Határokat átívelő hálaadás a megújult oklándi templomért

Ha sok év múlva elregélhetné az oklándi unitárius templomban elhelyezett 1848-as toborzózászló a forradalom és szabadságharc 170. évfordulójának helyi, ám lelki, fizikai és történelmi határokat átívelő ünneplését, olyan mélységű, az istenháza megújulásáért való kiállásról szólna, amit megőriz az emlékezet.

Molnár Melinda

2019. október 06., 21:042019. október 06., 21:04

2019. október 06., 21:122019. október 06., 21:12

Határokat átívelő hálaadás a megújult oklándi templomért

Fotó: Erdély Bálint Előd

Ha sok év múlva elregélhetné az oklándi unitárius templomban elhelyezett 1848-as toborzózászló a forradalom és szabadságharc 170. évfordulójának helyi, ám lelki, fizikai és történelmi határokat átívelő ünneplését, olyan mélységű, az istenháza megújulásáért való kiállásról szólna, amit megőriz az emlékezet.

Molnár Melinda

2019. október 06., 21:042019. október 06., 21:04

2019. október 06., 21:122019. október 06., 21:12

Fotó: Erdély Bálint Előd

Két és fél évvel ezelőtti, sorsfordító műtétje előtt Kelemen Levente oklándi unitárius lelkészt megkérdezte az orvosa: milyen céljai vannak? Válaszai: szeretné a gyermekeit felnevelni és a templomjavítást befejezni. Gyógyulni akarása mellett szükséges volt egy jó orvoscsapat, és Isten.

A templom megújulásához kellett, hogy a helyi közösség akarja a megvalósítást, szükséges volt egy jó kivitelező csapat és végig jelen volt Isten – akkor is, amikor pénz, nagyon sok pénz kellett.

Nem csoda, ha a hálaadó istentiszteleten egybeért a meghatódás, az örömkönnyekkel, a taps és a köszönő, ünnepszentelő zsoltárének.

Falutalálkozó, nagy ünnep

A gyülekezet hazavárta mindazokat, akiket ebben a különleges kvalitású műemléktemplomban kereszteltek és azokat is, akik életre szóló útravalót kaptak ott, köztük a Tiszteletbeli Székely mozgalom jeleseit.

Az unitárius lelkészi közösség jelenléte, a templomért felelősséget vállalók, munkálkodók népes tábora, az egyházi és civil elöljárók, a huszárcsapatok díszes kiállása fokozta az ünnepélyességet.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Nyitányként Kövér Lászlónak, a Magyar Országgyűlés elnökének jelenlétében vonták fel a huszárok az országzászlót. Október 6-a lévén, Tóth János operaékes és Béla Albert szavalata magasabbra emelte a tekinteteket: „a szent magyar hazára”, amelynek rendületlenül „légy híve, oh magyar”.

Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke imában kérte Istent, hogy amint a templomot megújította, úgy újítsa meg az Ő gyermekeit is, hogy anyanyelvünk tisztán csengő szavával fejezhessük ki hovatartozásunkat, és Isten jóságának megtestesítői legyünk a világban.

Idézet
Noha sokszor akartak szétforgácsolni bennünket, van erőnk földet, örökséget, hitet védeni, és dolgozni Isten világáért

– fogalmazott a püspök. Szószéki beszédének alapgondolata a Nehémiástól való buzdítás volt: „Az Úr előtt való öröm erőt ad nektek”.

A templomfalakon a csendben megszólaló múlt beszélni kezd, az ünnep erőt adó forrássá válik, hogy a darabjaira hullt kereszténységet össze tudjuk rakni.

Idézet
Lépjünk ki felelősséggel a »küzdőtérre« és sugározzunk hitet, reményt, és azt, hogy jó magyar keresztényekként akarunk élni

– egymást lélekben gazdagítva.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Az istenháza megújulása mellett az felújított orgonáért és áldást mondott a püspök, kívánva: a közös éneklést ne hagyjuk veszni! Az éneket kísérő templomi hangszer megáldását követően Lászlóffy Árpád orgonaművész négy mű megszólaltatásával mutatta be a harmóniát zengő hangszerkirálynőt.

Templom és lelkipásztora

Kelemen Levente 1992 decemberétől szolgál a helyi közösségben. Személyes hangvételű visszaemlékezésében az EDDA dalát is idézte: „Álmodtam egy világot magamnak/ itt állok a kapui előtt…” A tenni akarás mellett, a kevesebb mint négyszáz fős gyülekezetnek külső segítségre is szüksége volt. A Gondviselés különböző csatornákon érkezett:

az uniós pályázathoz szükséges tervekhez Kövér László házelnök és felesége látogatását követően nyílt lehetőség, a pályázat elkészíttetéséhez a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) segítette hozzá a gyülekezetet.

A sikerre vitt pályázat szintén a templom ügye iránt elkötelezett munkacsoport érdeme. Aztán a licit kiírásakor azért imádkoztak, hogy „itthoni, magunkfajta cég nyerje el a pályázatot” – sorolta a lelkész.

Fotó: Erdély Bálint Előd

A fal alól kibukkanó freskók, írások és a középkori torony feltárt maradványai újabb kihívást jelentettek, hasonlóképpen a padozathoz megfelelő téglák előállítása is.

Mindehhez kellő időben megjött a szakmai és anyagi segítség. A Tiszteletbeli Székelyek vállalták az orgona felújítását, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a magyar kormány a külső kerítés javítását tette lehetővé.

A helyi közösség tagjai a két év fél év alatt több mint hatszáz napnyi közmunkával járultak hozzá a templomjavításhoz.

A lelkész meghatódva mondott köszönetet családjának és szüleinek, akik nélkül mindez nem valósulhatott volna meg. Hosszú tapssal, felállva fejezték ki érzéseiket a templomot zsúfolásig megtöltő ünneplők.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Művészek és emlékidézők

Berecz András bukovinai „éneket mondott”, Tóth János „a hét folyónak hét vizéről” énekelt. Konrád Árpádné Kelemen Tünde az 1932–58 között Oklándon szolgált néhai lelkész lánya, a mai lelkész nagynénje verssel hálálta meg a falu népének az ott töltött éveket. Köszöntőbeszédet mondott Szász Jenő, az NSKI elnöke, kiemelve, hogy mindaz, amit eme templomba fektettek, megtizenötszöröződött. Borboly Csaba, Hargita megye Tanácsának elnöke hiszi, hogy a Kárpát-medencei figyelemre, az Anyaország segítségére és hogy sok jó baráttal tudunk előhozakodni, arra az oklándi templom a példa.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Kövér László: A történelem erőt ad

A Magyar Országgyűlés elnöke a templomban őrzött toborzózászló alatt, az aradi tizenhármak mártíriumára emlékezve kiemelte: a történelem itt él a szívünkben, és tárgyi emlékeinkben.

Idézet
Legyőzetve is győztes forradalmunk erőt adott, és irányt szabott a 20. század magyarjainak: 1956-ban, amikor szembeszegültek az idegen zsarnoksággal; erőt adott 1990-ben, amikor kimentettük hazánkat a kommunizmus összeomló romjai alól. Erőt adott a 21. század magyarjainak is, amikor 2010-ben országunkban lezártuk a posztkommunizmus korszakát, és megnyitottuk a korábban oly sokáig megtiport haza és megalázott nemzet felemelkedésének új korszakát.

Emlékeztetett a mára: amikor főt hajtunk múltbéli hőseink életáldozata előtt, ünnepeljük a jelenkoriak munkaáldozatát, amellyel megújították Oklándon a szent hajlékot. Kiemelte, hogy

a templom falainak megújulásával egyidőben, „megújult a templom népének önbizalma és életereje is”.

A köszöntőbeszéd végén egy történettel is nyomatékosította az elvégzett munka székely lelkiismeretességét.

Fotó: Erdély Bálint Előd

„A demokrácia a kereszténységnek köszönheti létét”

Köszönetet mondott az erdélyi unitáriusoknak azért, amit az európai demokráciáért tettek, jelesül, hogy a vallásszabadság eszmei alapja az európai demokráciának. Robert Schumant idézte, aki szerint az európai demokrácia a kereszténységnek köszönheti létét.

Idézet
A demokrácia vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Egy keresztényellenes demokrácia olyan karikatúra lesz, ami vagy zsarnokságba, vagy anarchiába süllyed

– szólt az idézet.

Európa a jövőben elveszítheti önmagát az erdélyi unitarizmus által megfogalmazott alapeszme, az „értelmes hit és hívő értelem” nélkül – foglalta össze Kövér László.

Idézet
Csak a hívő értelem és az értelmes hit segítheti a jövőben Európát, hogy megőrizze önmagát olyannak, amilyennek szeretjük, hogy az európai emberek megőrizzék önmaguk világát otthonuknak.

Végül felhívta a figyelmet bethlenszetmiklósi nemzettársainkra, akik templomának tornya négy napja leégett. Kívánva, az erdélyi ember még ezer esztendeig lehessen otthon szülőföldjén.

Az oklándi ünnepi falutalálkozó köszönetmondással, szeretetvendégséggel és kulturális programmal zárult.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Fotó: Erdély Bálint Előd

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. április 27., szombat

Városnéző séta Soós Zoltán polgármesterrel

A Marosvásárhelyen megszervezett Tematikus séták rendvénysorozat keretében most vasárnap a szecessziós épületeket ismerhetik meg az érdeklődők, akiknek a város polgármestere mesél.

Városnéző séta Soós Zoltán polgármesterrel
2024. április 27., szombat

Helikoptert kértek a szombat délutáni baleset helyszínére

Egy személy a megrongálódott autóba szorult szombaton délután Nagykenden. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak.

Helikoptert kértek a szombat délutáni baleset helyszínére
2024. április 27., szombat

Maros megyeiek eredményei a vallási tantárgyversenyeken

Jó eredményeket értek el a Maros megyei diákok a Kézdivásárhelyen megszervezett katolikus hittanolimpián, valamint a református, evangélikus és unitárius vallásolimpián is, amelynek Marosvásárhely adott helyet.

Maros megyeiek eredményei a vallási tantárgyversenyeken
2024. április 27., szombat

Váratlan fordulat Kézdivásárhelyen: az EMSZ a románpárt-szövetséggel összefüggésbe hozható független jelölt mögé állt

Az Erdélyi Magyar Szövetség kézdivásárhelyi szervezete három héttel korábban jelentette be, hogy Szőts Emilt indítja polgármesterjelöltként. Szombatra meggondolták magukat, és a függetlenként induló Imre Csaba mögé sorakoztak fel.

Váratlan fordulat Kézdivásárhelyen: az EMSZ a románpárt-szövetséggel összefüggésbe hozható független jelölt mögé állt
2024. április 27., szombat

Piros-fehér-zöld szalagos búzaszentelés a Mezőség szívében

Első alkalommal szervezett búzaszentelést a Pro Agricultura Egyesület a mezőségi Buzában, amely 2022-től csatlakozott a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem elnevezésű programhoz.

Piros-fehér-zöld szalagos búzaszentelés a Mezőség szívében
2024. április 27., szombat

Mától érkezhet a nyugdíjasok járandósága

A Román Posta megkezdte a májusi nyugdíjak kiosztását – közölte szombaton az intézmény.

Mától érkezhet a nyugdíjasok járandósága
2024. április 27., szombat

A főszakács vallja, az ízeken mindig dolgozni kell

A helyi termelőkre és a szezonalitásra esküszik Csapó Sándor főszakács, aki hat éve dolgozik a marosvásárhelyi Petry Bistro Grill and Wine étteremben. Vallja, mindenből lehet tanulni, még a balul elsült íztársításokból is.

A főszakács vallja, az ízeken mindig dolgozni kell
2024. április 27., szombat

Mit tehetünk a mérgező kígyómarások elkerüléséért, illetve akkor, ha mégis megtörtént a baj?

Nem történt ugyan halálos kimenetelű kígyómarás az elmúlt néhány évtizedben Hargita megyében, de volt súlyosabbnak mondható eset. Éppen ezért érdemes tudni, hogy miként kerülhetjük el a vidékre jellemző mérgeskígyók, azaz a viperák marását.

Mit tehetünk a mérgező kígyómarások elkerüléséért, illetve akkor, ha mégis megtörtént a baj?
2024. április 27., szombat

Zsögödben kezdődött, a csíkszeredai kórház közelében folytatódott a medvejárás

Medve az egyik üzemanyagtöltő-állomás közelében, majd medve a Dr. Dénes László utcában - figyelmeztették a csíkszeredaiakat és a környéken lévőket a Ro-Alert rendszeren pénteken késő este és szombatra virradóan.

Zsögödben kezdődött, a csíkszeredai kórház közelében folytatódott a medvejárás
2024. április 26., péntek

Két útkereszteződésben aszfaltoznak szombattól Marosvásárhelyen

Szombaton – a tavaszi vakációt is kihasználva – két fontos útkereszteződésben kezdik meg az aszfaltozást Marosvásárhelyen.

Két útkereszteződésben aszfaltoznak szombattól Marosvásárhelyen
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!