Babba Máriától Nagyboldogasszonyig

Babba Máriától Nagyboldogasszonyig

A Szent István-i országfelajánlás Benczúr Gyula oltárképén

Fotó: Budapesti Szent István-bazilika

Közel ezer éve annak, hogy Szent István királyunk a Napbaöltözött Asszony, a Mennyek Királynője (Regina Caeli) oltalmába helyezte országát. Mária mennybemenetelét, illetve a Szent István-i felajánlást ünnepeljük augusztus 15-én, és értelemszerűen eleink is különös figyelmet szenteltek ennek a napnak. Annál is inkább, mert Nagyboldogasszony „nyolcada”, amelybe Szent István napja is beletartozik, ezer éve a magyar egyházi év kiemelkedő időszakának számít.

Kocsis Károly

2023. augusztus 15., 08:062023. augusztus 15., 08:06

2023. augusztus 18., 11:212023. augusztus 18., 11:21

Jézus édesanyját több ország (csak Európában Ausztria, Bajorország, Franciaország és Lengyelország) is védőszentjévé választotta, de

csak magyar ábrázolásokon látni a fején az ország koronáját,

ami királynői – esetünkben a Szent Korona tulajdonosi – mivoltát jelzi. Az is Máriához köthető magyar sajátosság, hogy egyedül mi nevezzük Boldogasszonynak, és ebben Bálint Sándor megfogalmazása szerint „az ősi Boldogasszony-tisztelet, az archaikus Emese-hagyomány is közrejátszott. Már Árpád fehéregyházi sírja fölé is a Nagyboldogasszony tiszteletére emeltek templomot...”

Annak idején Szent Gellértnek is feltűnt, hogy a buzgó hívők ajkáról sosem hallja Szűz Mária nevét, ezt a magyarok nem ejtették ki, hanem csak „úrnőnek”, „királynőnek” nevezték. Az Érdy-kódex szerint aztán István király az ő tanácsára kezdte nevezni „ez szegény országot Bódogasszony országának.” Mária halálának napját népiesen még ma is „Boldogasszony elszenderülésének” nevezik, és előestéjén sok helyütt virrasztanak.

„Asszonyunk, Szűz Mária”

A közismert ima csak a mi nyelvünkben kezdődik „Asszonyunk, Szűz Mária” megszólítással (az eredeti latin szövegben Sancta Maria szerepel, amiként a francia, angol, német vagy lengyel fordításokban is), mint ahogy a Szép Szűz Mária megnevezés is csak nálunk használatos.

Nekünk, magyaroknak tehát más népekhez képest több közünk van hozzá,

és ezt 1896-ban, a millennium évében – Vaszary Kolos esztergomi érsek kérésére – XIII. Leó pápa is elismerte a Magyarok Nagyasszonya ünnepének engedélyezésével.

Galéria

Karcfalva madártávlatból

Fotó: Fodor István/Székely Kalendárium

A csíksomlyói búcsúra elzarándokoló csángómagyarok némelyike még ma is Babba (Szép?) Máriához fohászkodik imáiban. Hogy aztán ez összefüggésbe hozható-e a sumérok Holdistennőjével vagy ősvallásunk istenanyjával, annak eldöntését néprajzosokra, nyelvészekre bízzuk, mindenesetre a csíksomlyói kegytemplom egykori igazgatója és a napkultusz Kárpát-medencei központját itt elképzelő Daczó-Lukács Árpád efelől szentül meg volt győződve.

És talán erre a Babbára vezethető vissza az a népi tudat is, amelyben Boldogasszony a szülőasszonyok nagy segítőjeként szerepel, mely szerepet a gyakorlatban régen a bába vagy bábasszony szokta felvállalni a Boldogasszony ágyában fekvő szülő nő mellett – hogy aztán mint anyát felavathassák Boldogasszony poharával.

Galéria

Gyergyószárhegy madártávlatból

Fotó: Fodor István/Székely Kalendárium

Burjánok szentelése

A múlt század elején még az egész magyar nyelvterületen élt a Nagyboldogasszony-napi virágszentelés, virágáldás szokása, a moldvai magyaroknál a mai napig megmaradt. Ők főként azért szenteltetik meg a „szép bűzű burjánt”, hogy majd legyen mivel a betegeket füstölni, „nagy üdő üdején”, azaz mennydörgéskor égetni. De épülő ház alapjába, új menyecske ágyába, csecsemő bölcsőjébe is tettek belőle, hogy szerencsét hozzon, sőt elhunyt koporsójába is kerülhetett.

„Nagyboldogasszony napján burjánokat szentelnek, s azzal füstölik a gyermekeket, ha megijednek. Azt tiszta helyen tartják, s ha a gyermek megijed egy kutyától, valamitől, nem bír aludni, sír az álmában, s akkor füstölik meg. Nagyboldogasszony napján szenteltettünk mindenféle burjánt, nagyidő elejibe valót. Vaj beteg egy tehén, akkor megtördeled azt a szentelt burjánt, teszel még fokhajmahíjjat, s még dercét, s adjuk neki.”

Halász Péter moldvai gyűjtéséből

Nem véletlenül találkozhatunk a népnyelvben olyan növénynevekkel, mint boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus), boldogasszony tövise vagy máriatövis (Sylibum marianum), boldogasszony palástja (réti palástfű, Alchemilla xantochlora), boldogasszony csipkéje (vadmálna, Rubus idaeus), boldogasszonyfű vagy máriafű (hegyi árnika, Arnica montana), boldogasszony szalmája (orbáncfű, Hypericum perforatum) és így tovább. A gyógynövényeket egyébként szeptember 8-ig, Kisasszony napjáig lehet(ett) gyűjteni, vagyis a népi kalendáriumban a „két asszony köze” néven számon tartott, varázserejűnek hitt időszakban.

Galéria

Oroszhegyen is ma van a búcsú

Fotó: Kocsis Károly

Ekkor szellőztették ki a téli holmit, a ruhaféléket, hogy a moly beléjük ne essen; a búzát, hogy ne legyen dohos, zsizsikes. És ilyenkor „ültették a tyúkokat”, hogy az összes tojásukat kiköltsék, bízva abban, hogy csirkékből jó tojó tyúkok lesznek. Azt tartották, az ekkor – mészben – eltett tojás tavaszig eláll! Moldvában úgy vélték, „a két Boldogasszony között köt a bósztán”, vagyis a vetemény.

Mától tilos a fürdés

Nagyboldogasszony napja immáron nálunk is hivatalos ünnep, amikor nem kötelező dolgozni, ám régebb egyenesen tiltották a munkavégzést, különösen a katolikus vidékeken. Legfennebb keresztet vágtak a gyümölcsfába, hogy egészséges legyen, és sokat teremjen. Sóvidéken az asszonyok főként a sütést mellőzték, mert ilyenkor a kemence lángja kiütött, körülnyaldosta a konyha falát. A kender vízben való áztatásától egész Erdélyben ódzkodtak, attól tartva, hogy az az ember, akinek belőle ruhát készítettek, megbetegedhet.

Egyes helyeken innentől kezdve nem szabadott folyóvízben fürödni, Bukovinában főleg az asszonynépnek, máshol – mint például gyerekkorom Csernátonában – augusztus 20-án lépett érvénybe a tilalom. A napja előtt mindig szigorú böjtöt tartó csángómagyarok ezt azzal indokolták, hogy

aki Nagyboldogasszony után fürdik, vérzésben hal meg, míg a Sóvidéken úgy vélték, a tiltás megszegése lábbetegséget okozhat, mert „a hegyekben a szarvas belepisilt”.

Másutt azért nem szabadott patakba menni, mert „kígyó van a vízben”. Nagyasszony napján ugyanis „a kígyók meghallják a harangszót, ezért mindenhol künn mászkálnak, ugyanígy Kisasszony napján is. Ha Nagyasszony napján nem hallják meg, Kisasszony napján, szeptember 8-án minden bizonnyal.” Barabás László jegyezte le a korondi öregek intelmét, miszerint „Nagyboldogasszony napján nem jó folyóvízbe menni, mert aki belemegy, annak eldagad a teste.”

Galéria

Nyárádköszvényes a Becsek-tetőről nézve

Fotó: Dénes László/Székely Kalendárium

A növénytermesztő gazdák különösebben nem örültek e napnak, mert számukra a nyár végét jelentette, amikor a székelyföldi havasokban legeltető román juhászok az erdei füves pusztákról már leereszkedhettek a völgységi falvak közelébe, nem kis bosszúságot okozva. Annyi vigasztalhatta őket, hogy

Idézet
innentől már nem kellett kánikulától tartaniuk,

Háromszéken pedig a Nagyboldogasszony-napi szép időt a jó gyümölcstermés előjelének tekintették. „Szép Boldogasszony napja, a bor ízét megadja” – szedték rímbe a bölcseletet, de azt is tudni vélték, hogy „Lőrinc, Boldogasszony és Bertalan mutatja, hogy milyen az ősz akaratja.”

Galéria

A gyimesbükki (kontumáci) kápolna

Fotó: Kocsis Károly

Alsótömöstől Kacsikáig

Boldogasszonyról csillagot és hónapot is neveztek el, számos, hozzá kapcsolódó búcsújáróhely ismeretes már a kora középkortól kezdve (Máriaradna). A Mária-kultuszt igazolja az is, hogy nagyon gyakori, kedvelt név a magyar nyelvterületen, sok falu, község nevében megtalálható (Felsőboldogfalva). Aki olvasta Nyirő József Uz Bencéjét, emlékezhet rá, hogy az V. fejezet a csíkszentgyörgyi Nagyboldogasszony-kápolnában játszódik, sőt az író feldolgozta a kápolnához kötődő legendák egyikét, az Illyés András püspök gyermekkori álmáról szóló történetet is.

A mai Erdély területén legkevesebb ötvenöt templom vagy kápolna titulusa Nagyboldogasszony, ebből harmincnyolc a Gyulafehérvári Főegyházmegyében található.

Csíknagyboldogasszony egyházközség régen négy faluból tevődött össze: a jelenlegi Karcfalva és Jenőfalva mellett a 18. századig Csíkmadaras, 1930-ig a szomszédos Csíkdánfalva is a filiája volt.

Galéria

Búcsúsok a kontumáci kápolnánál 2017-ben

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Székelyföldön és a Barcaságban a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát a tiszteletére: Alsótömös, Bodola, Csíkszentgyörgy (Pósa-hegy; a búcsús szentmise 12 órakor kezdődik), Felsőboldogfalva, Gyergyószárhegy (ferences templom, 12 órától), Gyergyótölgyes, Gyimesbükk (Kontumác, 12 órától), Hosszúaszó, Karcfalva (12.30-tól), Kászonújfalu (temetőkápolna), Kézdisárfalva, Marosnyír, Marosszentkirály, Mezőerked, Nyárádköszvényes, Náznánfalva, Oroszhegy, Szentdemeter, Sepsibükszád, Zeletaváralja (Sikaszó).

Régen ekkor tartották a bukovinai Hadikfalva búcsúját, amikor háromnapos táncmulatságot rendeztek a fiatalok, majd 1904-től, amikor felszentelték templomát, benne a czestochowai híres Fekete Madonna Lengyelföldről, Stanislauból oda került másolatával, a Radóc közelében fekvő, többnyire lengyelek lakta Kacsikába zarándokolnak sokan ezen a napon.

Moldvai testvéreink főként a 1960-as évektől kezdve, Csíksomlyó után ezen a helyen gyűlnek össze a legtöbben imádkozni.

Tavaly például a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 250 római katolikus magyar utazását szervezte meg 21 faluból. Jó húsz évvel ezelőtt, amikor ott jártam, még a kegytemplomban zajlott a kora reggeli órában engedélyezett, rövid magyar nyelvű mise, mára a mögötte levő kápolnába szorult.

Galéria

Moldvai magyarok a kacsikai búcsún 20 évvel ezelőtt

Fotó: Bujtás Imre/bucsujaras.hu

A XX. század középső harmadában legtöbbször a varsági pap is elment Oroszhegyre a búcsú napján, hogy közreműködjön az ünnepi nagymise celebrálásában. A legnagyobb igyekezettel is csak estére ért haza. Ezért Nagyboldogasszony napján számos esztendőben Varságon csak este tartott misét.

Előfordult, hogy a középkorú varsági gazda és felesége valamely esztendőben nem tudott elszekerezni Oroszhegyre a búcsú napján. Ilyenkor serdülő gyermekeik, legényfiaik, nagyleányaik látogatták meg az oroszhegyi rokonokat. A fiatalok legtöbbször gyalog mentek, át az erdőkön és a hegyeken. Hajnalban indultak viselő ruhában. Tarisznyában, átalvetőben vitték vasárnapi ruhájukat. A legközelebbi rokonuknál átöltöztek és elmentek a nagymisére. Mise után visszatértek a rokonukhoz ebédelni. Délután még néhány rokon családot meglátogattak, majd este elmentek a bálba, ahol hatalmas verekedésre számíthattak. A legközelebbi rokonuknál aludtak. Másnap délután, sőt néha másnap este kerültek haza varsági tanyájukra. Az otthon maradottaknak az oroszhegyi rokonoktól búcsúfiaként kalácsot és szilvapálinkát hoztak.

Az oroszhegyi búcsúkor „hazalátogató”, oroszhegyi eredetű varsági családok, ha a gazda, a gazdasszony és néhány gyerek egyaránt ment a családból, leginkább szekérrel vágtak neki a nagy és nehéz útnak Nagyboldogasszony hajnalán, hogy a nagymise kezdetéig eljussanak őseik falujába…

Aki tehette, nem akármilyen szekérrel utazott az oroszhegyi búcsúra. Amelyik családnak csak fatengelyű, erdőbejáró vagy vastengelyű, deckás–lajtorjás oldalú szekere volt, természetesen azzal ment. A tehetősebb családoknak azonban 1940 táján már volt városba járó, családi ünnepekre, családi utazásokra való könnyű lovaskocsija, amelyet kocsiszekérnek neveztek.

A kocsiszekeret az indulás előtti napokban elő kellett készíteni, hogy bírja a hosszú havasi utat, és meg kellett szépíteni, hogy méltóképpen végig lehessen vele hajtani Oroszhegy falusi utcáin, ahol sok bámészkodó nézte meg a havasokból érkező családot. A kocsi vastengelyét alaposan megkenték degenyeggel. Oldalát befestették fekete festékkel. A lovak hámját bekenték hámkezelő zsírral, hogy megpuhuljon, és ne marja a lovak oldalát. A kocsiszekér elejére föltettek egy bőrrel bevont hátasülést. Szürke-fehér kockás házi szőttes gyapjúpokrócot terítettek rá. Erre ült a gazda és a gazdasszony. A szekérderékba kereszt irányba szekérládát tettek, amelyet ugyancsak letakartak házilag szőtt kockás gyapjúpokróccal. A két vasfüllel ellátott vasalt deszkaládába rakták az útrakelők ünneplő ruháit, és ráültették a gyermekeket. Viselő ruhában utaztak…

Bárth János: Jézus dicsértessék! (Kecskemét, 2006)

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2023. augusztus 14., hétfő

Őrizetbe vették a Kápolnásfalunál halálos balesetet okozó sofőrt

Őrizetbe vette a rendőrség azt a 39 éves, kápolnási sofőrt, aki balesetet okozott Homoródfürdő és Kápolnásfalu között vasárnap délután – közölte hétfőn reggel a rendőrég.

Őrizetbe vették a Kápolnásfalunál halálos balesetet okozó sofőrt
2023. augusztus 14., hétfő

Üdülési jegyek: megszűnik a „járni jár, csak nem jut” helyzet az egészségügyben

E hónaptól az állami költségvetésből finanszírozzák a kórházi alkalmazottak üdülési jegyeit is, így nem fordulhat elő az, hogy ahol saját költségvetésükből nem tudják kigazdálkodni a pénzeket, ott az alkalmazottak nem kapnak vakációs utalványokat.

Üdülési jegyek: megszűnik a „járni jár, csak nem jut” helyzet az egészségügyben
2023. augusztus 13., vasárnap

Ünnepelt a lisznyói közösség – felavatták a megújult kultúrotthonukat

Felavatták vasárnap a háromszéki Uzon községhez tartozó Lisznyó falu megújult kultúrotthonát. Az avatás napján délelőtt 11 órára ünnepi istentiszteletre hívták a református templomba a helyieket.

Ünnepelt a lisznyói közösség – felavatták a megújult kultúrotthonukat
2023. augusztus 13., vasárnap

A piaci helyzet romlása ellenére jól működik a gyimesbükki tejcsarnok

Közel egy éve üzemelték be a gyimesbükki tejcsarnokot. Fenntartását ugyan a tej piaci árának csökkenése megnehezítette, de így is jól működik, egyre több gazda viszi a tehéntejet a létesítménybe.

A piaci helyzet romlása ellenére jól működik a gyimesbükki tejcsarnok
2023. augusztus 13., vasárnap

Halálos baleset Kápolnásfalu és Homoródfürdő között

Két gépkocsi ütközött vasárnap délután Kápolnásfalu és Homoródfürdő között, egy nő a helyszínen életét vesztette. Az érintett útszakaszon forgalmi dugóra kell számítani.

Halálos baleset Kápolnásfalu és Homoródfürdő között
2023. augusztus 13., vasárnap

Lassan, de készülnek a rendezési tervek Csíkszeredában

Noha néhányat már elfogadtak a csíkszeredai önkormányzat által kezdeményezett 9 övezeti rendezési terv közül, a folyamat lassan halad. Előfordul, hogy tervezői érdeklődés hiánya okozza a késést, de van eset, hogy az elvégzett munka szorul kiegészítésre.

Lassan, de készülnek a rendezési tervek Csíkszeredában
2023. augusztus 13., vasárnap

Amerre Gál Sándorék is menekültek

A nyergestetői csatára való emlékezéskor említettük, hogy miután meghátrálni kényszerültek a többszörös túlerővel szemben, mind Gál Sándor, mind Tuzson János megfogyatkozott egysége a Mitácson keresztül nyert egérutat az ellenség elől.

Amerre Gál Sándorék is menekültek
Amerre Gál Sándorék is menekültek
2023. augusztus 13., vasárnap

Amerre Gál Sándorék is menekültek

2023. augusztus 12., szombat

Hol a legelőnyösebb a gyermeknek?

„Azt kell megérteni, hogy a gyereknek mindkét szülőre szüksége van. Együttműködéssel szolgáljuk azt, hogy a gyerekek kevesebbet sérüljenek” – vallja a pszichológus, amikor a válás után az apára ruházott gyerekfelügyeleti jog következményeiről kérdeztük.

Hol a legelőnyösebb a gyermeknek?
Hol a legelőnyösebb a gyermeknek?
2023. augusztus 12., szombat

Hol a legelőnyösebb a gyermeknek?

2023. augusztus 12., szombat

Nincs pénz a gerincútvonal korszerűsítésére

Nem állnak rendelkezésre pályázati lehetőségek a szükséges beruházás finanszírozására, így egyelőre nem lehet tudni, mikor valósulhat meg a Piricskétől a csíkrákosi fürdőig vezető gerincútvonal korszerűsítése.

Nincs pénz a gerincútvonal korszerűsítésére
2023. augusztus 12., szombat

Eltávolították a Sepsiszentgyörgyre bejáró agresszív medvét

Eltávolították azt az agresszívvá vált medvét, amelyik több sepsiszentgyörgyi háztartásnál is garázdálkodott az elmúlt hetekben.

Eltávolították a Sepsiszentgyörgyre bejáró agresszív medvét
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Studiul de Audienta si Trafic Internet (SATI): https://www.cxense.com/about-us/privacy-policy

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM