Összehangoló felekezetközi kórustalálkozó Székelyudvarhelyen

Molnár Melinda 2019. június 15., 20:51

Az ökumenikus imahét napjain, januáronként találkoznak az udvarhelyi Bethlen-lakótelepi történelmi egyházak hívei és lelkipásztorai és négy esztendeje, a nyári dalárdaszünet előtt a katolikus, református és unitárius egyházközségek kórusai egymásnak énekelnek.

Fotó: Veres Nándor

Összehangolódtak az elmúlt évek alatt a különböző felekezetű dalos közösségek: közös áhítattal, a liturgikus időszaknak megfelelő, tapasztalatcsere-jellegű kórusmű válogatással, majd a fehér asztal mellett beszélgetéssel,

együtt énekléssel erősítik meg a három egyháztest kórusai az összetartozást. 

Az idei találkozó hívó gondolatát a 118. Zsoltárból választották: „Erőm és énekem az Úr.”

{A}

A szombat délutáni nyitó áhítaton Rüsz Domokos, a vendéglátó unitárius gyülekezet lelkésze szólt a „szomszédokhoz, a dalos testvérekhez”. Az Énekek énekéből vett buzdítással arra hívta meg a kórustagokat, illetve a kórustalálkozó iránt érdeklődő jelenlévőket, hogy pünkösd után egy közösségben dicsérjék az Urat. Hiszen

vidékünkön még szól a dal, hallatszik a lélekből szóló imádság, hit és bizalom ülteti egymás mellé az együvé tartozókat.

Köszöntőjében a lelkész beszélt a ma már ritkán használatos pulpitusról, az éneklő székről, azaz éneklő oltárról. A karnagy, hangszer nélkül onnan segítette a gyülekezeti éneket, és azon helyezték el az egyházközség gyakorta egyetlen énekeskönyvét is.

Fotó: Veres Nándor

Varga István, az esemény házigazdája emlékeztetett, hogy milyen fontos népünk életében a zene. Hivatásos művelői mellett kiemelkedő a műkedvelő mozgalom szerepe. Székelyudvarhelyen nagy múltú a kórusmozgalom.

Az első, Harmónia nevű kórust Kiss Gergely hozta létre a református kollégiumban, amely az 1770-es ’80-as években működött.

A kiegyezés után hívták életre a Férfikart. Ismert volt a reáliskola kórusa, a belvárosi és a szombatfalvi református Dalkör, a szentimrei földműves- és a betlenfalvi dalárda. A számtalan iskolai kórus, az egyházközségek dalárdái és az általuk szervezett találkozók rendkívül gazdaggá teszik Székelyudvarhely.

Isten felé számos út vezet, de célba csak azok érnek, akik a mellettük levők hitét megismerve és tiszteletben tartva, együtt haladnak

– buzdított Varga István.

Fotó: Veres Nándor

A kóruséneklést a Kis Szent Teréz Egyházközség Iubilate Deo kórus kezdte Székely István kántor vezetésével. A résztvevők nevében Varga István gratulált a katolikus kórusnak, hiszen a XI. Szovátai Tavaszi Kórusfesztiválon nemzetközi elismerésben részesült, aranydiplomát szerzett.

A bemutatkozó éneklést Varga Judit irányításával a Bethlen Gábor Dalárda folytatta, majd Dávid Ferenc vegyeskar zárta Vass-Székely Piroska karnagy vezényletével. Jövőre a római katolikus templomban tartják a találkozót – tolmácsolta a meghívást Székely István karnagy.

A szeretetvendégségen Varga Judit kezdeményezte, hogy legyen egy közös énekük, amit találkozóikon mindig elénekelnek.

Megtanulták és össze is énekelték az Ahol ketten vagy hárman az én nevemben találkoznak kezdetű kánont.