Székelyek a Don-kanyarban

Székelyek a Don-kanyarban

A 27-esek Marosvásárhely főterén – útra készen a keleti frontra • Forrás: Berekméri Árpád-Róbert gyűjteménye

Pontosan 80 évvel ezelőtt kezdődött a doni katasztrófa, amelynek során a keleti frontra 1942 áprilisában kivezényelt magyar királyi 2. honvéd hadsereg állásai feladására, illetve visszavonulásra kényszerült. Ekkor a közvetlen frontvonalon már nem tartózkodott ott a marosvásárhelyi 27. tábori tüzérosztályból szervezett 27/2. könnyű ágyús üteg, de korábban számos példáját szolgáltatta a székely helytállásnak, vitézségnek.

Kocsis Károly

2023. január 12., 08:002023. január 12., 08:00

A kilenc könnyű hadosztályból, egy páncéloshadosztályból és egy kisebb repülőkötelékből álló magyar 2. hadsereg állománya eredetileg mintegy 207 ezer főt tett ki. Novemberben további 35–36 ezer fős kontingenst vezényeltek ki a nyári és őszi harcok veszteségeinek pótlására és a harcos állomány egy részének – amúgy meghiúsult – leváltására. Ez 63 menetszázadot és 87 munkásszázadot jelentett, amelyek az arcvonal mögé érkeztek meg.

Közel egyéves harci tevékenysége során a magyar 2. hadsereg 127–128 ezer fős veszteséget szenvedett el.

Ebbe beletartoztak a munkaszolgálatosok, a közel 50 ezer sebesült és a 27–28 ezer hadifogoly is; ez utóbbiak közül nyilván kevesen tértek haza. Igen nagy és fájdalmas veszteség ez, de még mindig jóval kevesebb a köztudatban szereplő, Hobo által is megénekelt, „fagyhalálba ment” kétszázezernél. Az is nehezen felülírható sztereotípia, miszerint a magyar 2. hadsereget – bár a német és a szovjet egységekhez képest lényegesen gyengébb kiképzéssel, felszereléssel, fegyverzettel bírt – eleve „halálba küldték”, mint ahogy az is, hogy az Uriv térségében 1943. január 12-én végrehajtott szovjet támadás következtében fejveszett menekülésbe kezdett volna; épp ellenkezőleg, hősi ellenállásának volt köszönhető, hogy sikerült elkerülnie az ellenség általi bekerítését.

A Don-kanyarban zajló harcokban egyetlen székelyföldi kiegészítésű, önálló alakulat sem vett részt, hiszen a magyar állam – a Romániával fennálló feszült viszony okán – fokozottan vigyázott arra, hogy ne kerüljenek harctérre

– szögezi le dr. Nagy József gyergyóremetei történész. Egyes székelyföldi származású honvéd katonák úgy vettek részt 1942-ben a keleti hadszíntér hadműveleteiben, hogy például 1940 után elmentek dolgozni az ország nyugati területeire, és ott sorozták be ottani alakulatba, amelyik később kikerült a Don-kanyarba, vagy valamilyen más okból a trianoni Magyarországon rendelkeztek állandó lakhellyel. Ezekbe az anyaországi alakulatokba sok észak-erdélyi románt is besoroztak, ami ellen a román állam tiltakozott. A magyar 2. hadseregben olyan gyalogzászlóaljak is voltak a Donnál, amelyeknél a legénység 20 százalékát erdélyi románok tették ki. Ugyanígy a román királyi csapatok soraiba dél-erdélyi magyarokat soroztak be, akik 1942–1943-ban részt vettek a sztálingrádi csatában, ahol a 3. és a 4. román hadsereg veszett oda ugyanabban az időben, összesen 158 ezer fős veszteséget szenvedve el a 253 ezer fős állományból.

Magyar katona orosz nőkkel a Don partján • Forrás: Fortepan/Erky-Nagy Tibor adománya

Dr. Nagy József felhívja a figyelmet olyan, székely származású hivatásos honvédtisztekre is, akik a két világháború között Magyarországon éltek, és akik anyaországi alakulatok élén kerültek ki 1942-ben a keleti frontra. Például a Sepsiszentgyörgy melletti Előpatakon született (1904), a családjától tízéves korában elszakadó Kásás Andor vezérkari alezredes egy könnyű hadosztály vezérkari tisztjeként; a brassói születésű (1898), de csíkmadarasi származású, a doni harcok idején a magyar 1. tábori páncélos hadosztályt vezető Horváth Ferenc vezérkari ezredes, később altábornagy; vagy a sepsiszentgyörgyi születésű Gáll Sándor alezredes. Ez utóbbi „kemény figura volt, egy lévai gyalogzászlóalj élén ment ki a Don-kanyarba, pár emberrel jött haza...” (Zárójelben jegyezzük meg, hogy az 1994-ben Budapesten elhunyt Kásás Andor a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Kásás Tamás dédapjának a testvére volt.) Nyilván, jóval többen vettek részt a harcokban, hiszen – és ezt már Berekméri Róbert-Árpád történész, az Erdélyi Református Egyházkerület marosvásárhelyi fióklevéltárának vezetője teszi hozzá – csak Maros-Torda vármegyéből hat tiszt szerepelt a 2. hadsereg veszteséglistáján.

Vitéz Gáll Sándor (Sepsiszentgyörgy, 1898. április 3 – Sződliget, 1962) az erdélyi bevonulás után mint ezred-elsősegédtiszt került a 27. székely gyalogezredhez. 1941. november 1-jén őrnaggyá léptették elő. A 2. hadsereg mozgósítását követően mint a rozsnyói 13/1. zászlóalj parancsnoka vett részt a doni harcokban. A hadműveleti területen 1942. október 29-én alezredessé nevezték ki. A visszavonulás alatt tanúsított vitéz magatartásáért a Magyar Érdemrend lovagkeresztje hadiszalagon a kardokkal kitüntetésben részesítették. Alakulatának hazatérését követően, 1943. június 2-án Marosvásárhelyre került, ahol 1944. március 10-ig a 27/III. zászlóalj parancsnoki tisztségét töltötte be. 1944. március 11-én a mozgósított 57. gyalogezred parancsnokaként részt vett a galíciai, az erdélyi és a magyarországi hadműveletekben. 1944. november 1-jén ezredes. Alakulatával 1945. május 11-én, az ausztriai Unterheidnél szovjet fogságba esett, ahonnan június 20-án szabadult.

(Berekméri Árpád-Róbert: A marosvásárhelyi 27. székely könnyű hadosztály története megalakulásától 1944 szeptemberéig, Hadtörténeti Közlemények 2005/1–2.)

Egy székely alosztályt azért bevetettek

Ha székelyföldi alakulatot nem is, egy alosztályt azért bevetettek a Don-kanyarban 1942 második felében. A marosvásárhelyi 27/2. könnyű ágyús ütegről, illetve tisztikaráról, legénységéről van szó. Az üteg történetét feldolgozó Berekméri Árpád-Róbert közléséből tudjuk, hogy hétfős tisztikarát jórészt anyaországiak alkották, a 134 fős legénységi állomány mintegy 80 százalékát pedig székely és anyaországi honvédek tették ki, a többi 20 százalékát kisebbségiek, azaz észak-erdélyi románok és ruszinok.

Magyar katonák a Don-kanyarban 1942–43 telén • Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár – Zalai Megyei Levéltár

Az előzményeket Csarnai Márk történész foglalta össze lapunknak. A továbbiakban rá, valamint Berekméri Árpád-Róbert fentebb említett dolgozatára, illetve „Lesz még kikelet!” című, 2015-ben megjelent kötetére hagyatkozunk.

A második bécsi döntéssel kihirdetett igazságtételt követően Észak-Erdélyt és így a Székelyföldet is bevonták honvédelem szempontjából az ország vérkeringésébe.

A visszacsatolt területeken védelmére 1940-ben Kolozsvárott megalakították a IX. hadtestparancsnokságot. Alárendeltségébe tartozott a már említett 27. székely gyalogdandár is. Szintén Marosvásárhelyen működött a 27. tábori tüzérosztály. A belőle létrehozott 27/2. könnyű ágyús üteg 1942-ben vonult ki a doni hadszíntérre, mint a kassai 21. gyalogezred közvetlen tüzéralakulata. Az állomány 1942-ben, a nyári harcok idején komolyabb harci feladatot látott el. A kivonulás alatt, július 8-án az üteget szovjet légitámadás érte, ekkor halt hősi halált a háromszéki születésű György Dénes honvéd. Ő volt a székely üteg első hősi halottja.

„Másnap tovább indultunk kelet felé, és a Tim–Sztarij Oszkol–Osztrogozsszk–Kamenka–Szaguny útvonalon értük el a Dont. A véget nem érő gyalogmenetek, a rossz, homokos utak, a rossz víz, a teher teljesen kimerítette az embert és állatot egyaránt...” – emlékezett vissza Berekmérinek a marosvásárhelyi Imreh Sándor egykori 27-es tüzér.

Az üteg parancsnoksága Kologyezsnoje faluban rendezkedett be, itt a 23. önálló huszárszázadot támogatta, és itt építették ki a védőállásaikat is. Az üteg két lövege Bartha Árpád zászlós parancsnoksága alatt a Kolovert és Korabut között lévő hídfő védelmét látta el. 1942. július 24-én ismét támadás érte őket. A koloverti harcokban hősi halált halt Bán Márton és Keresztesi Gyula székely honvéd. Őket az ellenség előtt tanúsított vitéz és önfeláldozó magatartásukért posztumusz a Magyar Kis Ezüst Vitézségi Éremmel tüntették ki. A harcban maga a parancsnok, az érsekújvári születésű Bartha Árpád zászlós is megsebesült. Az ütközetben tanúsított bátorságáért Horthy Miklós kormányzó kitüntette a Magyar Koronás Bronzéremmel hadiszalagon a kardokkal, illetve megkapta a Tűzkereszt első fokozatát egy sebesülési pánttal. (Bartha Árpádot 1944 nyarán hadnaggyá léptették elő, 1945 májusában a németországi Rosenbergnél esett szovjet hadifogságba, ahonnan 1947-ben tért haza.)

A szovjet támadás következtében a székelyek csak érzékeny veszteséget szenvedtek, és harcban, rendezetten vonultak vissza. 1942 augusztusában az üteg két löveggel a kologyezsnojei híd védelmét biztosította. Itt újabb ellenséges támadás érte őket, de idejében sikerült visszavonulniuk. Az üteg mozdonyállása ezt követően, 1942 szeptemberében Hvoscsevatkára települt. Novemberben Sirokitól 5–6 km-re keletre új védőállást foglalt el, ahol 1943. január elejéig látott el folyambiztosító és vállalkozást támogató feladatokat. Ekkor Bugyennijbe irányították őket, hogy ködvető-kiképzésen essenek át, és legénységét beosztották a 102. ködvető-ezredhez. (A ködgránátot az ellenség vakítására, illetve saját csapatok leplezésére alkalmazták.)

1942 karácsonyakor Kalininben • Forrás: Berekméri Árpád-Róbert gyűjteménye

A szovjet csapatok urivi és scsucsjei áttörését követően Bugyennijt ki kellett üríteni. Az üteg ekkor Novij Oszkolba, majd Belgorodba vonult, ám a rendszeres légitámadások miatt Vorozsba környékére került át, ahonnan teljesen kimerülve, április 1-jén érkezett meg Ovrucsba.

„Rengeteget szenvedtünk. A nagy hideg és az éhség hamar levette az embert a lábáról. Aki megállt és leült pihenni, helyben megfagyott. Sokszor a szabadban éjszakáztunk, mert a németek miatt nem lehetett a házakhoz bemenni... Az utak mellett mindenhol fagyott lótetemek és hullák... Annyi erőnk sem volt, hogy az útból félredobjuk őket... Nagyon legyengültünk, mire elértük gyülekezési helyünket...” – idézték fel szenvedéseiket ugyancsak Berekmérinek Imreh Sándor és Bíró Ferenc volt 27-es tüzérek.

A maradék állomány májusában indult haza, 1943. június 10-én érkezett meg Marosvásárhelyre, a nyolc sebesülés mellett négy hősi halottat és tíz eltüntet hagyott a keleti fronton. Átszervezésüket követően ismét a galíciai hadszíntéren vetették be őket, de ez már egy másik történet.

Hősies helytállás

Csarnai Márk fontosnak tartja nyomatékosítani, hogy az urivi áttörés kétségkívül a magyar hadtörténelem legnagyobb emberáldozatot követelő tragédiáját jelentette, ám a gyászon túl vagy a gyász mellett meg kell emlékeznünk arról a hősies helytállásról is, amit a magyar honvédek tanúsítottak! „A hadsereg totális megsemmisülése és a honvédek fejetlen visszavonulása valótlan állítás, amit a szovjet megszállással berendezkedő kommunista rendszer emlékezetpolitikája kezdett el hangoztatni. Sajnálatos, hogy ez a káros szemlélet 1989 után is tovább élt. Rengeteg példa van arra, amely ezt a destruktív hozzáállást megcáfolja: a 23. gyalogezred Sztorozsevojétól délre tizenegy, harckocsikkal is támogatott szovjet rohamot vert vissza, január 14-én a déli órákban sikeresen kitörtek Oszkino irányába. A 12. tüzérezred több, harckocsikkal is támogatott rohamnak állt ellen. Az alakulat a 70 százalékos veszteség ellenére egészen a sötétedésig kitartott az állásaiban, és csak ekkor vonult vissza Jekatyerinovkába. A 19. könnyű hadosztály olyan elszántan védekezett, hogy a szovjet 219. lövészhadosztály csak súlyos helységharc árán tudta elfoglalni Jekatyerinovkát január 15-én. A 6. gyalogezred egy sikeres ellentámadást követően visszafoglalta Kolomejcevot. Január 16-án az 1. páncéloshadosztály, vállvetve a 26. német gyaloghadosztállyal Volcsje irányába ellentámadást indított, mellyel sikerült lassítani a szovjet támadást” – zárta gondolatait a Budapesten élő történész.

Egy orosz nő imája segítette haza

A 27/2. könnyű ágyús üteg legénységén kívül más székely katonák is kerültek ki a Don-kanyarba. A Lövétén 1908-ban született, Városfalván árván felnevelkedett (édesapja a galíciai fronton szenvedett hősi halált 1914-ben, a 82. székely gyalogezred katonájaként) Lázár Dénes történetét három évvel ezelőtt az unokája, Jakab Lázár mesélte el az uh.ro portálnak. A ’30-as években egy brassói autószerelő műhelyben dolgozott, a 2. bécsi döntést követően azonnal visszatért szőlőföldjére, ahol nyomban be is sorozták a magyar 2. hadsereg 9. számú fogatoltvonatosztály-parancsnokságához, Szászfenesre mint gépkocsivezetőt. A doni fronton ellátmányt kellett eljuttatnia az arcvonalhoz. Parancsnoka dicsérő elismerésben részesítette a „szovjet elleni háborúban az ellenség előtt teljesített átlagon felüli szolgálataiért”. Állítása szerint egy ötgyerekes orosz asszony imájának köszönhette, hogy épségben hazatért (1981-ben hunyt el), akinek Dénes bácsi komiszt, konzervet, cukrot adott, a köszönetképpen felajánlott ezüstgyűrűt viszont nem fogadta el. „Ekkor a nő letérdelt és keresztet vetett, imádkozni kezdett jótevőjéért” – elevenítette fel a történteket az unokája.

Az Udvarhelyi Híradó 2015. január 30-i számában Oláh István írt apósa, Hecser Zoltán („egy gépkocsizó tiszt Udvarhelyről”) viszontagságairól, idézett a naplójából: „Itt voltunk a hírhedt Don-kanyarban, mínusz harminc-harmincöt fokos hidegben. Kaptunk olykor légi- és partizántámadásokat is. Mi a 2. Hadsereg vonatparancsnokság kötelékébe tartoztunk, Szentágotai (dr. Szentágothay Márton – sz. m.) ezredes pk. és Jány kegyelmes legfőbb parancsnoksága alá. 1942. december havában megkezdődött a tervszerű visszavonulás Poltava irányába. Hogy mit jelent egy összeomlott hadsereg rendetlen visszavonulása – és még ráadásul különböző nemzetiségűek! – nagy hó, hideg közepette, rossz és kevés járművel, járhatatlan utakon, azt csak az tudja, aki ezt átélte, és élve menekült meg. Rettenetes látvány volt az a sok munkaszolgálatos, rongyokba burkolt és megfagyott emberek látványa…” A napló írójának sikerült hazavergődnie.

A 27/2. könnyű ágyús üteg tiszti kara és legénysége

Az üteg 7 fős tisztikarát dr. Bárkány Zoltán főhadnagy, ütegparancsnok; Bartha Árpád továbbszolgáló zászlós, elsőtiszt; dr. Ney Károly tartalékos főhadnagy, fogatostiszt; Vass Jenő tartalékos zászlós, felderítőtiszt; Scheffer Iván tartalékos zászlós, bemérőtiszt; dr. Hints Miklós tartalékos címzetes zászlós, 1. szakaszparancsnok és Jánossy Tibor tartalékos zászlós alkotta.

Magyar katonák Voronyezsnél • Forrás: Fortepan/id. Konok Tamás adománya

Mivel az 1943. januári visszavonulás során az üteg teljes, a gyalogezred szinte teljes iratanyaga megsemmisült, Berekméri Árpád-Róbertnek a 134 fős legénységi állományból csak 86 nevet sikerült rekonstruálnia. Ezek a honvédek is, mint sok ezer bajtársuk, derekasan helytálltak a doni pokolban, és tisztelettel, főhajtással tartozunk ténykedésükért, áldozatukért: Sárkány Antal tűzmester, Gyöngyös; Árpási Elemér László szakaszvezető – Nagyőrcén (Nagyrőce) született 1916-ban, édesanyja Molnár Erzsébet, megsebesült 1942. 07. 24-én Kolovertnél; Gulyás Károly szakaszvezető, Fülek; Guth József szakaszvezető, dunántúli; Horváth szakaszvezető; Márkodi János szakaszvezető; Zagyva ? szakaszvezető, Magyarország; Bálint Gyula tizedes, Nagyernye; Böjte Sándor tizedes, Marosjára; Burkáló Iván tizedes, Szlovákia; Cseke János tizedes, Marosvásárhely; Gál Ferencz tizedes – Ákosfalván született 1920. 09. 21-én, édesanyja Kiss Anna, Kijevben halt meg tífuszban 1943. 02. 16-án, ott is temették el az 12603. sírjelszám alatt; Holecsku József tizedes; Káduly Miklós tizedes; Szombathelyi Imre továbbszolgáló tizedes – 1912. 10. 17-én született Simonfatelepen, édesanyja Herr Éva; Pepiewkónál comblövéstől sebesült 1942. július 13-án; Vigh Zoltán tizedes; Bakó Ferenc őrvezető; Bartus Mihály őrvezető; Bece Dénes őrvezető; Bruder Mihály őrvezető; Csedő Lajos őrvezető; Dániel János őrvezető; Farkas József őrvezető; Finta János őrvezető; Füstös József őrvezető; Háromszéki János őrvezető – 1914. 06. 08-án született Torján, édesanyja Illés Mária, 1942. 07. 08-án Kurszknál bombaszilánk sérülést szenvedett; Imreh Sándor őrvezető, Marosvásárhely; Maki János őrvezető, Marosszentanna (Várhegy); Máté László őrvezető, Libánfalva; Palotás Gergely őrvezető – Jedden született 1921-ben, édesanyja Kali Eszter, megsebesült 1942. 07. 24-én Kolovertnél; R(B)öjte Sándor őrvezető; Tóth Balázs őrvezető; Zehman Antal tartalékos őrvezető – Püspöknádasdon született 1914-ben, édesanyja Aureur Anna, 1943. 01. 05-én eltűnt; Andrási ? honvéd, Budapest; Balázs ? honvéd (ezermester); Balázs László honvéd, Marosvásárhely (borbély); Bán Márton honvéd – Nyárádszeredában született 1914. 02. 15-én, édesanyja Bán Regina, Kolovertnél esett el szívlövés következtében 1942. 07. 24-én, Sirokijban temették el a 4502. sírjelszám alatt; Benedek M. Sándor honvéd – Kisbaconban született 1912. 02. 16-én, édesanyja Boda Anna, 1942. 11. 01-én a 103. eü. oszlopnak adták le a jobb lábszárának elgennyesedése miatt; Biró Ferencz honvéd, Körtvélyfája (2005-ben halt meg szülőfalujában); Cénian Mihály honvéd, dunántúli; Csűrös Jenő honvéd; Dániel ? honvéd, Székelykál; Demeter Ferenc honvéd – 1916. július 29-én született Szovátán, édesanyja Hajducsi Ágnes, 1943. január 5-én tűnt el Voronyezs környékén, majd március 3-án az I. 62. hadifogolytáborban meghalt; Dénes ? honvéd; Dobra János honvéd, Kelementelke; Dodó Ferenc honvéd, Mezőbánd – sérült, III. fokú fagyás a lábán; Erdős László? honvéd; Farcádi ? honvéd, Szentkirály (Bese); Fekete Gábor honvéd; Galaci ? honvéd (géppuskás szakasz); Gál Károly honvéd, Szentgerlice; Gergely János honvéd, Marosvásárhely (távházasság); Gothárd ? honvéd; Groszman Sándor honvéd, Marosvásárhely; Györfi Mihály honvéd, Korond; György Dénes honvéd – Bitán (Kézdiszentléleken?) született 1920. 04. 19-én, édesanyja György Róza, Kurszkban esett el bombarepesztől 1942. 07. 08-án, ugyanott temették el; Gyurka István – 1918. 04. 01-én született Mikóújfaluban, édesanyja Sorbán Mária, 1943. 01. 05-én tűnt el a voronyezsi kormányzóság területén; Horváth József honvéd, Barcs (szíjgyártó); Jánosi Imre honvéd – Csejden született 1916-ban, édesanyja Magyarosi Regina, légnyomást kapott Kurszknál 1942. 07. 08-án; Jánosi ? honvéd, Székelykál; Kacsó Béla honvéd, Marosvásárhely; Kapcsos honvéd, Máthészalka; Kardos ? honvéd (fegyvermester); Katona Lajos honvéd – Nagyszebenben született 1913. 12. 12-én, édesanyja Sinka Ilona, 1942. 07. 24-én Kolovertnél gránátszilánktól sérülést szenvedett; Keresztesi Gyula honvéd – Marosvásárhelyen született 1913. 05. 17-én, édesanyja Pallos Róza, Kolovertnél esett el aknaszilánktól 1942. 07. 24-én, Sirokijban temették el a 4503. sírjelszám alatt; Kirner ? honvéd, Üvegcsűr; Koss (Kass) ? honvéd (cipész); Kovács I ? honvéd, dunántúli; Kovács II ? honvéd, dunántúli; Kovács III ? honvéd (szakács); Krisnyák János honvéd, Pécs; Ludvig ? honvéd (írnok); Magyari Dénes honvéd – Székelykálban született 1917. 06. 15-én, édesanyja Nagy Berta, 1942. 10. 01-én sárgasággal kórházi kezelésre szorult; Marshall István honvéd, Marosvásárhely (később Csíkszeredában lakott); Márkodi ? honvéd, Márkod; Meleg Lajos honvéd – 1919, Kutyfalva, édesanyja Kocsis Anna; Németh János honvéd (szakács); Nyág ? honvéd, Nagyernye; Palotás Ferencz honvéd, Jedd; Pánczél Jenő honvéd, Marosvásárhely – megsebesült Kamenkanál 1942. 06. 29-én?; Préda Imre honvéd; Raduc ? honvéd, Marosvásárhely; Sebestén(y) Zoltán honvéd, Cserefalva; Simon Domokos honvéd – Nyárádbálintfalván született 1921-ben, édesanyja Mészáros Amália, 1942. 06. 29-én Kamenkanál lórúgástól gyomorsérülést szenvedett; Sütő József honvéd, Vajdaszentivány; Stefan ? honvéd (kerekes); Szabó Endre honvéd – Bodoson született 1917. január 17-én, édesanyja Nagy Jolán, Kurszknál 1942. július 8-án sebesült bombaszilánktól; Szabó ? honvéd (bemérő); Szabó ? honvéd (éllovas); Szabó István honvéd – Körtvélyfáján született 1920. 02. 27-én, édesanyja Szabó Katalin, 1942. 10. 04-én szilánksérülést szenvedett; Tamás Béla honvéd – 1916. szeptember 16-án született Csíkszentmártonban, édesanyja Marton Róza, 1943. január 24-én Belgorodban, a 102/1. német ködvető osztály kiképző központjában a jobb karját egy bajtársa által kilőtt lövedék szakította el; Toth ? honvéd, dunántúli; Toszó József honvéd, Backamadaras; Török Benjamin honvéd, Szentháromság.

Köszönettel tartozom Berekméri Árpád Róbertnek a cikk előzetes átolvasásáért, a hibák kijavításáért. Könyvéről bővebben itt olvashatnak.

szóljon hozzá!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2023. január 11., szerda

Megemelték a katonák, rendőrök és a büntetés-végrehajtásban dolgozók bérét

Szakmai végzettségük, rangjuk függvényében növelte meg a kormány a katonák, a rendőrök és a büntetés-végrehajtásban dolgozók bérét kedden.

Megemelték a katonák, rendőrök és a büntetés-végrehajtásban dolgozók bérét
2023. január 11., szerda

Kelemen Hunor: valaki be fogja tölteni az üres helyeket

Nem ért egyet Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke elődjének, Markó Bélának a véleményével, mely szerint a kettős állampolgárság megkönnyítette az erdélyi magyarok elvándorlását.

Kelemen Hunor: valaki be fogja tölteni az üres helyeket
2023. január 10., kedd

Egészségügyi miniszter: nincs paracetamol- és ibuprofenhiány Romániában

Romániában nincs paracetamol- és ibuprofenhiány – jelentette ki kedden Alexandru Rafila egészségügyi miniszter, miután találkozott a gyógyszerforgalmazók képviselőivel.

Egészségügyi miniszter: nincs paracetamol- és ibuprofenhiány Romániában
2023. január 10., kedd

Az uniós átlagnál kisebb mértékben nőttek a lakásárak Romániában, a bérleti díjak viszont az uniós átlag fölé kerültek

Az Európai Unióban (EU) 2010 és 2022 harmadik negyedéve között 49,2 százalékkal nőttek a lakásárak; a tagállamok közül Romániában volt az egyik legalacsonyabb az áremelkedés – derül ki EU statisztikai hivatala, az Eurostat kedden közzétett adataiból.

Az uniós átlagnál kisebb mértékben nőttek a lakásárak Romániában, a bérleti díjak viszont az uniós átlag fölé kerültek
2023. január 10., kedd

Hiába számít fizetésemelésre idén, nem biztos, hogy meg is kapja

A munkavállalók 53 százaléka fizetésemelésre számít 2023-ban, és 40 százalékuk munkahelyet vált, ha nem nő a bére – derül ki egy friss felmérés kedden közzétett eredményeiből.

Hiába számít fizetésemelésre idén, nem biztos, hogy meg is kapja
2023. január 10., kedd

Fiatal lány elszenesedett holttestét találták meg

16 éves lány részben elszenesedett holttestére találtak rá családi házuk udvarán a Bákó megyei Bogdăneşti-en.

Fiatal lány elszenesedett holttestét találták meg
2023. január 09., hétfő

Huszonnégy óra alatt közel kilencezer bírság

Több mint 8500 bírságot rótt ki a rendőrség az elmúlt 24 órában, 3 373 000 lej értékben – tájékoztat az Agerpres az országos rendőr-főkapitányság összesítésére hivatkozva. A közlemény szerint a vizsgált időszakban 2681 bevetésük volt a rendőröknek.

Huszonnégy óra alatt közel kilencezer bírság
2023. január 08., vasárnap

Sok dolguk akadt a hegyimentőknek

Az elmúlt 24 órában országszerte 19 alkalommal riasztották sürgősségi bevetéshez a hegyimentőket.

Sok dolguk akadt a hegyimentőknek
Sok dolguk akadt a hegyimentőknek
2023. január 08., vasárnap

Sok dolguk akadt a hegyimentőknek

2023. január 06., péntek

Nem mindig volt ilyen „meleg” januárban: mutatjuk a legalacsonyabb és legmagasabb hőmérsékleti értékeket

A január az a téli hónap, amelyet rendszerint a legalacsonyabb minimumhőmérsékleti értékek jellemeznek, mivel ebben az időszakban Európa keleti felét tartósan sarkvidéki légtömegek uralják.

Nem mindig volt ilyen „meleg” januárban: mutatjuk a legalacsonyabb és legmagasabb hőmérsékleti értékeket
2023. január 06., péntek

Ezeket a szociális támogatásokat lehet igényelni idén

Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma közzé tette a tavalyi adatokat a szociális segélyekkel kapcsolatban. 2022 végéig 2,4 millió állampolgár kapott összesen 1000 lej értékű utalványt élelmiszer és meleg étel vásárlására.

Ezeket a szociális támogatásokat lehet igényelni idén
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM