Felszentelték Csíksomlyón Kerekes László püspököt

Püspökké szentelték a csíksomlyói kegytemplomban Keresztelő Szent János vértanúságának ünnepén, szombaton Kerekes Lászlót, a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye segédpüspökét. Püspöki jelmondata: Uram, te tudod, hogy szeretlek. Címerének jelképei gyökereire, védőszentjeire és szolgálatának pilléreire utalnak.

Molnár Melinda

2020. augusztus 29., 15:342020. augusztus 29., 15:34

2020. augusztus 29., 17:282020. augusztus 29., 17:28

Felszentelték Csíksomlyón Kerekes László püspököt

Fotó: Veres Nándor

Püspökké szentelték a csíksomlyói kegytemplomban Keresztelő Szent János vértanúságának ünnepén, szombaton Kerekes Lászlót, a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye segédpüspökét. Püspöki jelmondata: Uram, te tudod, hogy szeretlek. Címerének jelképei gyökereire, védőszentjeire és szolgálatának pilléreire utalnak.

Molnár Melinda

2020. augusztus 29., 15:342020. augusztus 29., 15:34

2020. augusztus 29., 17:282020. augusztus 29., 17:28

Fotó: Veres Nándor

A járványügyi szabályok miatt korlátozott volt a hívek részvételi lehetősége, így a kegytemplom előtt és a templom apszisában egyaránt a távolságtartási és maszkviselési kötelezettség érvényesült.

A szentelési szentmise igeliturgiájának a főcelebránsa és a főszentelő Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt, társszentelők Jakubinyi György Miklós gyulafehérvári nyugalmazott érsek és Tamás József nyugalmazott segédpüspök.

Fotó: Veres Nándor

A szentmisén részt vett Miguel Maury Buendía apostoli nuncius, a Szentszék romániai nagykövete, a romániai püspökkari konferencia latin és görög rítusú tagjai, a főegyházmegye és a szomszédos egyházmegyék papsága, a testvéregyházak képviselői, szerzetesek és szép számmal a cserkészek is. A liturgián közreműködött a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia kórusa Gergely Gábor karnagy vezényletével.

Kovács Gergely érsek olasz, magyar és román nyelvű köszöntőjében a jelenlévők és az elő közvetítés résztvevői imáját kérte, hogy Kerekes László Isten szeretetének eszköze legyen.

Az igeliturgia és a Szentlélek-hívás után sor került a jelölt bemutatására. Miguel Maury Buendía apostoli nuncius ismertette Ferenc pápa 2020. május 26-án, Néri Szent Fülöp emléknapján kelt kinevezési okmányát, amellyel Kerekes László szentszéki tanácsost, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia plébánosát a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki, akinek Tharros (Szardínia, Olaszország) címzetes püspöke címet adományozta. Majd elhangzott a pápai okmány magyar nyelv fordítása.

Fotó: Veres Nándor

Kovács Gergely homíliájában elmondta, Kerekes László jelmondatául Péter vallomását választotta, aki Jézus háromszori kérdésére után így szólt „Uram, te tudod, hogy szeretlek”. László atya a nagy teherrel járó szolgálatot engedelmesen fogadta a szentatya kezéből. Az érsek utalt a Jeremiás próféta Isten általi kiválasztására. Jeremiás a feladathoz az „erős várossá teszlek” ígéretét kapta, azaz, hogy Istennel a gyenge ember is erős, mindennél és mindenkinél erősebb.

A főpásztor utalt Kerekes László szavaira, aki egy interjúban azt mondta:

a püspöki szolgálat nem szólista szerep, hanem a szeretetről és az egységről szól.

Gergely érsek kiemelte: ennél nemesebbet, többet nem kívánhat, mint a szeretetben és egységben, a gondokat megosztva szolgálni Istent és az ő népét. Hiszen a segédpüspök a megyéspüspök megosztja egymással a gondokat, együtt viszik a keresztet és közösen szolgálják Istent és Ő népét. Majd Ferenc pápa szavait idézte, aki egy tavalyi püspökszentelésen aláhúzta:

a püspökség szolgálatot, és nem méltóságot jelent.

A Szentatya a szolgálatvégzőknek a közelséget hangsúlyozta: a közelséget Istenhez az imádságban, legyenek közel papjaikhoz és a néphez, és ne felejtsék, hogy őket is nyájból választották ki. A pásztori szolgálat alapja a szeretet és a bizalom – nyomatékosította az érsek. A kinevezett és szentelendő segédpüspöknek azt kívánta a főpásztor, hogy szeretettel vigyázzon az Atya által rábízott nyájra és viselje gondját Jézus Krisztus nevében, a Szentlélek által, aki életet ad. Oltalmazza védőszentje, Szent László és vegye pártfogásába az aranyrózsás, segítő csíksomlyói Szűz Mária – kívánta a főszentelő.

Fotó: Veres Nándor

A püspökszentelési rítus az egyházatyák ősi hagyományát követi. Az érseki homília után a jelölt ígéretet tett, hogy Isten segítségével megőrzi a hitet és hivatását teljesíti. A felszentelendő a teljesen önátadás kifejezéseként a Mindenszentek litánia alatt a földre borult. Aztán a lelki hatalom közvetítése, a kézrátétel és a felszentelő ima következett: a fő- és társszentelő püspökök után valamennyi jelenlévő latin és görög-katolikus püspök rátette a kezét a szentelendő fejére. Annak jeléül, hogy a püspök fő feladata az Evangélium hirdetése, a szentelési ima alatta a nyitott evangéliumos könyvet tartották Kerekes László feje fölé – mintegy betakarták vele. A felszentelési ima alatt teljesült be az egyházi rend teljességének a szentsége, Kerekes László püspökké vált.

Fotó: Veres Nándor

A szentelő érsek krizmával kente meg a főpásztor fejét, amely maradandó jelet hagy: örökre püspökké teszi. Aztán átnyújtotta a méltóság és a hivatal jelét, az evangéliumos könyvet, felhúzta a felszentelt püspök ujjára a hűség jelképét, a gyűrűt, és fejére helyezte a püspöki süveget, a mitrát, amelynek két szalagja az Ó- illetve Újszövetséget jelenítik.

Fotó: Veres Nándor

Kerekes László, a gyulafehérvári főegyházmegye felszentelt segédpüspöke ezután átvette a pásztorbotot, a jelenlévő püspökök a befogadás jeleként békecsókkal köszöntötték, majd elfoglalta a püspöki széket. A szentmise a felajánlással folytatódott, a liturgia áldozati részének már az újonnan felszentelt püspök volt a főcelebránsa.

Fotó: Veres Nándor

A Te Deum alatt pedig felszentelők kíséretében köszöntő áldást osztott előbb a templomban, majd a kegytemplom előtt. A köszönetek rendjén Kerekes László segédpüspök hálát mondott Istennek, hogy méltóvá tette a szolgálatra. Emlékeztetett, hogy szentelőiknek olyan főpásztorok kért fel, akik papi életének meghatározó személyiségei. Köszönete szólt a püspöktestvéreknek a világi méltóságoknak, a kórusnak, a paptestvéreknek, a kispapoknak, önkénteseknek és mindazoknak, akik szolgálatukkal, imájukkal kísérték és kísérik. Útravalója: életünknek szeretetválasznak kell lennie Isten lehajló szeretetére. Keresztény életünk szeretetdöntés: figyeljük az idők jeleit, hogy a Jóisten akarata megnyilvánuljon számunkra.

A himnuszok után felolvasták a Romániai Püspöki Konferencia részéről Lucian Mureșan görögkatolikus bíboros-nagyérsek üzenetét; a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részéről pedig Veres András elnök, győri megyéspüspök üzenetét tolmácsolták. A román vallásügyi államtitkárság képviseletében Victor Opaschi államtitkár az általa képviselt intézmény üdvözletét hozta el, együttműködést remélve az új segédpüspökkel is.

Fotó: Veres Nándor

A régi székely himnusz alatt zarándokhagyományt követve Kerekes László új segédpüspök a csíksomlyói Szűzanya kegyszobra előtt imádkozott, majd találkozott a sajtó képviselőivel.

Kerekes László püspök címere és jelmondata

A püspök címeréről és jelmondatáról a romkat.ro portál az alábbiakat írja:

Jelmondata: Domine, tu scis quia amo te. Uram, Te tudod, hogy szeretlek. (Jn 21,15–17) Szent Péter apostol válasza Jézusnak, amikor megkérdezte tőle, hogy „Szeretsz engem?”

Szent Péter apostol ismerte gyöngeségeit, bűneit, de azt is tudta, mennyire rajong Mesteréért. Ezért Jézusban bízik: neki nem kell bizonyítania, hogy mennyire szereti Jézust, hiszen Jézus tudja, ismeri őt.Életünk megannyi fordulópontján Jézus is megkérdezi tőlünk, megkérdezi tőlem, hogy „Szeretsz te engem?” Minden döntésünk, bármit teszünk, mind-mind annak igazolása, hogy szeretjük Jézust, szeretjük az ő misztikus testét, az Egyházat, Isten népét, a vezetőivel és híveivel együtt. Kereszténységünk egy nagy szeretet-döntés Jézus Krisztus mellett.

A címer pajzs része három mezőre oszlik: a legfelső mező, kék háttérrel, mint a régi erdélyi címerekben, a Boldogságos Szűzanya monogramjával, majd a Nappal és a Holddal kifejezi a Boldogságos Szűzanyába vetett erős bizalmat. Mária, Boldogasszony Anyánk, végigkísérte, és anyai oltalmával mindig védte édes hazánkat. Csak a Szűz Anya lelkületével járhatjuk hitelesen a Krisztus-követés útját.

A második mező Gelence címerére utal, nagy hasonlósággal, zöld háttérrel, benne a hercegi koronával, Szent Imre herceget szimbolizálja, Gelence egyházközség védőszentjét, aki az ő imádságos és tiszta életével mindig példája és oltalma a ráhagyatkozóknak. Ugyanebben a mezőben találunk egy bárdot, ami Szent Lászlót jelképezi, a védőszentet. Az ő kitartása, életformája, a kereszténnyé és magyarrá válás nagy szimbóluma.

A harmadik mezőben a cserkészliliom látható: a cserkészeszmény, az Isten, a haza és az embertárs szeretetének, szolgálatának a szimbóluma, de a 10 cserkésztörvénnyel az egész teremtett világnak a védelmét szimbolizálja. Az evangéliumi értékek pozitív megfogalmazását jelzi, mint az őszinteség, a kötelességtudás, a segítőkészség, a testvériség, a másik elfogadása, a teremtett világ védelme, a feljebbvalóknak kijáró tisztelet és engedelmesség, a vidámság és bölcsesség, a takarékosság és tisztaság értékei. A liliom mögötti piros és fehér sávok utalnak első szent királyainkra, akik kereszténységüket, életüket és népüket a katolikus keresztény értékek szerint rendezték be itt a Kárpát-medencében. Ezekben az egyetemes értékekben gyökerezik a cserkészet is.

A Boldogságos Szűzanya lelkületével, Szent Imre és Szent László életformájával, katolikus keresztény értékeink megtartásával tudjuk megadni a szeretet-válaszunkat Jézus Krisztusnak.

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 26., vasárnap

A Z generáció nem igazán köszön, nem olvas, nem túlórázik, hamar lelép

Minden demográfiai csoportra kiterjedő előadást tartott Sepsiszentgyörgyön az MCC szervezésében Guld Ádám médiakutató a minap. Az egyetemi oktató a mai fiatalok magatartásának és a digitalizációnak az összefüggéseire is ráirányította a figyelmet.

A Z generáció nem igazán köszön, nem olvas, nem túlórázik, hamar lelép
2024. május 26., vasárnap

Fülöp Zoltán: a szívem a tiétek volt, s marad

Fülöp Zoltán kiváló színművész 70. születésnapját ünnepelték május 25-én Csíkszeredában, a Csíki Játékszín előterében. Mindenki tisztelt Fülese szerint tíz százalék tehetség és kilencven százalék munka teszi a jó színészt.

Fülöp Zoltán: a szívem a tiétek volt, s marad
2024. május 26., vasárnap

Háromszázötvenöt térfigyelő kamerát szerelnek fel Székelyudvarhelyen

Lakótelepekre, városbejáratokhoz, parkokba, parkolókba is kerül térfigyelő kamera Székelyudvarhelyen. A 355 különböző típusú térfigyelő kamera révén növekedhet majd a közbiztonság, csökkenhet a bűncselekmények száma.

Háromszázötvenöt térfigyelő kamerát szerelnek fel Székelyudvarhelyen
2024. május 25., szombat

Nem a legjobb az idei akácméztermés

Csak közepes mennyiségű az idei akácméz-termés. A méhészek ugyanakkor attól tartanak, hogy a termés nagybani felvásárlási ára olyan alacsony lesz, hogy nem fogja megérni nekik értékesíteni az akácmézet.

Nem a legjobb az idei akácméztermés
Nem a legjobb az idei akácméztermés
2024. május 25., szombat

Nem a legjobb az idei akácméztermés

2024. május 25., szombat

Ezekre figyeljenek hétfőn az Erőss Zsolt Aréna környékén

Az FK Csíkszereda – Bukaresti Dinamo hétfői osztályozómeccsére érkező vendégszurkolók felügyeletét a marosvásárhelyi csendőrség regionális parancsnoksága látja el. Mindemellett a csíkszeredai városházának is vannak feladatai.

Ezekre figyeljenek hétfőn az Erőss Zsolt Aréna környékén
2024. május 25., szombat

Hármat ugyan kilőttek, de maradtak még medvék Csíksomlyón

Több Ro-Alert vészhelyzeti üzenetet is kaptak a csíkszeredaiak pénteken este és szombatra virradóan a medvék miatt.

Hármat ugyan kilőttek, de maradtak még medvék Csíksomlyón
2024. május 25., szombat

Folytatódik a lomtalanítás Marosvásárhelyen!

Az akció június 5-ig tart, és felváltva gyűjtenek a város különböző területein.

Folytatódik a lomtalanítás Marosvásárhelyen!
2024. május 24., péntek

Internet nélkül maradt számos Telekom- és Nextgen-ügyfél

Technikai problémák adódtak a Telekom Romania szolgáltatónál, emiatt pedig nem működik megfelelően az internetszolgáltatás. A szolgáltató bejegyzése szerint már dolgoznak a megoldáson.

Internet nélkül maradt számos Telekom- és Nextgen-ügyfél
2024. május 24., péntek

Felborult egy autó Borszéknél, ketten megsérültek

Felborult egy autó Borszéknél pénteken délután, a baleset során két személy megsérült.

Felborult egy autó Borszéknél, ketten megsérültek
2024. május 24., péntek

Parov Stelarral, Tankcsapdával és még rengeteg meglepetéssel készül az Egyfeszt

Negyedszerre tartják meg Gyergyószentmiklóson az Egyfeszt összművészeti fesztivált. A szervezők az elmúlt hetekben sorozatban jelentették be egy-egy fellépő nevét.

Parov Stelarral, Tankcsapdával és még rengeteg meglepetéssel készül az Egyfeszt
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!