. A nevet továbbvivő Pál Gábor (III.) a marosvásárhelyi Csaba királyfi Hadapródiskolában tanult, majd a 2. világháború végén ezzel együtt menekült Dániába és Németországba. Nem tért vissza, hanem Argentínában telepedett le, ott alapított családot német származású feleségével. Ebből a házasságból született Gabriel (Gábor IV.) és Alexander (Sándor, sajnos néhány éve elhunyt).

Galéria

Pál Gábor gimnáziumi tanár (1852–1935)

Fotó: A Los Angelesben élő Pál Gábor tulajdonát képezi

Pál Gáborné három kisgyermek nevelése mellett vállalta a székely festékes és szőttes megmentését, és visszatanítását a székely leányok számára. Festékmérgezésben halt meg 1936 márciusában. Pál Gábor 1932-ben jegyezte fel: „Ekkor kezdődött feleségem végzetes betegsége is, ami szüleimet és engem sorvasztó aggodalomba ejtett” – írta.

Dr. Pál Gáborné az ő finom érzékével és lendületével megérezte, hogy hol van az a munkaterület, ahová őt és valamennyi székely-magyar asszonyunkat kisebbségi sorsközösségünk rendelte. A székely eredeti mintás és „festékes” varrottasokat keltette új életre, kiállításról-kiállításra járt, dolgozott, agitált folyton, hogy ősi székely varrottasainknak és szőtteseinknek piacot teremtsen, s ezáltal szegény székelységünk kezébe egy új megélhetést adjon – olvasható a korabeli sajtóban megjelent nekrológban. 1935-ben meghalt id. Pál Gábor, négy évre rá id. Pál Gáborné – Fodor Ludovika.

Házukat elkobozták

1945 után Pál Gábor csíkszeredai házát elkobozták, amikor fogságból hazatért Csíksomlyóra költözött. 1891-ben vették meg szüleim azt a belsőséget, amelyen halálukig laktak, és amelyben ma én is lakom – írta 1961-ben. A csíksomlyói házat szülei Bocskor Ádámtól vették, az egykori Mikes grófok birtoka volt, rajta egy akkor 90 éves házzal és óriási kerttel. Ezt a házat újították fel és ültették be a kertet csodálatos fa- és virágfajtákkal. Az 1892-ben ültetett két ezüstlevelű nyárfa ma is él. „Az atyai házban, az ebédlő kerek asztala, egy régi alacsony szekrény, egy régi furnéros ruhaszekrény és édesanyám íróasztala maradt meg, továbbá A kis Jézus és az árva imája, mely édesanyám anyjának kezeírása” – írja visszaemlékezésében.

Visszavonultan élt a csíksomlyói templom közvetlen közelében. Az ’50-es években megpróbált nyugdíjat kérvényezni, de elutasították kérelmét. A csíksomlyói házba költözött be a Zsögödben létrehozott Petőfi Sándor Szövetkezet asztalos műhelye. A nagyszoba 44 négyzetméter volt, itt három évig konyhabútorokat lakkoztak. Az ő szobájától egy ajtó választotta el. A fojtó szagtól megbetegedett, fuldokolva lélegzett, hörgéssel vette a levegőt.

Közben állandóan zaklatták, de családjának sem beszélt soha arról, hogy mi történt a Szekuritáté kihallgatásain.

Mindig éjjel vitték el, úgy hogy később már nem tudott aludni sem. 1968. október 22-én hunyt el, sírja a várdotfalvi temetőben, a Szent Péter és Pál plébániatemplom cintermében található. Életének utolsó időszakáról a Magyarországon élt Adorján Imréhez, barátjához és pályatársához írt leveleiből tudunk többet.

A közölt képek a Los Angelesben élő Pál Gábor tulajdonát képezik, édesapja, a család számára írt visszaemlékezésében (The Recollection of a Hungarian Immigrant by Pál Gábor) tette közzé.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2023. február 06., hétfő

Tömegsport a szemetelés – bírságoltak a környezetőrök

A Kovászna Megyei Környezetőrség által januárban kiszabott bírságok értéke 90 ezer lejre rúg, 15 ezer lejjel meghaladva a tavaly decemberi büntetéseket. Úgy tűnik, a civil környezetvédők sem maradnak egyelőre „munka” nélkül.

Tömegsport a szemetelés – bírságoltak a környezetőrök
2023. február 06., hétfő

Áramszünet Székelyudvarhelyen

Több székelyudvarhelyi utcában fog szünetelni az áramellátás kedden 9 és 14 óra között – közli a polgármesteri hivatal.

Áramszünet Székelyudvarhelyen
Áramszünet Székelyudvarhelyen
2023. február 06., hétfő

Áramszünet Székelyudvarhelyen

2023. február 06., hétfő

Egy vidám hangú vándorszínész ügyes-bajos dolgai Csíkszentdomokoson

A Csíkszentdomokosi Községi Könyvtár szervezésében február 7-én, 18 órától a kultúrotthon nagytermében Laczkó Vass Róbert színművész bemutatja Petőfi live! – Egy vidám hangú vándorszínész ügyes-bajos dolgai című zenés Petőfi-estjét.

Egy vidám hangú vándorszínész ügyes-bajos dolgai Csíkszentdomokoson
2023. február 06., hétfő

Nőtt a munkanélküliség a múlt évhez képest

Az elmúlt hónapban enyhén nőtt a munkanélküliség Hargita megyében az azt megelőző hónaphoz képest, a múlt év azonos időszakához mérve viszont már rosszabbak a januári adatok. Munkaerőt a legnagyobb számban a szolgáltatóiparban keresnek a munkaadók.

Nőtt a munkanélküliség a múlt évhez képest
2023. február 06., hétfő

Költészetünk Vadvirága

Rendhagyó Petőfi műsorral érkezik Székelyudvarhelyre Marosán Csaba színművész: február 9-én, csütörtökön este nyolc órától a Felső Gé nagytermében a Költészetünk Vadvirága című előadását lehet megtekinteni.

Költészetünk Vadvirága
Költészetünk Vadvirága
2023. február 06., hétfő

Költészetünk Vadvirága

2023. február 06., hétfő

Hamis volt az ukrán jogsi

Hamis ukrán jogosítvánnyal kaptak el szombat este egy fiatal férfit Gyergyóremetén a rendőrök – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Hamis volt az ukrán jogsi
Hamis volt az ukrán jogsi
2023. február 06., hétfő

Hamis volt az ukrán jogsi

2023. február 06., hétfő

Szombatig még meg lehet menteni a menhely kutyáit

Nőtt az örökbefogadási kedv a sepsiszentgyörgyi szépmezői menhelyen, miután a múlt héten lapunkban is jeleztük, hogy több mint húsz kutyát örökre el kell altatni helyszűke miatt.

Szombatig még meg lehet menteni a menhely kutyáit
2023. február 06., hétfő

Vizsgálják, hogy ki állított csapdát a turistáknak

Az autók kerekeit megrongáló, a túrázókra is veszélyt jelentő csapdákat helyeztek el Maros megyében a közkedvelt turistacélpont, az Ilva völgyében. A rendőrség nyomoz az ügyben, hogy kiderítse, ki készítette és helyezte el a veszélyes csapdákat.

Vizsgálják, hogy ki állított csapdát a turistáknak
2023. február 06., hétfő

Rengeteg lesz a támogatás, új kapuk nyílnak az agráriumban

Készülniük kell a pályázati, támogatásigénylési kiírásokra az önkormányzatok, gazdaegyesületek, egyéni gazdálkodók és mindenki, akinek köze van a mezőgazdasághoz, hiszen az egyéni termelők támogatásán túl közösségi jellegűek lesznek a kiírások.

Rengeteg lesz a támogatás, új kapuk nyílnak az agráriumban
2023. február 06., hétfő

Ökumenikus imahét Kézdivásárhelyen

Ökumenikus imahetet tartanak február 9–12. között a kézdivásárhelyi evangélikus templomban, a Dózsa György utca 10. alatt.

Ökumenikus imahét Kézdivásárhelyen
Ökumenikus imahét Kézdivásárhelyen
2023. február 06., hétfő

Ökumenikus imahét Kézdivásárhelyen

Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM