Az újrakezdés költségvetései

Az újrakezdés költségvetései

Székelyföld legnagyobb városainak költségvetéseit elemeztük

Fotó: Székelyhon

Csak az fél a számoktól, aki fél a számonkéréstől – tartja a mondás. A költségvetési tervezésnél nincs számonkérés, ez még csak az álmodozásról szól. Arról, hogy egy település, azaz annak vezetése mit szeretne megvalósítani az előtte álló naptári évben. A számonkérés jóval később, a költségvetési zárszámadás elfogadásakor történik, amikor az önkormányzati testület határozattal hagyja jóvá az apparátus egyéves munkáját.

Geréb László

2021. május 17., 11:202021. május 17., 11:20

Már a jóváhagyás pillanatában sok esetben homok kerül a szerkezetbe, hiszen a települések éves költségvetését előző év végégig kellene jóváhagynia az önkormányzati testületnek. Azonban azáltal, hogy a helyi költségvetések bevételének részét képezik az országos, valamint a megyei költségvetésekből kapott visszaosztások, arra ítéli a településeket, hogy csak az országos, illetve a megyei költségvetések elfogadása után tudják tárgyalni és megszavazni a települések büdzséit.

A 2021-es év az előző évekhez hasonlóan újból azt hozta, hogy a települések az éves költségvetésüket négy hónap késéssel, csak az áprilisi hónap folyamán tudták elfogadni az országos költségvetés késése miatt.

A 2021-es év települési költségvetései több szempontból is érdekesek.

  • Egyrészt a 2020-as helyhatósági választások után ez az első év, amelyben a választásokon nyertes városvezetők tervezhették meg a települések jövőjét.

  • Másrészt a járvány sújtotta 2020-as év után a 2021-es költségvetések mutatják meg, hogy az egyes települések mekkora lendülettel kezdik újra az életet.

  • Ugyanakkor a 2021-es költségvetésekben már masszívan kell látszódjon az előző EU-s költségvetési ciklus lehívott forrásainak a felhasználása, valamint már látszódnia kell az EU által finanszírozott gigaprogram, az Országos Helyreállítási Tervre (PNRR) való felkészülés is a betervezett tervek és tanulmányok formájában.

Górcső alatt a büdzsék

A fentiek tükrében vettük górcső alá a székelyföldi városok 2021-es költségvetéseit. A 2020-as kedvező választási eredmény következtében Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós és Kézdivásárhely mellett Marosvásárhelyt is bevettük az elemzett városok közé. Természetesen

az elemzett városok nem ugyanabban a ligában fociznak, így nagyon nehéz korrekt és objektív összehasonlítást végezni. Épp emiatt az abszolút értékek helyett költségvetési mutatószámokra és az egy lakóra visszaosztott összegekre helyeztük a hangsúlyt.

Az elemzés elején tisztázni szeretnénk két fontos fogalmat, amelyet rendszeresen kevernek a hozzászólók, éspedig a települések általános és helyi költségvetéseit. A település általános költségvetése a nagyobb, az átfogóbb, hiszen magában foglalja a település helyi költségvetése mellett a költségvetésen kívüli tételeket is. Azonban az általános költségvetésnek a döntő hányadát a helyi költségvetés teszi ki, ugyanakkor erre a költségvetésre van valós befolyása a településeknek, a településvezetésnek. Emiatt a költségvetés-összehasonlító elemzések a helyi költségvetésekre vonatkoznak, nem az általános költségvetésekre.

Lássuk a bevételi oldalakat

Az elemzést a hat város költségvetésének a bevételi oldalával kezdjük.

Az önkormányzatok bevétele négy fontosabb részre osztható:

  • egyrészt a saját jövedelmek (helyi adók és illetékek, stb.), amelyek mértéke a lakosság és cégek vagyoni állapotát tükrözi,

  • másrészt a megtermelt jövedelemadóból történő visszaosztás (65 százalékot kapnak vissza a települések), amely a településen dolgozó személyek jövedelmeit tükrözi,

  • harmadrészt a központi költségvetésből történő visszaosztás, amely az egyes városvezetés politikai lobbierejét tükrözi,

  • negyedrészt a lehívott EU-s pályázati források, amelyek az adott város hivatali apparátusának hatékonyságát, ügyességét tükrözi.

Az abszolút értékeket tartalmazó táblázatból már pár érdekes információ kiolvasható. Egyrészt a négyszer akkora lakosságú Marosvásárhely költségvetési bevétele alig két és félszerese a csíkszeredainak. Másrészt a feleakkora lakosságú Gyergyószentmiklós költségvetési bevételei meghaladják a Székelyudvarhelyét. Érdekes részlet az is, hogy Csíkszeredában közel kétszer annyi jövedelemadó-visszaosztás folyik be, mint Székelyudvarhelyre, míg a helyi adók és illetékek esetében szinte ugyanannyit tervezett be a két város.

Kormányzati támogatás és EU-s projektek esetében

Székelyudvarhely és Kézdivásárhely tervezett a legkevesebbet, ami meg is látszik a költségvetési főösszegén a két városnak. A bevételi oldal esetében két mutatószámot emeltünk ki, egyrészt az egy lakosra jutó bevételeket, másrészt pedig az idegen források részarányát a bevételeken belül.

Az egy lakosra jutó bevételeknél Gyergyószentmiklós vezeti a sort, amelynek oka a bevételeket tartalmazó táblázatban is fellelhető nagymértékű kormányzati támogatásoknak és EU-s projekteknek köszönhető. A legkevesebb egy lakosra jutó bevétellel Székelyudvarhely rendelkezik, amely bevétel kevesebb mint fele a gyergyószentmiklósinak, amelynek oka a külső finanszírozások elmaradásában keresendő.

A második mutatószám a külső források részaránya a helyi költségvetésben. Ez a részarány két dolog miatt is fontos: egyrészt ha magas a külső források részaránya, az azt jelenti, hogy az önkormányzat nem a helyi lakossággal fizetteti meg a város fejlesztését, másrészt amely város nem képes külső forrásokat bevonni, az nem tud nagy volumenű fejlesztéseket megvalósítani. Ennek oka, hogy az igazán nagy fejlesztési projekteket nem lehet helyi bevételekből megvalósítani, mivel azok épp hogy elégségesek a kötelező feladatok ellátásához.

A külső források részaránya Gyergyószentmiklóson a legnagyobb (közel háromnegyede a bevételeknek), ami az elmúlt években összeállított és leszerződőt kormányzati és EU-s projektek lehívásának köszönhető. A legkisebb arányú külső forrással Székelyudvarhely rendelkezik (alig haladja meg a költségvetése egynegyedét), a Küküllő-parti városnak még mindig nem sikerült számottevő összegeket lehívnia a korábbi években megnyert EU-s projektjeiből.

A kiadási oldal számai

Az elemzett hat város költségvetésének kiadási oldala nagyságrendekben követi a bevételi részt, hiszen csak abból lehet költekezni, amit bevételeznek az önkormányzatok. A két oldal közt mégis fellelhető eltérést az előző évből megmaradt összegek (maradványok) idei évi kiadásaiba való belefoglalás jelenti. A legnagyobb eltérést a bevételek és kiadások között Csíkszereda esetében látunk, amely város 61,7 millió lej maradványértéket hozott át 2020-ból, amelyet a város teljes egészében beruházásokra tervezi felhasználni. Székelyudvarhely esetében ez a különbség 12,6 millió lej, amelyet szintén beruházásra használnak fel.

Mindamellett, hogy sok kötelező jellegű feladatot látnak el az önkormányzatok, a költségek struktúrájában mégis jelentős különbségeket fedezhetünk fel. A legelső és egyben a legjelentősebb különbség, hogy a városok mennyit költenek a költségvetésükből a városműködtetésre és mennyit a fejlesztésre. Ez azért fontos, mert egy város lakóinak az életminősége nagymértékben a városban megvalósuló beruházásoktól függ. Amely város a költségvetése nagy részét a működésre fordítja, az nem tud előremutató fejlesztéseket megvalósítani.

A költségvetéséből Gyergyószentmiklós fordítja a legnagyobb részarányt beruházásokra, ez az arány eléri a város költségvetésének szinte a háromnegyedét. Ez egyértelműen a lehívott kormányzati és EU-s támogatásoknak köszönhető. Csíkszereda és Kézdivásárhely a költségvetésének több mint felét tervezi beruházások megvalósítására. Marosvásárhely és Székelyudvarhely az a két város, ahol a költségvetések alig egyharmadát költik beruházásokra.

Egy települési költségvetés minden fejezetének részletes elemzésére helyszűke miatt nem térhetünk ki. De a lakosság szempontjából legfontosabb tételeket a következőkben megpróbáljuk áttekinteni.

Mindig kényes téma, hogy az egyes városok mennyit költenek a polgármesteri hivatal fenntartására. Annak érdekében, hogy összehasonlíthatók legyenek a számok, egy lakosra visszaosztva vizsgáltuk ezt a költségtételt. Ugyanakkor arra is kitértünk, hogy a fejlesztési költségeket (58-as és 70-es kód) kivontuk a hivatali fenntartás (51.02) fejezetből annak érdekében, hogy azokkal a költségekkel ne terheljük a működtetést. Az így összeállított ábrából az olvasható ki, hogy az egyes városokban mennyibe kerül egy adófizető állampolgárnak a hivatal működése.

A fenti grafikon számai alapján a székelyudvarhelyi és csíkszeredai polgármesteri hivatalok működtetése kerül a legnagyobb összegbe, amelyek esetében az egy lakosra jutó működési költség szinte duplája a leginkább spóroló sepsiszentgyörgyi hivatalnak.

Minden város életében kiemelt fontosságú az oktatás finanszírozása, hiszen az oktatás, a gyerekek tudásába való befektetés jelenti a jövőt. Az oktatási intézmények személyi kiadásai (a tanárok és a kisegítő személyzet fizetése) nem része a városok költségvetésének, azt az oktatási minisztérium finanszírozza. A helyi költségvetésekben az oktatási intézmények működtetési és fejlesztési költségei vannak belefoglalva.

Az egy lakosra jutó oktatási költségek tekintetében Csíkszereda nagyságrendekkel vezeti a mezőnyt, ami a nagy összegű iskolafelújítási pályázatoknak köszönhető. A legkevesebb egy lakosra jutó oktatási kiadása Székelyudvarhelynek és Marosvásárhelynek van, amely összegek kevesebb mint felét teszik ki a jóval kisebb Gyergyószentmiklós vagy Kézdivásárhely egy lakosra jutó oktatási kiadásainak.

A kulturális, sport és vallási tevékenységek finanszírozása szintén fontos terület az önkormányzatok feladatai között. Az összehasonlíthatóság érdekében ez esetben is egy lakosra vetítve vizsgáltuk ezeket a kiadásokat.

Ezen költségek esetében Csíkszereda és Kézdivásárhely vezet, a sort pedig Marosvásárhely zárja, ahol alig egynegyedét költik kultúrára és sportra, mint az előbbi két városban. Ez azért is meglepő, mert Vásárhelyt a régió kulturális központjaként tartják számon az emberek, ugyanakkor a sportélet területén is kiemelkedő helyet foglal el a város.

Minden ember a saját bőrén vagy épp a saját kocsiján érzi az önkormányzatok által kezelt helyi utak állapotát. Épp ezért szintén egy érzékeny téma, hogy az önkormányzatok mennyit költenek az utak karbantartására és fejlesztésre.

A legnagyobb mértékű úthálózati fejlesztéseket Csíkszeredában és Marosvásárhelyen terveznek a 2021-es költségvetések szerint. Az előző két város összegeinek kevesebb mint felét költi az utakra Sepsiszentgyörgy és Székelyudvarhely ebben az évben.

A következtetések levonását a kedves olvasóra bízzuk. Tudjuk, hogy a számok makacs dolgok, épp ezért nem is szorulnak bővebb kommentárra. Az elemzésben használt számokat a hat város nyilvánosan közzétett költségvetéséből vettük át. Az egyes számok mögött természetesen lehetnek olyan részletkérdések, amelyek árnyalják a számok mutatta valóságot. Azonban mi óvtuk magunkat attól, hogy minden számhoz magyarázatokat keressünk az érintett városoktól, hiszen akkor tízszer ekkora anyagba sem tudtuk volna összefoglalni a mondanivalónkat. De ugyanakkor annak is tudatában vagyunk, hogy minden várost szigorú keretek között tart a jogi szabályozás a költségvetés összeállítását illetően, így nem igazán lehet magyarázkodásra adó okot találni.

A hivatalosan közzétett számok objektív elemzése olyan valóságot tükröz, amelyből egyrészt a lakosok megismerhetik az egyes városok vezetéseinek 2021-re vonatkozó terveit, másrészt az egyes városok vezetői egy benchmarking-elemzésnek megfelelően tanulságokat vonhatnak le a saját működésükre vonatkozóan.

(A benchmarking egyébként olyan elemzési és tervezési eszköz, amely lehetővé teszi a vállalatok, jelen esetben önkormányzatok összehasonlítását.) Azonban azt is fontos megjegyeznünk, hogy

minden költségvetés annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle!

A települések elfogadott költségvetései az önkormányzati képviselők álmait tükrözik, de ezek valóra váltása már a hivatali apparátus feladata. Ha ténylegesen valós képet akarunk kapni egy város költségvetési működéséről, akkor figyelemmel kell kísérjük az év végi zárszámadásokat is, hiszen azokból derül ki, hogy az egyes hivataloknak mennyire sikerült a tanácsosok által megálmodott terveket kivitelezniük.

A szerző a Románia Magyar Közgazdász Társaság székelyudvarhelyi szervezetének vezetője.

1 hozzászólás
Székelyhon napilap IV. évfolyam, 149. szám
Székelyhon napilap IV. évfolyam, 149. szám

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2022. március 22., kedd

Buktatókat is rejt a népszámlálás online része

Egy hete kezdődött el a népszámlálás önkitöltős szakasza, szombatig csaknem hatszázezren éltek is ezzel az online lehetőséggel. Az elmúlt hét tapasztalatai azonban rámutattak a rendszer buktatóira is.

Buktatókat is rejt a népszámlálás online része
2022. március 22., kedd

Ha ezt a problémát megoldják, elkezdődhet a lakók rácsatlakozása szennyvízhálózatra

Befejezte a kivitelező a rábízott építkezést, így már csak kisebb, az önkormányzatra háruló munkálatok vannak hátra, a közel háromszáz háztartást érintő zeteváraljai szennyvízhálózat üzemképességének eléréséhez.

Ha ezt a problémát megoldják, elkezdődhet a lakók rácsatlakozása szennyvízhálózatra
2022. március 22., kedd

Helyi színdarabot adnak elő a csengettyű felújításáért Gyergyószárhegyen

Elhanyagolt, rossz állapotban áll a gyergyószárhegyi Énkány utcában az a régi harangláb, amelynek rendbetételére készülnek. Egy színjátékot készülnek előadni, amelynek célja a közösség figyelmének felhívása a csengettyű felújításának fontosságára.

Helyi színdarabot adnak elő a csengettyű felújításáért Gyergyószárhegyen
2022. március 22., kedd

Több kórházban is engedélyezték már a beteglátogatást, de van, ahol már visszaélnek ezzel

Stagnál a koronavírus-járvány Hargita megyében, ahol mindössze öt-hat új esetet igazolnak naponta, és a kórházban ápoltak száma is jelentősen lecsökkent, így több intézményben is lehetővé tették a betegek látogatását.

Több kórházban is engedélyezték már a beteglátogatást, de van, ahol már visszaélnek ezzel
2022. március 21., hétfő

Kevés bevétel, de annál nagyobb népszerűség – közeleg a szezonzárás a székelyudvarhelyi jégpályán

Anyagi nyereséget a harmadik szezon végének közeledtével sem könyvelhet el a 2019-ben átadott székelyudvarhelyi sátortetős műjégpálya, sikereket viszont annál inkább: elégedettek a szülők és tanítók a Korisulival, illetve a hokiedzésekkel.

Kevés bevétel, de annál nagyobb népszerűség – közeleg a szezonzárás a székelyudvarhelyi jégpályán
2022. március 21., hétfő

Marosvásárhely jelesre vizsgázik, de folyamatosan szükség van a segítségre

További adományokra, alapélelmiszerekre, ruhaneműre, cipőre, tisztálkodószerekre van szükség, hiszen egyre több menekült érkezik Ukrajnából Marosvásárhelyre.

Marosvásárhely jelesre vizsgázik, de folyamatosan szükség van a segítségre
2022. március 21., hétfő

Törvényt sért, aki tarlót éget, mégis rengetegszer lángol a száraz aljnövényzet

A tűzoltók folyamatos figyelmeztetése ellenére is állandóak a tarlótüzek Maros megyében. Január 1. és március 21. között már 211 tarlótűzhöz riasztották a tűzoltókat.

Törvényt sért, aki tarlót éget, mégis rengetegszer lángol a száraz aljnövényzet
2022. március 21., hétfő

Építő kell a leendő csíkszentkirályi uszodához

Aláírták tavaly a finanszírozási szerződést, de azt még nem tudja a községvezetés, hogy mikor épül fel a Csíkszentkirályra tervezett tanuszoda. A működtetési költségek jelentős növekedésére készülnek, de van rá fedezetük.

Építő kell a leendő csíkszentkirályi uszodához
2022. március 21., hétfő

Ingyenes az internet-hozzáférés Székelyudvarhely fontosabb közterein

Pályázaton nyert pénzösszegből biztosítanak ingyenes wifiszolgáltatást Székelyudvarhely népszerűbb közterein – adta hírül közleményében a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal.

Ingyenes az internet-hozzáférés Székelyudvarhely fontosabb közterein
2022. március 21., hétfő

Érzékenyítő megmozdulás a Down-szindróma világnapján

A harminc évnél fiatalabb generáció sokkal empatikusabb, mint az idősebbek, akik még mindig tartózkodón viselkednek, ha Down-szindrómával élő gyerekkel találkoznak. Ezért is szükségesek azok a megmozdulások, amelyeket egy-egy világnapon szerveznek.

Érzékenyítő megmozdulás a Down-szindróma világnapján
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM