Hogyan teljesítettek a székelyföldi vállalkozók 2021-ben, a járványhelyzet árnyékában?

Hogyan teljesítettek a székelyföldi vállalkozók 2021-ben, a járványhelyzet árnyékában?

Székelyföld a számok tükrében. A 2021-es esztendőt több gazdasági mutató alapján tekintettük át. Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

A 2021-es évet még mindig a koronavírus-járvány árnyékában élte meg a világ. A gazdaság egy kicsit felszusszant ugyan, de az egyes szektorok még mindig érezték a járvány negatív hatásait. Minderre ráadásként az év végére begyűrűzött az energiahordozók és az alapanyagok válsága is, ami évtizedek óta nem látott inflációs hullámnak volt a kezdete. A következőkben azt elemezzük, hogy a fenti gazdasági jelenségek által meghatározott évet hogyan élte meg Székelyföld, azon belül az egyes székek és városok gazdasága.

Geréb László

2022. szeptember 20., 22:002022. szeptember 20., 22:00

Székelyföld vállalkozói világának elemzésekor csak Hargita és Kovászna megyékre szorítkozunk, hiszen Maros megye, azon belül pedig Marosvásárhely és annak pár gigantikus cége teljesen eltorzítják az elemzéseket. Íme egy példa:

csak egyedül az E-on gázszolgáltató vállalat 2021-es forgalma meghaladja az összes székely szék vállalkozói forgalmát (egyet kivéve), ezáltal összehasonlíthatatlanná téve az eredményeket.

Hargita és Kovászna megye vállalkozásait öt szék, Udvarhelyszék, Csíkszék, Gyergyószék, Sepsiszék (Alsó-Háromszék) és Kézdiszék (Felső-Háromszék) szintjén elemeztük. A számításokat a vállalkozások által a pénzügyminisztériumhoz benyújtott 2021-es mérlegadatai alapján végeztük. A feldolgozott adatok a pénzügyminisztérium honlapjáról, a Listafirme.ro vállalkozói portáltól, valamint az Omnibus.ro székelyföldi gazdasági portáltól származnak.

Vállalkozói forgalom

A cégek tevékenységének, a tevékenység volumenének legfontosabb mutatószáma a megvalósított forgalom, vagy árbevétel.

Galéria

Az öt székely szék vállalkozóinak árbevétele (2021, lejben)

Az előző évekhez hasonlóan 2021-ben is az udvarhelyszéki vállalkozások összesített árbevétele a legnagyobb a székek közül. A közel 7 milliárd lejes összforgalom meghaladja a sepsiszéki vállalkozói forgalmat is, ugyanakkor közel akkora, mint Csík- és Gyergyószék együttes vállalkozói forgalma.

Galéria

Az öt székely nagyváros vállalkozóinak árbevétele (2021, lejben)

Amennyiben az öt meghatározó székelyföldi város vállalkozói összforgalmát vizsgáljuk, ez évben is Székelyudvarhely viszi el a pálmát, megelőzve mind Sepsiszentgyörgyöt, mind pedig Csíkszeredát.

Galéria

Hargita megyei városok vállalkozói forgalmának részaránya (2021, %)

A szokásos, a székelyudvarhelyi gazdaság dominanciáját hirdető „városi legendáknak” is megpróbáltunk utána járni. A számok azt mutatják, hogy ez a tavaly sem volt legenda, mivel az udvarhelyi vállalkozók összforgalma 2021-ben 3 százalékkal haladta meg a csíkszeredai és gyergyószentmiklósi vállalkozók együttes forgalmát.

Galéria

A meghatározó városok részaránya az egyes székek forgalmában, (2021, %)

Az egyes városok gazdasági súlyát az adott széken belül az illető város vállalkozóinak a szék vállalkozói forgalmán belüli részaránya mutatja meg. A 2021-es adatokból az látszik, hogy

a legnagyobb súlya a saját székén belül Csíkszeredának van, hiszen közel háromnegyedét adja a csíkszéki vállalkozók forgalmának.

Nagyon magas ez a részarány Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy esetében is, amely városok több mint kétharmadot tesznek ki Udvarhelyszék, illetve Sepsiszék forgalmából. A legalacsonyabb széken belüli részaránya Gyergyószentmiklósnak van, amely arány alig haladja meg az egynegyedet Gyergyószéken belül. Ez az alacsony gazdasági súly elsősorban a borszéki ásványvíztöltő Romaqva Group-nak tudható be, amelynek árbevétele egyedül meghaladja a Gyergyószentmiklóson működő összes vállalkozás együttes árbevételét.

Vállalkozói nyereség

Míg a vállalkozói forgalom a tevékenység volumenét mutatja meg, addig a vállalkozások által megvalósított nyereség az ott folyó tevékenység hatékonyságának a mérőszáma. Tulajdonosi szempontból az elért nyereség az igazán fontos, hiszen minden vállalkozásnak alapvető célja a nyereségtermelés a tulajdonosok számára.

Galéria

Az öt székely szék vállalkozóinak nyeresége (2021, lejben)

Akárcsak a vállalkozói árbevételnél, a megvalósított nyereségben is az udvarhelyszéki vállalkozások állnak a legjobban a 2021-es számok alapján. Az udvarhelyszéki vállalkozások által megvalósított nettó profit közel akkora, mint a csíkszéki és a sepsiszéki vállalkozások együttes profitja. Ezúttal Kézdiszék zárja a rangsort.

Galéria

Az öt székely nagyváros vállalkozóinak nyeresége (2021, lejben)

Az öt város rangsora hasonló az általuk meghatározott székek rangsorához. Ez esetben is Székelyudvarhely vezet, megelőzve a lakosságszámban kissé nagyobb Csíkszeredát, és a jóval nagyobb Sepsiszentgyörgyöt.

A székelyudvarhelyi vállalkozók összességében közel hatszor nagyobb nyereséget valósítottak meg, mint a rangsort záró kézdivásárhelyi vállalkozások.

A Hargita megyei városi versenyt ez esetben is Székelyudvarhely nyeri, az udvarhelyi vállalkozások nyeresége 5 százalékkal több, mint a csíkszeredai és gyergyószentmiklósi vállalkozások együttes nyeresége.

Alkalmazottak száma

A vállalkozásoknak fontos társadalmi funkciója és szerepe van. Mindamellett, hogy a működésükkel emberi igényeket elégítenek ki, valamint ők fizetik be az állam működtetése szempontjából fontos adók legnagyobb hányadát, ők azok, amelyek munkát adnak a lakosság legnagyobb részének. Így létük nemcsak a tulajdonosok számára fontos, hanem az ott dolgozó alkalmazottaknak, valamint a vállalkozásoknak otthont adó településeknek is.

Galéria

A székelyföldi székek vállalkozóinak alkalmazotti száma (2021, fő)

A magánszférában alkalmazott személyek számában is Udvarhelyszék vezeti a rangsort, ahol kétszer annyian dolgoznak a reálgazdaságban, mint Gyergyószéken vagy Kézdiszéken; de a csíkszéki alkalmazotti számot is 30 százalékkal meghaladja az udvarhelyszéki.

Galéria

Az öt székely város vállalkozóinak alkalmazotti száma (2021, fő)

A székeket meghatározó öt város esetében Sepsiszentgyörgy vezeti a rangsort, de alig 172 fővel előzi meg a jóval kisebb Székelyudvarhelyt. Azonban

a lakosságszámban kissé nagyobb Csíkszeredában már alacsonyabb az alkalmazotti létszám, mint Székelyudvarhelyen.

Székelyudvarhelynek lakosságarányosan ilyen kiemelkedő pozíciója annak köszönhető, hogy míg Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda esetében a megyei adminisztráció (mindkettő megyeszékhely) felszívja a munkaerőt, addig az emberek Székelyudvarhelyen tömegesen csak a reálgazdaságban (a magánszektorban) tudnak elhelyezkedni. Itt jegyezzük meg, hogy a legutóbbi hivatalos népszámlálás szerint (a 2011-es) Székelyudvarhely lakossága 34 257; Csíkszereda összlakossága 38 960; Sepsiszentgyörgy összlakossága: 56 000; Gyergyószentmiklós összlakossága 18 377; Kézdivásárhely összlakossága 18 491 fő. 

Változás az előző évhez viszonyítva

A 2020-as évet teljességében a koronavírus-járvány és annak hatásai határozták meg. Ráadásul 2021-ben sem sikerült teljesen megszabadulni a koronavírustól és annak gazdasági hatásaitól. A következőkben azt elemezzük, hogy hogyan változott a székelyföldi vállalkozások esetében a három legfontosabb mutató: az árbevétel, a nyereség és az alkalmazottak száma.

Galéria

Százalékos változás a székeknél 2020/2021

A számok azt mutatják, hogy mind a forgalomban, mind pedig a vállalkozások által megvalósított nyereségben jelentős növekedést értek el a cégek az öt szék esetében.

A legnagyobb növekedést úgy a forgalomban, mint a nyereségben az udvarhelyszéki vállalkozások tudhatják magukénak.

A forgalomnövekedés meglehetősen hasonló volt az öt szék esetében, ez 16-22 százalékos sávban mozgott. A nyereségnövekedés az udvarhelyszéki vállalkozásoknál lóg ki jelentősen a többi székre jellemző 30-40 százalékos sávból.

Az alkalmazottak száma minden esetben alig pár százalékkal növekedett, sőt, a kézdiszéki vállalkozások esetében még csökkent is.

A fenti százalékos változások azért érdekesek, mert egy nagyon erős hatékonyság-növekedést mutatnak. A koronavírus járványnak már 2020-ban is megvolt az a hatása, hogy költséghatékonyságra vették rá a vállalkozásokat. Ez a hatás 2021-ben is jelen volt, hisz

amíg a forgalom összesen 20 százalékkal növekedett 2021-ben 2020-hoz viszonyítva, addig a székelyföldi vállalkozások nyeresége átlagban 45 százalékkal növekedett.

Ez pedig a forgalomarányos nyereség növekedését jelenti. Ugyancsak fontos részlet az is, hogy ez a forgalom- és nyereségnövekedés egy nagyon csekély, mindössze pár százalékos alkalmazottiszám-növekedés mellett valósult meg, ami azt jelenti, hogy

a székelyföldi vállalkozások munkatermelékenysége is növekedett a 2021-es év során.

A 2021-es változások 2020-hoz viszonyítva az öt székelyföldi városnál is hasonlóak a székekéhez, annyi kivétellel, hogy a székelyudvarhelyi vállalkozók közel megduplázták a 2020-as nyereségüket. A vállalkozások által végzett munka hatékonyságának egyik mutatószáma a forgalomarányos (árbevétel-arányos) nyereség, vagyis a ROS-mutató (Return On Sales), amely szintén változást mutat az előző évhez viszonyítva.

Galéria

ROS-mutató a székely székek vállalkozásainál (2021,%)

A számokból azt láthatjuk, hogy a székelyföldi székek az országos átlag körül mozognak a forgalomarányos nyereség tekintetében. A gyergyószéki és az udvarhelyszéki vállalkozások alig 2 százalékkal meghaladják, míg a sepsiszéki vállalkozások 2 százalékkal elmaradnak az országos átlagot jelentő 10 százaléktól. A hatékonyság-növekedését jól mutatja az a tény is, hogy a 2021-es 10,4 százalékos székelyföldi átlagos ROS-mutató jóval magasabb a 2020-ban elért 8,6 százaléknál.

Összegzés

A fenti elemzésből kiolvashatjuk, hogy a 2021-es év, annak ellenére, hogy még a COVID hatása alatt telt el, valamint meghatározó volt az egyes alapanyagok hiánya, a székelyföldi vállalkozások számára összességében egy sikeres esztendő volt. És itt fontos az „összességében” szavunk, hiszen

a koronavírus-járvány komoly negatív befolyással bírt még 2021-ben is az egyes gazdasági ágazatokra.

A székelyföldi vállalkozásoknak növekedett a forgalma és a nyeresége, nagyon kis arányban az alkalmazottak száma is. Mivel a legnagyobb arányban a vállalkozók nyeresége növekedett, ez arra enged következtetni, hogy a vírus hatására a székelyföldi vállalkozások is komoly hatékonyságnövelésbe kezdtek, ami a forgalomarányos nyereség növekedésében is visszatükröződik.

A székek közti versenynek egyértelmű győztese 2021-ben is Udvarhelyszék volt, a városok versenyében a képzeletbeli dobogó legfelső fokára ismét Székelyudvarhely lépett.

2022 második feléből szemlélve a világgazdaságban jelenleg tomboló viharokat, úgy érezzük, hogy az igazi próbatétel a vállalkozások számára ezután következik. Az orosz-ukrán háború miatt fokozódó energiakrízis komolyan próbára fogja tenni nemcsak a lakosságot, hanem a vállalkozói szektort is. Reméljük, hogy a 2022-es év eredményeinek elemzésénél nem fogunk drasztikus csökkenésekről beszélni.

Geréb László
(a szerző a Romániai Magyar Közgazdász Társaság székelyudvarhelyi szervezetének elnöke)

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 25., szombat

Ezekre figyeljenek hétfőn az Erőss Zsolt Aréna környékén

Az FK Csíkszereda – Bukaresti Dinamo hétfői osztályozómeccsére érkező vendégszurkolók felügyeletét a marosvásárhelyi csendőrség regionális parancsnoksága látja el. Mindemellett a csíkszeredai városházának is vannak feladatai.

Ezekre figyeljenek hétfőn az Erőss Zsolt Aréna környékén
2024. május 25., szombat

Hármat ugyan kilőttek, de maradtak még medvék Csíksomlyón

Több Ro-Alert vészhelyzeti üzenetet is kaptak a csíkszeredaiak pénteken este és szombatra virradóan a medvék miatt.

Hármat ugyan kilőttek, de maradtak még medvék Csíksomlyón
2024. május 25., szombat

Folytatódik a lomtalanítás Marosvásárhelyen!

Az akció június 5-ig tart, és felváltva gyűjtenek a város különböző területein.

Folytatódik a lomtalanítás Marosvásárhelyen!
2024. május 24., péntek

Internet nélkül maradt számos Telekom- és Nextgen-ügyfél

Technikai problémák adódtak a Telekom Romania szolgáltatónál, emiatt pedig nem működik megfelelően az internetszolgáltatás. A szolgáltató bejegyzése szerint már dolgoznak a megoldáson.

Internet nélkül maradt számos Telekom- és Nextgen-ügyfél
2024. május 24., péntek

Felborult egy autó Borszéknél, ketten megsérültek

Felborult egy autó Borszéknél pénteken délután, a baleset során két személy megsérült.

Felborult egy autó Borszéknél, ketten megsérültek
2024. május 24., péntek

Parov Stelarral, Tankcsapdával és még rengeteg meglepetéssel készül az Egyfeszt

Negyedszerre tartják meg Gyergyószentmiklóson az Egyfeszt összművészeti fesztivált. A szervezők az elmúlt hetekben sorozatban jelentették be egy-egy fellépő nevét.

Parov Stelarral, Tankcsapdával és még rengeteg meglepetéssel készül az Egyfeszt
2024. május 24., péntek

Lelkes fiatalokkal rajtolt a Totál Ké(s)zdiáknapok

Csak úgy tombol a versenyszellem a kézdivásárhelyi diáknapokon, ahol a hét csapat színes zászlókkal, egyenpólókban, csapathimnuszt énekelve mutatkozott be pénteken.

Lelkes fiatalokkal rajtolt a Totál Ké(s)zdiáknapok
2024. május 24., péntek

Az ökumenikus istentiszteletről minden végzős hazavihetett egy nekivaló gondolatot

Mintegy hatszáz végzős középiskolás diák és tanáraik ökumenikus istentiszteletre gyűltek össze a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban pénteken délelőtt, egy 26 éves hagyományba illeszkedve.

Az ökumenikus istentiszteletről minden végzős hazavihetett egy nekivaló gondolatot
2024. május 24., péntek

A gyerekek szerint ez nem is óvoda, ez egy palota

Habár egy ideje már használják, pénteken hivatalosan is bemutatták a csíkszeredai Napocska napközi otthont, amely 172 napközis gyereknek biztosítja a napi felügyeletet.

A gyerekek szerint ez nem is óvoda, ez egy palota
2024. május 24., péntek

Az elmúlt év legjobb turisztikai szolgáltatóira lehet szavazni

Újra életre hívja közönségszavazását Az Utazó magazin, amelynek során a 2023-as év legjobb turisztikai szolgáltatóira lehet voksolni, köztük erdélyiekre is.

Az elmúlt év legjobb turisztikai szolgáltatóira lehet szavazni
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!