Elődök útmutató szellemi értéke a szejkefürdői unitárius találkozón

Molnár Melinda 2018. augusztus 11., 21:31

Úrvacsoraosztásos istentisztelettel és székelykapu-avatással adtak hálát Szejkefürdőn az unitáriusok az egyetlen erdélyi alapítású egyházért, amely négyszázötven éve áll Isten és ember szolgálatában.

Fotó: Barabás Ákos

Az unitáriusok más felekezetű nemzettársaikkal és az amerikai testvéregyházközségek képviselőivel adtak hálát azért az erdélyi szellemi örökségért, amely 450 évvel ezelőtt alapot vetett a közösségben gyakorolt vallásszabadságnak, valamint az anyanyelv használatának.

Továbbélő tanítás

Az alsósófalvi rézfúvósok toborzójával, huszárfelvonulással és az országzászló átadásával indított együttlétről Simó Sándor székelyudvarhelyi lelkész-esperes így vall: „Ha valamikor szükség volt a hit látására, úgy most nélkülözhetetlen az Istenbe vetett bizalom. És nekünk, vallásos embereknek ezt tanítja meg a szejkefürdői unitárius találkozó. Azt a szellemiséget, amelyet megidéz a hely varázsa, ahol Dávid Ferenc egyházalapító püspökünk tanítása bennünk és általunk tovább él közösségeinkben.”

Fotó: Barabás Ákos

Csete Árpád homoródalmási lelkész, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének elnöke igehirdetésében kiemelte,

a hit Isten ajándéka minden unitárius számára.

A küldetés vállalására, a konfirmációban tett fogadalom életre váltására buzdította az egybegyűlteket. Kívánta, a föld sójaként, a világ világosságaként legyen hűek a múlthoz, örökségükhöz.

Fotó: Barabás Ákos

Az úrvacsorai ágendában Katona Dénes székelyudvarhelyi kórházlelkész a tápláló, éltető kenyérről, a generációkat egymás mellé ültető, közös asztalról és a közösségteremtő, az együttlétet derítő borról szólt. Az úrvacsora során eme jegyek az élet teljességére, igazi valóságára emlékeztetnek. Az unitárius nagycsalád megterített asztala a Jézusra való emlékezés helye.

{A}

Az Úr asztalát a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör gyülekezetei terítették meg. A kenyeret a legkisebb leányegyház, a zetelaki adományozta. A Magyar Unitárius Egyház (MUE) jubileumi találkozójának szabadtéri hálaadó istentiszteletén a gyülekezetek klenódiumait használva, a szervező egyházkör lelkészei osztották az úrvacsorát.

{P11}

Üzenetek jelennek, jövőnek

Bálint-Benczédi Ferenc, a MUE püspöke az együtt imádkozásnak és közös zsoltáréneklésnek a nagy erejét a csomóba kötött vesszők elszakíthatatlanságával példázta. A vallási és lelkiismereti szabadság szellemében, az összetartozás erejével kell megtalálni a közös utat, hiszen az elődök szellemi értékhagyatéka ma is útmutató.

Bajkó Norbert, az udvarhelyi Szent Miklós Egyházközség segédlelkésze hiszi: a sokféleség jézusi egységének jegyében a testvérfelekezeteknek a jó Isten felé együtt kell haladniuk, és imádkozniuk kell egymásért.

{P12}

Az amerikai hittestvéreknek az együttérzésről és egymás meghallgatásának fontosságáról szóló üzenetét Rob Isaacs és Janne Eller Isaacs tolmácsolta.

Grezsa István, Magyarország kormányának miniszteri biztosa vallja, Krisztus és a nemzet szolgáiként 2018-ban a keresztény hit megvallásáért, a szabadságjogok és nemzeti önazonosságunk védelme érdekében kell cselekednünk. „Szedjük össze magunkat, higgyünk az egy és oszthatatlan magyar nemzetben! Csak így valósíthatjuk meg Emese álmát. „Összekapaszkodva építsük fel újra nem csak Magyarországot, de az egész Kárpát-medencét!”

{P13}

Orbán Árpád székelyudvarhelyi alpolgármester számára a húszéves szejkei találkozók sora jelzi: tudunk a szeretetre építeni. Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke látja, a kis udvarhelyszéki falvak megtartó ereje ma is az egyház. Kérése, a hit jegyében, az összetartozás érzésével, kalákás Székelyföldben gondolkodva, ki ahol van, tegye tisztességgel, amit vállalt.

{P22}

Orbán Balázs sírjánál Sorbán Enikő népdalénekes dalcsokra és Palatka Gyöngyi szavalata után elhelyezték a kegyelet koszorúit, majd Kovács István közügyigazgató áldást kért a jubileum emlékére állított székely kapura. Végül Sorbán Enikő és az abásfalvi cigányzenekar szórakoztatta az ünneplőket.

{P23}