Amerre Gál Sándorék is menekültek

Amerre Gál Sándorék is menekültek

Mielőtt beérnénk az erdőbe, érdemes visszatekinteni Alcsíkra

Fotó: Kocsis Károly

A nyergestetői csatára való emlékezéskor említettük, hogy miután meghátrálni kényszerültek a többszörös túlerővel szemben, mind Gál Sándor, mind Tuzson János megfogyatkozott egysége a Mitácson keresztül nyert egérutat az ellenség elől. Valamikor ez volt az Erdővidéket és Alcsíkot összekötő egyetlen országút. Igen, ez a megnevezés régen illet is rá, de amikor nemrég végigjártuk, nem akartunk hinni a történelemnek.

Kocsis Károly

2023. augusztus 13., 09:092023. augusztus 13., 09:09

A Dél-Hargitán, pontosabban a 1280 méter magas Mitács-tető és a 1423 méter magas Kapus közötti Mitács-pusztán (1200 m) átvezető útról van szó, amelyet az idősebb erdővidékiek még ma is római útnak neveznek.

Azt tartják ugyanis, hogy Dacia egy részének elfoglalása (Kr. u. 105–106) után a római légiók is ezt használták, amikor Alsórákos felől a mai Csíkország felé masírozták, és közben az uzonkafürdői gyógyvizekben áztatták megfáradt lábaikat.

A szép emlékű Ferenczi István régészprofesszor szerint

ennek nincs történelmi alapja, mármint annak, hogy a rómaiak használták volna a Nagybaconból a Gyöngyerdőn át a Mitács-pusztára kanyargó utat.

Olvasni olyan verziót is, például Horváth Alpár Hargita-hegység című túrakalauzában (Pallas Akadémia, 2002), miszerint ez „Kisbaconból Bodvajon keresztül vezet, majd a Kis–Fenyős-patakot követve a Gyöngy-erdő feletti Rakottyásra ér ki…” Keresztes Zoltán 1971-ben írt Nagybaconi krónikája szerint azonban ez utóbbi újabb keletű, az 1870-es években sem volt még meg: „A hajdani országút a Gyöngyerdőn és a Mitács-tetőn ment keresztül, a Gyöngyerdő között még ma is létezik a gyönyörű, széles kanyarokkal épített országút, melyen szekerekkel hordták a kavicsot, s azon az úton szállították a bodvaji vashámorban kitermelt vasat s az ágyúkat is Nagybacon felé. Akkor még nem létezett Fenyős-patakban út.”

Galéria

Kalauzunk, Zsigmond Sándor a bodvaji kohó feletti Maurer-vadászház mellett

Fotó: Kocsis Károly

Ezt erősítette meg a kérésünkre úti társunkul szegődő kisbaconi Zsigmond Sándor is. Igaz, ezt csak azután „árulta el”, hogy Bodvaj felől kiértünk a Mitácsra... A nevére vonatkozólag viszont ő sem tudott magyarázattal szolgálni, és azt a fejtegetést, amivel a Pesti Frigyes helynévgyűjteményéhez adatokat beküldő csíkverebesi elöljárók rukkoltak elő 1864-ben, enyhén szólva is megmosolyogtatónak találom.

Galéria

Mi „tévedésből" a Kis–Fenyős-patak mentén jutottunk fel a Mitácsra, a régi út a Gyöngyerdőn át vezetett

Eszerint

Idézet
ezen Mitács elnevezését arról nyerte, midőn hajdon egy bizonyos ember, látván hogy egy másik az aljban valamint ás, kérdezvén tőle, te mit ás[ol]…


A rómaiaktól a kurucokig

Ha rómaiak nem is használták, a későbbi időkben eleink biztosan igen, hiszen a hagyomány szerint ezen keresztül érkeztek Csíkországba, és talán az Erdővidéken megtelepedő besenyőknek is ennek őrzése képezhette egyik feladatukat. Merthogy

az Árpád- és az Anjou-korban már fontos kereskedelmi és hadi útnak számított, legalábbis egyes nézetek szerint erre utalhat a közeli várak (Vápa, Sólyomkő, Bálványos stb.) jelenléte.

Abban az időben ugyanis sem a Hatodon keresztül, sem Sepsibükszád és Bálványos között nem vezetett út, így Udvarhelyszék, illetve Erdővidék felől a Kászonokat, illetve Kézdiszéket a Mitácson keresztül lehetett a legegyszerűbben megközelíteni, el egészen az Ojtozi-szorosig, amelynek jelentőségét nem kell ecsetelni.

Valahányszor valakinek menekülni kellett Erdővidékről, a legtöbbször erre vette az irányt.

Ilyenkor állítólag a Kövesponk magosa nevű, borókafenyős, nyírfás, andezittömbös helyen állt meg rövid pihenőre; visszatekinteni, elbúcsúzni a szülőföldtől. A csíkiak meg erre jöttek, ha hordani kellett az irhát.

Galéria

Évszázadok koptatta kövek a mitácsi úton

Fotó: Kocsis Károly

Nem csoda, hogy a titokzatos várromok és fura nevű hegyek megannyi mondát suttognak erről a helyről. Nem egyben Mitács is szerepel: a Szotyori Lajos által lejegyzett Uzonka legendájában jótékony varázsló, aki borsot tör a Murgó-hegy tetején egykor zsarnokoskodó kényúr, Morgó orra alá: amikor az fia, Bacon halálát megbosszulandó a táltos lovait szénnel abrakoló Piliske vitéz ellen indult, Mitács sűrű felhőbe burkolta a várát, ami az ostromlókat visszavonulásra késztette. Egy másik verzióban egyenesen gonosz boszorkaként szerepel, aki irigységből, féltékenységből, vagy pedig amiatt, hogy Rabson rabonbán kikosarazta őt, addig kavarta a lapokat, míg tragédiát elő nem idézett.

„A Mitács-hágótól nem messze északra magasodik… a Kapus-hegy. Márpedig ezt az emberi településektől messze eső, hatalmas tűzhányó-kúpot nem véletlenül nevezték el Kapusnak! A mindenfelé kitűnő kilátással dicsekedhető hegy – bizonyos körülményektől eltekintve – nagyszerű őrhely lehetett. Alkalmasint már a Szent László-kori gyepűség létesítésekor fölhasználhatták... A hegynév tehát ékesen érzékelteti az útvonalnak legalább a kora középkortól kezdve folyamatos használatát. A későbbiek folyamán ugyanis nem nevezték volna Kapusnak. Nem lett volna semmi értelme!”

Ferenczi István: A belső kárpáti délkeleti hágók néhányának emberföldrajzi jelentőségéről (Erdővidéki Lapok, 2004/4.)

1661. október 17–19. között a Petki István által feltüzelt csíkiak többek között itt próbálták feltartóztatni az Apafi Mihályt fejedelemmé ütő Ali basa török csapatait, mígnem azon vették észre magukat, hogy a hátukba kerülő ellenség felgyújtotta falvaikat.

Idézet
A harczfiak a két tűz közt a helyzetet már hasztalanul tartották, szétfutottak az erdőben, valamint a lakók közül is sokan; a honmaradottak pedig iszonyú pusztításnak lettek martalékává, annyira, hogy csupán az elpusztított Csíkszékből 10 000 embernél több hurczoltatott kegyetlen fogságba

– foglalta össze a krónikák tudósítását 1871-ben Imets Fülöp Jakó.

Szádeczky-Kardoss Lajosnál olvassuk, hogy 1694 októberében a Székelyudvarhely, Kénos, Homoródszentmárton, Homoródkarácsonyfalva, Oklánd, Felsőrákos útvonalon érkező Thököly Imre kuruc vezér is itt kelt át seregével megleckéztetni a tőle elpártoló és inkább a labancokkal szimpatizáló alcsíkiakat.

Október 12-én és 13-án Bacon mellett éjszakázott, másnap már elözönlötte Alcsík legalsó falvait. Maga a fejedelem a kozmási parókiában ütötte fel a főhadiszállását, serege a szomszéd falvakban táborozott Verebestől Lázárfalváig, és öt napon át sáska módjára pusztították-harácsolták az ott élőket.

Gyújtogatásaik nyomán Kozmáson 31, Tusnádon 39, Lázárfalván 20, Verebesen mindössze 5 ház maradt épen...

Amikor Stephan Steinville császári generális, Erdély főparancsnoka elrendelte a romos állapotú Mikó-vár helyreállítását (1714–1716), az udvarhelyszékieknek „4000 darab cserefát” kellett Csíkszeredába szállítaniuk. Illetve nekik csak a Mitács- és a Tolvajos-tetőig, onnan a csíkiak hozták tovább. Abban az időben tehát mindkét út nagyjából egyforma közlekedési komfortot biztosított...

Nyergestető után

Ugorjunk egyet az időben, 1849. augusztusáig. Mint azt már korábban boncolgattuk, a Nyergestetőt védő Tuzson Jánosnak mintegy ezer embere lehetett a csata kezdetekor, de hogy hányan maradtak a Mitácson való átkelésig, még saccolni is nehéz.

korábban írtuk

A székely Thermopüla, avagy Nyergestető megidézése
A székely Thermopüla, avagy Nyergestető megidézése

Laikusok és történészek a mai napig vitáznak azon, hogy a Tuzson János egysége által vívott nyergestetői csata (1849. július 31. – augusztus 1.) a szabadságharc utolsó részgyőzelmeként értelmezhető-e, vagy az is a vesztes ütközetek közé sorolható.

Egyrészt sokan hősi halált haltak küzdelem, illetve visszavonulás közben, másrészt utána sokan igyekeztek futással menteni a bőrüket. Olyannyira sokan, hogy egyes történészek szerint maga az őrnagy csak alig néhányadmagával ért át a hegyen, máshol az áll, hogy Nagybaconba érve adott embereinek szabad eltávozást, ő pedig a közvetlenül előtte oda érkező Gál Sándorral együtt folytatta útját Udvarhely felé.

Ugyanebben az időben a csíkszentgyörgyi születésű Gál Sándor hozzávetőleg 6000 emberrel vette fel a harcot a Tusnádi-szoros déli kijáratánál, és ugyancsak nem tudjuk, hányan maradtak vele visszavonuláskor.

Mert a reménytelen helyzetben tőle is sokan inkább hazafelé vették az irányt, családjaikat óvandó. Annyi valószínűsíthető, hogy augusztus 2-án Szentegyházasfaluban már csak 1100–2000 embert vehetett számba úgy, hogy addigra más egységek is csatlakoztak hozzá, többek között Dobay alezredesnek a kőhalmi csatából megmenekült 32-es honvédjei. (Idekívánkozik egy érdekes adalék, amire Mihály János bukkant rá a lövétei História Domus lapjain: „Gál Sándor egy éjszaka a katonáival, ágyúival itt hált, s Oláhfalu felé felment”.)

Innen az üldöző ellenséggel folyamatosan csatározva, Udvarhelyen, Korondon, Nyárádszeredán, a Mezőségen át Kolozsvárra vonultak (augusztus 9.), onnan pedig Bánffyhunyad érintésével Zsibóra (augusztus 20.), ahol csatlakoztak Kazinczy Lajos 12 ezer fős hadosztályához. Világos után tizenegy nappal, augusztus 24-én döntöttek a fegyverletétel mellett, a legénység és a tisztek egy része heves tiltakozása közepette.

Gál Sándor egy ideig a Szatmár környéki mocsárvilágban bujkált, majd 1850 tavaszán feleségével, a csernátoni Benkő Apollóniával külföldre távozott. Az emigrációban kezdetben igyekezett életben tartani a szabadságharc alig pislákoló lángját, részt vett az olasz légió alapításban, majd Kossuthtal is összetűzésbe került, végül elborult elmével halt meg, ismeretlen helyen nyugszik.

Itthon maradt székely harcostársai közül a császári hadbíróság többjüket halálra, illetve utólag súlyos várfogságra ítélte, mint például a csíkszentsimoni Endes József őrnagyot, aki 12 évet kapott. Tuzson Jánost a 31. császári gyalogezredhez sorozták be közlegényként, 1850. szeptember 25-én szerelték le. Kazinczy Lajos a tizenötödik aradi vértanúként vonult be a nemzet panteonjába.

Gábor Áron elrejtett ágyúi

Egy passzus erejéig még térjünk vissza az alcsíki harcokra, ahol – Egyed Ákos történész szerint – Gál Sándor eredetileg 21, Tuzson János 6 ágyúval rendelkezett. Újabb kérdés, hogy ebből hányan sikerült átvinni magukkal a Mitácson – hogy nem sokat, az biztos.

Galéria

Gál Sándor katonái akár ezen a részen is elrejthették az ágyúkat

Fotó: Kocsis Károly

Zömüket – amelyiket lehetett, beszögezve – kénytelenek voltak maguk mögött hagyni, hiszen akadályozta volna őket a menekülésben, egy részüket útközben, a Mitács pusztája felé tartva próbálták elrejteni, de egy, a csata zaja elől az erdőben megnyugvást kereső osztrák tiszt szerencséje folytán ezek is az ellenség kezére kerültek. De vajon az összes, vagy egy-kettő talán valahol elásva még most is várja Kossuth Lajos üzenetét?

„A meredek sziklákon és járatlan erdős utakon is sikerült Gál Sándornak néhány hű bajtársával 2 ágyút megmenteni. A többi 6 ágyú beszegezve, lőszer és poggyász az ellenség kezeibe esett, mert a három zászlóaljból álló székely tábor egy része, miután a bükszádi ütközet után a Mitácstól szoros utakon az ellenség körmei közül megmenekülve volt – ahelyett, hogy az ágyukat fedezte volna, az erdőkbe kiiramlott, vezérét elhagyva, mellékutakon haza, az ellenség karjai közé szaladt –, egy része Csíkszereda felé futott. A Mitácson elvonult Gálnak elhagyott ágyúira, melyeket a rossz úton ő továbbvinni nem tudott, a hadseregtől elvágatott, s az erdők rengetegében menedéket keresett Hessler Nándor osztrák tiszt rátalált, s mint élelmes ember, azokat kirendelt ökrökkel elvontatva, diadalpompával vitte Sepsiszentgyörgyre, mint Gáltól győzelemmel nyert hadizsákmányt…

A mitácsi átjáró felé elvonult, s katonái nagyobb részétől elhagyatott Gál S. nehány hű bajtárs kíséretében járatlan erdei utakon, azon szándékkal, hogy egy más magyar sereghez csatlakozzék, Oláhfaluba menekült. Hol a csíki ágyukat s Dobay alezredesnek Kőhalomtól érkező zászlóalját magához vevén, ennek folytán hadereje, együttvéve a gyalogság és lovasságot, 1100 emberre s 21 ágyúra növekedett. Mely haderő egy részét alkották a Mitácsi-szorostól és a nyergesi csatából Csíkszentmárton és Csíkszereda felé szétfutott katonák.”

Szentkatolnai Bakk Endre: Kézdivásárhely s az ottani Jancsó családok története (Kézdivásárhely, 1895)

A szabadságharc után a mitácsi út állapota minden bizonnyal romlásnak indult, hiszen nem volt, aki a karbantartásával törődhetett volna. 1853-ban, első erdélyi útja alkalmával a Vargyas-szorosból érkező és a Szent Anna-tóhoz tartó Jókai Mór még itt kel át lovas kocsival Alcsíkba, de 1868-ban már ezt állapítja meg Orbán Balázs:

Idézet
Baczonból mostan két útvonal vezet át a havasokon, egyik Mitácson át Alcsíkba, másik az Uzonka völgyén fel... mindkettő csak fakószekéren járható erdei út.

Más út híján azonban az emberek továbbra is kénytelenek ezt használni. 1894-ben Vitos Mózes keserűen jegyzi meg a Csíkmegyei füzetekben: „A verebesiek ezen ember- és állatkínzó meredek hegységen át vonatják szegény gebéiken a deszkát a baróti piacra. Sovány és nehéz keresetmód, midőn ők is a deszkát, erdőiket teljesen letarolván, mástól veszik.”

Galéria

A mitácsi út mindhárom osztrák katonai felmérés térképén szerepel. Szemelvény az első felmérés (1776–1773) térképéből

Galéria

Szemelvény a harmadik katonai felmérés (1869–1887) térképéből

Galéria

Szemelvény Magyarország katonai felmérése (1941) térképéről

Később, feltehetőleg a világháború elején, idején javítottak rajta, egy részét tüzérségi lövegek vontatására is alkalmassá tették. Az 1916-os román betöréskor az alcsíkiak számára ez volt kijelölve menekülési útvonalként – az éppen Csíkszeredában tartózkodó dr. Endes Miklós lovas kocsin jutott el Nagybaconba, majd onnan nem mindennapi viszontagságok közepette Budapestre.

Cserekereskedelem a kommunizmusban

A két régió közötti „cserekereskedelem” egy részét a kommunista érában is ezen az útvonalon bonyolították le – nem hiába nevezték Deszka útjának! – , ide ugyanis ritkán vetődtek milicisták vagy egyéb kotnyeleskedő emberek. A „forgalmat” tehát nem zavarták, de ettől még egy faanyaggal vagy burgonyával megrakott szekér felvontatása, különösen Alcsík felől, igencsak próbára tette az erőt és a szakértelmet – mesélte fentebb említett kalauzunk. Erről magunk is meggyőződhettük, de szerencsére Kisbaconból indulva. Azért szerencsére, mert

Újtusnádról vagy Verebesről alap felszereltségű terepjáróval nem lehet feljutni a Mitács-pusztára a kék ponttal jelzett eredeti úton,

és nem föltétlenül a sorompó miatt, amit csak hossza telefonálgatás után sikerült felnyittatni.

Galéria

Alcsík felé autóval beereszkedni nem egyszerű feladat

Fotó: Kocsis Károly

Amint a mázsányi kövek között eregeltünk lefelé, tartva a tengelytörés folyamatosan ránk leselkedő veszélyétől, próbáltam elképzelni, ahogyan Gál Sándor honvédjei az ágyúkat vonszolták itt felfelé, de ehhez nem lakozik bennem elég fantázia. Gyalog sem lehet(ett) könnyen feljutni, különösen a napok óta tartó harcok fáradalmai után. Tuzson János július 30-án még a Bereck feletti Magyaros-tetőn tartózkodott, éjszakai kemény menetelés után, július 31-én vette fel a harcot a Nyergestetőn, másnap délután rendelte el a visszavonulást, és augusztus 2-án már Szentegyházasfaluban találjuk! Jogunkban áll-e tehát elítélni azt, aki nem bírta az emberfeletti tempót?

Galéria

A Mitács-puszta egy pillanatra megfogja az ember szemét

Fotó: Kocsis Károly

Aki mindenáron Újtusnád felől és terepjáróval szeretne feljutni a Mitács-pusztára, az inkább kissé délebb (a Csörlős-tetőt délkeletről határoló völgyben) a Jáhoros-pusztának veselkedjen neki – nekünk egy pásztor mutatta meg a turistatérképeken nem jelzett erdei utat –, ott pedig jobbra fordulva, a Mitács-hegyet is érintve a Hargita főgerincén viszonylag könnyen eljuthat a Mitács-pusztára. Innen, miután a Rakottyás-vadászház mellett elfogyasztotta ebédjét, akár a Kis–Fenyős-patak mentén, akár a Gyöngyerdőn keresztül ereszkedhet be Baconba.

Galéria

A Rakottyás-vadászház ma közbirtokossági tulajdon

Fotó: Kocsis Károly

Persze, aki gyalog teszi meg ezt a távot, az sokkal többet szívhat magába a tájat belengő történelemből.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. február 17., szombat

Több mint nyolcszáz sofőr jogosítványa ugrott a pénteki rendőrségi akciók során

Az elmúlt 24 órában összesen 822 gépjárművezetői jogosítványt vontak be a közlekedési rendőrök, 333-at gyorshajtásért, 51-et alkohol és 13-at kábítószer befolyása alatt történő vezetéséért.

Több mint nyolcszáz sofőr jogosítványa ugrott a pénteki rendőrségi akciók során
2024. február 17., szombat

Tiltott szer hatása alatt vezethetett egy fiatal, egy másik ittasan ült volán mögé

Két huszonéves fiatal ellen indulhat büntetőeljárás, ugyanis egyiküket tiltott szer használatának gyanújával, másikukat ittas vezetés közben kapta el a marosvásárhelyi rendőrség szombatra virradóra. Mellettük még további 25 sofőrt bírságoltak meg.

Tiltott szer hatása alatt vezethetett egy fiatal, egy másik ittasan ült volán mögé
2024. február 17., szombat

Lakástűzben vesztette életét egy 84 éves férfi

Egy marosvásárhelyi lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat, akik a lángok megfékezése után egy 84 éves férfi elszenesedett holttestét találták meg a lakásban szombat délben – tájékoztatott a Maros megyei rendőrség.

Lakástűzben vesztette életét egy 84 éves férfi
2024. február 17., szombat

Potápi Árpád: a sízés nemzeti sport Székelyföldön

Ragyogó napsütéses időben és jó hóviszonyok között rendezték meg szombaton Hargitafürdőn a 11. Konzul Kupa amatőr síversenyt. A vetélkedőn sífutásban és műlesiklásban mérte össze tudását több száz székelyföldi sportoló.

Potápi Árpád: a sízés nemzeti sport Székelyföldön
2024. február 17., szombat

Világháborús lövedéket találtak Salamáson

A második világháborúból származó lövedéket fedezett fel egy ember Orotva-patakában szombat reggel a Hargita megyei Salamáson. A Hargita megyei tűzszerészek a helyszínre vonultak, és elszállították a lövedéket későbbi megsemmisítés céljából.

Világháborús lövedéket találtak Salamáson
2024. február 17., szombat

Íme, ezek a kérdések foglalkoztatják az uzoniakat

A mindennapi élet leglényegesebb kérdései merültek fel az uzoni falugyűlésen, ahol a polgármester minden felvetésre választ adott, noha nem minden esetben tudott megnyugtató megoldást ígérni.

Íme, ezek a kérdések foglalkoztatják az uzoniakat
2024. február 17., szombat

Emma és a fekete jaguár, Bob Marley, Tökéletes napok és Madame Web a mozikban

Az Argylle: A szuperkém és a még mindig futó A méhész mellett olyan új filmek érkeztek a mozikínálatba, mint a Bob Marley életéről készült Bob Marley: One Love, de a Sonynál készült Madame Web is „behálózza” a vásznakat.

Emma és a fekete jaguár, Bob Marley, Tökéletes napok és Madame Web a mozikban
2024. február 16., péntek

Két holttestet találtak egy marosvásárhelyi lakásban

A marosvásárhelyi Kárpátok sétánya lakótelep egyik lakásában talált két holttesthez riasztották péntek délután a rendőröket.

Két holttestet találtak egy marosvásárhelyi lakásban
2024. február 16., péntek

Holttestet találtak a Poklos-patakban

A marosvásárhelyi Poklos-patakhoz riasztották pénteken este a rendőrséget és a mentőegységeket.

Holttestet találtak a Poklos-patakban
Holttestet találtak a Poklos-patakban
2024. február 16., péntek

Holttestet találtak a Poklos-patakban

2024. február 16., péntek

A Csíki Játékszín jövő heti programajánlója

Három előadásra is várja jövő héten a nézőket a Csíki Játékszín.

A Csíki Játékszín jövő heti programajánlója
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.

Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról
A Príma Press Kft. által használt sütik kezelése

A Príma Press Kft. által üzemeltetett szekelyhon.ro domainen és aldomainjein keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az Székelyhon.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID szekelyhon.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs szekelyhon.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
 
Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Szolgáltató / Funkció
Süti lejárata
 
darkMode szekelyhon.ro
Sötét mód rögzítése
30 nap saját
textsize szekelyhon.ro
Betűméret rögzítése
30 nap saját
smartbanner szekelyhon.ro
Médiatér App smartbanner rögzítése
7 nap saját
 
Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet harmadik fél
 
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
urlgen instagram.com munkamenet harmadik fél
csrftoken instagram.com 1 év harmadik fél
ds_user_id instagram.com 1 hónap harmadik fél
ig_cb instagram.com 1 nap harmadik fél
ig_did instagram.com 10 év harmadik fél
mid instagram.com 10 év harmadik fél
rur instagram.com munkamenet harmadik fél
sessionid instagram.com 1 év harmadik fél
shbid instagram.com 7 nap harmadik fél
shbts instagram.com 7 nap harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 1 nap harmadik fél
SSID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SID  youtube.com 1 nap harmadik fél
SIDCC  youtube.com 1 nap harmadik fél
SAPISID  youtube.com 1 nap harmadik fél
PREF  youtube.com 1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO  youtube.com 1 nap harmadik fél
HSID  youtube.com 1nap harmadik fél
GPS  youtube.com 1nap harmadik fél
YSC  youtube.com munkamenet harmadik fél
CONSENT  youtube.com 1 nap harmadik fél
APISID  youtube.com 1nap harmadik fél
__Secure-xxx  youtube.com 1 nap harmadik fél
 
A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google AdSense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. 

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, enr_cxense_throrrle.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a sötét mód, Médiatér App letöltésére buzdító smartbanner, vagy betűméret-állító használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: darkMode, textsize, smartbanner


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM