Így állnak a Csíki-medence falvai egy doktori dolgozat szerint

Így állnak a Csíki-medence falvai egy doktori dolgozat szerint

Négyféle típus alapján különbözteti meg doktori dolgozatában az ötszáz lakosnál nagyobb csíki településeket a Sapientia egyetem oktatója: a passzívak kategóriájába tizenegy, a várakozókéba és a feltörekvőkébe kilenc-kilenc, a sikerorientáltakéba pedig mindössze három település került. A szakember doktori disszertációjában fejlesztési javaslatokra is kitért.

Iszlai Katalin

2016. október 28., 10:572016. október 28., 10:57

2016. október 28., 18:422016. október 28., 18:42

Hiánypótló anyagot készített a Csíki-medence településeiről Székely Kinga Katalin, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) csíkszeredai oktatója. Doktori disszertációjában több szempontot figyelembe véve rangsorolta a csíki településeket, továbbá fejlesztési javaslatokra is kitért.

Székely Kinga nemrég védte meg doktori értekezését, amelynek témája: A Csíki-medence településeinek típusai és azok marketingszempontú vizsgálata. Dolgozatában 32 települést vizsgált 16 szempont alapján, majd az eredményeket figyelembe véve a fejlettségi szintjük szerint négy kategóriába sorolta azokat. A kutatás célja viszont nem a települések rangsorolása volt, hanem sokkal inkább az, hogy a településanalízis révén képet kapjon arról, hogy egyik-másik település milyen fejlesztési feladatok előtt áll. „A doktori iskola ötéves volt, gyakorlatilag már az első évben foglalkoztam a kutatás kidolgozásával, ugyanis a képzésre már témával kell beiratkozni. Az elmúlt öt évben folyamatosan ezzel dolgoztam” – számolt be érdeklődésünkre az oktató.

Kiindulópont és nehézségek

„A kiindulópont az volt, hogy bizonyítani szerettem volna, nincsenek azonos fejlettségi szinten a Csíki-medence települései, és más fejlődési pályát járnak be. Ezt számos gazdasági, társadalmi, kulturális és történelmi tényező befolyásolja. Fontosnak ítélem a megyei, illetve térségi léptékű tervezést, azonban szükséges foglalkoznunk a településszintű fejlesztési gyakorlattal is. A térség egészének fejlődése szempontjából fontos lenne, ha az egyes települések egyenként előre tudnának lépni egy következő fejlődési szakaszba. Ehhez azonban különböző településfejlesztési programokra, tevékenységi tervekre van szükség, ugyanis a medence településeinek más-más kihívásokkal, problémákkal kell szembenézniük. A kutatásban egyébként az információszerzés volt a legnehezebb, hiszen statisztikai adatokkal is kellett dolgozni, azonban sem az országos-, sem a Hargita Megyei Statisztikai Hivatal nem rendelkezik településsoros adatokkal, vagy csak nagyon hiányosan. Ez kihívást jelentett, nagyon sok terepmunkára volt szükség” – avatott be a részletekbe Székely Kinga.


A felmérés szempontjai

A Csíki-medencében 73 település található, ebből az oktató csak azokat a falvakat elemezte, amelyeknek lakossága több mint 500 fő. A módszertan kialakításakor az volt a cél, hogy a térségről átfogó képet kapjon településanalízis segítségével. Ennek megvalósításához tizenhat tényező mentén elemezte a településeket: lakosság száma, népességmegtartó erő, iparosodás demográfiai hatása, vállalkozások, idegenforgalom, agráradottságok, adminisztratív státusz, térbeli elhelyezkedés, forrásbevonási gyakorlat, innovációs gyakorlat, oktatás, kultúra és civil élet, közösségi szolgáltatások, rendezvények, külső és belső kommunikáció.

A négy típus

Az említett tényezők mentén elemezte és értékelte az egyes településeket, majd négy típusba sorolta azokat annak függvényében, hogy milyen sajátosságokkal rendelkeznek. A passzív települések képezik az első típust, ezek főként a medence központi részén helyezkednek el. A várakozó falvak jellemzően inkább az alcsíki térségben találhatók, de a medence felcsíki részén is találunk ilyen településeket. Harmadik típusként a feltörekvő falvakat határozta meg, ezek főként a felcsíki térségben fordulnak elő. Az utolsó típusba, a sikerorientált települések közé pedig mindössze három település sorolható.


A passzívak

A vizsgált települések közül összesen 11 sorolható a passzívak csoportjába. Ezek a következők: Csekefalva, Vacsárcsi, Csatószeg, Borzsova, Csomortán, Delne, Jenőfalva, Menaság, Mindszent, Bánkfalva, Szentmiklós. Ezek a települések jellemzően kisebb falvak, nem rendelkeznek központi adminisztratív státusszal, ennek következtében a tevékenységi hatáskör is sok esetben korlátozott. Az iparosodási folyamatok főként negatívan hatottak ezekre a településekre, inkább elvonták az aktív lakosságot. A népességmegtartó erőt tekintve is általában alacsonyabb a szám ezeken a településeken, ennek olyan okai vannak, mint a fejletlen gazdasági környezet, munkahelyek hiánya, a csak még most fejlődőben lévő infrastruktúra, és akár a nehéz megközelíthetőség. A gazdasági helyzetük is jellemzően kedvezőtlen, agráradottságaik pedig közepesek, viszont az alacsony lakosságszám és a kisterületű földek miatt az agrárgazdaság alig van jelen. Tevékenységeiket tekintve inkább a passzív hozzáállás a jellemző: nincsenek, vagy kevés az olyan kezdeményezés, ami a közösség részéről érkezne. Ez jellemző úgy a gazdaságfejlesztés tekintetében, mint a közösségi fejlesztésben is. Civil szervezetek ugyan működnek néhány helyen, de ezek tevékenysége sem meghatározó és legfőképp ritkán rendszeres. A helyi értékek feledésbe merültek, nem ismerik fel őket, így a megmutatkozás is nehézkes, ennek legfőbb bizonyítéka az, hogy eltűntek vagy alig maradtak meg a helyi ünnepek, nincsenek közösségi programok, a kulturális és civil élet is nagyon visszafogott. Ezen települések vonatkozásában tudatos kommunikációról nem beszélhetünk, vagy csak nagyon korlátozottan.


A várakozók

A vizsgáltak között kilenc olyan települést is azonosítani lehet, amelyek felismerték ugyan, hogy a fejlődés érdekében intenzívebb tevékenységekre lenne szükség, azonban a jelenlegi helyzetük azt mutatja, hogy egyelőre a tervezési, elgondolási szakaszban vannak. Ebbe a típusba sorolhatók az alábbi települések: Szentmihály, Tusnád, Pálfalva, Szenttamás, Kászonaltíz, Csíkszentgyörgy, Rákos, Gyimesfelsőlok és Kozmás. Ezek mindegyike községközpont, ahol az alapvető infrastrukturális fejlesztések lezárultak vagy a végéhez érkeztek, egyben egy fejlesztési szakasz végét is jelezve, ami felveti a kérdést, hogy hogyan tovább. A kezdeményezések nem jellemzők ezekben a falvakban, ez annak is tulajdonítható, hogy a helyi közösség inkább passzív magatartást tanúsít. Vannak ugyan civil szerveződések, működő csoportok, de ezeknek inkább helyi identitáserősítő szerepük van, mintsem fejlesztő erejük. Közösségi szinten hiányoznak vagy nagyon kevés az az aktív szereplő, aki mozgatórugója lehetne a közösségi életnek. Vannak saját események, amelyeket minden évben megszerveznek, de ezek száma alacsony és inkább a helyieket szólítja meg, nem kifelé irányulnak. Ami a vállalkozásokat illeti, itt is főként kisvállalkozások működése jellemző, így a biztosított munkahelyek száma is alacsony, tevékenységi körük meg általában a sajátos térségi tevékenységekhez illeszkedik (kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások, autószerelő műhelyek, fafeldolgozók és mezőgazdasági magánvállalkozások). Kommunikációs tevékenységük általában nagyon rendszertelen.


A feltörekvők

Néhány település esetében az utóbbi években egyfajta kísérletező, próbálkozó magatartás követhető nyomon. Ezekben a falvakban a főbb infrastrukturális fejlesztések már lezárultak, és ma már egyéb projekteket, kezdeményezéseket próbálnak megvalósítani, ezekhez forrásokat gyűjteni. Ebbe a típusba kilenc település sorolható: Szentimre, Karcfalva, Szentsimon, Gyimesközéplok, Madaras, Csicsó, Szépvíz, Szentmárton és Dánfalva. Ezeken a településeken sokkal nagyobb a vállalkozó kedv és a közösségi erő is, ez azáltal mutatkozik meg, hogy a civil szervezetek aktívabbak, több az olyan esemény, rendezvény, amit a lakosság számára szerveznek, és megjelennek azok a rendezvények is, amely a külső célcsoportokat is megcélozzák. Az értékek, hagyományok jelentősebb szerepet kapnak a falvak életében. Ami a gazdasági helyzetet illeti, több fiatal vállalkozás is megjelent az elmúlt időben. Ahol turisztikai értékek is megtalálhatóak, ott igyekeznek ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat is kialakítani, de ezek még nem elég fejlettek ahhoz, hogy kellően versenyképesek legyenek. Agráradottságok tekintetében Gyimesközéplok kivételével közepesen jó tulajdonságokkal rendelkeznek. Léteznek már különböző kezdeményezések az értékek beazonosítására, megjelenítésére, de a tervszerűség még itt is hiányzik. Használják ugyan a kommunikációs eszközöket, de párhuzamosan több forrásból is közölnek információkat, egyeztetés, következetesség nélkül.


A sikerorientáltak

Fejlődőben lévő, tenniakaró települések sorolhatók a sikerorientáltak típusába. Összesen mindössze három település került ebbe a típusba: Szentkirály, Madéfalva és Domokos. Jellemző ezekre a falvakra, hogy nagyobb a lakosságuk, mindhárom községközpontként működött az elmúlt évszázadban. Lakosságmegtartó erejük is magas, ez részben az iparosodási folyamatok kedvező hatásának köszönhető, másrészt pedig annak, hogy könnyen megközelíthetőek és kedvezőbb a gazdasági környezet is. Olyan jellegzetes, sajátos értékekkel rendelkeznek, amelyek többségének már múltja, hagyománya van, amit már szélesebb körben is ismernek, így több program és kezdeményezés is ezekre épülve indult el. Többnyire ezekre az elemekre építve alakították ki a turisztikai szolgáltatásokat is. Az idegenforgalom mellett más vállalkozások is elindultak az utóbbi években, és több olyan sikeres vállalkozás is működik, ahol akár több tíz embert is tudnak foglalkoztatni. A jelentősebb infrastrukturális beruházásokon túl már számos projekt megvalósult, illetve jelenleg is kivitelezés alatt van, mindez pedig a sikeres forrásbevonási tevékenységnek köszönhető. Mindez által jól igazolják azt, hogy általában egy erős, helyi közösség alakult ki, ahol nemcsak a közösségi identitás megerősítése a cél, hanem a fenntartható, gazdaságilag fejlődő település kialakítása. Az önkormányzat mellett létezik egy olyan elit, csoport, akik segítik, kiegészítik a vezetők munkáját. Többnyire az ők irányításuk alatt valósulnak meg azok az események, amelyek már nemcsak a helyieket szólítják meg, hanem a szélesebb közönséget is. A megvalósítások mögött már tudatos tervezés is fellelhető, valamint integrált programok is kialakulóban vannak. Alkalmazzák a főbb kommunikációs eszközöket, de mivel nincs külön felelősük ezeknek a tevékenységeknek, elmarad az integrált kommunikációs gyakorlat.


Fejlesztési javaslatok

Az eredmények függvényében arról is megkérdeztük az oktatót, hogy milyen fejlesztési javaslatokat fogalmazott meg, illetve hogyan látja a települések jövőjét. „A kutatás végén olyan irányelvekre, kezdő lépésekre tettem javaslatot, amelyek alkalmasak lehetnek az egyes típusokba tartozó települések számára ahhoz, hogy kimozduljanak a jelenlegi állapotukból és fenntarthatóbbá, élhetőbbé tegyék a helyet. Konkrét fejlesztési recept, tevékenységi terv nem született, hisz mindegyik település egyedi, de az jól körvonalazódott, hogy az adott típusba tartozó településeknek milyen kihívásokkal kell szembenézniük a fejlődés érdekében. Van ahol a közösségépítés, az értékfelmérés jelentheti a kezdeti lépést, máshol a kínálatfejlesztés, vagy éppen a kommunikációs kompetenciák erősítése, településmárka építése. A folytatása ennek a kutatásnak az lenne, hogy minden egyes település számára olyan tevékenységi terveket dolgozzunk ki, amelyek segítenek a megfogalmazott feladatok megoldásában. Kiemelném továbbá azt, hogy fontos lenne a települések közötti együttműködésre nagyobb hangsúlyt fektetni. Ezáltal erősíthetnék egymást, az elemzési eredmények viszont azt mutatták, hogy erre kevés példa adódik jelenleg. Csupán olyan szinten valósul meg, hogy meghívottként elhívják egymást egy-két kulturális-, vagy sportrendezvényre, de közös fejlesztési lehetőségekben nem igazán gondolkodnak” – mutatott rá Székely Kinga.

Honnan jött az ötlet?

A dolgozat szerzője elmondta, már évek óta foglalkozott a térségfejlesztés kérdésével. „A kutatás motivációját a mindennapokban szerzett megfigyelések, tapasztalatok, különböző szakmai fórumok, de legfőképp a KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja keretén belül folytatott közös kutatások szolgáltatták. Kutatásomat azzal a céllal indítottam el, hogy alapos ismereteket szerezzek a Csíki-medence településeiről, és ezek alapján egy új, a hagyományos vidékfejlesztési szemlélettől eltérő fejlesztési javaslatot fogalmazzak meg a medence települései számára. Először 2008 őszén kerültem közvetlen kapcsolatba a Csíki-medence településeivel, amikor egy három hónapos projekt keretén belül lehetőségem volt ellátogatni minden településre és megismeri azokat. Az akkor szerzett tapasztalatok a későbbiekben motiválni kezdtek arra, hogy alaposabban is elkezdjek foglalkozni ennek a térségnek a vizsgálatával és általában a vidéki térségek fejlesztési lehetőségeivel. Kommunikációs szakemberként nem állt távol tőlem a marketing világa, így rövid időn belül, ötvözve a két fő érdeklődési területemet, a régió- és térségmarketing került a tanulmányaim fókuszába. A kutatási ötlet abból jött, hogy eddig inkább általános térségfejlesztési terveket készítettek, amelyek ugyan hasznosak, azonban megfigyelhető az, hogy a térségben a települések nincsenek azonos fejlettségi szinten. Különbséget kell tenni községek és települések között is, mivel az a tapasztalat, hogy a községközpontok és a hozzá csatolt települések nem egyforma mértékben fejlődnek. Nagyon erős a lokalitás a Csíki-medence településein, erős helységtudattal rendelkeznek a lakosok. Én településszintű kutatást szerettem volna végezni, nem községszintűt. Ez azért fontos, mert a fejlettségi szint miatt nem lehet egységes fejlesztési stratégiákat javasolni minden településnek, ugyanis nem mindegy, hogy egy helység az alapvető infrastrukturális fejlesztésekkel küszködik, vagy már projektekben gondolkodnak” – hangsúlyozta az oktató (portrén).

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2017. március 11., szombat

Egy határidő van, és az május közepe

Az előző évek gyakorlatával ellentétben idén nem lesz lehetőség napi egyszázalékos késedelmi kamat fejében igényelni május 15-e után az egységes mezőgazdasági támogatásokat. Ez újabb ok lehet arra, hogy ne halogassák a kérelmek leadását az érintettek.

Egy határidő van, és az május közepe
Egy határidő van, és az május közepe
2017. március 11., szombat

Egy határidő van, és az május közepe

2017. március 10., péntek

Hargita megye: már csak a Madarasin lehet sízni

Hargita megyében csak a Madarasi Hargita pályáin lehet sízni, annak ellenére, hogy a megye magasabban fekvő vidékein ismét havazni kezdett – tudósít az Agerpres hírügynökség.

Hargita megye: már csak a Madarasin lehet sízni
2017. március 10., péntek

Országszerte eső, a hegyvidéken havazás lesz

Esőre, erős szélre, a hegyvidéki térségekben pedig havazásra vonatkozó figyelmeztetést bocsátott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A riasztás az ország egész területére érvényes, vasárnap 22 óráig.

Országszerte eső, a hegyvidéken havazás lesz
2017. március 10., péntek

Portugál: több szálon futó történet a Csíki Játékszínnél

Egressy Zoltán Portugál című darabját tűzte műsorára március végére az évad harmadik nagyszínpadi bemutatójaként a Csíki Játékszín. Az előadást Victor Ioan Frunză rendezi, akivel a Portugálban megmutatott világról beszélgettünk.

Portugál: több szálon futó történet a Csíki Játékszínnél
2017. március 10., péntek

Arányaiban kevesen szereznek jogosítványt Hargita megyében

Csökkenőben van a gépjárművezetői engedélyért sikeresen vizsgázók aránya Hargita megyében. A megye évek óta az utolsó helyezéseken végez az országos szintű összehasonlítások szerint a sikeresen vizsgázók számát tekintve.

Arányaiban kevesen szereznek jogosítványt Hargita megyében
2017. március 10., péntek

Kezdődnek az országos szintű próbavizsgák

A legtöbb nyolcadikos hétfőn találkozik először egy országos szintű megmérettetés tapasztalatával, igaz, még nem élesben, csak próbavizsgát szervez számukra az oktatásügyi minisztérium.

Kezdődnek az országos szintű próbavizsgák
2017. március 10., péntek

Gulag-emléktáblát avatnak Ajnádon

Megáldják a felújított, kilencven éve állított emlékoszlopot és az orosz fogságban életüket vesztett ajnádiak névsorát tartalmazó emléktáblát vasárnap Csíkajnádon.

Gulag-emléktáblát avatnak Ajnádon
Gulag-emléktáblát avatnak Ajnádon
2017. március 10., péntek

Gulag-emléktáblát avatnak Ajnádon

2017. március 10., péntek

Nyílt napokat tartanak a Sapientia csíkszeredai karán

Légy egy napra egyetemista! címmel tart nyílt napokat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara.

Nyílt napokat tartanak a Sapientia csíkszeredai karán
2017. március 10., péntek

Ahol nem pályáztak, ott elavult az informatikalabor felszereltsége

Több csíki iskola informatikai laboratóriumában is a szükségesnél kevesebb számítógép található. Mivel a következő tanévtől kötelező lesz a informatika  oktatása az ötödik osztálytól, fejtörést okozhat az infrastruktúra előteremtése.

Ahol nem pályáztak, ott elavult az informatikalabor felszereltsége
2017. március 09., csütörtök

Könyvcsomagot kapott Csíkszenttamás

Hiánypótló könyvsorozattal gazdagodott a csíkszenttamási Bálint Vilmos Általános Iskola könyvtára a Magyar Nemzeti Könyvtár támogatásának köszönhetően.

Könyvcsomagot kapott Csíkszenttamás
Könyvcsomagot kapott Csíkszenttamás
2017. március 09., csütörtök

Könyvcsomagot kapott Csíkszenttamás

Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM