Fehér zászlóval az ismeretlen végzet előtt

Fehér zászlóval az ismeretlen végzet előtt

Az Ellenzék tudósítása

Fotó: Székely Kalendárium-archív

Százöt évvel ezelőtt, 1918. december 1-jén a Magyar Állami Vasút ingyenes különjáratait is igénybe vevő pár tízezernyi erdélyi román jelenlétében politikai vezetőik Gyulafehérváron kimondták Erdélynek a Magyarországtól való elszakadását, illetve a Román Királysággal való egyesülést. Ez ugyan jogi értelemben nem sokat nyomott a latban, sokkal inkább az első világháborúban győztes antanthatalmak akaratát, no meg a bolsevista eszméktől megtébolyodott ország védekezésre képtelen állapotát tükrözte – a trianoni békediktátum végül ezt szentesítette. A korabeli sajtót szemlélve viszont úgy tűnik, eleink nem tudták vagy nem akarták felfogni, mi történik körülöttük. Egyszerűen hihetetlennek tűnt számukra, hogy Székelyföld valaha is román impérium alá kerülhet.

Kocsis Károly

2023. december 01., 08:122023. december 01., 08:12

2023. december 01., 08:192023. december 01., 08:19

Ez az attitűd abban is megnyilvánult, hogy az erdélyi, székelyföldi sajtó korántsem tulajdonított nagy jelentőséget a gyulafehérvári gyűlésnek. A kolozsvári Ellenzék 1918. december 1-jén imigyen nyugtatta olvasóit:

„Fel a fejjel! Erdély magyarjai, semmi ok a csüggedésre. Bátorság és bizakodás költözzék a szívetekbe, nincs veszendőbe semmi, és nem is fenyegethet bennünket komoly veszély, ha erőnk tudatában rendíthetetlen bizakodással nézünk a jövő szemébe.

Idézet
Minden történelmi, erkölcsi és kulturális erő, amely a mi szívós fajunkban van, és ez nem frázis, mert ezer esztendő méltó bizonyíték van a hátunk mögött, törjön felszínre, egyesüljön egy közös célra, a demokratikus Magyarország újjáépítésére. Egy nép életereje a bizakodásban van. A leghatalmasabb nemzetfenntartó erő a nemzet fennmaradás akarata. Ki kételkedik abban, hogy mi fenn akarunk maradni és mi fenn fogunk maradni. Kétszáz esztendeig ültek itt Erdélyben a nyakunkon a törökök. Mégis megmaradtunk, megerősödtünk.

A diplomáciai fogásoknak, a politikai huncutságoknak minden szemfényvesztésével és minden beugratásával akarnak bennünket zavarba hozni. Mindez csak arra való, hogy megszédüljünk és kiejtsük lábunk alól a talajt. Románia fegyveres demonstrációját sem szabad túlbecsülni, mert ezzel csak a belföldi román politikai óhajnak akarnak szíverősítőt adni…

Idézet
Csak maradjon mindenki a maga helyén és dolgozzék tovább abban a rendíthetetlen hitben, hogy a mi létünk, erőnk és igazunk ki nem törölhető a föld színéről.”
Galéria

Iuliu Hossu a gyulafehérvári határozat felolvasása közben egy korabeli felvételen

Fotó: Wikipédia

A wilsoni elvek bódulatában

Három nappal később, a gyulafehérvári határozatok tudatában sem tört meg a lap optimizmusa:

„A gyulafehérvári nemzetgyűlés sem változtat a tényeken. Ami joguk a románoknak megvolt a wilsoni elvek alapján a nemzetgyűlés előtt, ugyanaz marad a joguk most a gyűlés után. Nyitott kaput dönget a román nemzetalkotó erő, amikor a nem létező magyar elnyomás ellen hadakozik. Viszont hamis vágányokon jár, ha a világ legdemokratikusabb köztársaságaiból a legoligarchikusabb, legkorruptabb monarchiába akarja átcsalogatni az erdélyi román népet a faji ébresztő szirénahangjával…

Idézet
Majd elmúlik a mámor, az élet kitörli a románok szeméből a káprázatot, eljönnek a tények az ő csalhatatlan erejükkel és megmutatják a román népnek, hol találhatják meg igazi boldogulásukat. Mert nem az a fontos, hogy Európa térképén milyen színnel van megrajzolva az a terület, amelyen a népek élnek, hanem az a fontos, hogy milyen életet biztosít az egyeseknek az az állam, amelyhez tartoznak.”

Ugyanakkor főként arra helyezi a hangsúlyt, hogy „nem volt egységes a román nemzetgyűlés”, mivel „a szocialista kiküldöttek a leghatározottabban tiltakoztak az ellen, hogy Erdély a koronás román királysághoz csatlakozzék, és követelték, hogy Romániába is azonnal hozzák be a köztársasági államkormányt, csapják el Ferdinánd királyt és a dinasztiát.” Továbbá a gyulafehérvári városi tanács felhívására hivatkozik:

Idézet
a romániai hadsereg pedig nem mint ellenség lépi át Erdély földjét, hanem éppen a rendfenntartás céljából jön hozzánk, ellenséges szándékai nem lesznek, nem kell félnetek tőle.”

Ugyanígy a december 4-i szám megállapítása, miszerint „román nemzetgyűlés határozata nem lehet más, csak egy óhajtás”, mintegy kézlegyintésként értelmezhető.

Galéria

„Biztatás” Budapestről

Fotó: Székely Kalendárium-archív

Végzetes félreértelmezés

Pedig a „rendfenntartó” sereg addigra már bevonult Marosvásárhelyre, miután Csíkszeredát napokkal korábban, november 26-án megszállta. A kialakult helyzet totális félreértését tükrözi a marosvásárhelyi Székely Napló 1918. december 2-i számának megnyugtató tudósítása is:

Idézet
sokáig ez az állapot nem tarthat. Néhány hónapra kell csak elszenvednünk a háború következményeit.”

Százöt év telt el azóta…

Ugyanebben a lapszámban érintőlegesen foglalkoznak ugyan a gyulafehérvári határozatokkal, de inkább „a jelenlegi állapot” stabil voltát szajkózzák, „a közigazgatást illetőleg is, csupán az alispánok mellé osztanak be egy román megbízottat”, és olyan álhíreket terjesztenek, mint például hogy „megegyezés jött létre a kormány és a románság vezetői között” arról, hogy a béketárgyalásokig semmi sem változik. A város másik lapja, az Ellenőr viszont mintha jövőbe látott volna:

Idézet
a román járőrökre, katonákra megjegyzést ne tegyenek, azokkal ne gúnyolódjanak, mert nagyon kellemetlen következményekkel járhat.”

Nincs új a nap alatt!

Galéria

Meddő tiltakozás az elszakítás ellen

Fotó: Székely Kalendárium-archív

A Sepsiszentgyörgyön hetente kétszer, szerdán és szombaton megjelenő Székely Nép november 30-i számában egy árva szót sem ejt Gyulafehérvárról, inkább arról áradozik, hogy „a megszálló román csapatok viselkedése kifogástalan. A hatóságokkal és a magánszemélyekkel való érintkezésben előzékenyek, udvariasak.” Nem veszi észre, hogy ég a ház, inkább azzal eteti – címlapon! – olvasóit, hogy

Idézet
megbízható jelentések szerint a román katonák nem akarnak a magyarországi hadműveletekben részt venni. Tömegesen szöknek vissza hazájukba. A román katonák haza akarnak menni, hogy először ott végezzenek a bojár uralommal.”

Következő, december 4-i számában sem foglalkozik a gyulafehérvári eseményekkel, hanem csak a két nappal korábbi, november 28-i marosvásárhelyi székely nagygyűléssel. Érezhető büszkeséggel hivatkozik dr. Szádeczky Lajos professzor „a magyarságnak Erdélyhez való jogait megdönthetetlen tudományos adatokkal igazoló” előadására, amely „mély hatást tett, és a gyűlés elhatározta, hogy azt az összes európai nyelveken kinyomatja, és a békekongresszus elé terjeszti.”

Szegény eleink, mintha nem hallottak volna arról, hogy a történelmet mindig a győztesek írják!

Elódázott köztársaság

Megmosolyogtató naivitásról árulkodik a hírszerkesztő azon megállapítása is, hogy

Idézet
amennyiben a román hadsereg mégis átjönne a demarkácionális vonalon, nemcsak a magyar, hanem a francia haderővel is meg kell ütközni.”

Arról viszont nem beszél, hogy a november 28-i gyűlést miként tudták eltotojázni, és miért nem sikerült megelőzni a gyulafehérvári kiáltványt a Székely Köztársaságnak a wilsoni tizennégy pont szellemében történő kikiáltásával. Mert ez utóbbira komoly esély mutatkozott november végén, ám az összefogás hiánya, a „reakciós” erők háttérbe szorításának vágya, az ország integritásához való merev ragaszkodás, illetve az őszirózsás forradalom győzelmétől megittasodott baloldaliak ennek keresztbe tettek, hallgatva a Budapestről érkező intelmekre. Nem valószínű, hogy ez valamit is nyomott volna a latba a párizsi béketárgyalásokon, de biztosra már nem tudjuk meg soha.

Galéria

Paál Árpád 1925-ben

Fotó: Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely

Paál Árpád a Székely Köztársaságról
„Úgy képzelem a székely köztársaságot, mint a székely nemzet történelmi jogán s közgazdasági életképességén felépített külön semleges államot. Külső viszonyainak sokszálúsága és belső szervezetének egyszerűsége adja meg azt a bizonyosságot, mely népét összetartaná s a magyar és az ázsiai fajiságért való élénk és tömött életben nevelné… Nem akarom Utópia szigetét újraálmodni, de sok mindent megvalósíthatónak látok az álomból Székelyföld külön államként való megszervezésével. Sokan vágják rá a külön székely köztársaság eszméjére, hogy az a köztársaság megélni nem tudna, hiszen elég gabonája sem terem. Óriási felületesség! Hiszen Svájcnak meg éppen semmi gabonája nem terem, s mégis a világ legféltettebb kicsi állama, minden emberiességi eszmének a menedékhelye… a székelyföldi külön államiságnak igenis bő gazdasági alapjai vannak, s ezzel a gazdasági készséggel a nemzetközi jog külön egyéniségeként igenis jelentősen megállhat. Nem ő fog rászorulni a nemzetközi viszonyokra, hanem őrá fognak rászorulni a nemzetközi viszonyok…”
Forrás: Paál Árpád kéziratos hagyatéka, Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely (in. Magyar Kisebbség, 2008/2–3.)

Galéria

„Fogadjuk az érkezőket komoly megbecsüléssel”

Fotó: Székely Kalendárium-archív

A Székely Nép majd csak a december 7-i számában reagálja le a december 1-jén történteket, irigylésre méltó magabiztosságról árulkodva: „Gyulafehérvárott kimondották elszakadásukat, s mi nem vitatjuk ehhez való jogukat. Lehetne mindenféle ellenvetést tenni a határozat legalitása ellen, de nem teszünk.

Idézet
Mi tudomásul vesszük, hogy a magyarországi román lakosság Romániához akar csatlakozni. Ennél többet azonban nem. Nem vehetjük tudomásul, hogy a gyulafehérvári határozat most már az elszakadás tényét jelentené. A magyarországi románok a saját akaratukat képviselik, nem pedig azt a lakosságot, mely a vitatott területet hazájának vallja.”

Jogi szempontból teljes mértékben igaza van a cikkírónak, de hát kit érdekelt akkor már a jog!

A megszálló hadsereg nem ellenség?!

Ugyancsak a címoldalon olvashatunk tudósítást Marosvásárhely megszállásáról, de ebben is azt nyomatékosítja a lap, hogy a román csapatok „a fegyverszüneti szerződés értelmében, az antant megbízásából, nem mint ellenség jöttek. A város népe nyugodt, higgadt komolysággal néz az események elé…” És ismét kicseng a lekezelő iróniával fűszerezett reménykeltés vágya: „a román hadsereg szánalmas állapotban van. Egy zászlóalj 200 emberből áll, és egy zászlóalj volt összesen, amely bevonult Vásárhelyre… Szegényes, lerongyolt felszerelésükben valósággal megbámulták a nemzetőrök egy csapatát, amely új felszerelésben, nagyszerű mondatban a legnagyobb rendben dalolva vonult végig a város főutcáján.”

A román katonák által a felvonulási útjukon röpiratok és plakátok formájában terjesztett kiáltvány szövege:
„Románok! Amióta a Kapus partján Gelu vajda hősi halált halt a betolakodó barbár hódítókkal vívott harcban, a szépséges Erdélyben idegen uralom helyezkedett be. Azóta ezer év telt el, s ez idő alatt csupán egyszer tépte szét a rabság láncait nemzetségünk álmodozóinak legnagyobbika: Vitéz Mihály vajda, aki azonban álnokul megöletve elesett, s azzal álmának vége lett. A keserű rabságnak újabb századai teltek el azóta, melyek titeket legyőztek, de lelkeiteket megacélozta. A mindnyájunk által álmodott pillanat, melyet fajunk prófétái hirdettek, s az ideálokért harcoló vértanúk vére szentelt meg, most azonban elérkezett. A láncok örök időkre lehullanak…
Románok! A szabadságot hozzuk magunkkal, és az igazság van zászlónkra írva. Őfelsége, I. Ferdinánd király, a királyok legvitézebbje és legbölcsebbje parancsára lépjük át azokat az igazságtalan határokat, melyek minket tíz évszázadon át elválasztottak, s megfeledkezve a fájdalom és szolgaság idejének emlékeiről, testvéri jobbunkat nyújtjuk felétek, hogy megerősítsük azt a köteléket, mely ezentúl nem kell hogy feloldódjék, és nem is fog feloldódni soha.”

Majd csak a magyarok és románok kulturális erőviszonyait mérlegelő december 11-i számban érződik némi megrendülés, vakhittel párosulva:

„A megszállás nem hódítás, s hogy azzá nem válik – arra garancia nekünk Wilson személye, eszméinek ideális tisztasága. A román csapatok egyelőre az antant utasításából jelentek itt meg…” Pedig november 5-én már tele volt a világsajtó az ún. Lansing-üzenettel, amelyből kiderült, hogy

az amerikai elnök „rokonszenvez a románok nemzeti egységének gondolatával”, és ráadásul Berlin is jelezte, hogy „Románia törekvéseit jóindulatúan kezelik.”

De folytassuk a fentebb elkezdett idézetet:

„Senkinek semmi oka tehát, hogy minden reményt feladva, fásult nyugalommal fogadja ezt a megszállást, mint sorscsapást. Nem! Egyelőre csak a magyar kormány által aláírt szerződés végrehajtásáról van szó, s ha ellenségeink ezt a sorsverte országot a román megszállás által is megalázni kívánták, ez az ő dolguk. Mi azonban ebben semmi jogfeladást, semmi lemondást nem látunk. Magyar embernek nem is szabad ebben azt látnia!

Idézet
A békekonferencia, mely most van összeülőben, majd dönt hovatartozandóságunkról, s ha ez a döntés – amit nem hiszünk – ellenünk szólana, ha Románia javára ítélnének oda minket, kik egy ezredévet meghaladó idő óta vagyunk itt őslakók, – ez lehet a fegyveres erő döntése, de nem döntése a jognak. A fegyverek nyers erőszakán pedig soha jog nem épült fel…”

Három nappal később viszont a vezércikkíróban is tudatosulni látszik a helyzet súlyossága. Még éltetni akarja a reményt, de mintha maga sem igazán hinne benne:

„Annyi vérzivatar után készül a béke, és velünk együtt 13 millió magyar és német polgára e hazának szorongva várja: a fegyverek békéje, avagy a józanság békéje következik-e? Közel öt esztendő vérrel, jajjal, átokkal és nyomorúsággal teli szenvedése után kijut-e az áldásos béke nyugalma? Ki tudná megmondani? A Kárpátok medencéjében vajon újabb szolgaság köszönt-e a magyarra? Hinni akarjuk, hogy nem! (…)

Idézet
Lehet hát a békekonferencia döntése bármilyen, ezen a földön idegen uralmat teremteni nem lehet. A magyarság soha nem szűnő tiltakozása, állandó izgatása tűzfészekké tenné ezt…”
Galéria

Amikor már csak a Fennvaló marad

Fotó: Székely Kalendárium-archív

Lassú ébredezés

Ahogy közeledik karácsony, lassan elpárolognak a Wilsonhoz fűzött remények, csak a Fennvaló marad: „Szemünk van, s még sem láthatunk, kétségek malomköve üli meg a lelkeket. Tanácstalan állunk és szorongó szívvel kérdezzük egymástól: Mit hoz a szent karácsony, a béke, a szeretet, a keresztényi megújhodás, a krisztusi megváltás nagy és mindenha édes családi ünnepe? (…)

Idézet
Hozzád fordulunk hát a bethlehemi ünnep éjjelén, világok Teremtő Ura! Kiben bíztunk elejétől fogva s a ki tűzoszlopoddal annyiszor már kivezetted szorongattatások tengeréből kiváltságos népedet… Hozd el az igazi szabadság napját…”

– olvashatjuk a székelyudvarhelyi Székely Közélet december 22-i számában.

Ugyanez a lap egy hónappal korábban még sziklaszilárd tényként állította, „az antant versaillei haditanácsa közölte Romániával, hogy elégedjék meg Besszarábiával és Dobrudsával. A szerbek padig Bosznia-Herczegovinával. Többet az önrendelkezési jog megsértése nélkül nem igényelhetnek.”

Galéria

„Helyén marad mindenki!”

Fotó: Székely Kalendárium-archív

A Székely Nemzeti Tanács pedig ezzel intett nyugalomra a Székely Közélet elődje, az Udvarhelyi Híradó november 17-számában:

Idézet
a népek békevágya dönt majd a sorsunk felett, hogy magunké maradjon az otthonunk. De csak úgy jöhet meg ez a jó döntés, ha megtartjuk a helyünket, s ezzel a ragaszkodással mindörökre megváltozhatatlan bizonyságot teszünk magunk mellett. Akkor az ítéletet Isten és emberek előtt csakis a mi javunkra fogja meghozni a népek igazsága. Értsétek meg: a mi időnk kereke is dübörög felénk. A dübörgéstől ne féljetek, hanem öleljétek át egymást szeretettel, tapadjatok otthonotokhoz egész lelketekkel, várjátok a virradatot. Megjön, csak ne fussatok előle az éjszakába.”

A december 8-i számban viszont a november végén még székely köztársaságot szorgalmazó Paál Árpád alispán, a korszak egyik legismertebb székelyföldi politikusa már sejtetni engedi Nagy-Magyarország végét:

Idézet
Legyen külön Erdélyi Köztársaság a maga román, székely, szász és magyar nemzeteivel. Ezzel az alakulattal az előbbi magyar állam egységét sem zavarhatjuk, s politikai és nemzetközi tűzfészekké a magunk szülőföldjét nem tesszük, mert minden nemzet egyensúlyozottan megkapja a maga új államhatalmát is, meg a régi összefüggéseit is. Ez a külön államalakulat barátságos szomszédként fog állani Magyarország és Románia között, s a két régi állam testvéri szövetségének a létrehozása fog lenni.”

Akkor a román csapatok már két napja a városban tartózkodtak, és senkitől sem zavartatva nyomultak előre, vigyázva arra, nehogy véletlenül belebotoljanak Mackensen tábornagy visszavonuló német egységei valamelyik utóvédjébe. A székely „ellenállás” ekkor még amolyan Csíky Jenő-féle megnyilvánulásokban merült ki, aki Gyergyóban – mint Bajna György írja – „minden ünnepélyesebb alkalommal arra szólította fel környezetét, hogy a magyar himnuszt állva énekelje, majd a román királyi himnusz helyett leborulva sírjon.”

Galéria

Késői feleszmélés

Fotó: Székely Kalendárium-archív

Megkésett tükörbenézés

Az önámításból való felébredés egyik jele a Keleti Újság 1918. december 24-én megjelent első számának vezércikkben tapintható ki:

Idézet
Fehér zászlóval állunk előtted, Ismeretlen Végzet…”

A letargia érthető, a román csapatok aznap foglalták el Erdély fővárosát, Kolozsvárt „a győzelemre jutott eszmék harcos gladiátorai” tétova szemlélődése mellett. A módosabbak hajkurászásával, el- és leszámolásokkal foglalatoskodó nép, az ideológiai vitákban kardoskodó értelmiség lassan eszmélt. A mulasztásokon való töprengés, a hibákkal való szembenézés egyik szemléletes példája több mint tizenegy évvel a gyulafehérvári nagygyűlés után ötlik szembe, a Keleti Újság 1929. december 29-i számában, Zágoni István tollából:

„A becsületes elmélyedés, amit ma egész nyugodtan naivitásnak lehet nevezni, el tudta azt is képzelni, hogy a washingtoni Fehér Ház ura úgy hajózik át az európai partok felé, mint akinek módjában lesz minden igény, minden kisebb és nagyobb terület felett az emlékezetes tizennégy pont alapján ítélkezni. A tizennégy pont és az önrendelkezési jognak Amerikából átvetített sugarai csak látszat célokat szolgáltak…

Idézet
A székely néplélek is várt, és azt hitte, hogy így vagy úgy, de valahol és valahogyan megszólalhat… Az aggodalmak vemhéből szakadt a székely köztársaság kikiáltásának gondolata, és végigszaladt a székelylakta területeken… s hogy nem lett belőle nagyobb arányú mozgalom, annak gátló oka nem az előrenyomult megszállás volt, hanem egészen más...”

Kissé megkésett felocsúdás.

3 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. február 18., vasárnap

Fagyos reggel emlékeztetett arra, hogy nem múlt el még a tél

Fagypont alá süllyedt a hőmérséklet vasárnapra virradóra az ország középső és déli részében. A leghidegebb a Déli Kárpátokban levő Omu-csúcson volt, ahol mínusz 6,6 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet.

Fagyos reggel emlékeztetett arra, hogy nem múlt el még a tél
2024. február 17., szombat

Tűzhelyen felejtett serpenyő okozott tüzet Sepsiszentgyörgyön

Két tűzesethez is ki kellett vonulniuk szombaton a háromszéki tűzoltóknak. Sepsiszentgyörgyön egy tűzhelyen felejtett serpenyő, Bodzafordulón egy kazán miatt lobbantak fel a lángok – számolt be a Kovászna megyei tűzoltóság.

Tűzhelyen felejtett serpenyő okozott tüzet Sepsiszentgyörgyön
2024. február 17., szombat

Több mint nyolcszáz sofőr jogosítványa ugrott a pénteki rendőrségi akciók során

Az elmúlt 24 órában összesen 822 gépjárművezetői jogosítványt vontak be a közlekedési rendőrök, 333-at gyorshajtásért, 51-et alkohol és 13-at kábítószer befolyása alatt történő vezetéséért.

Több mint nyolcszáz sofőr jogosítványa ugrott a pénteki rendőrségi akciók során
2024. február 17., szombat

Tiltott szer hatása alatt vezethetett egy fiatal, egy másik ittasan ült volán mögé

Két huszonéves fiatal ellen indulhat büntetőeljárás, ugyanis egyiküket tiltott szer használatának gyanújával, másikukat ittas vezetés közben kapta el a marosvásárhelyi rendőrség szombatra virradóra. Mellettük még további 25 sofőrt bírságoltak meg.

Tiltott szer hatása alatt vezethetett egy fiatal, egy másik ittasan ült volán mögé
2024. február 17., szombat

Lakástűzben vesztette életét egy 84 éves férfi

Egy marosvásárhelyi lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat, akik a lángok megfékezése után egy 84 éves férfi elszenesedett holttestét találták meg a lakásban szombat délben – tájékoztatott a Maros megyei rendőrség.

Lakástűzben vesztette életét egy 84 éves férfi
2024. február 17., szombat

Potápi Árpád: a sízés nemzeti sport Székelyföldön

Ragyogó napsütéses időben és jó hóviszonyok között rendezték meg szombaton Hargitafürdőn a 11. Konzul Kupa amatőr síversenyt. A vetélkedőn sífutásban és műlesiklásban mérte össze tudását több száz székelyföldi sportoló.

Potápi Árpád: a sízés nemzeti sport Székelyföldön
2024. február 17., szombat

Világháborús lövedéket találtak Salamáson

A második világháborúból származó lövedéket fedezett fel egy ember Orotva-patakában szombat reggel a Hargita megyei Salamáson. A Hargita megyei tűzszerészek a helyszínre vonultak, és elszállították a lövedéket későbbi megsemmisítés céljából.

Világháborús lövedéket találtak Salamáson
2024. február 17., szombat

Íme, ezek a kérdések foglalkoztatják az uzoniakat

A mindennapi élet leglényegesebb kérdései merültek fel az uzoni falugyűlésen, ahol a polgármester minden felvetésre választ adott, noha nem minden esetben tudott megnyugtató megoldást ígérni.

Íme, ezek a kérdések foglalkoztatják az uzoniakat
2024. február 17., szombat

Emma és a fekete jaguár, Bob Marley, Tökéletes napok és Madame Web a mozikban

Az Argylle: A szuperkém és a még mindig futó A méhész mellett olyan új filmek érkeztek a mozikínálatba, mint a Bob Marley életéről készült Bob Marley: One Love, de a Sonynál készült Madame Web is „behálózza” a vásznakat.

Emma és a fekete jaguár, Bob Marley, Tökéletes napok és Madame Web a mozikban
2024. február 16., péntek

Két holttestet találtak egy marosvásárhelyi lakásban

A marosvásárhelyi Kárpátok sétánya lakótelep egyik lakásában talált két holttesthez riasztották péntek délután a rendőröket.

Két holttestet találtak egy marosvásárhelyi lakásban
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM