Felszentelték Csíksomlyón Kerekes László püspököt

Püspökké szentelték a csíksomlyói kegytemplomban Keresztelő Szent János vértanúságának ünnepén, szombaton Kerekes Lászlót, a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye segédpüspökét. Püspöki jelmondata: Uram, te tudod, hogy szeretlek. Címerének jelképei gyökereire, védőszentjeire és szolgálatának pilléreire utalnak.

Molnár Melinda

2020. augusztus 29., 15:342020. augusztus 29., 15:34

2020. augusztus 29., 17:282020. augusztus 29., 17:28

Felszentelték Csíksomlyón Kerekes László püspököt

Fotó: Veres Nándor

Püspökké szentelték a csíksomlyói kegytemplomban Keresztelő Szent János vértanúságának ünnepén, szombaton Kerekes Lászlót, a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye segédpüspökét. Püspöki jelmondata: Uram, te tudod, hogy szeretlek. Címerének jelképei gyökereire, védőszentjeire és szolgálatának pilléreire utalnak.

Molnár Melinda

2020. augusztus 29., 15:342020. augusztus 29., 15:34

2020. augusztus 29., 17:282020. augusztus 29., 17:28

Fotó: Veres Nándor

A járványügyi szabályok miatt korlátozott volt a hívek részvételi lehetősége, így a kegytemplom előtt és a templom apszisában egyaránt a távolságtartási és maszkviselési kötelezettség érvényesült.

A szentelési szentmise igeliturgiájának a főcelebránsa és a főszentelő Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt, társszentelők Jakubinyi György Miklós gyulafehérvári nyugalmazott érsek és Tamás József nyugalmazott segédpüspök.

Fotó: Veres Nándor

A szentmisén részt vett Miguel Maury Buendía apostoli nuncius, a Szentszék romániai nagykövete, a romániai püspökkari konferencia latin és görög rítusú tagjai, a főegyházmegye és a szomszédos egyházmegyék papsága, a testvéregyházak képviselői, szerzetesek és szép számmal a cserkészek is. A liturgián közreműködött a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia kórusa Gergely Gábor karnagy vezényletével.

Kovács Gergely érsek olasz, magyar és román nyelvű köszöntőjében a jelenlévők és az elő közvetítés résztvevői imáját kérte, hogy Kerekes László Isten szeretetének eszköze legyen.

Az igeliturgia és a Szentlélek-hívás után sor került a jelölt bemutatására. Miguel Maury Buendía apostoli nuncius ismertette Ferenc pápa 2020. május 26-án, Néri Szent Fülöp emléknapján kelt kinevezési okmányát, amellyel Kerekes László szentszéki tanácsost, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia plébánosát a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki, akinek Tharros (Szardínia, Olaszország) címzetes püspöke címet adományozta. Majd elhangzott a pápai okmány magyar nyelv fordítása.

Fotó: Veres Nándor

Kovács Gergely homíliájában elmondta, Kerekes László jelmondatául Péter vallomását választotta, aki Jézus háromszori kérdésére után így szólt „Uram, te tudod, hogy szeretlek”. László atya a nagy teherrel járó szolgálatot engedelmesen fogadta a szentatya kezéből. Az érsek utalt a Jeremiás próféta Isten általi kiválasztására. Jeremiás a feladathoz az „erős várossá teszlek” ígéretét kapta, azaz, hogy Istennel a gyenge ember is erős, mindennél és mindenkinél erősebb.

A főpásztor utalt Kerekes László szavaira, aki egy interjúban azt mondta:

a püspöki szolgálat nem szólista szerep, hanem a szeretetről és az egységről szól.

Gergely érsek kiemelte: ennél nemesebbet, többet nem kívánhat, mint a szeretetben és egységben, a gondokat megosztva szolgálni Istent és az ő népét. Hiszen a segédpüspök a megyéspüspök megosztja egymással a gondokat, együtt viszik a keresztet és közösen szolgálják Istent és Ő népét. Majd Ferenc pápa szavait idézte, aki egy tavalyi püspökszentelésen aláhúzta:

a püspökség szolgálatot, és nem méltóságot jelent.

A Szentatya a szolgálatvégzőknek a közelséget hangsúlyozta: a közelséget Istenhez az imádságban, legyenek közel papjaikhoz és a néphez, és ne felejtsék, hogy őket is nyájból választották ki. A pásztori szolgálat alapja a szeretet és a bizalom – nyomatékosította az érsek. A kinevezett és szentelendő segédpüspöknek azt kívánta a főpásztor, hogy szeretettel vigyázzon az Atya által rábízott nyájra és viselje gondját Jézus Krisztus nevében, a Szentlélek által, aki életet ad. Oltalmazza védőszentje, Szent László és vegye pártfogásába az aranyrózsás, segítő csíksomlyói Szűz Mária – kívánta a főszentelő.

Fotó: Veres Nándor

A püspökszentelési rítus az egyházatyák ősi hagyományát követi. Az érseki homília után a jelölt ígéretet tett, hogy Isten segítségével megőrzi a hitet és hivatását teljesíti. A felszentelendő a teljesen önátadás kifejezéseként a Mindenszentek litánia alatt a földre borult. Aztán a lelki hatalom közvetítése, a kézrátétel és a felszentelő ima következett: a fő- és társszentelő püspökök után valamennyi jelenlévő latin és görög-katolikus püspök rátette a kezét a szentelendő fejére. Annak jeléül, hogy a püspök fő feladata az Evangélium hirdetése, a szentelési ima alatta a nyitott evangéliumos könyvet tartották Kerekes László feje fölé – mintegy betakarták vele. A felszentelési ima alatt teljesült be az egyházi rend teljességének a szentsége, Kerekes László püspökké vált.

Fotó: Veres Nándor

A szentelő érsek krizmával kente meg a főpásztor fejét, amely maradandó jelet hagy: örökre püspökké teszi. Aztán átnyújtotta a méltóság és a hivatal jelét, az evangéliumos könyvet, felhúzta a felszentelt püspök ujjára a hűség jelképét, a gyűrűt, és fejére helyezte a püspöki süveget, a mitrát, amelynek két szalagja az Ó- illetve Újszövetséget jelenítik.

Fotó: Veres Nándor

Kerekes László, a gyulafehérvári főegyházmegye felszentelt segédpüspöke ezután átvette a pásztorbotot, a jelenlévő püspökök a befogadás jeleként békecsókkal köszöntötték, majd elfoglalta a püspöki széket. A szentmise a felajánlással folytatódott, a liturgia áldozati részének már az újonnan felszentelt püspök volt a főcelebránsa.

Fotó: Veres Nándor

A Te Deum alatt pedig felszentelők kíséretében köszöntő áldást osztott előbb a templomban, majd a kegytemplom előtt. A köszönetek rendjén Kerekes László segédpüspök hálát mondott Istennek, hogy méltóvá tette a szolgálatra. Emlékeztetett, hogy szentelőiknek olyan főpásztorok kért fel, akik papi életének meghatározó személyiségei. Köszönete szólt a püspöktestvéreknek a világi méltóságoknak, a kórusnak, a paptestvéreknek, a kispapoknak, önkénteseknek és mindazoknak, akik szolgálatukkal, imájukkal kísérték és kísérik. Útravalója: életünknek szeretetválasznak kell lennie Isten lehajló szeretetére. Keresztény életünk szeretetdöntés: figyeljük az idők jeleit, hogy a Jóisten akarata megnyilvánuljon számunkra.

A himnuszok után felolvasták a Romániai Püspöki Konferencia részéről Lucian Mureșan görögkatolikus bíboros-nagyérsek üzenetét; a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részéről pedig Veres András elnök, győri megyéspüspök üzenetét tolmácsolták. A román vallásügyi államtitkárság képviseletében Victor Opaschi államtitkár az általa képviselt intézmény üdvözletét hozta el, együttműködést remélve az új segédpüspökkel is.

Fotó: Veres Nándor

A régi székely himnusz alatt zarándokhagyományt követve Kerekes László új segédpüspök a csíksomlyói Szűzanya kegyszobra előtt imádkozott, majd találkozott a sajtó képviselőivel.

Kerekes László püspök címere és jelmondata

A püspök címeréről és jelmondatáról a romkat.ro portál az alábbiakat írja:

Jelmondata: Domine, tu scis quia amo te. Uram, Te tudod, hogy szeretlek. (Jn 21,15–17) Szent Péter apostol válasza Jézusnak, amikor megkérdezte tőle, hogy „Szeretsz engem?”

Szent Péter apostol ismerte gyöngeségeit, bűneit, de azt is tudta, mennyire rajong Mesteréért. Ezért Jézusban bízik: neki nem kell bizonyítania, hogy mennyire szereti Jézust, hiszen Jézus tudja, ismeri őt.Életünk megannyi fordulópontján Jézus is megkérdezi tőlünk, megkérdezi tőlem, hogy „Szeretsz te engem?” Minden döntésünk, bármit teszünk, mind-mind annak igazolása, hogy szeretjük Jézust, szeretjük az ő misztikus testét, az Egyházat, Isten népét, a vezetőivel és híveivel együtt. Kereszténységünk egy nagy szeretet-döntés Jézus Krisztus mellett.

A címer pajzs része három mezőre oszlik: a legfelső mező, kék háttérrel, mint a régi erdélyi címerekben, a Boldogságos Szűzanya monogramjával, majd a Nappal és a Holddal kifejezi a Boldogságos Szűzanyába vetett erős bizalmat. Mária, Boldogasszony Anyánk, végigkísérte, és anyai oltalmával mindig védte édes hazánkat. Csak a Szűz Anya lelkületével járhatjuk hitelesen a Krisztus-követés útját.

A második mező Gelence címerére utal, nagy hasonlósággal, zöld háttérrel, benne a hercegi koronával, Szent Imre herceget szimbolizálja, Gelence egyházközség védőszentjét, aki az ő imádságos és tiszta életével mindig példája és oltalma a ráhagyatkozóknak. Ugyanebben a mezőben találunk egy bárdot, ami Szent Lászlót jelképezi, a védőszentet. Az ő kitartása, életformája, a kereszténnyé és magyarrá válás nagy szimbóluma.

A harmadik mezőben a cserkészliliom látható: a cserkészeszmény, az Isten, a haza és az embertárs szeretetének, szolgálatának a szimbóluma, de a 10 cserkésztörvénnyel az egész teremtett világnak a védelmét szimbolizálja. Az evangéliumi értékek pozitív megfogalmazását jelzi, mint az őszinteség, a kötelességtudás, a segítőkészség, a testvériség, a másik elfogadása, a teremtett világ védelme, a feljebbvalóknak kijáró tisztelet és engedelmesség, a vidámság és bölcsesség, a takarékosság és tisztaság értékei. A liliom mögötti piros és fehér sávok utalnak első szent királyainkra, akik kereszténységüket, életüket és népüket a katolikus keresztény értékek szerint rendezték be itt a Kárpát-medencében. Ezekben az egyetemes értékekben gyökerezik a cserkészet is.

A Boldogságos Szűzanya lelkületével, Szent Imre és Szent László életformájával, katolikus keresztény értékeink megtartásával tudjuk megadni a szeretet-válaszunkat Jézus Krisztusnak.

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2023. december 07., csütörtök

Karácsony előtt nyitják meg a vasúti felüljárót

Még mindig közel két hét van az újjáépített csíkszeredai vasúti felüljáró megnyitásáig. Nem a késlekedő munkálatok miatt, hanem mert jövő héten több napon át próbaterhelést kell végezni, és csak ezután lehet a forgalmat ráengedni az építményre.

Karácsony előtt nyitják meg a vasúti felüljárót
2023. december 07., csütörtök

Apáról fiúra szálló svájci figyelmesség, amely révén idősek karácsonyát teszik szebbé

Tartalmas élelmiszercsomagokat juttathatnak a Caritas segélyszervezet otthoni beteggondozói 120 olyan idős gyergyói embernek, akik nehezebb körülmények közt élnek. Ezt egy svájci, apáról fiúra szálló támogatásnak köszönhetően tehetik meg.

Apáról fiúra szálló svájci figyelmesség, amely révén idősek karácsonyát teszik szebbé
2023. december 07., csütörtök

Roncsok közé szorult a gépkocsivezető, elterelték a forgalmat

Két gépkocsi ütközött csütörtökön késő délután a Maros megyei Sáromberke közelében, a gépkocsiforgalmat a régi útszakaszra terelték.

Roncsok közé szorult a gépkocsivezető, elterelték a forgalmat
2023. december 07., csütörtök

Végleges ítélet született az emberölési kísérlet ügyében

A Marosvásárhelyi Ítélőtábla öt év két hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte ifjabb P. B.-t, gyilkossági kísérlet és a baleset helyszínének elhagyása miatt – olvasható a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség közösségi oldalán.

Végleges ítélet született az emberölési kísérlet ügyében
2023. december 07., csütörtök

Díjazták a közösségükért versenyző kisiskolásokat

Hatvan Hargita és Kovászna megyei kisgyermek vehetett át csütörtökön Csíkszeredában a Miénk a város című népszerű online játékon keresztül Csodasarkakat, egy-egy oklevél és egy-egy csokimikulás kíséretében.

Díjazták a közösségükért versenyző kisiskolásokat
2023. december 07., csütörtök

Már biztos: nem a Patkóban lesz a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár

Habár az árusok mindenképp azt szerették volna, hogy a Patkóban legyen a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár, ezt végül mégiscsak a Sétatéren rendezi meg a városháza.

Már biztos: nem a Patkóban lesz a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár
2023. december 07., csütörtök

Úzvölgye, Dinamo-meccs: nem lehet tűrni a magyarságot ért jogsérelmeket

Az OSK-s focistákat magyarországi cigányoknak nevező Dinamo-szurkolókat feljelentette, az úzvölgyi temetőben hőbörgő nacionalisták ügyében pedig kérdőre vonta a belügyminisztert Kulcsár Terza József képviselő, a Magyar Polgári Erő ügyvivő elnöke.

Úzvölgye, Dinamo-meccs: nem lehet tűrni a magyarságot ért jogsérelmeket
2023. december 07., csütörtök

Jövőre csak engedéllyel haladhatnak át Sepsiszentgyörgyön a súlyosabb gépjárművek

Jelentősen átalakítja a 3,5 tonnánál súlyosabb járművek behajtását szabályozó rendeleteket a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, januártól kezdődően öt utca kivételével városszerte engedélyhez kötik a közlekedést.

Jövőre csak engedéllyel haladhatnak át Sepsiszentgyörgyön a súlyosabb gépjárművek
2023. december 07., csütörtök

Nagy kérdés a tanügyben, hogy jár-e a plusz órákat vállaló pedagógusoknak ételjegy

Sok pedagógus háborog a napokban amiatt, hogy a kormány megszorításokat előíró rendelete értelmében megvonták az ételjegyeket azoktól, akik plusz órák felvállalása miatt túllépik a 8000 lejes nettó jövedelemhatárt.

Nagy kérdés a tanügyben, hogy jár-e a plusz órákat vállaló pedagógusoknak ételjegy
2023. december 07., csütörtök

Miután felborult, kigyulladt egy autó Csíkborzsovában

Felborult, majd kigyulladt egy idős férfi által vezetett autó Csíkborzsovában csütörtökön délben.

Miután felborult, kigyulladt egy autó Csíkborzsovában
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM